mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia 2012

LWKZ.110.19.2012

Zarządzenie nr 19/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 17 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 15/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§11. Powołuje się do składu Komisji Socjalnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w charakterze członka Panią Alicję Jędrowską – referenta do spraw obsługi sekretariatu. Powołanie następuje do czasu powrotu do pracy członka Komisji Pani Katarzyny Wysockiej”.

§ 2. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Przewodniczący Komisji i Główna Księgowa.

§ 3. Niniejsze zarządzenie traci moc z chwilą ustania stosunku pracy Pani Alicji Jędrowskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.18.2012

Zarządzenie nr 18/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 maja 2012 r.

w sprawie sporządzania opisów stanowisk pracy oraz powołania wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze


Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 5, poz. 61) zwanego dalej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Opisy stanowisk pracy – sporządzone zgodnie z przywołanym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów – zatwierdza Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
2. Aktualizacji zatwierdzonych opisów stanowisk pracy dokonuje się niezwłocznie w przypadku zmiany w strukturze.

§ 2. 1. Powołuje się wewnętrzny zespół wartościujący stanowiska pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w składzie:
1) Kamila Domagalska – Przewodnicząca;
2) Błażej Skaziński – Zastępca Przewodniczącej;
3) Lidia Paleń;
4) Anna Widła;
5) Ewa Garbacz.
2. Do zadań wewnętrznego zespołu wartościującego należy:
1) weryfikacja opisu stanowiska pracy pod względem jego przydatności do przeprowadzenia wartościowania;
2) przeprowadzanie wartościowania nowo utworzonych stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zgodnie z zasadami wynikającymi z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów;
3) aktualizacja wyniku wartościowania stanowiska pracy.
3. Liczba członków zespołu wewnętrznego koniecznych do ustalenia kworum niezbędnego do ważności posiedzenia nie może być mniejsza niż 4 osoby.

§ 3. 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowania przepisy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2. W pozostałych kwestiach związanych z opisami oraz wartościowaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, nieuregulowanych w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów, decyzje podejmuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 15/2011 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sporządzania opisów stanowisk pracy oraz powołania wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.17.2012


Zarządzenie nr 17/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze Instrukcji Kasowej

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, poz. 1128) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcję Kasową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Obowiązek stosowania Instrukcji Kasowej zostaje nałożony na pracownika, któremu powierzono pełnienie obowiązków kasjera w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 3. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Główna Księgowa.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 7/2011 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Lubuskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcji Kasowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 17/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 25.04.2012 r.

Instrukcja Kasowa

Rozdział I
Zabezpieczenie mienia

§ 1. 1. Wartości pieniężne muszą być przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.
2. Kasa jednostki znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Środki pieniężne oraz czeki przechowywane są w kasecie metalowej, która w celu ulepszenia zabezpieczenia umieszczona jest w szafie pancernej. Dostęp do tego pomieszczenia, w którym znajduje się kasa, jest również ograniczony i kontrolowany.

Rozdział II
Kasjer

§ 2. Kasjerem może być osoba o minimum średnim wykształceniu, mająca nienaganną opinię, niekarana za przestępstwo lub wykroczenie gospodarcze oraz przeciwko mieniu i dokumentom, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3. Przyjęcie – przekazanie kasy może nastąpić jedynie protokolarnie, w obecności pracownika nie związanego z prowadzeniem kasy. Odpowiedzialność kasjera jest pełna, oczywista i jednoznaczna. Kasjer przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za gotówkę w kasie w momencie protokolarnego przejęcia kasy.

§ 4. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zapoznaje kasjera z zasadami gospodarki kasowej w jednostce, zawartymi w niniejszej instrukcji. Fakt ten kasjer potwierdza składając pisemne oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zostałem(łam) zapoznany(a) z Instrukcją Kasową oraz zobowiązuję się do jej stosowania”, z podaniem daty złożenia oświadczenia i własnoręcznym podpisem.


Rozdział III
Transport i przenoszenie środków pieniężnych

§ 5. 1. Ze względu na charakter jednostki nie zachodzi potrzeba transportu środków pieniężnych.
2. Środki pieniężne pomiędzy kasą a bankiem przenosi kasjer.
3. W przypadku konieczności pobrania wyższych sum Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków deleguje do banku wraz z kasjerem także innego pracownika jednostki.

Rozdział IV
Gospodarka kasowa

§ 6. 1. Jednostka może posiadać w kasie:
1) niezbędny zapas gotówki na wydatki bieżące (tzw. pogotowie kasowe);
2) gotówkę pochodzącą z bieżących wpłat do kasy jednostki.
2. Wysokość pogotowia kasowego ustalana jest przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pogotowie kasowe ustala się w wysokości 6.000,00 zł. Gotówkę pochodzącą z bieżących wpłat do kasy stanowiących nadwyżkę pogotowia kasowego kasjer obowiązany jest okresowo odprowadzać na rachunek bieżący.

Rozdział V
Dowody kasowe

§ 7. 1. Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi źródłowymi lub wtórnymi.
2. Dowody źródłowe to dowody otrzymywane z zewnątrz, potwierdzające dokonanie operacji kasowej, np. faktury, rachunki.
3. Dowody wtórne to dowody wystawione przez kasjera. W jednostce dowodami potwierdzającymi wpływy i wypływy gotówki są dowody KP i KW.

§ 8. 1. Przed podjęciem lub wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy odpowiednie dowody kasowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecenia wypłaty lub wpłaty.
2. Dowody kasowe niepodpisane przez osoby do tego upoważnione nie mogą być przez kasjera przyjęte do realizacji. Nie dotyczy to przychodowych dowodów wystawianych przez kasjera.

§ 9. Błędy w dowodach kasowych mogą być poprawione w taki sam sposób, w jaki poprawia się błędy w innych dowodach księgowych. Można poprawić tylko dowody kasowe własne. Dokonuje się tego poprzez czytelne skreślenie błędnego zapisu, wpisanie właściwych danych. Obok tak dokonanej korekty powinna być umieszczona data oraz podpis osoby dokonującej korekty (kasjera).

Rozdział VI
Pobieranie gotówki i czeki

§ 10. 1. Jedyną osoba upoważnioną do pobierania gotówki z banku do kasy jest kasjer.
2. Podstawą pobrania gotówki do kasy jest czek gotówkowy.

§ 11. Kontrolę nad czekami sprawuje kasjer. Powinny być one przechowywane w kasecie metalowej, tak jak środki pieniężne.

§ 12. 1. Czek jest wystawiany przez kasjera na polecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Zgodnie z przyjętą kartą wzorów podpisów, na czeku musi znaleźć się określona pieczęć jednostki oraz kombinacja dwóch z czterech wzorów podpisów złożonych w banku.

§ 13. W przypadku błędnego wystawienia czeku należy go przekreślić (po przekątnej) i umieścić adnotację „ANULOWANO”. Kasjer jest zobowiązany do przechowywania anulowanych czeków.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 14. Wszystkie wpływy i wypłaty z kasy rejestrowane są w raporcie kasowym. Uwzględniając wielkość obrotów w kasie jednostki, raporty sporządza się co 10 dni.

§ 15. 1. Kasa podlega kontroli bieżącej i okresowej.
2. Główny Księgowy przeprowadza kontrolę formalno-rachunkową raportu kasowego, który podlega kontroli merytorycznej i zatwierdzeniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzenie kontroli bieżącej kontrolujący stwierdza swoim podpisem.

§ 16. 1. Inwentaryzacja w kasie przeprowadzana jest raz na rok.
2. Inwentaryzacji dokonują Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Główny Księgowy w obecności kasjera.
3. Z przeprowadzonej kontroli środków pieniężnych w kasie sporządzany jest protokół.

§ 17. W przypadku stwierdzenia nadwyżki gotówki w kasie o nieustalonej przyczynie nadwyżkę przyjmuje się na podstawie dowodu KP do kasy i odprowadza na rachunek bankowy.

§ 18. 1. W przypadku stwierdzenia niedoboru musi on zostać niezwłocznie wpłacony przez pracownika prowadzącego kasę.
2. W przypadku stwierdzenia niedoboru noszącego cechy przestępstwa należy bezzwłocznie powiadomić powołane do tego organy. W przypadku gdy tego typu niedobory zauważy kasjer, powiadamia niezwłocznie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ten odpowiednie organy.

§ 19. W gospodarce kasowej w zakresie nieuregulowanym niniejszą Instrukcją mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz ustalenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 17/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 25.04.2012 r.

Wykaz osób uprawnionych do dysponowania gotówką
i zatwierdzania dowodów kasowych

§ 1. Osobami upoważnionymi do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych są:
1) Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
2) Kamila Domagalska – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
3) Marta Jabłońska – Główna Księgowa;
4) Anna Banaś – inspektor ochrony zabytków ds. realizacji zadań związanych z finansowaniem prac przy zabytkach;
5) Anna Świst – inspektor ochrony zabytków.


LWKZ.110.16.2012


ZARZĄDZENIE NR 16/2012
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji

Na podstawie § 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w składzie:
1) Przewodniczący – Agnieszka Skowron – Kierownik Wydziału;
2) Członek – Alicja Duda – inspektor ochrony zabytków;
3) Członek Anna Świst – specjalista ds. kadr.

§ 2. Upoważnia się Komisję do przeprowadzania likwidacji składników majątku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 3. Ustala się następującą procedurę postępowania w sprawie likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych:
1) wydział będący użytkownikiem określonego składnika majątku zgłasza w formie pisemnej Przewodniczącemu Komisji potrzebę przeprowadzenia likwidacji;
2) Przewodniczący Stałej Komisji Likwidacyjnej ustala skład zespołu do przeprowadzenia likwidacji w ilości nie mniejszej niż trzech członków, a o terminie i miejscu przeprowadzenia likwidacji powiadamia użytkownika zgłoszonego do likwidacji składnika majątku;
3) likwidację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761). Obowiązek przestrzegania przepisów o rachunkowości w zakresie likwidacji majątku dotyczy zarówno użytkownika środka trwałego jak i członków komisji;
4) protokół z likwidacji środka trwałego lub niskocennego składnika majątku podpisany przez członków Komisji podlega zatwierdzeniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
5) zatwierdzony protokół stanowi podstawę do wykreślenia zlikwidowanego składnika majątku z ewidencji środków trwałych lub ewidencji wyposażenia stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 3/2011 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.13.2012

ZARZĄDZENIE NR 13/2012
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze


Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dokonują pracownicy księgowości.

§ 2. 1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
2. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie obszaru tematycznego od I do XVII oraz kodu od 01 do 86 określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255). Obszar 0 oraz kod 0 oznacza, że nie jest to wydatek strukturalny.
3. W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych należy stosować pieczątkę o treści:

Wydatek:
Kwota…………………..(słownie:………………….
……………………………………………………….
-wg klasyfikacji strukturalnej:
Obszar tematyczny……………..Kod……………….
…………………. ……………………………
data podpis pracownika

4. Pracownik księgowości jednostki ewidencjonuje wydatek strukturalny według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na wyodrębnionym koncie pozabilansowym.

§ 3. Pracownik księgowości sporządza zbiorcze sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych Urzędu do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

§ 4. Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem niniejszego zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 17/2010 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 01 października 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.12.2012

Zarządzenie nr 12/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Rady Naukowej Odbudowy Fary w Gubinie działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze i określenia zasad jej funkcjonowania


Na podstawie art. 92 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Naukową Odbudowy Fary w Gubinie, która działa jako specjalistyczna grupa doradców przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w sprawach związanych z odbudową Fary w Gubinie.

§ 2. 1. W skład Rady wchodzi od 5 do 10 członków powołanych na okres 5 lat przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spośród specjalistów w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków może w zależności od potrzeb dokonywać zmian w składzie Rady w zakresie liczby jej członków oraz reprezentowanych przez nich dziedzin ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, przestrzegając zasady, że w skład Rady wchodzi od 5 do 10 członków, wyrażonej w ust. 1.
3. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków odwołuje członka Rady w przypadku:
1) śmierci członka Rady;
2) utraty przez członka Rady obywatelstwa polskiego;
3) uchylania się członka Rady od uczestnictwa w pracach Rady;
4) na jego własny wniosek.
4. W przypadku, gdy odwołanie członka lub członków Rady spowodowałoby zmniejszenie liczby jej członków poniżej 5, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków niezwłocznie uzupełni jej skład. Powołanie następuje do końca trwającej w dacie powołania kadencji Rady.

§ 3. Do zadań Rady należy przedstawianie na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opinii w sprawach dotyczących odbudowy Fary w Gubinie, a w szczególności:
1) zakresu niezbędnych badań zabytku;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytku i ich harmonogramu;
3) adaptacji zabytku i jego otoczenia do nowych funkcji w aspekcie społeczno – ekonomicznym, funkcjonalnym i konserwatorskim;
4) podejmowania innych działań przy zabytku mających wpływ na jego wartość kulturową.

§ 4. Członkowie Rady uczestniczą w jej posiedzeniach, które są zwoływane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 11 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Odbudowy Fary w Gubinie działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze i określenia zasad jej funkcjonowania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.11.2012

Zarządzenie nr 11/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Na podstawie art. 74 pkt 2 i art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 940) oraz w związku z § 12 i § 13 Zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 33 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie określenia zasad sporządzania w ramach przyznawanych środków budżetowych planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 34 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 września 2006 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się komisję do rozpatrzenia wniosków o dotacje celowe z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w następującym składzie:
1) Kamila Domagalska – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2) Błażej Skaziński – Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp.;
3) Agnieszka Skowron – Kierownik Wydziału Inspekcji ds. Zabytków Ruchomych.”

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 22 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 września 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 34 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 07.03.2013
Dokument oglądany razy: 4 996
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 07.03.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl