mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia 2013

LWKZ.110.12.2013

Zarządzenie nr 12/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie Koordynatora ds. czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 2 ust. 2 i 2 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się na Koordynatora ds. czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Panią Małgorzatę Ciok, inspektora ochrony zabytków.

§ 2. Do zadań Koordynatora ds. czynności kancelaryjnych należy w szczególności:

1.bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw;
2.współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie czynności kancelaryjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.10.2013

Zarządzenie nr 10/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) oraz Wewnętrznej procedury naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącej załącznik do zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2013
z dnia 29.05.2013 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska;
3) Członek Komisji – mgr Agnieszka Skowron;
4) Członek Komisji – mgr Anna Świst.
§ 2. Zobowiązuje się komisję do wnikliwego i rzetelnego zapoznania się ze złożonymi ofertami jak również do przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zakwalifikowanymi do II etapu oraz wyłonienia kandydatów na stanowisko: inspektora ochrony zabytków w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków  w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.9.2013

Zarządzenie nr 9/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 06 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 15/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§11. Powołuje się do składu Komisji Socjalnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w charakterze członka Panią Annę Świst – inspektora ochrony zabytków. Powołanie następuje do czasu powrotu do pracy członka Komisji Pani Katarzyny Wysockiej”.

§ 2. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Przewodniczący Komisji i Główna Księgowa.

§ 3. Niniejsze zarządzenie traci moc z chwilą powrotu do pracy Pani Katarzyny Wysockiej lub ustania stosunku pracy Pani Anny Świst.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.8.2013

Zarządzenie nr 8/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) oraz w związku ze standardami zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 z dnia 30.05.2012 r. Szefa Służby Cywilnej zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące procedury:
1) Procedura Naboru do Służby Cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
2) Regulamin Służby Przygotowawczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
3) Procedura Ustalania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego Członkom Korpusu Służby Cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
4) Procedura Polityki szkoleniowej i rozwoju w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
5) Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
6) Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze na lata 2013 – 2016.
§ 2. Wymienione wyżej procedury stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Traci moc zarządzenia:
1) Nr 8/2009 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze;
2) Nr 24/2012 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
3) Nr 25/2012 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.7.2013

Zarządzenie nr 7/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) oraz Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 12 z dnia 20.01.2009 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska;
3) Członek Komisji – mgr Błażej Skaziński;
4) Członek Komisji – mgr Anna Świst.
§ 2. Zobowiązuje się komisję do wnikliwego i rzetelnego zapoznania się ze złożonymi ofertami jak również do przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zakwalifikowanymi do II etapu oraz wyłonienia kandydatów na stanowisko: Referenta ds. obsługi sekretariatu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegaturze w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.5.2013

Zarządzenie nr 5/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 07 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


Na podstawie art. 53 ust 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm. ) i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ), zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Zielonej Górze stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26/2009 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), zwanej w Regulaminie ustawą o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
2) rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
5) statutu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 313 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 r.;
6) statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 213 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2010 r.;
7) niniejszego Regulaminu.
2) w § 8 po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Delegacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obejmujące teren województwa lubuskiego podpisuje Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w czasie jego nieobecności pracownik, o którym mowa w § 8 ust. 11 Regulaminu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Lubuskiego.


LWKZ.110.4.2013

Zarządzenie nr 4/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 05 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji


§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 10/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. w składzie:

1) Przewodniczący – Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury;
2) Członek – Artur Dębski – kierowca;
3) Członek – Katarzyna Wysocka – referent do spraw obsługi sekretariatu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.3.2013

Zarządzenie nr 3/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu i analizy obszaru zawierania umów cywilnoprawnych zawartych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze

Na podstawie pisma nr DKN-580-8(2)/13 z dnia 01.02.2013 r. członka Rady Ministrów – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza Arabskiego, zarządza
się, co następuje:

§ 1. W celu dokonania przeglądu i analizy obszaru zawierania umów cywilnoprawnych powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska;
3) Członek Komisji – mgr Błażej Skaziński;
4) Członek Komisji – mgr Marta Jabłońska;
5) Członek Komisji – mgr Anna Świst.

§ 2. Celem wykonania obowiązku, o którym mowa w piśmie nr DKN-580-8(2)/13 z dnia 01.02.2013 r. komisja obejmuje przedmiotem umowy zawarte w 2012 roku.

§ 3. Do zadań Komisji należy dokonanie przeglądu i analizy obszaru zawierania umów cywilnoprawnych zawartych w 2012 r., w szczególności w następującym zakresie:
1) czy nie noszą cech umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
2) czy przedmiotem umów nie jest zadanie podobne lub tożsame z realizowanym przez stronę umowy (pracownika) w ramach stosunku pracy;
3) czy zatrudnienie w ramach stosunku pracy implikowałoby konieczność zastosowania otwartego i konkurencyjnego trybu naboru;
4) czy zatrudnienie w ramach stosunku pracy zobowiązałoby stronę umowy do złożenia oświadczenia majątkowego lub ograniczyło jej prawo do prowadzenia działalności gospodarczej lub zasiadania w organach podmiotów prowadzących taką działalność;
5) czy umowy, uwzględniając zakres przedmiotowy zawieranych umów, terminów i łączną ich wartość, jest tożsama z innymi w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.

§ 4. Z dokonanego przeglądu i analizy zawartych umów cywilnoprawnych zostanie sporządzony protokół.

§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 01.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 299
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 08.07.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl