mapa strony   |   kontakt   |

Obwieszczenia 2012

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 22.11.2012 r.

ZN.5142.118.2012 [mSzp]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie 35 miejsc parkingowych, budowie bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na działce oznaczonej nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Szprotawa znak: IR.6730.82.2012 z dnia 31.11.2012 r. (data wpływu: 09.11.2012 r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową 35 miejsc parkingowych, budową bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na dz. nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości.
pod warunkiem wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:

 • należy wprowadzić artykulację w elewacjach budynku handlowo – usługowego oraz rozczłonkowanie brył m.in. poprzez wprowadzenie lizen, otworów okiennych lub blend;
 • wyklucza się zastosowanie pokryć z blachodachówki. 
 • z uwagi na możliwość natrafienia na zabytki archeologiczne podczas prac ziemnych, zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz.1568 z późniejszymi zmianami), inwestor winien zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, powinien uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrza Miasta Szprotawa pismem z dnia 31.11.2012 r. (znak: IR.6730.81.2012, data wpływu: 09.11.2012 r.) wystąpił o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową 35 miejsc parkingowych, budową bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na dz. nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości.
Planowana inwestycja dotyczy działki zlokalizowanej w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem pod nr 103 i 2180 – zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy. Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ponieważ teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa, objętego ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków, decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że projekt decyzji zawiera zapisy dotyczące harmonijnego kształtowania przestrzeni historycznej. Planowane działania nie wpłyną negatywnie na walory widokowe oraz ekspozycję historycznych wartości architektoniczno - przestrzennych miasta.
Z uwagi na ochronę walorów krajobrazowych oraz widokowych miasta, polegającej w szczególności na zachowaniu rozplanowania, utrzymania właściwych proporcji i wzajemnych relacji przestrzennych oraz charakteru zabudowy wprowadzono dodatkowo warunki dotyczące form kształtowania projektowanego budynku. Ponadto, ze względu na lokalizację inwestycji oraz zarejestrowane na terenie miasta bogate osadnictwo pradziejowe na podstawie art. 31 ust. 1a ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz.1568 z późniejszymi zmianami), wprowadzono dodatkowy warunek polegający na zapewnieniu podczas prac ziemnych w granicach inwestycji badań archeologicznych, na które zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717), orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Pan Maksymilian Fokszan, reprezentujący inwestora: Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-akcyjna, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia
a/a (7276)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 20.09.2012 r.

ZN.5142.94.2012 [mSzp]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, w ramach którego realizowana jest inwestycja polegająca na: „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej z sieciami bocznymi dla PJO C1 – A4 Osiedle Słoneczne - zlewnia PS13, dla PJO A5 – A4 Iława Sowiny – zlewnie PS 15, PS17.1, PS17.2, PP2
z przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładniki istniejącego uzbrojenia itd.”


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b i lit. c, art. 7 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.13.2012 z dnia 24.08.2012r. (data wpływu 06.09.2012r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, w ramach którego realizowana jest inwestycja polegająca na: „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej z sieciami bocznymi dla PJO C1 – A4 Osiedle Słoneczne - zlewnia PS13, dla PJO A5 – A4 Iława Sowiny – zlewnie PS 15, PS17.1, PS17.2, PP2 z przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładniki istniejącego uzbrojenia itd.”,
pod warunkiem:
1. Usunięcia z treści ww. decyzji błędnego zapisu w pkt. III.4 lit. b, dotyczącego wpisu do rejestru zabytków.
2. Wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:

1. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru zlokalizowanego na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy:

- wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;

2. Prace ziemne przy zespole kościelnym w dawnej Iławie /obecnie Szprotawa/ (kościół, brama, dawny cmentarz przykościelny) należy prowadzić ze szczególną ostrożnością uwzględniając zabezpieczenie skarp przed osunięciemi uszkodzeniem murów.


3. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków tj.: historycznego układu ruralistycznego dawnej Iławy ob. Szprotawie, zespołu zabudowy Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych DEZETO przy ul. Sobieskiego 51 Szprotawa-Sowiny:

- zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) w stosunku do obiektów obszarów ujętych
w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

4. Podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne (nadzory), na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;


5. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię (np. kamienną) należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej przekrojów poprzecznych i poziomych;


6. W przypadku gdy inwestycja dotyczy obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków (m.in. budynków gospodarczych, budynków mieszkalnych, itp.):

- zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) w stosunku do obiektów obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

7. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewia oraz zabytkowej zieleni.

U z a s a d n i e n i e

W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy (sygn.: IR.6733.13.2012, data wpływu 06.09.2012r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”,
w ramach którego realizowana jest inwestycja polegająca na: „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej z sieciami bocznymi dla PJO C1 – A4 Osiedle Słoneczne - zlewnia PS13, dla PJO A5 – A4 Iława Sowiny – zlewnie PS 15, PS17.1, PS17.2, PP2 z przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładniki istniejącego uzbrojenia itd.”
Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy.
W części inwestycja przebiega w bliskim sąsiedztwie zespołu kościelnego w daw. Iławie ob. Szprotawie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 45. Ponadto, część planowanej inwestycji znajduje się na terenie historycznego układu ruralistycznego dawnej Iławy, ob. Szprotawy oraz zespołu zabudowy Dolnośląskich Zakładów Odlewniczych DEZETO przy ul. Sobieskiego 51 w Szprotawie - Sowiny, ujętych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474) w wykazie zabytków, o którym mowa w art. 1 pkt. 5 lit. b (cyt. ustawy) oraz w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zgodne z art. 8. ust. 1. cyt. ustawy do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do zabytków znajdujących się w wykazie, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) formami ochrony są ustalenia ochrony w decyzjach lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z art. 4 cytowanej wyżej ustawy ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających n celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
Na podstawie analizy zapisów w przedstawionym projekcie decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie na ekspozycję układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawy oraz wartości zabytkowe obiektów i obszarów wykazie zabytków nieruchomych.
Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji w części na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 (2180) – zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy, wprowadzono dodatkowy warunek odnoszący się do robót budowlanych, który należy uwzględnić w niniejszej decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie historycznego układu ruralistycznego dawnej Iławy ob. Szprotawy oraz zespołu zabudowy przemysłowej przy ul. Sobieskiego 51 w Szprotawie, wprowadzono warunek wynikający z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118), mianowicie: w stosunku do obiektów obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ponadto, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej
Jednocześnie, ze względu na możliwość natrafienia podczas prowadzenia robót budowlanych na zachowane kamienne nawierzchnie historyczne a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b lit c, art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Pan Radosław Wysocki, EKOSYSTEM Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra – na adres: Gmina Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
3. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat
w Żaganiu, ul. Bema 1, 68-100 Żagań.
4. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-063 Zielona Góra.
6. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
9. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (5910)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 13.09.2012 r.

ZN.5142.89.2012 [mSzp]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie 35 miejsc parkingowych , budowie bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na działce oznaczonej nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 p. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 17), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy, wniesionego dnia 31.08.2012 r., znak: IR.6730.81.2012

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

odmówić uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie 35 miejsc parkingowych , budowie bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na działce oznaczonej nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości.

u z a s a d n i e n i e

Planowana inwestycja dotyczy działki nr 322 przy ul. Niepodległości, zlokalizowanej na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem pod nr 103 i 2180 – zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy. Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ponieważ teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa, objętego ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków, decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że projekt decyzji zawiera błędy formalne uniemożliwiające jej uzgodnienie. Załącznik graficzny, zgodnie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, nie posiada lub zawiera błędny w oznaczeniach graficznych dotyczących granic i linii regulacyjnych, a także elementów zagospodarowania przestrzennego, które należy stosować w części graficznej decyzji, zgodnie z Polską Normą PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.
Należy zauważyć, że omawianej decyzji brakuje również analizy urbanistycznej, zgodnie z § 3. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), zgodnie z którym w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
W projekcie decyzji nie został wprowadzony warunek dotyczący wymogu uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wobec powyższego, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 p. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 17), orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Pan Maksymilian Fokszan, reprezentujący inwestora: Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-akcyjna, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia

a/a (5791)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 11.09.2012 r.

RZD.5132.1.2012 [6]
Nr rejestru zabytków: L–88/C

O B W I E S Z C Z E N I E


DECYZJA
W SPRAWIE WPISANIA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 3 pkt 1, 2, 4 art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w wyniku postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w dniu 12.06.2012 r.,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
o r z e k a

wpisać do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem rejestru L–88/C następujący zabytek nieruchomy:

zespół stanowisk archeologicznych
w miejscowości
GÓRZYCA
(gmina loco, powiat słubicki)

 1. stanowisko archeologiczne nr 1, AZP 50-06/1, osada wielokulturowa: kult. pucharów lejkowatych, kult. amfor kulistych - neolit, kult. łużycka - halsztat, okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze (fazy B-E), późne średniowiecze; ślady osadnictwa – epoka kamienia, późny okres lateński;
 2. stanowisko archeologiczne nr 2, AZP 50-06/2, osada wielokulturowa: neolit, kult. łużycka - halsztat, wczesne średniowiecze (fazy D-E), późne średniowiecze; cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (II w. n.e.);
 3. stanowisko archeologiczne nr 3, AZP 50-06/14, cmentarzysko kult. łużyckiej – halsztat; osada wielokulturowa: neolit, kultura łużycka; ślady osadnictwa: kult. lendzielska, kult. pucharów lejkowatych – neolit, okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, okres nowożytny;
 4. stanowisko archeologiczne nr 15, AZP 50-06/15, osada: wczesne średniowiecze fazy wczesne i późne; ślady osadnictwa: pradzieje, okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, nowożytność;
 5. stanowisko archeologiczne nr 19, AZP 50-06/16, osada: późne średniowiecze, ślad osadnictwa: pradzieje;
 6. stanowisko archeologiczne nr 20, AZP 50-06/17, cmentarzyska: birytualne kultury mogiłowej - II okres EB, ciałopalne kultury łużyckiej - III-V okres EB, ciałopalne z okresu wpływów rzymskich (fazy B1-B2/C1), birytualne kultury wielbarskiej (fazy B2/C1-C1), rzędowe szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza (X-XI w.); osady: kult. łużycka grupa górzycka - halsztat, wczesne średniowiecze (X-XI w.), średniowiecze (XIII-XIV w.); ślady osadnictwa: mezolit, neolit, kultura jastorfska - okres lateński, późne średniowiecze, nowożytność;
 7. stanowisko archeologiczne nr 30, AZP 50-06/30, osada wielokulturowa: kultura łużycka, przełom okresu lateńskiego i wczesnego okresu rzymskiego, okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, okres nowożytny; ślad osadnictwa: epoka kamienia;
 8. stanowisko archeologiczne nr 51, AZP 50-06/48, osada: okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, okres nowożytny.

w granicach opisanych poniżej i zaznaczonych linią ciągłą kolorem czerwonym na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 stanowiącej integralną część niniejszej decyzji. Wymienione w sentencji decyzji stanowiska archeologiczne oznaczono na załączniku graficznym szrafurą w kolorze czerwonym.

Granica zespołu stanowisk archeologicznych w miejscowości Górzyca, przebiega w następujący sposób:


po stronie północnej: przebiega wzdłuż północnej granicy działki nr ewid. 383, przecina drogę (działka nr ewi. 412), biegnie wzdłuż fragmentu zachodniej granicy działki nr ewid. 424, obejmuje zachodnią i północną granicę działki nr ewid. 423, przecina działkę nr ewid. 421/1 i dalej biegnie wzdłuż fragmentu jej granicy wschodniej, następnie przebiega wzdłuż północnych granic działek nr ewid. 434/4, 435/2, 435/1, 436 aż do drogi stanowiącej fragment ulicy M. Reja (działka nr ewid. 497), przebiegając dalej wzdłuż jej wewnętrznej krawędzi, a na wysokości działki nr ewid. 440/77 przecina działki nr ewid. 507/78 i 507/77, biegnąc aż do drogi (ulicy Wolności);

po stronie wschodniej: przebiega wzdłuż wewnętrznej krawędzi drogi tj. wzdłuż fragmentu ulicy Wolności oraz działki nr ewid. 633;

po stronie południowej: przebiega wzdłuż fragmentu południowej granicy działki nr ewid. 631/82, a następnie przecina tę działkę i biegnie aż do granicy działki nr ewid. 368;

po stronie zachodniej: przebiega wzdłuż wewnętrznej krawędzi fragmentu działki nr ewid. 368, a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr ewid. 383.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 12.06.2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa zespołu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w miejscowości Górzyca, gmina loco, powiat słubicki, składającego się z ośmiu stanowisk tj. stanowiska archeologicznego nr 1, AZP 50-06/1, stanowiska archeologicznego nr 2, AZP 50-06/2, stanowiska archeologicznego nr 3, AZP 50-06/14, stanowiska archeologicznego nr 15, AZP 50-06/15, stanowiska archeologicznego nr 19, AZP 50-06/16, stanowiska archeologicznego nr 20, AZP 50-06/17, stanowiska archeologicznego nr 30, AZP 50-06/3 oraz stanowiska archeologicznego nr 51, AZP 50-06/48.
Granice obszaru wpisywanego do rejestru zabytków wyznaczono w oparciu o zebrane materiały dowodowe, w tym m.in. dokumentację przechowywaną w archiwum tutejszego urzędu w postaci ośmiu kart ewidencyjnych w/w stanowisk archeologicznych, sprawozdania z badań rozpoznawczych powierzchniowych, lotniczych i magnetycznych prowadzonych w 2011 r. przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, opracowanego w 2011 r. przez Macieja Kaczmarka, Wiesława Małkowskiego, Andrzeja Michałowskiego, Włodzimierza Rączkowskiego, Lidii Żuk pt. Opracowanie rezultatów rozpoznawczych badań archeologicznych na obszarze planowanej strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowości Górzyca, pow. słubicki, woj. lubuskie, ponadto na podstawie sprawozdania autorstwa Krzysztofa Sochy, Julianny Sójkowskiej-Sochy opracowanego w 2011 r. pt. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2008-2010 na stan. nr 20 w Górzycy, pow. słubicki i sprawozdania autorstwa Darii Kaniewskiej i Artura Sobuckiego, opracowanego w 2012 r. pt.: Opracowanie wyników badań archeologicznych na inwestycji: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzyca wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacji dla miejscowości Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice, a także w oparciu o oględziny wzmiankowanego zespołu stanowisk archeologicznych, przeprowadzonych w dniu 05.07.2012 r. przez pracowników Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. (Protokół nr 44/2012). Granice zespołu stanowisk archeologicznych w Górzycy zostały naniesione na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji oraz opisane w jej rozstrzygnięciu.
W dniu 08.08.2012 r. umożliwiono osobom zainteresowanym, w szczególności właścicielom, użytkownikom wieczystym, podmiotom posiadającym tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami objętymi granicami wpisu do rejestru zabytków, zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie oraz wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań.
Obszar obejmowany wpisem do rejestru zabytków charakteryzuje się skoncentrowanym występowaniem stanowisk archeologicznych, udokumentowanych w trakcie badań powierzchniowych, wykopaliskowych i sondażowych. Substancja kulturowa, w formie zabytków ruchomych, rejestrowana jest również na terenach między stanowiskami. Aktualny stan badań wskazuje na długotrwałe i różnorodne osadnictwo rozpoczynające się w epoce kamienia, dla której wyróżniono ślady paleolityczne, mezolityczne oraz stałe osadnictwo neolityczne kultury lendzielskiej, pucharów lejkowatych i amfor kulistych. W kolejnych epokach zarejestrowano kontynuację osadnictwa: w epoce brązu kulturę łużycką, trwającą jeszcze w okresie halsztackim jako grupa górzycka, kultury jastorfskiej w okresie lateńskim, w okresie wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza (X-XI w.), średniowiecza (XII-XIV w.), późnego średniowiecza i nowożytności. Obok stanowisk zarejestrowanych jako osady wyróżniono liczne miejsca pochówków społeczności zamieszkującej te tereny, są to cmentarzyska: birytualne kultury mogiłowej z II i początków III okresu epoki brązu, ciałopalne kultury łużyckiej (III-IV/V okres epoki brązu), ciałopalne z okresu wpływów rzymskich (fazy B1-B2/C1), birytualne kultury wielbarskiej (fazy B2/C1-C1) i rzędowe szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza (X-XI w.). Osadnictwo średniowieczne od 2 połowy XIII do 2 połowy XIV w. związane jest z lokalizacją siedziby biskupstwa lubuskiego (stanowisko nr 2) na wyniesieniu zwanym Targacz. Cały przedmiotowy teren, na którym znajdują się stanowiska archeologiczne zawiera materiał zabytkowy, co wynika z przemieszczeń zabytków ruchomych oraz nakładania się i przenikania granic stanowisk archeologicznych.
Znaczenie obszaru wpisywanego do rejestru zabytków dokumentują odkryte dotąd zabytki archeologiczne, w tym m.in.: miecz brązowy, związany z kulturą mogiłową – jeden z najstarszych w Polsce, naramienniki, sztylety, naszyjniki, bransolety, pierścienie, zapinki, szpile brązowe i żelazne, kolie paciorków bursztynowych, szklanych i kamiennych, srebrne kabłączki skroniowe, złoty wisiorek, skarb złożony z około 1000 monet srebrnych z XI w. oraz całe naczynie terra sigillata z II w. n.e., jedyne odkryte na terenie zachodniej Polski. Zabytki te w większości odznaczają się wysokimi walorami artystycznymi. Świadczą ponadto o licznych kontaktach handlowych i wpływach kulturowych, które potwierdzają duże znaczenie tego miejsca w okresach pradziejowym i średniowiecznym. Na podstawie rozpoznanych zabytków można mówić o kontaktach z terenami: Pomorza, Meklemburgii, Brandenburgii i Jutlandii w epoce brązu (brązowe sztylety i naszyjnik kołnierzowaty typu A), Kotliny Karpackiej (naszyjnik, składający się z dziewięciu tarczek), w okresie wpływów rzymskich z terytorium Imperium Romanum (naczynie terra sigillata) oraz prowincji rzymskich (zapinki tarczowate). Ujawnione w niewielkim zakresie bogactwo pozostałości kulturowych: warstw, obiektów i zabytków archeologicznych, świadczy o wzbogaconym szerokimi kontaktami handlowymi, trwałym i intensywnym zagospodarowaniu obszaru na wschodnim brzegu rzeki Odry oraz jego wybitnym znaczeniu dla poznania pradziejowej i historycznej przeszłości Ziemi Lubuskiej i Polski.
Teren zlokalizowany między miejscowościami Górzyca i Owczary wraz z zespołem zewidencjonowanych stanowisk, jest zatem najcenniejszym zespołem stanowisk archeologicznych o ciągłości osadniczej od epoki kamienia do okresu późnego średniowiecza w północnej części województwa lubuskiego. Objęcie wpisem do rejestru zabytków pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków zabezpieczenia zachowanych reliktów kulturowych przed zniszczeniem. Wyżej wymienione przesłanki, w ocenie organu ochrony zabytków, są wystarczające aby uznać, iż objęcie zespołu stanowisk archeologicznych w Górzycy ochroną prawną, leży w interesie społecznym.
W tym miejscu należy przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.02.2002 r. (sygn. akt NSA 1704/00), w którym wskazano, że organy ochrony zabytków są władne do dokonywania oceny zabytku pod względem posiadanych przez niego wartości artystycznych, historycznych i naukowych.
W związku z powyższym, z uwagi na znaczne wartości artystyczne, historyczne i naukowe istnieją merytoryczne przesłanki do wpisania do rejestru zabytków zespołu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w miejscowości Górzyca, gmina loco, powiat słubicki, składającego się z ośmiu obiektów w granicach naniesionych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, a tym samym w oparciu o art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 3 pkt 1, 2, 4 art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Załączniki:
1. Załącznik graficzny stanowiący integralną cześć decyzji wpisu do rejestru zabytków, - do pobrania
2. Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków. - do pobrania


Otrzymują:
1. Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania – zawiadomienie będzie uważane za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 kpa i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


Do wiadomości:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, ul. Szeroki Dunaj 5, 00-461 Warszawa,
2. Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Mickiewicza 3, 69 - 100 Słubice,
3. Starostwo Powiatowe w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice,
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
5. aa 5748
D-R(ZN)W


Opracowały: mgr Edyta Szreder- Ślaska, mgr Teresa Witkowska


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 24.08.2012 r.

ZN.5142.82.2012 [mSzp]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO B1 – A2 Osiedle Chrobrego z pompami ścieków wraz z infrastrukturą wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładki istniejącego uzbrojenia, itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Chrobrego, Kożuchowska, Ceglana, Kolejowa, Henrykowska, R. Luksemburg, Szpitalna, Kościuszki, Waszyngtona, Warszawska, Pl. Komuny Paryskiej, Głogowska, Kozaka, Prusa, Sienkiewicza, Kopernika, Kochanowskiego, , droga do Przemkowa (droga krajowa nr 12, Wiejska obręb Szprotawa do obręb Henryków, ul. Akacjowa – obręb Wiechlice, oraz działki w obrębie Dziećmiarowice) w miejscowości Szprotawa

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.11.2012 z dnia 06.08.2012r. (data wpływu 13.08.2012r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO B1 – A2 Osiedle Chrobrego z pompami ścieków wraz z infrastrukturą wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładki istniejącego uzbrojenia, itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Chrobrego, Kożuchowska, Ceglana, Kolejowa, Henrykowska, R. Luksemburg, Szpitalna, Kościuszki, Waszyngtona, Warszawska, Pl. Komuny Paryskiej, Głogowska, Kozaka, Prusa, Sienkiewicza, Kopernika, Kochanowskiego, , droga do Przemkowa (droga krajowa nr 12, Wiejska obręb Szprotawa do obręb Henryków, ul. Akacjowa – obręb Wiechlice, oraz działki w obrębie Dziećmiarowice)
w miejscowości Szprotawa,
pod warunkiem:
I. Usunięcia z treści ww. decyzji błędnego zapisu w pkt. III.4 lit. b, dotyczącego wpisu do rejestru zabytków.
II. Wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:
1. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru zlokalizowanego na terenie historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180:

 • wykonywanie robót budowlanych na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
 • podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

2. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru zlokalizowanego w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 tj. na obszarze w promieniu 1 km od granicy historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy:

 • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
 • z uwagi na konieczność ochrony zabytków archeologicznych, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

3. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obiektów ujętych w wykazie zabytków,
o którym mowa w art. 1 pkt. 5 lit. b (cyt. ustawy) oraz w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków:

 • zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) w stosunku do obiektów obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

4. W stosunku do obiektów obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118).
5. W przypadku odsłonięcia obiektów lub warstw kulturowych należy wstrzymać wszelkie prace związane z inwestycją i przeprowadzić badania ratownicze, na które należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjne.
6. W przypadku prowadzenia robót budowlanych lub podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku prowadzenia prac przy zabytku wpisanym do rejestru pod nr L-469/A – zespół zabudowy dawnej rzeźni przy ul. Jana III Sobieskiego 69 należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
7. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię (np. kamienną) należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej przekrojów poprzecznych i poziomych, niezależnie od rodzaju planowanej nawierzchni.
8. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewia oraz zabytkowej zieleni.

U z a s a d n i e n i e

W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.11.2012 z dnia 06.08.2012 r. (data wpływu 13.08.2012 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO B1 – A2 Osiedle Chrobrego z pompami ścieków wraz z infrastrukturą wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładki istniejącego uzbrojenia, itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Chrobrego, Kożuchowska, Ceglana, Kolejowa, Henrykowska, R. Luksemburg, Szpitalna, Kościuszki, Waszyngtona, Warszawska, Pl. Komuny Paryskiej, Głogowska, Kozaka, Prusa, Sienkiewicza, Kopernika, Kochanowskiego, , droga do Przemkowa (droga krajowa nr 12, Wiejska obręb Szprotawa do obręb Henryków, ul. Akacjowa – obręb Wiechlice, oraz działki w obrębie Dziećmiarowice) w miejscowości Szprotawa.
Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 oraz w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy.
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) formami ochrony są ustalenia ochrony w decyzjach lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z art. 4 cytowanej wyżej ustawy ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
Na podstawie analizy zapisów w przedstawionym projekcie decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie historyczny układ urbanistyczno – krajobrazowy miasta Szprotawy oraz jego ekspozycję.
Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji na obszarze historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 (2180) oraz jego otoczenia, wprowadzono dodatkowe warunki odnoszące się do robót budowlanych, które należy uwzględnić w decyzji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ historyczny układ urbanistyczny jest to przestrzenne założenie miejskie zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych w tym ulic lub sieci dróg. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ wykonywanie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego oraz prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ponadto, w miejscach historycznej zabudowy, dawnych cmentarzysk, wyrobisk użytkowanych historycznie jako śmietniska itp. podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 32 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków, w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
Z uwagi na znajdujące się na terenie inwestycji zabytki nieruchome obiekty ujęte zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474) w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków wprowadzono warunek uzgodnienia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę z właściwym organem w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Jednocześnie, ze względu na możliwość natrafienia podczas prowadzenia robót budowlanych na zachowane kamienne nawierzchnie historyczne a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Pan Radosław Wysocki, EKOSYSTEM Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra – na adres: Gmina Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
3. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat
w Żaganiu, ul. Bema 1, 68-100 Żagań.
4. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-063 Zielona Góra.
6. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
9. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (5353)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 24.08.2012 r.

ZN.5142.81.2012 [mSzp]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO C1-A4 Osiedle Słoneczne – zlewnia PG1S, PS9, PS9A z przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładki istniejącego uzbrojenia, itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Os. Słoneczne, Sobieskiego, Żagańska, Czarneckiego, Konopnickiej, Niepodległości, Walki Młodych, Mickiewicza, Chodkiewicza, Traugutta, Kopernika, Słowackiego, Willowa, Odrodzenia Wojska Polskiego, Koszarowa, Rolna, Przejazdowa, Podgórna, Krasińskiego
w miejscowości Szprotawa

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.12.2012 z dnia 06.08.2012r. (data wpływu 13.08.2012r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO C1-A4 Osiedle Słoneczne – zlewnia PG1S, PS9, PS9A z przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładki istniejącego uzbrojenia, itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Os. Słoneczne, Sobieskiego, Żagańska, Czarneckiego, Konopnickiej, Niepodległości, Walki Młodych, Mickiewicza, Chodkiewicza, Traugutta, Kopernika, Słowackiego, Willowa, Odrodzenia Wojska Polskiego, Koszarowa, Rolna, Przejazdowa, Podgórna, Krasińskiego w miejscowości Szprotawa,
pod warunkiem:
I. Usunięcia z treści ww. decyzji błędnego zapisu w pkt. III.4 lit. b, dotyczącego wpisu do rejestru zabytków.
II. Wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:

1. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru zlokalizowanego na terenie        historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180:

 • wykonywanie robót budowlanych na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
 • podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

2. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru zlokalizowanego w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180:

 • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
 • z uwagi na konieczność ochrony zabytków archeologicznych podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

3. W stosunku do obiektów obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118).
4. W przypadku prowadzenia robót budowlanych lub podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku prowadzenia prac przy zabytku wpisanym do rejestru pod nr L-469/A – zespół zabudowy dawnej rzeźni przy ul. Jana III Sobieskiego 69 należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
5. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię (np. kamienną) należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej przekrojów poprzecznych i poziomych niezależnie od rodzaju planowanej nawierzchni.
6. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewia oraz zabytkowej zieleni.

U z a s a d n i e n i e

W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.12.2012 z dnia 06.08.2012 r. (data wpływu 13.08.2012 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO C1-A4 Osiedle Słoneczne – zlewnia PG1S, PS9, PS9A z przepompowniami ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in.: drogi dojazdowe (place manewrowe), zasilanie energetyczne, doprowadzenie wody na teren przepompowni, przekładki istniejącego uzbrojenia, itd.”. Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Os. Słoneczne, Sobieskiego, Żagańska, Czarneckiego, Konopnickiej, Niepodległości, Walki Młodych, Mickiewicza, Chodkiewicza, Traugutta, Kopernika, Słowackiego, Willowa, Odrodzenia Wojska Polskiego, Koszarowa, Rolna, Przejazdowa, Podgórna, Krasińskiego.
Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 oraz w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy. W części inwestycja przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków pod nr L-469/A – zespół zabudowy dawnej rzeźni przy ul. Jana III Sobieskiego 69. Ww. zabytki podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami).
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) formami ochrony są ustalenia ochrony w decyzjach lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z art. 4 cytowanej wyżej ustawy ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających n celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
Na podstawie analizy zapisów w przedstawionym projekcie decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie historyczny układ urbanistyczno – krajobrazowy miasta Szprotawy oraz jego ekspozycję.
Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji na obszarze historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 (2180) oraz jego otoczenia, wprowadzono dodatkowe warunki odnoszące się do robót budowlanych, które należy uwzględnić w decyzji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ historyczny układ urbanistyczny jest to przestrzenne założenie miejskie zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych w tym ulic lub sieci dróg. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ wykonywanie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego oraz prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ponadto, w miejscach historycznej zabudowy, dawnych cmentarzysk, itp. podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Powyższy warunek wynika z faktu, iż na terenie inwestycji w granicach przebiegu projektowanych sieci oraz infrastruktury towarzyszącej zlokalizowane są zabytki archeologiczne m.in. cmentarzyska pradziejowe oraz relikty historycznej zabudowy. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 32 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
Z uwagi na znajdujące się na terenie inwestycji zabytki nieruchome obiekty ujęte zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474) w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków wprowadzono warunek uzgodnienia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę z właściwym organem w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Jednocześnie, ze względu na możliwość natrafienia podczas prowadzenia robót budowlanych na zachowane kamienne nawierzchnie historyczne a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Pan Radosław Wysocki, EKOSYSTEM Zielona Góra Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra – na adres: Gmina Szprotawa, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
3. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat
w Żaganiu, ul. Bema 1, 68-100 Żagań.
4. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-063 Zielona Góra.
6. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
9. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia
a/a (5353)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 09.07.2012 r.

RZD.5132.1.2012 [4]


O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRZENIA SPRAWY


Działając na podstawie art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań, w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zespołu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w m. Górzyca gm. loco.
Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie na dzień 08.08.2012 r. w godzinach 10:30-14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp.
W przypadku niedogodności wyznaczonego terminu, prosi się o telefoniczny kontakt z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp., Edytą Szreder-Ślaską pod nr 95 7200521 wew. 34.
Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia 12.09.2012 r.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 3738 awid

Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 09.07.2012 r.

RZD.5132.1.2012 [3]

O B W I E S Z C Z E N I E

POSTANOWIENIE
W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DOWODU DO AKT SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA

Na podstawie art. 49 i art. 123, w związku z art.7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

dopuścić następujące dowody do akt sprawy wszczętej dnia 12.06.2012 r. z urzędu dotyczącej wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zespołu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w m. Górzyca gm. loco:

 1. Opracowanie rezultatów rozpoznawczych badań archeologicznych na obszarze planowanej strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowości Górzyca, pow. słubicki, woj. lubuskie, autorstwa Macieja Kaczmarka, Wiesława Małkowskiego, Andrzeja Michałowskiego, Włodzimierza Rączkowskiego, Lidii Żuk, Poznań 2011 r. ,
 2. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2008-2010 na stan. nr 20 w Górzycy, pow. słubicki, autorstwa Krzysztofa Sochy, Julianny Sójkowskiej-Sochy, Witnica 2011.

w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej.

Uzasadnienie

W dniu 12.06.2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zespołu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w m. Górzyca. W dniu 05.07.2012 r. odbyły się oględziny zabytku przy udziale Stron. Z przedmiotowych oględzin sporządzono protokół oraz wykonano dokumentację fotograficzną.
Mając na względzie dokonanie rzetelnej oceny wartości zabytkowych ww. zespołu stanowisk archeologicznych, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił dopuścić jako dowód w sprawie dokumentację przechowywaną w archiwum tutejszego urzędu, tj.: Opracowanie rezultatów rozpoznawczych badań archeologicznych na obszarze planowanej strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowości Górzyca, pow. słubicki, woj. lubuskie, autorstwa Macieja Kaczmarka, Wiesława Małkowskiego, Andrzeja Michałowskiego, Włodzimierza Rączkowskiego, Lidii Żuk, Poznań 2011 r. oraz Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2008-2010 na stan. nr 20 w Górzycy, pow. słubicki, autorstwa Krzysztofa Sochy, Julianny Sójkowskiej-Sochy, Witnica 2011 r.
Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego, organ administracji publicznej podejmuje, w myśl przepisu art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie


Na niniejsze postanowienie wydane w trakcie postępowania administracyjnego nie służy stronom zażalenie.


Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 3738 awid

Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.p
l

Zielona Góra, dnia 25.06.2012 r.

ZN.5142.200.2012[mNSo-1]

ENEA OPERATOR sp.z o.o.
Oddział Dystrybucji Zielona Góra
ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Marka Kopcia (data wpływu: 29.05.2012r, uzupełniony: 12.06.2012r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na:
1) prowadzenie robót budowlanych w obszarze wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-375/A (d.2203) zespołu urbanistycznego miasta Nowa Sól, które polegają na: demontażu istniejącej linii napowietrznej nn wraz zez słupami oraz budowie sieci elektroenergetycznej w obszarze ulic: Kościelna (działki: 538/1,540, 485/3, 486/2, 487/2, 488/3), Arciszewskiego (działki: 489/1, 580/1, 581, 582, 493/3, 584, 494/3, 495/5, 586/6, 583/2, 587) , pl. Floriana (działki.:542, 537/3, 537/1, 537,5), Odrzańska i Portowa (działki: 580,2, 577/1, 576/6, 576/7, 576/4, 579, 549/1, 548, 574/1, 547, 546, 544, 543/2, 571/2, 570/2) i al. Wolności (działka 569) ul. Moniuszki (działki: 568, 566/3) Witosa (działka: 442/3, 472/3, 472/9)
2) prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie miasta Nowa Sól (w związku z ww. inwestycją w zakresie montażu złączy), wpisanych do rejestru pod nr:

 • 366- budynkach mieszkalnych przy ul. Arciszewskiego 6 i 8 (w zakresie montażu złącza i szafki w obrębie elewacji)
 • 364- budynek mieszkalny przy ul. Odrzańskiej 3
 • 2216- budynek mieszkalny przy ul. Odrzańska 11, 13 i 14
 • 2230- budynek przy ul. Witosa 22 i 38

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie 09.07.2012r. w godz. 10.00 – 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Ponadto, zgodnie z art. 35 i 36 kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do 24.07.2012r.


Otrzymuje:
1. Strona na adres pełnomocnika: Pan Marek Kopeć, ul. Inżynierska 3, 67- 100 Nowa Sól, w załączeniu kserokopia protokołu oględzin nieruchomości przeprowadzonych w dniu 05.06.2012r.
2. Zakład Usług Mieszkaniowych. sp.z o .o., ul. Wróblewskiego 7, 67- 100 Nowa Sól
3. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól
4. a/a 3520, oprac. J. Lubas - Wałęcka 20.06.2012 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 12.06.2012 r.

RZD.5132.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA


Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego następującego zabytku nieruchomego:

zespołu stanowisk archeologicznych:


 • stanowisko archeologiczne nr 1, AZP 50-06/1, osada wielokulturowa: kult. pucharów lejkowatych, kult. amfor kulistych - neolit, kult. łużycka - halsztat, okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze (fazy B-E), późne średniowiecze; ślady osadnictwa – epoka kamienia, późny okres lateński,
 • stanowisko archeologiczne nr 2, AZP 50-06/2, osada wielokulturowa: neolit, kult. łużycka - halsztat, wczesne średniowiecze (fazy D-E), późne średniowiecze; cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (II w. n.e.),
 • stanowisko archeologiczne nr 3, AZP 50-06/14, cmentarzysko kult. łużyckiej – halsztat; osada wielokulturowa: neolit, kultura łużycka; ślady osadnictwa: kult. lendzielska, kult. pucharów lejkowatych – neolit, okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, okres nowożytny,
 • stanowisko archeologiczne nr 15, AZP 50-06/15, osada: wczesne średniowiecze fazy wczesne i późne; ślady osadnictwa: pradzieje, okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, nowożytność,
 • stanowisko archeologiczne nr 19, AZP 50-06/16, osada: późne średniowiecze, ślad osadnictwa: pradzieje,
 • stanowisko archeologiczne nr 20, AZP 50-06/17, cmentarzyska: birytualne kultury mogiłowej - II okres EB, ciałopalne kultury łużyckiej - III-V okres EB, ciałopalne z okresu wpływów rzymskich (fazy B1-B2/C1), birytualne kultury wielbarskiej (fazy B2/C1-C1), rzędowe szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza (X-XI w.); osady: kult. łużycka grupa górzycka - halsztat, wczesne średniowiecze (X-XI w.), średniowiecze (XIII-XIV w.); ślady osadnictwa: mezolit, neolit, kultura jastorfska - okres lateński, późne średniowiecze, nowożytność,
 • stanowisko archeologiczne nr 30, AZP 50-06/30, osada wielokulturowa: kultura łużycka, przełom okresu lateńskiego i wczesnego okresu rzymskiego, okresu wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, okres nowożytny; ślad osadnictwa: epoka kamienia,
 • stanowisko archeologiczne nr 51, AZP 50-06/48, osada: okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, okres nowożytny,

zlokalizowanych w miejscowości Górzyca, gmina loco, powiat słubicki w granicach obszaru zaznaczonego na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 stanowiącej integralną część niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamia się o oględzinach przedmiotowego zespołu stanowisk archeologicznych w Górzycy, które odbędą się dnia 5 lipca 2012 o godz. 11:00. Spotkanie odbędzie się przed Urzędem Gminy Górzyca przy ul. 1 Maja 1. Osoby zainteresowane,
w szczególności właściciele, użytkownicy wieczyści, podmioty posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami objętymi granicami projektowanego wpisu do rejestru zabytków, proszone są o udział ww. oględzinach.

Załącznik:
1. Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 z wyrysowanymi granicami obszaru proponowanego do wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego.

Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 3738 awid

Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 25.05.2012 r.

ZN.5142.115.2012[mNSo-3]

Wg. rozdzielnika

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 1387 ze zm.)art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) i § 21 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011r. nr 165, poz. 987) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Marka Kopcia (data wpływu: 29.03.2012r., uzupełniony:16.04.2012r.) będącego pełnomocnikiem i działającego na rzecz podmiotu Gedia Poland Sp z o.o.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
udziela pozwolenia


na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod nr L-375/A (2203) zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól, które polegają na budowie linii elektroenergetycznej SN oraz rozdzielni sieciowej SN w Nowej Soli w obszarze działek o numerze ewid.: 68, 69/13, 67, 66/29, 69/30, 71/1, 72/1, 115/6, 115/7,75/1,76,78/4, 78/2, 116/2, 82/2, 13, 14/6, 14/7,15/7, 18/13, 18/14, 18/15, 18/18 (przy ul. Przemysłowej i Staszica).
Prace zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym autorstwa: mgr inż. Marka Kopcia i mgr inż. Łukasza Kuncewicza, sporządzonym w marcu 2012 r.
Termin ważności pozwolenia: 31 grudzień 2014r.
Stosownie do § 21 ust 2. cyt. Rozporządzenia (Dz.U. 2011r. nr 165, poz. 987) pozwolenia udziela się pod warunkiem spełnienia obowiązków polegających na:

 • niezwłocznym zawiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku
 • inwestor jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty w razie odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, zabezpieczyć przedmiot i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie LWKZ lub Burmistrza Miasta Nowa Sól (stosownie do art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

u z a s a d n i e n i e

W dniu 29.03.2012 r. Pan Marek Kopeć (reprezentujący podmiot: GEDIA POLAND sp. z o.o.) wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod nr L-375/A (2203) zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Nowa Sól, które polegają na budowie linii elektroenergetycznej SN oraz rozdzielni sieciowej SN w Nowej Soli w obszarze działek o numerze ewid.: 68, 69/13, 67, 66/29, 69/30, 71/1, 72/1, 115/6, 115/7,75/1,76,78/4, 78/2, 116/2, 82/2, 13, 14/6, 14/7,15/7, 18/13, 18/14, 18/15, 18/18 (przy ul. Przemysłowej i Staszica). Ze względu na okoliczność iż część inwestycji dotyczy również nieruchomości, które nie stanowią własności podmiotu GEDIA POLAND sp.z o.o., organ ochrony zabytków stosownie do treści art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomił Strony postępowania w drodze obwieszczenia o toczącym się postępowaniu oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w wyznaczonym terminie: 07.05. 2012 r.
Zamierzenie dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno - architektonicznego miasta Nowa Sól wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr L- 375/ A (2203). Otoczenie zgodnie z art.3 p. 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 t. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to: teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Zatem zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków ma kompetencje do wydawania pozwoleń na prace, które mogą mieć wpływ na walory widokowe wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno - architektonicznego miasta Nowa Sól. Jak ustalono w trakcie postępowania planowane roboty i działania związane z budową sieci elektroenergetycznej oraz rozdzielni sieciowej, prowadzone w oparciu o przedłożone rozwiązania architektoniczne nie wpłyną negatywnie na walory widokowe historycznej zabudowy miasta. W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań konserwatorskich do realizacji zgodnie z zamierzeniem Inwestora. Zatem stosownie do treści art. 49, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 36. ust. 1 pkt. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i art. 7 p. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), należało orzec jak w sentencji decyzji.
Informuje się, że:

 • pozwolenie, zgodnie z treścią § 21 Rozporządzenia Ministra Kultury (t. j. - Dz. U. z 2011r., Nr 165,poz. 987) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań.
 • uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.)
 • pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę o własności lokali

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymuje:
1. GEDIA POLAND sp.z o.o., ul Staszica 2, 67- 100 Nowa Sól, na adres pełnomocnika: Pan Marek Kopeć, Mazel M.H. Mazurkiewicz sp.j, ul. Inżynierska 3 67- 100 Nowa Sól, w załączeniu 2 egzemplarze rysunków projektowych opieczętowanych znakiem decyzji jako jej załącznik
2. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe, ul. Moniuszki 3b, 67- 100 Nowa Sól
4. a/a oprac. 2091, 2478 J. Lubas- Wałęcka 22. 05.2012 r.

dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 99 zł
(tytułem pozwolenia i pełnomocnictwa) w dniu: 16.04.2012 r.
w kasie Urzędu Miasta w Zielonej Górze, nr 73, kwit 11
inspektor ochrony zabytków Justyna Lubas- Wałęcka


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 23.04.2012 r.

ZN.5142.115.2012[mNSo-1]

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Marka Kopcia (data wpływu: 29.03.2012r., uzupełniony:16.04.2012r.) będącego pełnomocnikiem podmiotu Gedia Poland Sp z o.o., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod nr L-375/A (2203) zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól, które polegają na budowie linii elektroenergetycznej SN oraz rozdzielni sieciowej SN w Nowej Soli w obszarze działek o numerze ewid.: 68, 69/13, 67, 66/29, 69/30, 71/1, 72/1, 115/6, 115/7,75/1,76,78/4, 78/2, 116/2, 82/2, 13, 14/6, 14/7,15/7, 18/13, 18/14, 18/15, 18/18 (przy ul. Przemysłowej i Staszica).
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie 07.05.2012 r., w godz. 10.00 – 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Ponadto, zgodnie z art. 35 i 36 kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do 24.05.2012r.


Otrzymuje:

1. Strona na adres pełnomocnika: Marek Kopeć, Mazel M.H. Mazurkiewicz sp.j, ul. Inżynierska 3 67- 100 Nowa Sól,
2. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól
3. a/a oprac. 2091, 2478 J. Lubas- Wałęcka 16.04.2012r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 19.03.2012 r.

RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [20]

Nr rej. 102, 2179

O B W I E S Z C Z E N I E

W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI ORZECZENIA I DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO
MIASTA KROSNA ODRZAŃSKIEGO


POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 49 i art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.), na wniosek z dnia 5 stycznia 2011 r., (data wpływu: 7 stycznia 2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

wyjaśnić wątpliwości, co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31 marca 1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, poprzez szczegółowe naniesienie granic zabytku oraz jego otoczenia na załącznikach graficznych, stanowiących integralną część niniejszego postanowienia.

Granica historycznego układu urbanistycznego miasta Krosna Odrzańskiego, objętego ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków, przebiega w następujący sposób: po zewnętrznym obwodzie ulicy Lipowej i dalej linią będącą jej przedłużeniem i obejmującą zamek od wschodu oraz wodami Odry i Bobru od strony południowej, zachodniej i północnej. Przebieg granicy miasta wpisanego do rejestru zabytków zaznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia.

1) w treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 wskazano: poza tą granicą [miasta wpisanego do rejestru zabytków] winny być uzgadniane z władzami konserwatorskim wszelkie poczynania, które mogą mieć wpływ na zmianę sylwety miasta oraz zmiany w układzie przestrzennym krajobrazu w promieniu minimum 500 m.
2) w decyzji z dnia 31 marca 1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 wskazano natomiast, iż ochroną krajobrazową objęty zostaje ponadto teren położony w promieniu 1 km od granicy ścisłej ochrony.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) ww. obszar stanowi otoczenie zabytku. W rozumieniu art. 3 pkt. 15 tej ustawy: otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Granice otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Krosna Odrzańskiego w promieniu 500 m i 1000 m zostały zaznaczone na załączniku graficznym nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia. Granica w promieniu 500 m została naniesiona kolorem czerwonym a w promieniu 1000 m kolorem pomarańczowym.


Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 5 stycznia 2011 r., (data wpływu: 7 stycznia 2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego zwrócił się z prośbą do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o sprecyzowanie granic wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, poprzez szczegółowe naniesienie ich na mapie. Ww. zabytek objęty jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków na podstawie orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz decyzji z dnia 31 marca 1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179. W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym zgromadzono materiały dowodowe niezbędne do właściwego rozpatrzenia sprawy oraz dokonano w dniu 4 marca 2011 r. oględzin zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego. Natomiast w dniu 6 maja 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1 umożliwiono Stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie do pisma zawiadamiającego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym dołączono projekt załącznika graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego. Pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wniósł uwagi co do zaproponowanych granic miasta oraz jego otoczenia. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2011 r. z Urzędu Miasta Krosna Odrzańskiego wniesiono m.in. o uzupełnienie prowadzonego postępowania administracyjnego o materiały badawcze archeologiczne, konserwatorskie, architektoniczne etc. Na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2011 r. mgr inż. arch. J. Nekanda-Trepka – rzeczoznawca Ministra Kultury przy współpracy: mgr M. M. Nawrockiej i mgr inż. M. Ober opracował „Studium Konserwatorskie Rewitalizacji terenu Starego Miasta Krosno Odrzańskie”, które postanowiono włączyć jako dowód do akt przedmiotowej sprawy. Następnie ponownie prześledzono zebrany materiał dowodowy, przede wszystkim treść orzeczenia i decyzji, załączniki graficzne stanowiące ich integralną część - odręczne szkice oraz opracowane w 2011 r. studium. W wyniku ponownego przeanalizowania dokumentacji zebranej w sprawie, zweryfikowano zaproponowane wcześniej granice wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego. Przebieg zweryfikowanych granic zabytku wskazano na załączniku graficznym do pisma Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03 lutego 2012 r., znak: RZD.5130.4.2011, RZD.4201-9/11 [17]. Do niniejszego pisma dołączono również fragment mapy na którym wrysowano strefy ochrony krajobrazu – otoczenie zabytku, ustalone w orzeczeniu i decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Z uwagi na dwa ww. dokumenty, różniące się wielkością strefy krajobrazowej, na mapie wrysowano obie, pierwszą z orzeczenia z 1958 r. ustalającą granicę na 500 m od granicy wpisu do rejestru układu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego oraz drugą z decyzji z 1975 r., wskazują granicę otoczenia w odległości 1000 m od granic miasta. Zgodnie z art. 36 ust. 2 cytowanej ustawy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. W związku z tym, iż w obiegu prawnym występują dwa ww. dokumenty o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta Krosna Odrzańskiego oraz jego otoczenia należy uznać, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych wymagane są dla szerszego zasięgu otoczenia zabytku, wynikającego z decyzji z dnia 31 marca 1975 r.
W dniach 2 marca i 15 marca 2012 r. ponownie umożliwiono Stronom zapoznanie się z kompletem dokumentacji zgromadzonej w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków miasta Krosna Odrzańskiego oraz jego otoczenia. Żadna ze Stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa. Nie wniesiono również dodatkowych uwag do prowadzonego postępowania administracyjnego. W związku z powyższym przyjęto, iż granice zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego wpisanego do rejestru zabytków, przebiegają w sposób wskazany w piśmie z dnia 3 lutego 2012 r. i zaznaczony na załącznikach graficznych do niniejszego postanowienia.
Zgodnie z przepisem art. 113 § 2 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości, co do treści decyzji.
Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.


Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od jego doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:
1. Załącznik graficzny wyznaczający przebieg granic historycznego zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego,
2. Załącznik graficzny z naniesionymi granicami otoczenia zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego w promieniu 500 m oraz 1000 m.

     


Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, z prośbą o umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni.


Do wiadomości:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa,
2. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Gruntami, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie,
3. aa 0082, 1398, 1623, 1741, 6322 awid

Obwieszczenie do pobrania: RZD.4201-9/11 [20]


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 21.02.2012 r.

RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [18]

O B W I E S Z C Z E N I E

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ  ZGROMADZONĄ W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI  CO DO TREŚCI ORZECZENIA I DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO KROSNA ODRZAŃSKIEGO ORAZ  ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY 


Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek z dnia 05.01.2011 r., (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego, w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego.

Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się dodatkowy termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie na dzień 15 marca 2012 r. w godzinach 10:30-14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1 pokój nr 1.

Zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że z uwagi na wyznaczony dodatkowy termin umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 19.03.2012 r.

Otrzymują:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741, 6322 awid

Obwieszczenie do pobrania: RZD.4201-9/11 [18]


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 03.02.2012 r.

RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [17]

O B W I E S Z C Z E N I E

O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ  ZGROMADZONĄ W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI  CO DO TREŚCI ORZECZENIA I DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO KROSNA ODRZAŃSKIEGO ORAZ ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY


Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku
z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek z dnia 05.01.2011 r., (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji
z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego.

Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie na dzień 2 marca 2012 r. w godzinach 10:30-14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1 pokój nr 1.

W przypadku niedogodności wyznaczonego terminu, prosi się o telefoniczny kontakt z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze p. Anną Widła 0(68) 324 74 11 lub 0(68) 324 73 90 wew. 30.

Jednocześnie informuję, że granice zespołu urbanistycznego wskazane na fragmencie mapy, stanowiącej załącznik do pisma Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak: RZD.5130.4.2011, RZD.4201-9/11 [3] zostały zweryfikowane w związku z opracowanym w 2011 r. przez: mgr inż. arch. J. Nekanda-Trepka – rzeczoznawcę Ministra Kultury przy współpracy: mgr M. M. Nawrockiej i mgr inż. M. Ober, „Studium Konserwatorskim Rewitalizacji terenu Starego Miasta Krosno Odrzańskie” (niniejsze opracowanie włączone postanowieniem z dnia 3 lutego 2012 r. jako dowód w sprawie). W związku z ponowną analizą zgromadzonej dokumentacji w sprawie, przede wszystkim załącznika graficznego do orzeczenia i decyzji o wpisie do rejestru zabytków miasta (odręczny szkic), treści orzeczenia i decyzji oraz opracowanego w 2011 r. Studium Rewitalizacji Starego Miasta Krosna Odrzańskiego przyjęto, iż granice zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego przebiegają w sposób wyznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego pisma. Granice otoczenia miasta zaznaczono na załączniku nr 2 do pisma. Na niniejszym załączniku graficznym wrysowano strefy ochrony krajobrazu – otoczenie zabytku, ustalone w orzeczeniu i decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Z uwagi na dwa ww. dokumenty, różniące się wielkością strefy krajobrazowej, na mapie wrysowano obie, pierwsza z orzeczenia z 1958 r. ustala granicę na 500 m od granicy wpisu do rejestru układu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego, natomiast druga z decyzji z 1975 r., wskazuje granicę otoczenia w odległości 1000 m od granic miasta.
Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 3 pkt. 15) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) otoczenie zabytku to „teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych”. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 2 cytowanej ustawy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. W związku z tym, iż w obiegu prawnym występują dwa ww. dokumenty o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta Krosno Odrzańskie oraz jego otoczenia należy uznać, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych wymagane są dla szerszego zasięgu otoczenia zabytku, wynikającego z decyzji z dnia 31 marca 1975 r.
W załączeniu przesyłam fragment mapy ewidencyjnej ze szczegółowo określonymi granicami układu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków. Ponadto dołączam załącznik graficzny z naniesionymi granicami otoczenia zabytku w promieniu 500 m i 1000 m.


Zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy, przedłuża się termin jej załatwienia do dnia 13.03.2012 r.

Załączniki:
1. Projekt załącznik graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic historycznego zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego,
2. Projekt załącznika graficznego z naniesionymi granicami otoczenia zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego w promieniu 500 m oraz 1000 m.

    

Otrzymują:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741, 6322 awid

Obwieszczenie do pobrania: RZD.4201-9/11 [17]


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 03.02.2012 r.


RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [16]

O B W I E S Z C Z E N I E

POSTANOWIENIE  W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DOWODU DO AKT SPRAWY DOTYCZĄCEJ WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI ORZECZENIA I DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO KROSNA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 49 i art. 123 w związku z art. 7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

dopuścić następujący dowód do akt sprawy wszczętej na wniosek z dnia 05.01.2011 r., (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego,  dotyczącej wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego:


- „Studium Konserwatorskie Rewitalizacji terenu Starego Miasta Krosno Odrzańskie”, opracowane w 2011 r. przez: mgr inż. arch. J. Nekanda-Trepka – rzeczoznawca Ministra Kultury przy współpracy: mgr M. M. Nawrocka i mgr inż. M. Ober,

w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej, poprzez wpisanie do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179, zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego.

u z a s a d n i e n i e

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął na wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego postępowanie administracyjne dotyczące wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym zgromadzono materiały dowodowe niezbędne do właściwego rozpatrzenia sprawy oraz dokonano w dniu 4 marca 2011 r. oględzin zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego. Natomiast w dniu 6 maja 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze umożliwiono Stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie do pisma zawiadamiającego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym dołączono projekt załącznika graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179. Pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wniósł uwagi co do zaproponowanych granic wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2011 r. z Urzędu Miasta Krosna Odrzańskiego wniesiono m.in. o uzupełnienie prowadzonego postępowania administracyjnego o materiały badawcze archeologiczne, konserwatorskie, architektoniczne etc. Na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2011 r. mgr inż. arch. J. Nekanda-Trepka – rzeczoznawca Ministra Kultury przy współpracy: mgr M. M. Nawrockiej i mgr inż. M. Ober opracował „Studium Konserwatorskie Rewitalizacji terenu Starego Miasta Krosno Odrzańskie”, które postanowiono włączyć jako dowód do akt przedmiotowej sprawy.
Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego ww. sprawie jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego organ administracji publicznej podejmuje w myśl przepisu art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zgodnie z powyższym, zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 wyżej cyt. ustawy, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie wydane w trakcie postępowania administracyjnego nie służy stronom zażalenie.

Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741, 6322 awid

Obwieszczenie do pobrania: RZD.4201-9/11 [16]

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Administrator Administrator
Dokument z dnia: 15.06.2009
Dokument oglądany razy: 15 517
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 14.01.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl