mapa strony   |   kontakt   |

Obwieszczenia 2011


Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie przeciwpożarowego ujęcia wody wraz z rurociągiem i pompownią pożarową dla Huty Wymiarki, na działkach ewidencyjnych 888, 780, 25, 40/3, 40/4, 38/2, 39, połozonych w obrębie Wymiarki.

Strona 1

Strona 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl.

Zielona Góra, dnia 14.11.2011 r.


ZN.5142.95.2011 [mSzpr]1

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi na dz. nr ewid. 310 przy ul. Niepodległości w Szprotawie

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Szprotawa znak: IR.6730.122.2011 z dnia 08.11.2011r. (data wpływu: 10.11.2011r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a
uzgodnić zmianę decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi na dz. nr ewid. 310 przy ul. Niepodległości w Szprotawie

U z a s a d n i e n i e

Burmistrza Miasta Szprotawa pismem z dnia 08.11.2011r. (data wpływu: 10.11.2011r.) wystąpił o uzgodnienie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi na dz. nr ewid. 310 przy ul. Niepodległości w Szprotawie.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 (2180) – zespół urbanistyczno krajobrazowy Szprotawy. Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ponieważ teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa, objętego ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków, decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Na podstawie analizy zapisów w przedłożonym projekcie decyzji o warunkach zabudowy oraz istniejącego stanu faktycznego przedmiotowej działki, stwierdzono, że zmiana dotyczy zapewnienia ochrony akustycznej sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 319/21. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszcza się zmianę w przedstawionym zakresie. Ochrona akustyczna wprowadzona zostanie przed blokiem mieszkalnym. Działania nie będą miały negatywnego wpływu na walory zabytkowe miasta.
Wobec powyższego w oparciu o art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. c, art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 za zmianami) w związku z art. 106 KPA, orzeczono jak
w sentencji.
P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy tylko inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymuje:
1. KONCEPT WS SP. z o.o. SP. K, ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, na adres pełnomocnika: Pan Waldemar Stolorz, RB Projekt Pracownia Architektury Rafał Brok, ul. Racławicka 15-19, pok. 403, 53-149 Wrocław.
2. Burmistrz Miasta Szprotawa, ul. Rynek 45,67-300 Szprotawa
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w mieście Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (8086) ADud


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl.

ZN.5142.381.2011[mNSo-3]

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu: 19.10.2011r (przez Pana Zbigniewa Rewaja, będącego pełnomocnikiem podmiotu- spółki Enea Operator, działającej za zgodą właścicieli nieruchomości objętych zamierzeniem) w sprawie prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru pod nr 2230 - budynkach nr 19, 22-22a, 23-23a przy ul. Witosa, oraz na obszarze wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-375/A (2203) historycznego układu architektoniczno- urbanistycznego miasta Nowa Sól (w obrębie zabudowanych działek nr: 442/3, 370/7, 368/7, 367/19, 367/3, 365/4, 362/2, 440, 480/4, 479/2, 477/7, 474/3, 471,469/1,469/2450/2 przy ul. Witosa), które polegają na przebudowie istniejącej powietrznej linii energetycznej na linię kablową wraz z wykonaniem przyłączeń energetycznych, oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie 25.11.2011 r., w godz. 10.00 – 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Ponadto, zgodnie z art. 35 i 36 kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do 6 grudnia 2011r.


Otrzymuje:
1. Enea Operator, Dyrektor Rejonu Dystrybucji, ul. Piłsudskiego 73, 67 - 100 Nowa Sól, strona na adres pełnomocnika: Zbigniew Rewaj, ul. Wesoła21/1, 67- 100 Nowa Sól, Zakład Elektryczno - Budowlany „REWAJ” ,w załączeniu protokół oględzin przeprowadzonych w dniu: 10.11.2011r.
2. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól w załączeniu 1 egzemplarz obwieszczenia z prośbą o umieszczenie ww. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni.
3. Zakład Usług Mieszkaniowych sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 7, 67- 100 Nowa Sól
4. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wojska Polskiego 100b, 67- 100 Nowa Sól
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Chałubińskiego 7, 67- 100 Nowa Sól
6. a/a 7510, 7511 oprac. J. Lubas- Wałęcka 24.10.2011r


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 10.11.2011 r.
RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [12]


O B W I E S Z C Z E N I E

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO MIASTA KROSNA ODRZAŃSKIEGO


Działając na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 05.01.2011 r. (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10, w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr rej. 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a


iż ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień, w związku z wniesionymi uwagami przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, co do wskazanych w obwieszczeniu z dnia
07.04.2011 r., znak: RZD.5130.4.2011, RZD.4201-9/11 [3], zaproponowanych granic zespołu urbanistycznego miasta Krosna Odrzańskiego oraz jego otoczenia, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179, zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 13 stycznia 2012 r.


Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741, 6322, awid

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45. sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 15.07.2011 r.

RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [7]


O B W I E S Z C Z E N I E

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO MIASTA KROSNA ODRZAŃSKIEGO


Działając na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 05.01.2011 r. (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10, w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr rej. 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

że w związku z prośbą Burmistrza Krosna Odrzańskiego o przedłużenie do dnia 30 sierpnia 2011 r., terminu wniesienia uwag, co do wyznaczonych granic zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179, naniesionych na projekcie załącznika graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic zabytku (niniejszy projekt załącznika graficznego stanowi załącznik do obwieszczenia z dnia 07.04.2011 r., znak: RZD.5130.4.2011, RZD.4201-9/11 [3]) na podstawie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ze względu na konieczność umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do wyznaczonych granic zabytku, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 15 września 2011 r.


Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741 awyz


RZD.5130.39.2011

Zielona Góra, 27.06.2011 r.


OBWIESZCZENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 25.05.2011 r., znak: DOZ-OAiK-6700/196/09-[ML/40/2/09/11] wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia z rejestru zabytków otoczenia zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Nowa Sól, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2203 decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 04.05.1976 r., l.dz. 608/7/76 oraz z dnia 27.07.1977 r., l.dz. KL-IV-5340/71/77, wpisanego do ww. rejestru zabytków pod numerem L-275/A.

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Kamila Domagalska
Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl.

Zielona Góra, dnia 22.06.2011 r.
ZN.5142.44.2011 [mSzpr]1

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na dz. nr ewid. 310 dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi dla projektowanego obiektu handlowego zlokalizowanego na dz. ozn. nr 309/1 i 309/2 w obrębie 001 miasta Szprotawa przy ul. Niepodległości

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Szprotawa znak: GP.V.7331-146/10 z dnia 03.06.2011r. (data wpływu: 09.06.2011r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na dz. nr ewid. 310 dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz
z drogami dojazdowymi dla projektowanego obiektu handlowego zlokalizowanego na dz. ozn. nr 309/1 i 309/2 w obrębie 001 miasta Szprotawa przy ul. Niepodległości pod warunkiem wprowadzenia następujących zapisów:
 dla prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne (nadzór), na które należy uzyskać decyzję pozwalającą wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 w pkt. 3, lit. b, należy wprowadzić zamienny zapis w pierwszym podpunkcie tj.: wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrza Miasta Szprotawa pismem z dnia 03.06.2011r. (data wpływu: 09.06.2011r.) wystąpił o ponowne uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na dz. nr ewid. 310 dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi dla projektowanego obiektu handlowego zlokalizowanego na dz. ozn. Nr 309/1 i 309/2 w obrębie 001 miasta Szprotawa przy ul. Niepodległości.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 (2180) – zespół urbanistyczno krajobrazowy Szprotawy. Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ponieważ teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa, objętego ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków, decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Na podstawie analizy projektu decyzji oraz istniejącego stanu faktycznego przedmiotowej działki, stwierdzono, że inwestycja jest planowana na terenie, na którym zlokalizowany był budynek przy ul. Niepodległości 25, znajdujący się w wykazie obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 75 poz. 474).
W projekcie decyzji wprowadzone zostały również nieprecyzyjne zapisy dotyczące wymogu uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków prac na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Prawidłowy zapis należy wprowadzić do niniejszej decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto ze względu na lokalizację inwestycji oraz możliwość występowania podczas prowadzenia prac ziemnych reliktów warstw historycznych, zgodnie z art. 31 ust 2 wyżej cyt. ustawy inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru w granicach inwestycji. W przypadku odsłonięcia obiektów lub warstw kulturowych należy wstrzymać wszelkie prace związane z inwestycja i przeprowadzić badania ratownicze. Na prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy inwestor powinien uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
Wobec powyższego w oparciu o art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. c, art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 za zmianami) w związku z art. 106 KPA, orzeczono jak
w sentencji.
P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy tylko inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymuje:
1. KONCEPT WS SP. z o.o. SP. K, ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, na adres pełnomocnika: Pan Waldemar Stolorz, RB Projekt Pracownia Architektury Rafał Brok, ul. Racławicka 15-19, pok. 403, 53-149 Wrocław.
2. Burmistrz Miasta Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w mieście Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (3985) ADud


Zielona Góra, dnia 09.06.2011 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, sekretariat.zgora@lwkz.pl
ZN.5142.113.2011[mNSo-3]
wg rozdzielnika

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i c , art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1 i 11 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) oraz § 5 ust 1, ust 5 i ust 10 Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. nr 150, poz. 1579) oraz na podstawie art. 49 i art 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 1387 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku (data wpływu: 13.04.2011r.) Pana Marka Kopcia, będącego pełnomocnikiem ENEA OPERATOR sp. z o.o (działającego za zgodą właścicieli nieruchomości – Gminy Nowa Sól o statusie miejskim oraz zarządcy nieruchomości zabudowanych: Zakładu Usług Mieszkaniowych sp. z o.o)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
udziela pozwolenia na

podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu wpisanego do rejestru zabytków - zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól (nr rej. L- 375/A) oraz wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu ww. zabytku wpisanego do rejestru, polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 dla zasilania istniejących odbiorców w Nowej Soli przy ulicach: Witosa, Arciszewskiego, Portowa, Korzeniowskiego, Żwirki i Wigury, Fabryczna, Ceglana, Krzywa, Bohaterów Getta, Wandy i Plac Solny ( dz. ewid.: 585, 578/6, 578/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 594/3, 594/1, 593/3, 595/2, 596/1, 596/2, 596/3, 597, 589/1, 417, 416/6, 416/5, 418/3, 419/2, 441/2, 441/3, 437, 442/3, 587. 588,583/2, 442/2, 412/1, 600, 413, 614, 609, 610, 414/1, 407, 405, 404/4, 380/4, 406/2, 411, 388, 383,

Zamierzenie zostanie przeprowadzone w oparciu o rozwiązania zawarte w projekcie branżowym autorstwa: inż. Janusza Michalskiego, mgr inż. Marka Kopcia i mgr inż. Roberta Szymańskiego, opracowanym w kwietniu 2011r.
Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac objętych wnioskiem: 1 maj 2011 – 30 lipiec 2011
Osoba kierująca robotami budowlanymi w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru: Małgorzata Wegner, ul. Gronowa 22, Zielona Góra

Decyzji udziela się pod warunkiem spełnienia przez inwestora obowiązków polegających na:

1. Stosownie do treści art. 31 ust. 1a oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia badań archeologicznych w trakcie wykonywania prac ziemnych na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól
Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac i badań istnieje konieczność uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w trybie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadku odsłonięcia warstw kulturowych należy liczyć się z koniecznością wstrzymania prac i przeprowadzenia badań ratowniczych

2. Stosownie do § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004 ( Dz. U. z 2004, Nr 150, poz.1579) informuję, że w miejscach występowania historycznych nawierzchni kamiennych, po wykonaniu robót ziemnych należy odtworzyć historyczny profil podłużny i poprzeczny ulicy
3. Stosownie do § 5 ust. 5 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004 (Dz. U. z 2004, Nr 150, poz.1579) informuję, że inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac oraz do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

u z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 13.04.2011 Pan Marek Kopeć, będąc pełnomocnikiem ENEA OPERATOR sp. z o.o (działający za zgodą właścicieli nieruchomości – Gminy Nowa Sól o statusie miejskim oraz zarządcy nieruchomości zabudowanych: Zakładu Usług Mieszkaniowych sp. z o.o) wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (data wpływu wniosku: 13.04.2011, uzupełniony 04.05.2011r) w sprawie podejmowania działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu wpisanego do rejestru zabytków - zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól (nr rej. L- 375/A) oraz wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu ww. zabytku wpisanego do rejestru, polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 dla zasilania istniejących odbiorców w Nowej Soli przy ulicach: Witosa, Arciszewskiego, Portowa, Korzeniowskiego, Żwirki i Wigury, Fabryczna, Ceglana, Krzywa, Bohaterów Getta, Wandy i Plac Solny (dz. ewid.: 585, 578/6, 578/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 594/3, 594/1, 593/3, 595/2, 596/1, 596/2, 596/3, 597, 589/1, 417, 416/6, 416/5, 418/3, 419/2, 441/2, 441/3, 437, 442/3, 587. 588,583/2, 442/2, 412/1, 600, 413, 614, 609, 610, 414/1, 407, 405, 404/4, 380/4, 406/2, 411, 388, 383,. Prace zostaną wykonane w oparciu o projekt branżowy autorstwa: inż. Janusza Michalskiego, mgr inż. Marka Kopcia i mgr inż. Roberta Szymańskiego, opracowanym w kwietniu 2011r
Właściwość rzeczowa organu w tej sprawie wynika z faktu, iż inwestycja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych są na obszarze zespołu urbanistyczno -architektonicznego miasta Nowa Sól. Został on wpisany do rejestru zabytków pod nr L- 375/ A (dawniej 2203) na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia: 04.05.1976 r. oraz 27.07.1977 r. z uwagi na zachowany pierwotny układ urbanistyczny założenia staromiejskiego, historyczną parcelację i zachowaną zabytkową zabudowę. Część nieruchomości objętych zamierzeniem natomiast zlokalizowanych jest na terenie otoczenia ww. zespołu urbanistyczno – architektonicznego. Otoczenie zgodnie z art.3 p. 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 t. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to: teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Zatem zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 2 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru oraz podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora w trybie decyzji administracyjnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie wpływu wnioskowanych prac na stan zachowania zabytku należy stwierdzić, iż przedłożone rozwiązanie projektowe jest zgodne z wymogami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z treści art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm. oraz ustaleniami obowiązującego na tym obszarze planu miejscowego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Soli nr XLIII/260/09 z dnia 27 lutego 2009 r. Z uwagi na powyższe wykonanie przedmiotowych działań nie wpłynie negatywnie na zachowane wartości historycznej zabudowy układu urbanistycznego oraz chronione wartości widokowe otoczenia ww. zespołu miejskiego
Niemniej ze względu na lokalizację inwestycji na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu miejskiego miasta Nowa Sól pod nr L- 375/A, którego historyczny układ urbanistyczny posiada wysokie walory zabytkowe pozwolenia udziela się pod warunkiem prowadzenia badań archeologicznych w trakcie w/w działań w celu ochrony zachowanych reliktów archeologicznych oraz warstw kulturowych zlokalizowanych w obrębie działek objętych zamierzeniem (na terenie zespołu urbanistycznego). Wobec powyższego na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1 i 11 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm./ i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 1387 ze zm.) należało orzec jak w sentencji.

Informuje się, że:
 pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań (§ 5 ust. 1 pkt. 4 cyt. rozporządzenia);
 uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.).
 pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z późn. zm

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymuje:

1. Strona na adres pełnomocnika:
Marek Kopeć, Mazel M.H. Mazurkiewicz sp.j, ul. Inżynierska 3 67- 100 Nowa Sól, (pełnomocnik ENEA OPERATOR Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, Zielona Góra 65-773)
2. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól w załączeniu 1 egzemplarz obwieszczenia z prośbą o umieszczenie ww. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w ww. terminie podany do publicznej wiadomości.
3. Zakład Usług Mieszkaniowych sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 7, 67- 100 Nowa Sól
4. a/a oprac. J. Lubas. 07.06.2011r. ( 2528, 2993, 3863)
36.1.11


dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 99 zł w kasie
Urzędu Miasta w Zielonej Górze w dniu13 kwietnia 2011 , nr 73, kwit 15
J. Lubas inspektor ochrony zabytków


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 07.06.2011 r.
RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [5]


O B W I E S Z C Z E N I E

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE


Działając na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 05.01.2011 r. (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10, w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr rej. 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

że w związku z prośbą jednej ze Stron niniejszego postępowania administracyjnego
o przedłużenie terminu wniesienia uwag, co do wyznaczonych granic zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179, naniesionych na projekcie załącznika graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic zabytku (niniejszy projekt załącznika graficznego stanowi załącznik do obwieszczenia z dnia 07.04.2011 r., znak: RZD.5130.4.2011, RZD.4201-9/11 [3]) na podstawie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ze względu na konieczność umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do wyznaczonych granic zabytku, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 15 lipca 2011 r.

Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741 awyz


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 07.04.2011 r.
RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [3]

O B W I E S Z C Z E N I E

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ
ZGROMADZONĄ W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI
CO DO TREŚCI DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO KROSNA ODRZAŃSKIEGO


Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku
z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek z dnia 05.01.2011 r., (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji
z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego.

Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie na dzień 6 maja 2011 r. w godzinach 10:30-14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1 pokój
nr 1.

W przypadku niedogodności wyznaczonego terminu, prosi się o telefoniczny kontakt z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze p. Anną Wyżlińską 0(68) 324 74 11 lub 0(68) 324 73 90 wew. 30.

W załączeniu przesyła się projekt załącznika graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179. Ponadto informuje się, że ochroną prawną na podstawie ww. decyzji objęte zostało również otoczenie zabytku w promieniu 1 km od granicy niniejszego zespołu.

Ponadto, zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym,
w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy, przedłuża się termin jej załatwienia do dnia 07.06.2011 r.


Załącznik:
1. Projekt załącznik graficznego do postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego.


Otrzymują:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741


LUBUSKI WOJEWÓDZKI         &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;   Zielona Góra, dnia 07.04.2011
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

RZD.5130.14.2011


O B W I E S Z C Z E N I E

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI
O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIASTA LUBSKO


Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Lubska w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 13.11.1957 r., znak: K.O.Kom.-III-7/57 oraz decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 31.01.1975 r., znak: KlśIV-680/11/57 dotyczących wpisu do rejestru zabytków miasta Lubsko pod nr 71 i 2173.

Jednocześnie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o oględzinach, mających na celu zweryfikowanie granic terenu objętego ochroną konserwatorską, które odbędą się dnia 09.05.2011 r. o godz. 10.00. Spotkanie pod Urzędem Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1 w Lubsku.

Ponadto, zgodnie z przepisami art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.) informuję, że z uwagi na fakt, iż Strony niniejszego postępowania zawiadamiane będą o decyzjach i innych czynnościach Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez obwieszczenie oraz konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 06.06.2011 r.


Otrzymują:
1. Burmistrz Lubska, pl. Wolności 1, 68 – 300 Lubsko, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lubsko lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
2. aa. (2119) MBlz.
Opracowała: M. Błażejewska 05.04.2011 r.


Zielona Góra, dnia 10.02.2011 r.


RZD.4201-164/09 [7]
Nr rej. L-392/A

OBWIESZCZENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza, że Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, decyzją z dnia 21 stycznia 2011 r., znak: DOZ-OAiK-6700/562/10-[ML/106/10], utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.04.2010 r., znak: RZD.4201-164/09 [5], wpisującą do rejestru zabytków pod numerem L-392/A, historyczny układ urbanistyczny miejscowości Otyń, gmina Otyń, powiat nowosolski.


aa 0763


Zielona Góra, dnia 07.02.2011 r.


RZD.4201-9/11 [1]


O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI
O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.),


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 05.01.2011 r., (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego, reprezentującego Gminę Krosno Odrzańskie, w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosna Odrzańskiego.

Jednocześnie zawiadamia się o oględzinach, mających na celu zweryfikowanie granic terenu objętego ww. decyzjami, które odbędą się dnia 04.03.2011 r. o godzinie 12.00. Spotkanie przy budynku Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim zlokalizowanym przy ul. Parkowej 1 w Krośnie Odrzańskim.

Ponadto na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w celu prawidłowego rozpatrzenia ww. sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do dnia 07.04.2011 r.


Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. aa 0082 awyz


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Administrator Adminsitrator
Dokument z dnia: 21.02.2012
Dokument oglądany razy: 14 393
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 21.02.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl