mapa strony   |   kontakt   |

Komunikaty i ogłoszenia

Zielona Góra, dn. 10.05.2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.


Zielona Góra, dn. 04.09.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył, złożone w terminie do 30 czerwca 2018 r., wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, przeprowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Podział środków zostanie dokonany jednak z opóźnieniem, ze względu na konieczność oczekiwania na zwrot przyznanych wcześniej dotacji na prace planowane, co zwiększy pulę w prowadzonym obecnie naborze wniosków.


BFA.2632.1.2015                                                                          Zielona Góra, dn. 21.05.2015 r.

Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego:
Samochód osobowy marki Skoda Fabia Classic

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki Skoda Fabia Classic

 • nr rej. FZ 5388C,
 • rok produkcji: 2002,
 • przebieg: 319 992 km,
 • pojemność silnika: 1397 cm3,
 • ubezpieczenie OC ważne do: 31.07.2015 r.,
 • stan techniczny: przegląd techniczny ważny do dnia 11.08.2015 r., ze względu na długotrwałą eksploatację pojazdu wskazana odrębna diagnostyka, dodatkowe informacje: samochód posiada instalację gazową.

W związku z powyższym WUOZ w Zielonej Górze ww. składnik majątku przeznacza do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zgodnie z § 38 rozporządzenia lub dokonania darowizny zgodnie z § 39 rozporządzenia.
Jednostki i podmioty zainteresowane, przejęciem pojazdu w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki wymienione w § 38 lub § 39 rozporządzenia, mogą składać pisemne wnioski w terminie do dnia 10.06.2015 r. na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra z dopiskiem: „wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego” lub „wniosek o dokonanie darowizny składnika majątku ruchomego”.
Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 rozporządzenia.
Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: (68) 324 73 90, (68) 324 74 11


Aneks do porozumienia w sprawie MKZ w Zielonej Górze

Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Dnia 20 stycznia 2015 r. wszedł w życie aneks z dnia 20 stycznia 2015 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Aneks

Treść porozumienia (poz. 1815)


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o efektywności energetycznej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, realizując swoje zadania, stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

 1.  nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 2. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt12, albo ich modernizacja;

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w związku z rozwiązaniem porozumienia z dnia 27.01.2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dniem 1 stycznia 2013 r. wnioski dotyczące terenu powiatu zielonogórskiego należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze , ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.


Powiat nowosolski - przekazanie kompetencji LWKZ (15.08.2012)

W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Powiat Nowosolski uprzejmie informujemy, że z dniem 15.08.2012 roku wnioski z terenu powiatu nowosolskiego dotyczące zabytków i terenów objętych ochroną konserwatorską, z wyłączeniem:

 • zabytków ruchomych,
 • terenu zespołu urbanistycznego miasta Kożuchów w granicach murów obronnych, z wyjątkiem realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • zabytków nieruchomych wskazanych w tabeli poniżej,
 • zabytków nieruchomych sakralnych wraz z integralnie związanym z nimi otoczeniem oraz zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje sakralne,
 • zabytków nieruchomych tworzących zespoły rezydencjonalne i ich pozostałości (zamki, dwory, pałace, parki, folwarki),
 • wiatraków,
 • ratuszy i obwarowań miejskich,
 • badań archeologicznych,
 • pozwoleń na zbycie zabytków,
 • spraw dotyczących rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie, w tym również w sprawach związanych ze sprzedażą zabytków,
 • inwestycji własnych Powiatu Nowosolskiego,
 • zabytków stanowiących mienie Powiatu Nowosolskiego, z wyjątkiem wydawania decyzji,
 • postanowień i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których należy m.in. Powiat Nowosolski,
 • opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych na potrzeby gmin z terenu Powiatu Nowosolskiego, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

należy składać do Powiatowego Konserwatora Zabytków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól

Wykaz zabytków nieruchomych wyłączonych z właściwości Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli do pobrania: wykaz_zabytkow_Nowa_Sol.pdf

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 20.08.2012
Dokument oglądany razy: 6 535
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 10.05.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl