mapa strony   |   kontakt   |

Obwieszczenia 2013

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 20.12.2013 r.


ZN.5142.195.2013 [Zar/1]


O B W I E S Z C Z E N I E


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 49 oraz art. 106 § 5 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267), art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 637 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2013 r. (data wpływu: 10.12.2013 r.), znak: RŚ.6733.19.2013, złożonego przez Wójta Gminy Żary,


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


I. uzgodnić decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne, gmina Żary, w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” na terenie działek oznaczonych nr ewid.: 15/1, 652, 354, 357/5, 358, 305, 304/2, 304/1, 304/3, 297, 359, 360/1, 363, 370/1, 293, 294/1, 289/3, 371, 372, 373, 374, 375/1, 377/2, 377/3, 392, 627/1, 451/3, 451/4, 450/2, 454/1, 456, 457, 458, 459/5, 459/6, 299, 661, 152, 151/3, 271, 8, 298, 295, 302, 289/1, 289/2, 270/2, 270/1, 269/6, 269/7, 269/9, 269/8, 266, 265, 260, 258, 257, 245/2, 241, 240, 239, 238/1, 238/2, 237/2, 236, 237/1, 235, 234, 233/5, 233/4, 233/3, 449, 662/1, 43/6, 43/14, 44/78, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 44/34, 44/33, 40/14, 40/33, 40/32, 224/1, 232/2, 44/61, 205/5, 231, 230, 226, 222/12, 222/11, 222/16, 222/10, 222/15, 222/3, 222/2, 222/1, 221/3, 221/2, 204/9, 204/13, 204/10, 204/5, 204/1, 203/14, 203/8, 203/2, 203/13, 202, 285, 201/2, 199, 205/3, 220/1, 220/2, 223, 224/2, 224/3, 224/4, 224/8, 224/9, 224/5, 224/6, 219/2, 219/4, 219/3, 205/2, 205/6, 198, 210, 216/1, 215, 197, 193, 194/3, 192, 190, 189/3, 189/2, 186, 185, 184/3,182/2, 182/4, 182/5, 182/3, 268/7, 268/5, 268/4, 267, 263, 262, 261/2, 261/5, 261/4, 261/6, 259/2, 259/5, 259/6, 253, 252, 249, 629, 201/1, 181, 228, 44/41, 44/64, 44/42, 44/58, 44/60, 44/59, 44/67, 44/68, 44/69, 44/46, 44/47, 44/36, 44/70, 44/22, 44/71, 44/55, 44/54, 44/23, 44/56, 44/25, 44/57, 44/26, 44/52, 184, 268/8, 638/3, 730/2, 48/22, 48/23, 48/24, 48/21, 48/35, 48/36, 48/37, 48/38, 48/39, 48/40, 48/32, 48/33, 48/34, 48/41, 48/26, 50, 53/2, 53/3, 53/4, 55/1, 55/2, 54/2, 54/3, 54/4, 48/19, 48/20, 48,25, 48/27, 48/28, 48/29, 48/30, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/42, 48/43, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 179, 177/1, 178, 157/2, 157/3, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 170/3, 169, 168, 167, 279, 278/1, 278/4, 280, 284, 283, 282, 281/8, 281/7, 281/3, 277, 275/2, 275/1, 619, 272/1, 250, 43/12, 43/13, 205/4, 194/2, 259/3, 203/1, 377/1, 281/2, 281/6, 247, 248, 233/1, 232/1, 274, 229 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary).
Ww. decyzję uzgadnia się pod warunkiem uzupełnienia jej treści o następujące zapisy:
• Działki oznaczone nr ewid.: 652, 354, 357/5, 358, 305, 304/2, 304/1, 304/3, 297, 359, 360/1, 363, 370/1, 293, 294/1, 289/3, 371, 372, 373, 374, 375/1, 377/2, 377/3, 392, 627/1, 451/3, 451/4, 450/2, 454/1, 456, 457, 458, 459/5, 459/6, 299, 661, 152, 151/3, 271, 8, 298, 295, 302, 289/1, 289/2, 270/2, 270/1, 269/6, 269/7, 269/9, 269/8, 266, 265, 260, 258, 257, 245/2, 241, 240, 239, 238/1, 238/2, 237/2, 236, 237/1, 235, 234, 233/5, 233/4, 233/3, 449, 662/1, 43/6, 43/14, 44/78, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 44/34, 44/33, 40/14, 40/33, 40/32, 224/1, 232/2, 44/61, 205/5, 231, 230, 226, 222/12, 222/11, 222/16, 222/10, 222/15, 222/3, 222/2, 222/1, 221/3, 221/2, 204/9, 204/13, 204/10, 204/5, 204/1, 203/14, 203/8, 203/2, 203/13, 202, 285, 201/2, 199, 205/3, 220/1, 220/2, 223, 224/2, 224/3, 224/4, 224/8, 224/9, 224/5, 224/6, 219/2, 219/4, 219/3, 205/2, 205/6, 198, 210, 216/1, 215, 197, 193, 194/3, 192, 190, 189/3, 189/2, 186, 185, 184/3,182/2, 182/4, 182/5, 182/3, 268/7, 268/5, 268/4, 267, 263, 262, 261/2, 261/5, 261/4, 261/6, 259/2, 259/5, 259/6, 253, 252, 249, 629, 201/1, 181, 228, 44/41, 44/64, 44/42, 44/58, 44/60, 44/59, 44/67, 44/68, 44/69, 44/46, 44/47, 44/36, 44/70, 44/22, 44/71, 44/55, 44/54, 44/23, 44/56, 44/25, 44/57, 44/26, 44/52, 184, 268/8, 638/3, 730/2, 48/22, 48/23, 48/24, 48/21, 48/35, 48/36, 48/37, 48/38, 48/39, 48/40, 48/32, 48/33, 48/34, 48/41, 48/26, 50, 53/2, 53/3, 53/4, 55/1, 55/2, 54/2, 54/3, 54/4, 48/19, 48/20, 48,25, 48/27, 48/28, 48/29, 48/30, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/42, 48/43, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 179, 177/1, 178, 157/2, 157/3, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 170/3, 169, 168, 167, 279, 278/1, 278/4, 280, 284, 283, 282, 281/8, 281/7, 281/3, 277, 275/2, 275/1, 619, 272/1, 250, 43/12, 43/13, 205/4, 194/2, 259/3, 203/1, 377/1, 281/2, 281/6, 247, 248, 233/1, 232/1, 274, 229 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary) zlokalizowane są w granicach układu ruralistycznego wsi Mirostowice Dolne ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenie gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10).
• Historyczne nawierzchnie (kamienne), również w przypadku natrafienia na nie pod warstwą asfaltu, należy bezwzględnie zachować. W miejscach wykonywania kanalizacji w pasie drogi, po zakończeniu prac ziemnych, historyczną nawierzchnię należy przywrócić do poprzedniego stanu, z zachowaniem przekrojów poprzecznych i poziomych.
• W rejonie średniowiecznego kościoła parafialnego oraz dawnego cmentarza przykościelnego, zakazuje się wjazdu i kopania sprzętem ciężkim oraz użycia wszelkich urządzeń emitujących drgania.
• Zgodnie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
• Stosownie do art. 88 ust. 1 p. 3 w powiązaniu art. 90 wspomnianej wyżej ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów. Czynności o których mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.
II. umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne, gmina Żary, w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” na terenie działek oznaczonych nr ewid.: 15/1, 313, 312/4, 312/5, 311/4, 312/3, 311/5, 311/10, 311/6, 311/7, 311/9, 311/11, 351/6, 310/7, 310/8, 310/9, 310/10, 310/11, 310/13, 310/12, 309, 351/2, 651, 351/4, 352, 353, 357/6, 306, 378/2, 395, 397/1, 398, 425/1, 426/2, 429/2, 429/1, 430, 433/1, 435/1, 437/2, 437/3, 437/6, 438, 440/1, 442/1, 445, 446/1, 451/2, 545, 544/1, 543, 542, 541, 540, 538/2, 538/1, 532/2, 530, 528/1, 527, 520/1, 489/1, 485, 484, 483, 482/2, 482/1, 481/1, 480, 479/1, 475, 476/2, 476/6, 476/5, 477/1, 471, 464/1, 463, 462, 461/2, 459/7, 662/4, 662/3, 554/1, 546/3, 546/2, 556/4, 559/2, 559/3, 563, 583/19, 583/4, 583/5, 583/6, 583/7, 583/8, 583/9, 583/10, 590, 589/4, 589/1, 589/3, 588/1, 585/1, 585/2, 569/1, 558/3, 556/5, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 566, 26, 560/3, 560/2, 560/1, 583/18, 583/17, 583/16, 583/15, 583/14, 583/13, 583/12, 583/26, 583/25, 583/24, 583/23, 583/22, 583/21, 583/20, 40/4, 40/34, 40/29, 40/47, 40/30, 40/45, 41/1, 41/2, 40/8, 40/18, 40/20, 40/27, 40/25, 40/24, 40/26, 40/22, 40/23, 40/21, 38/5, 38/4, 38/3, 38/2, 38/6, 38/7, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 680, 682, 308, 64/2, 64/3, 62/1, 61/3, 61/2, 59/2, 59/1, 58, 730/1, 730/3, 177/2, 176, 175/1, 174, 172/1, 160, 159, 569/27, 586, 638/2, 64/4, 307, 303, 588, 368/1, 362/1, 394, 351/7, 324/1, 46, 36/2, 36/1, 656/3, 656/1, 656/4, 655, 37/1, 539/1, 396, 397/2, 662/5 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary) oraz 420/4, 420/3, 427/7, 427/5, 408/4, 427/8, 428, 420/5 (obręb Łaz, gmina Żary), jako bezprzedmiotowe z uwagi na brak podstawy prawnej do rozstrzygania sprawy.


u z a s a d n i e n i e


     Wnioskiem z dnia 04.12.2013 r. (data wpływu: 12.12.2013 r.) Wójt Gminy Żary wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne, gmina Żary, w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary”.
Działki oznaczone nr ewid.: 652, 354, 357/5, 358, 305, 304/2, 304/1, 304/3, 297, 359, 360/1, 363, 370/1, 293, 294/1, 289/3, 371, 372, 373, 374, 375/1, 377/2, 377/3, 392, 627/1, 451/3, 451/4, 450/2, 454/1, 456, 457, 458, 459/5, 459/6, 299, 661, 152, 151/3, 271, 8, 298, 295, 302, 289/1, 289/2, 270/2, 270/1, 269/6, 269/7, 269/9, 269/8, 266, 265, 260, 258, 257, 245/2, 241, 240, 239, 238/1, 238/2, 237/2, 236, 237/1, 235, 234, 233/5, 233/4, 233/3, 449, 662/1, 43/6, 43/14, 44/78, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 44/34, 44/33, 40/14, 40/33, 40/32, 224/1, 232/2, 44/61, 205/5, 231, 230, 226, 222/12, 222/11, 222/16, 222/10, 222/15, 222/3, 222/2, 222/1, 221/3, 221/2, 204/9, 204/13, 204/10, 204/5, 204/1, 203/14, 203/8, 203/2, 203/13, 202, 285, 201/2, 199, 205/3, 220/1, 220/2, 223, 224/2, 224/3, 224/4, 224/8, 224/9, 224/5, 224/6, 219/2, 219/4, 219/3, 205/2, 205/6, 198, 210, 216/1, 215, 197, 193, 194/3, 192, 190, 189/3, 189/2, 186, 185, 184/3,182/2, 182/4, 182/5, 182/3, 268/7, 268/5, 268/4, 267, 263, 262, 261/2, 261/5, 261/4, 261/6, 259/2, 259/5, 259/6, 253, 252, 249, 629, 201/1, 181, 228, 44/41, 44/64, 44/42, 44/58, 44/60, 44/59, 44/67, 44/68, 44/69, 44/46, 44/47, 44/36, 44/70, 44/22, 44/71, 44/55, 44/54, 44/23, 44/56, 44/25, 44/57, 44/26, 44/52, 184, 268/8, 638/3, 730/2, 48/22, 48/23, 48/24, 48/21, 48/35, 48/36, 48/37, 48/38, 48/39, 48/40, 48/32, 48/33, 48/34, 48/41, 48/26, 50, 53/2, 53/3, 53/4, 55/1, 55/2, 54/2, 54/3, 54/4, 48/19, 48/20, 48,25, 48/27, 48/28, 48/29, 48/30, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/42, 48/43, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 179, 177/1, 178, 157/2, 157/3, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 170/3, 169, 168, 167, 279, 278/1, 278/4, 280, 284, 283, 282, 281/8, 281/7, 281/3, 277, 275/2, 275/1, 619, 272/1, 250, 43/12, 43/13, 205/4, 194/2, 259/3, 203/1, 377/1, 281/2, 281/6, 247, 248, 233/1, 232/1, 274, 229 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary) zlokalizowane są w granicach układu ruralistycznego wsi Mirostowice Dolne ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenie gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10).
     Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy sporządzaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 7 p. 4 zapisy w decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowią formę ochrony zabytków.
     Realizacja inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej w Mirostowicach Dolnych jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. Ze względu na lokalizację na obszarze ujętym w ewidencji zabytków niezbędne jest uzupełnienie jej treści o warunki wynikające z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także drzew i krzewów. Należy podkreślić, że ze względu na charakter prowadzonych prac oraz zagrożenia związane z emitowaniem drgań, które mogą doprowadzać do uszkodzenia lub zniszczenia średniowiecznego kościoła parafialnego oraz dawnego cmentarza przykościelnego, w rejonie ww. zabytków zakazuje się wjazdu i kopania sprzętem ciężkim oraz użycia wszelkich urządzeń emitujących drgania.
     W związku z powyższym, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 1 i p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i lit g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w punkcie I sentencji niniejszego postanowienia.
     Jak ustalono, pozostałe działki, których dotyczy inwestycja, tj. 15/1, 313, 312/4, 312/5, 311/4, 312/3, 311/5, 311/10, 311/6, 311/7, 311/9, 311/11, 351/6, 310/7, 310/8, 310/9, 310/10, 310/11, 310/13, 310/12, 309, 351/2, 651, 351/4, 352, 353, 357/6, 306, 378/2, 395, 397/1, 398, 425/1, 426/2, 429/2, 429/1, 430, 433/1, 435/1, 437/2, 437/3, 437/6, 438, 440/1, 442/1, 445, 446/1, 451/2, 545, 544/1, 543, 542, 541, 540, 538/2, 538/1, 532/2, 530, 528/1, 527, 520/1, 489/1, 485, 484, 483, 482/2, 482/1, 481/1, 480, 479/1, 475, 476/2, 476/6, 476/5, 477/1, 471, 464/1, 463, 462, 461/2, 459/7, 662/4, 662/3, 554/1, 546/3, 546/2, 556/4, 559/2, 559/3, 563, 583/19, 583/4, 583/5, 583/6, 583/7, 583/8, 583/9, 583/10, 590, 589/4, 589/1, 589/3, 588/1, 585/1, 585/2, 569/1, 558/3, 556/5, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 566, 26, 560/3, 560/2, 560/1, 583/18, 583/17, 583/16, 583/15, 583/14, 583/13, 583/12, 583/26, 583/25, 583/24, 583/23, 583/22, 583/21, 583/20, 40/4, 40/34, 40/29, 40/47, 40/30, 40/45, 41/1, 41/2, 40/8, 40/18, 40/20, 40/27, 40/25, 40/24, 40/26, 40/22, 40/23, 40/21, 38/5, 38/4, 38/3, 38/2, 38/6, 38/7, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 680, 682, 308, 64/2, 64/3, 62/1, 61/3, 61/2, 59/2, 59/1, 58, 730/1, 730/3, 177/2, 176, 175/1, 174, 172/1, 160, 159, 569/27, 586, 638/2, 64/4, 307, 303, 588, 368/1, 362/1, 394, 351/7, 324/1, 46, 36/2, 36/1, 656/3, 656/1, 656/4, 655, 37/1, 539/1, 396, 397/2, 662/5 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary) oraz 420/4, 420/3, 427/7, 427/5, 408/4, 427/8, 428, 420/5 (obręb Łaz, gmina Żary), zlokalizowane są poza granicami układu ruralistycznego wsi Mirostowice Dolne, wyznaczonego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Wg danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, na ww. terenie nie stwierdzono również występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie ma podstawy prawnej do uzgodnienia przedmiotowej inwestycji.
     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) orzeczono jak w punkcie II sentencji niniejszego postanowienia.
     Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w postępowaniach administracyjnych dotyczących historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych oraz terenów, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, strony tych postępowań mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.


p o u c z e n i e


Na niniejsze postanowienie przysługuje Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Otrzymują:
1. Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary,
2. Pełnomocni inwestora: Pan Paweł Urbański, ul. Wolsztyńska 28/28a, 60-361 Poznań,
3. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary,
4. Właściciele działek zlokalizowanych na obszarze miejscowości Mirostowice Dolne - na adres: Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni,
5. aa. (8354) MBlz.
Opracowała: M. Błażejewska 19.12.2013 r.


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.p
l


Zielona Góra, dnia 17.12.2013 r.


ZN.5142.191.2013 [Zar/1]


O B W I E S Z C Z E N I E
P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 49 oraz art. 106 § 5 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267), art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 1 i p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i lit g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 637 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.12.2013 r. (data wpływu: 06.12.2013 r.), znak: RŚ.6733.16.2013, złożonego przez Wójta Gminy Żary,


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

I. uzgodnić decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie i modernizacji rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576 przebiegającej przez tereny miasta Żary i miejscowości Grabik w części dotyczącej obszaru oznaczonego nr ewid. działek: 16, 17, 19, 20, 21, 23/2 (obręb 1, miasto Żary) oraz 472/3, 4/21, 435, 436, 434/2, 433/2, 433/1, 366/1, 434/1, 366/2, 418, 417, 416/1, 420/4, 420/2, 415/1, 415/2, 693/8, 377, 409, 382, 692, 411/1, 411/4, 690, 384/6, 384/7, 384/8 (obręb Grabik, gmina Żary).
Ww. decyzję uzgadnia się pod warunkiem uzupełnienia jej treści o następujące zapisy:
• Działki oznaczone nr ewid.: 16, 17, 19, 20, 21, 23/2 (obręb 1, miasto Żary) zlokalizowane są na obszarze parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1214 decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.06.1964 r. oraz na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Żary wpisanego do rejestru zabytków pod nr 71 decyzją z dnia 07.11.1957 r. i pod nr 2170 decyzją z dnia 31.01.1975 r.
• Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 1 i p. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie robót budowlany na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zamiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozowania wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
• Na podstawie art. 31 ust. 1a i ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować: roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego - jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Mając na uwadze powyższe, z uwagi na lokalizację inwestycji na obszarze zabytkowego parku oraz miasta wpisanego do rejestru zabytków, podczas realizacji prac ziemnych na terenie działek o nr ewid.: 16, 17, 19, 20, 21, 23/2 (obręb 1, miasto Żary), inwestor winien zapewnić badania archeologiczne (obserwacje).
• Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie badań archeologicznych wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
• Na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków nakazuje się zachowanie historycznych elementów małej architektury w postaci mostków, przepustów i innych zabytkowych i wartościowych obiektów inżynieryjnych z dopuszczeniem ich modernizacji i remontu.
• Działki oznaczone nr ewid.: 472/3, 4/21, 435, 436, 434/2, 433/2, 433/1, 366/1, 434/1, 366/2, 418, 417, 416/1, 420/4, 420/2, 415/1, 415/2, 693/8, 377, 409, 382, 692, 411/1, 411/4, 690, 384/6, 384/7, 384/8 (obręb Grabik, gmina Żary) zlokalizowane są w granicach układu ruralistycznego wsi Grabik ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenie gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie parku, również ujętego w ww. wykazie.
• Zgodnie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
• Stosownie do art. 88 ust. 1 p. 3 w powiązaniu art. 90 wspomnianej wyżej ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów. Czynności o których mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.
• Obowiązkiem właściciela jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zachowania żywotności drzew. Ustawa o ochronie przyrody w art. 4 - nakłada obowiązek dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym na osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz inne jednostki organizacyjne. Starania te mają na celu zachowanie stanu środowiska w niepogorszonym stanie, tak aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne obecnemu
i przyszłym pokoleniom.
II. umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie i modernizacji rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576 przebiegającej przez tereny miasta Żary i miejscowości Grabik w części dotyczącej obszaru oznaczonego nr ewid. działek: 1, 478/3, 497, 482/3, 493/5, 483, 493/3, 482/1, 482/2, 491/6, 490, 481, 484/7, 484/8, 484/9, 484/4, 484/12, 484/14, 484/11, 484/10, 484/15, 480, 486, 498/4, 430, 544/8, 544/2, 523, 556, 544/4, 533, 511, 522, 510/2, 510/1, 505, 504, 84, 83, 699, 70, 71, 73/4, 73/5, 66, 65, 68, 67, 48/1, 48/2, 44/4, 45/1, 45/2, 39/8, 47, 46/2, 2/27, 2/32, 2/33 (obręb 1, miasto Żary); 323/2, 323/4, 326, 328/19, 329/1, 329/2, 329/3, 330, 340, 343/5 (obręb 2, miasto Żary); 25, 26, 31, 32/2, 32/7, 32/8, 32/10, 32/11, 32/12, 32/13, 33, 34/1, 34/3, 35, 36/1, 36/2, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4, 40/6, 40/7, 40/8, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/7, 49/13, 50, 51/1, 51/2, 52/1, 53/2, 53/3, 53/4, 71, 129/4, 129/5, 129/10, 132, 142, 143/5, 143/6, 144/4, 145, 146, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153/4, 153/5, 153/6, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 190, 197/1, 197/2, 197/4, 197/5, 249, 255/7, 258, 259, 260, 266/2, 263/3, 263/4, 263/6, 264/1, 265/1, 265/2, 267, 268, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 308/2, 340, 374 (obręb 3, miasto Żary) oraz 4/3, 4/5, 4/10, 472/1, 438/1, 4/23, 745, 472/2, 746, 4/8, 4/7, 438/3, 4/18, 4/27, 384/2, 689, 688, 687, 723/1, 686, 724, 725, 685, 684, 403, 683, 682, 715, 716/4 (obręb Grabik, gmina Żary), jako bezprzedmiotowe z uwagi na brak podstawy prawnej do rozstrzygania sprawy.


u z a s a d n i e n i e


     Wnioskiem z dnia 02.12.2013 r. (data wpływu: 06.12.2013 r.) Wójt Gminy Żary wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie i modernizacji rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576 przebiegającej przez tereny miasta Żary i miejscowości Grabik.
     Z dniem 01.01.2009 r. Gmina Żary o statusie miejskim, przejęła cześć kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską, podlegających ochronie prawnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 p. 1 oraz art. 7 p. 1 i p. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [§ 4 ust. 2 lit. a porozumienia z dnia 24.11.2008 r. w sprawie przekazania Gmina Żary o statusie miejskim niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 24, poz. 1882, 1883)]. Zgodnie z treścią § 2 p. 1 i p. 4, porozumienie nie obejmuje spraw „dotyczących inwestycji własnych Gminy Żary o statusie miejskim” oraz „zabytków nieruchomych rezydencjonalnych (zamki, dwory, pałace, parki i folwarki z nimi związane oraz sakralnych i posakralnych”.
     Jak ustalono w toku postępowania wyjaśniającego działki oznaczone nr ewid.: 16, 17, 19, 20, 21 i 23/2 (obręb 1, miasto Żary) zlokalizowane są na obszarze parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1214 decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.06.1964 r., związanego z żarskim zespołem zamkowo-pałacowym oraz na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Żary wpisanego do rejestru zabytków pod nr 71 decyzją z dnia 07.11.1957 r. i pod nr 2170 decyzją z dnia 31.01.1975 r. Zgodnie z art. 7 p. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpis do rejestru zabytków jest jedną z form ochrony zabytków.
     Z kolei działki o nr ewid. 472/3, 4/21, 435, 436, 434/2, 433/2, 433/1, 366/1, 434/1, 366/2, 418, 417, 416/1, 420/4, 420/2, 415/1, 415/2, 693/8, 377, 409, 382, 692, 411/1, 411/4, 690, 384/6, 384/7, 384/8 (obręb Grabik, gmina Żary) zlokalizowane są w granicach układu ruralistycznego wsi Grabik ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenie gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie parku, również ujętego w ww. wykazie.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy sporządzaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 7 p. 4 zapisy w decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowią formę ochrony zabytków.
     Realizacja inwestycji obejmującej odbudowę i modernizację rzeki Żarki na ww. obszarze jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. Ze względu na jej częściową lokalizację na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz ujętym w ewidencji zabytków niezbędne jest uzupełnienie jej treści o warunki wynikające z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także drzew i krzewów. Należy zaznaczyć, że na obszarze parku wpisanego do rejestru zabytków, w związku z możliwością natrafienia podczas prac ziemnych zabytki archeologiczne, niezbędne będzie zapewnienie przez inwestora badań archeologicznych (obserwacji). Ponadto, niezbędne ze stanowiska konserwatorskiego jest zachowanie historycznych elementów małej architektury w postaci mostków, przepustów i innych zabytkowych i wartościowych obiektów inżynieryjnych z dopuszczeniem ich modernizacji i remontu.
     W związku z powyższym, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 1 i p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i lit g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w punkcie I sentencji niniejszego postanowienia.
     W kwestii pozostałych działek położonych na obszarze miasta Żary, oznaczonych nr ewid.: 1, 478/3, 497, 482/3, 493/5, 483, 493/3, 482/1, 482/2, 491/6, 490, 481, 484/7, 484/8, 484/9, 484/4, 484/12, 484/14, 484/11, 484/10, 484/15, 480, 486, 498/4, 430, 544/8, 544/2, 523, 556, 544/4, 533, 511, 522, 510/2, 510/1, 505, 504, 84, 83, 699, 70, 71, 73/4, 73/5, 66, 65, 68, 67, 48/1, 48/2, 44/4, 45/1, 45/2, 39/8, 47, 46/2, 2/27, 2/32, 2/33 (obręb 1, miasto Żary); 323/2, 323/4, 326, 328/19, 329/1, 329/2, 329/3, 330, 340, 343/5 (obręb 2, miasto Żary); 25, 26, 31, 32/2, 32/7, 32/8, 32/10, 32/11, 32/12, 32/13, 33, 34/1, 34/3, 35, 36/1, 36/2, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4, 40/6, 40/7, 40/8, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/7, 49/13, 50, 51/1, 51/2, 52/1, 53/2, 53/3, 53/4, 71, 129/4, 129/5, 129/10, 132, 142, 143/5, 143/6, 144/4, 145, 146, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153/4, 153/5, 153/6, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 190, 197/1, 197/2, 197/4, 197/5, 249, 255/7, 258, 259, 260, 266/2, 263/3, 263/4, 263/6, 264/1, 265/1, 265/2, 267, 268, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 308/2, 340, 374 (obręb 3, miasto Żary), zgodnie z wyżej cytowanym porozumieniem z dnia 24.11.2008 r. w sprawie przekazania Gmina Żary o statusie miejskim niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do załatwieni ww. sprawy. Organem właściwym do uzgodnienia decyzji o lokalizacji celu publicznego w tym zakresie jest Burmistrz Miasta Żary, z upoważnienia którego działa Miejski Konserwator Zabytków.
     Ponadto, ustalono, że działki oznaczone nr ewid.: 4/3, 4/5, 4/10, 472/1, 438/1, 4/23, 745, 472/2, 746, 4/8, 4/7, 438/3, 4/18, 4/27, 384/2, 689, 688, 687, 723/1, 686, 724, 725, 685, 684, 403, 683, 682, 715, 716/4 (obręb Grabik, gmina Żary) zlokalizowane są poza granicami układu ruralistycznego wsi Grabik, wyznaczonego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Wg danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, na ww. terenie nie stwierdzono również występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych.
     W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie ma podstawy prawnej do uzgodnienia przedmiotowej inwestycji.
     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) orzeczono jak w punkcie II sentencji niniejszego postanowienia.
     Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w postępowaniach administracyjnych dotyczących historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych oraz terenów, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, strony tych postępowań mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.


p o u c z e n i e


     Na niniejsze postanowienie przysługuje Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia jej publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1. Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary,
2. Wnioskodawca: Pan Piotr Stejbach Voessing Polska Sp. z o. o., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań,
3. Inwestor: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra,
4. Burmistrz Miasta Żary, ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary,
5. Generalna Dyrekcja Dróg i Krajowych i Autostrad, ul. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra,
6. Urząd Marszałkowski, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
7. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra,
8. Enea Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary,
10. Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o. o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław,
11. Starosta Powiatu Żarskiego, Pan marek Cieślak, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary,
12. Właściciele działek zlokalizowanych na obszarze miasta Żary i miejscowości Grabik - na adres: Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni,
13. aa. (8286) MBlz.


Opracowała: M. Błażejewska 16.12.2013 r.


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 21.11.2013 r.
ZN.5142.96.2013 [mSzp]
O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia przy ul. Kościuszki, Komuny Paryskiej, Waszyngtona na działkach oznaczonych nr 439/1,451/1, 410/22, 490/1, 579/2, 493/30, 493/26, 488/50, 442, 443, 450/15, 444/3, 450/10, 453/2, 410/6, 409, 489/3, 489/2, 488/15, 407, 493/2, 493/12, 493/6, 493/7, 493/5, 579/4, 579/5 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – tekst jednolity), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.92.2013 z dnia 05.11.2013 r. (data wpływu 08.11.2013 r.)
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a
uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia przy ul. Kościuszki, Komuny Paryskiej, Waszyngtona na działkach oznaczonych nr 439/1,451/1, 410/22, 490/1, 579/2, 493/30, 493/26, 488/50, 442, 443, 450/15, 444/3, 450/10, 453/2, 410/6, 409, 489/3, 489/2, 488/15, 407, 493/2, 493/12, 493/6, 493/7, 493/5, 579/4, 579/5 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy,
pod warunkiem wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:
1. Planowane zamierzenie dotyczy obszaru zlokalizowanego w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 tj. na obszarze w promieniu 1 km od granicy historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy:
• wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
• z uwagi na konieczność ochrony zabytków archeologicznych, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
2. W przypadku istniejącej nawierzchni kamiennej lub natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię, należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej układu przekrojów poprzecznych i poziomych.
3. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
u z a s a d n i e n i e
W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.92.2013 z dnia 05.11.2013 r. (data wpływu 08.11.2013 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia przy ul. Kościuszki, Komuny Paryskiej, Waszyngtona na działkach oznaczonych nr 439/1,451/1, 410/22, 490/1, 579/2, 493/30, 493/26, 488/50, 442, 443, 450/15, 444/3, 450/10, 453/2, 410/6, 409, 489/3, 489/2, 488/15, 407, 493/2, 493/12, 493/6, 493/7, 493/5, 579/4, 579/5 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy.
Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.) decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.). Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) przy sporządzaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w szczególności zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Ochrona zabytków, w oparciu o art. 4 cytowanej wyżej ustawy, polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
Na podstawie analizy przedstawionego projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie na ekspozycję historycznego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawy.
Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy, wprowadzono dodatkowe warunki odnoszące się do robót budowlanych, które należy uwzględnić w decyzji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ponadto, w miejscach historycznej zabudowy miasta i przedmieść w tym późnośredniowiecznej wraz z dawnym cmentarzem itp., podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 32 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków, w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
Jednocześnie, ze względu na istniejące, historyczne nawierzchnie kamienne oraz możliwość natrafienia na nie podczas prowadzenia robót budowlanych a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.
p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakłada w Zgorzelcu, ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec, w której imieniu działa pełnomocnik PRO-GAZ Pani Małgorzata Nadziejko, ul. Strumykowa 26B/8, 65-101 Zielona Góra.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (7608)
________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
Zielona Góra, dnia 21.11.2013 r.
ZN.5142.95.2013 [mSzp]
O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy gazowych średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Os. Słonecznym na działkach o nr 307, 367/1, 366/2, 366/4, 622/7, 367/3, 367/5, 367/2, 366/14, 366/15, 366/3, 366/6, 622/8, 622/9, 622/10, 622/11, 622/6, 622/5, 622/3, 622/2, 367/6 położonych w obrębie 0001 miasta Szprotawy
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – tekst jednolity), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.90.2013 z dnia 05.11.2013 r. (data wpływu 08.11.2013 r.)
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a
uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci i przyłączy gazowych średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Os. Słonecznym na działkach o nr 307, 367/1, 366/2, 366/4, 622/7, 367/3, 367/5, 367/2, 366/14, 366/15, 366/3, 366/6, 622/8, 622/9, 622/10, 622/11, 622/6, 622/5, 622/3, 622/2, 367/6 położonych w obrębie 0001 miasta Szprotawy,
pod warunkiem wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:
1. Planowane zamierzenie dotyczy obszaru zlokalizowanego w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 tj. na obszarze w promieniu 1 km od granicy historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy:
• wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
• z uwagi na konieczność ochrony zabytków archeologicznych, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
2. W przypadku istniejącej nawierzchni kamiennej lub natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię, należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej układu przekrojów poprzecznych i poziomych.
3. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
u z a s a d n i e n i e
W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.90.2013 z dnia 05.11.2013 r. (data wpływu 08.11.2013 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy gazowych średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Os. Słonecznym na działkach o nr 307, 367/1, 366/2, 366/4, 622/7, 367/3, 367/5, 367/2, 366/14, 366/15, 366/3, 366/6, 622/8, 622/9, 622/10, 622/11, 622/6, 622/5, 622/3, 622/2, 367/6 położonych w obrębie 0001 miasta Szprotawy.
Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.) decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.). Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) przy sporządzaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w szczególności zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Ochrona zabytków, w oparciu o art. 4 cytowanej wyżej ustawy, polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
Na podstawie analizy przedstawionego projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie na ekspozycję historycznego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawy.
Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy, wprowadzono dodatkowe warunki odnoszące się do robót budowlanych, które należy uwzględnić w decyzji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ponadto, w miejscach historycznej zabudowy oraz dawnych terenach osadniczych itp. podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 32 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków, w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
Jednocześnie, ze względu na istniejące, historyczne nawierzchnie kamienne oraz możliwość natrafienia na nie podczas prowadzenia robót budowlanych a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.
p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakłada w Zgorzelcu, ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec, w której imieniu działa pełnomocnik PRO-GAZ Pani Małgorzata Nadziejko, ul. Strumykowa 26B/8, 65-101 Zielona Góra.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (7607)


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 21.11.2013 r.


ZN.5142.94.2013 [mSzp]


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia przy ul. Konopnickiej, Walki Młodych, Krasińskiego, Niepodległości na działkach oznaczonych nr 339, 340, 341/3, 342, 344/1, 325/5, 327/1, 327/2, 324/7, 345, 346, 347, 328, 329/2, 329/3, 329/4, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 331, 319/14, 319/16, 319/17, 317/2, 319/19, 352/1, 353, 355, 354, 319/20, 357/3, 357/4, 357/5, 319/21, 319/12, 319/13, 362/19, 358, 362//3, 362/18, 360, 362/22, 362/1/, 362/15, 359, 391, 392, 393, 337, 355/1, 371, 362/13, 332, 335, 336, 366/6, 366/7, 367/2, 362/16, położonych w obrębie 0001 miasta Szprotawy


POSTANOWIENIE


     Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – tekst jednolity), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.91.2013 z dnia 05.11.2013 r. (data wpływu 08.11.2013 r.)


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia przy ul. Konopnickiej, Walki Młodych, Krasińskiego, Niepodległości na działkach oznaczonych nr 339, 340, 341/3, 342, 344/1, 325/5, 327/1, 327/2, 324/7, 345, 346, 347, 328, 329/2, 329/3, 329/4, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 331, 319/14, 319/16, 319/17, 317/2, 319/19, 352/1, 353, 355, 354, 319/20, 357/3, 357/4, 357/5, 319/21, 319/12, 319/13, 362/19, 358, 362//3, 362/18, 360, 362/22, 362/1/, 362/15, 359, 391, 392, 393, 337, 355/1, 371, 362/13, 332, 335, 336, 366/6, 366/7, 367/2, 362/16, położonych w obrębie 0001 miasta Szprotawy,
pod warunkiem wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:
1. Planowane zamierzenie dotyczy obszaru zlokalizowanego w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 tj. na obszarze w promieniu 1 km od granicy historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy:
• wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
• z uwagi na konieczność ochrony zabytków archeologicznych, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
2. W przypadku istniejącej nawierzchni kamiennej lub natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię, należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej układu przekrojów poprzecznych i poziomych.
3. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
4. Należy zabezpieczyć elementy architektoniczne mostu na rzece znajdującego się w pobliżu przebiegi projektowanej sieci.


u z a s a d n i e n i e


     W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.91.2013 z dnia 05.11.2013 r. (data wpływu 08.11.2013 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia przy ul. Konopnickiej, Walki Młodych, Krasińskiego, Niepodległości na działkach oznaczonych nr 339, 340, 341/3, 342, 344/1, 325/5, 327/1, 327/2, 324/7, 345, 346, 347, 328, 329/2, 329/3, 329/4, 348, 349, 350/1, 350/2, 351, 331, 319/14, 319/16, 319/17, 317/2, 319/19, 352/1, 353, 355, 354, 319/20, 357/3, 357/4, 357/5, 319/21, 319/12, 319/13, 362/19, 358, 362//3, 362/18, 360, 362/22, 362/1/, 362/15, 359, 391, 392, 393, 337, 355/1, 371, 362/13, 332, 335, 336, 366/6, 366/7, 367/2, 362/16, położonych w obrębie 0001 miasta Szprotawy.
     Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.) decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.). Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) przy sporządzaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w szczególności zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Ochrona zabytków, w oparciu o art. 4 cytowanej wyżej ustawy, polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
     Na podstawie analizy przedstawionego projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie na ekspozycję historycznego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawy.
     Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy, wprowadzono dodatkowe warunki odnoszące się do robót budowlanych, które należy uwzględnić w decyzji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
     Ponadto, w miejscach historycznej zabudowy oraz dawnych terenach osadniczych itp. podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 32 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków, w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
     Jednocześnie, ze względu na istniejące, historyczne nawierzchnie kamienne oraz możliwość natrafienia na nie podczas prowadzenia robót budowlanych a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni. Wprowadzone warunki dotyczą także zabezpieczenia historycznego mostu na rzece, zlokalizowanego w obrębie oddziaływania inwestycji, który z uwagi na charakter robót (drgania, użycie sprzętu ciężkiego) może zostać uszkodzona lub zniszczona w trakcie prowadzonych prac.
     Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – t.j.), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t., z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.

p o u c z e n i e


     Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. Oddział we Wrocławiu Zakłada w Zgorzelcu, ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec, w której imieniu działa pełnomocnik PRO-GAZ Pani Małgorzata Nadziejko, ul. Strumykowa 26B/8, 65-101 Zielona Góra.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a ( )


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 10.10.2013 r.

RZD.5130.16.2013[10]


O B W I E S Z C Z E N I E
DECYZJA
W SPRAWIE WPISANIA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
DO REJESTRU ZABYTKÓW


Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 94, art. 3 pkt 1, 2, 12, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267- tekst jednolity), w wyniku postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w dniu 26.02.2013 r.,


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
o r z e k a


wpisać do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem rejestru L–611/A następujący zabytek nieruchomy:
historyczny układ urbanistyczny miejscowości Trzciel
(gmina loco, powiat międzyrzecki)
który określają:
• ziemne warstwy kulturowe od czasów pradziejowych po okres nowożytny;
• układ komunikacyjny wraz z rynkami, będący wynikiem lokowania Starego Trzciela w okresie średniowiecznym i jego późniejszych przekształceń w okresie nowożytnym oraz lokowania Nowego Trzciela w okresie nowożytnym;
• historyczne podziały własnościowe, będące wynikiem kolejnych etapów osadniczych i przekształceń własnościowych oraz funkcji poszczególnych nieruchomości;
• historyczna zieleń komponowana, w tym dawny park pałacowy przy
ul. Kościuszki, park miejski, dawny cmentarz ewangelicki przy ul. Armii Czerwonej, dawny cmentarz na terenie pokościelnym przy ul. Mickiewicza, ogród przy dawnym zespole młyna, nasadzenia szpalerowe wzdłuż pierzei Placu Wolności i Placu Zjednoczenia Narodowego oraz aleje uliczne przy ul. Poznańskiej i Lipowej;
• architektura sakralna: kościół parafialny p.w. św. Wojciecha na Placu Wolności
i dawna synagoga przy ul. Mickiewicza, obecna remiza strażacka;
• zabudowa mieszkalna o przeważającym typie wolnostojących lub tworzących zwartą zabudową domów parterowych w układzie kalenicowym, rzadziej w układzie szczytowym, z dachami dwuspadowymi i dwuspadowymi naczółkowymi oraz mansardowymi oraz kamienic dwu- i trzykondygnacyjnych w skromnych, prowincjonalnych odmianach kostiumów historycznych;
• zabudowa gospodarcza towarzysząca budynkom mieszkalnym;
• zabudowa użyteczności publicznej, w tym budynek dawnego sądu, obecnie Urząd Miasta i Gminy Trzciel przy ul. Poznańskiej i budynek poczty przy ul. Poznańskiej;
• obiekty przemysłowe i budownictwo techniki: zespół młyna przemysłowego (dawnego młyna wodnego) przy ul. Świerczewskiego.
w granicach opisanych poniżej i zaznaczonych linią ciągłą kolorem czerwonym na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
Granica historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, przebiega
w następujący sposób:

po stronie północnej: obejmuje teren dawnego parku pałacowego przy ulicy Kościuszki, biegnie wzdłuż zewnętrznych granic nieruchomości położonych po północnej stronie ulicy Kościuszki i ulicy Poznańskiej aż do rzeki Obry, przecina rzekę biegnąc dalej wzdłuż działek zlokalizowanych po północnej stronie ulicy Poznańskiej, a następnie przecina działki położone wokół Placu Wolności oraz po północnej stronie ulicy Młyńskiej;
po stronie wschodniej: biegnie wzdłuż zewnętrznych granic działek zlokalizowanych po północnej stronie ulicy Świerczewskiego, przecina drogę wzdłuż wschodniej granicy działki nr ewid. 83, a następnie obejmuje nieruchomości zlokalizowane pomiędzy ulicami Łąkową a Lipową;
po stronie południowej: przebiega od ulicy Lipowej w kierunku ulicy Dębowej, przecina ulicę Łąkową biegnąc w kierunku cieku wodnego, a następnie wzdłuż fragmentu jego południowej granicy aż do rzeki Obry, przecina rzekę i biegnie dalej wzdłuż nieruchomości zlokalizowanych po południowej stronie ulicy Poznańskiej oraz ulicy Mickiewicza aż do ulicy Zbąszyńskiej;
po stronie zachodniej: przecina ulicę Zbąszyńską, obejmuje teren dawnego cmentarza, obecnie parku, przecina ulicę Armii Czerwonej, a następnie biegnie wzdłuż nieruchomości zlokalizowanych po zachodniej granicy ulicy Grunwaldzkiej, aż do ulicy Kościuszki.
Wyżej opisane granice zostały zaznaczone na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.


U z a s a d n i e n i e


     Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, wszczęto z urzędu w dniu 26.02.2013 r. poprzez obwieszczenie publiczne zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przekazano do Urzędu Miasta i Gminy Trzciel celem umieszczenia go na tablicy ogłoszeń lub w innym zwyczajowo przyjętym miejscu oraz wywieszono w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie w ww. zawiadomieniu Strony, tj. właściciele nieruchomości, zostały zawiadomione o terminie oględzin zabytku.
     Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego, organ administracji publicznej podejmuje, w myśl przepisu art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
     Mając na względzie powyższe, w dniu 21.03.2013 r. przeprowadzono oględziny zabytku przy udziale pracownika Urzędu Miasta i Gminy Trzciel, z których sporządzono protokół oraz dokumentację fotograficzną. Ponadto obwieszczeniem z dnia 20.05.2013 r., znak: RZD.5130.16.2013 [5] dopuszczono jako dowód w sprawie następującą dokumentację przechowywaną w archiwum Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.: Studium Historyczno-Urbanistyczne Trzciela opracowane przez Zespół Ochrony Zabytków SPUI „Budoprojekt”, Poznań 1989/1990, Ewidencję ogólną dendrologiczno-techniczną parku zamkowego, autorstwa inż. Henryka Greckiego i mgr Grzegorza Soleckiego, Szczecin 1982 r. oraz Teczkę ewidencyjną cmentarza nieczynnego przy ul. Armii Czerwonej w Trzcielu, autorstwa inż. Henryka Greckiego, Szczecin 1983 r.
     W oparciu o wymienione powyżej materiały dowodowe zgromadzone w trakcie przedmiotowego postępowania administracyjnego, sprecyzowano granice ochrony prawnej historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel. Ich przebieg, wyznaczony na mapie ewidencyjnej miejscowości Trzciel, podany został do publicznej wiadomości obwieszczeniem z dnia 20.05.2013 r., znak: RZD.5130.16.2013 [6].
     W dniach od 17 do 21 czerwca 2013 r. umożliwiono osobom zainteresowanym, w szczególności właścicielom, użytkownikom wieczystym, podmiotom posiadającym tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami objętymi granicami wpisu do rejestru zabytków, zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie oraz wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań. Strony nie skorzystały jednak z powyższego prawa.
     Na podstawie zebranych materiałów dowodowych ustalono, że historyczny układ urbanistyczny miejscowości Trzciel posiada wartość historyczną, artystyczną i naukową uzasadniającą objęcie go ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.
     Pierwsza informacja historyczna o Trzcielu, zapisana w dokumentach, pochodzi z 1287 r., jednak geneza miasta sięga czasów prehistorycznych. Najstarsze ślady osadnictwa, pochodzące z okresu neolitu, odnotowano na prawym brzegu rzeki Obry, na północ od obecnej zabudowy miasta. Osada, wskutek ciągłego zagrożenia od strony zachodniej, miała charakter obronny, o czym świadczy czytelne do dnia dzisiejszego grodzisko. Na przełomie XIII i XIV w. rozpoczęła się kolonizacja terenu na południe od grodu, położonego bezpośrednio przy przeprawie przez Obrę, na jej prawym brzegu, co dało początek starszej części obecnego miasta, zwanej Starym Trzcielem. Prawdopodobnie w XVI w. ostatecznie przeniesiono siedzibę prastarej osady na teren obecnego Starego Trzciela. Osada zachowała swój obronny charakter, o czym świadczy wzniesienie zamku, który istniał do 1809 r., kiedy to został spalony w czasie wielkiego pożaru miasta. W okresie tworzenia się państwowości polskiej osada dostała się pod panowanie Mieszka I. Na podstawie testamentu Bolesława Krzywoustego (1138 r.), Trzciel znalazł się pod panowaniem książąt śląskich, a za czasów Władysława Łokietka od 1329 r. został ponownie włączony do Polski. Za panowania Kazimierza Jagiellończyka, w 1458 r. otrzymał pełne prawa miejskie. W końcu XV w. Trzciel stał się własnością Ostrorogów, w XVII w. odziedziczyli go Opalińscy, dalej Mielżyńscy i Szołdrscy, a w 1713 r. właścicielem był Bogusław Unrug. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-48) na lewym brzegu Obry osiedlili się uchodźcy ze Śląska i Brandenburgii zakładając tzw. Nowe Miasto Trzciel. W 1655 r. Trzciel zajęli Szwedzi, wówczas miasto zostało niemal całkowicie spalone. Z powodu pożaru miasto było jeszcze wielokrotnie niszczone, a następnie odbudowywane, m.in. w 1737 r. i 1809 r. W wyniku rozbiorów Polski, w 1793 r. Trzciel przeszedł pod panowanie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma. W 1807 r. miasto weszło w skład Księstwa Warszawskiego. Od 1848 r. wcielono Trzciel do prowincji brandenburskiej. W 1888 r. nastąpiło scalenie obu części miasta w jeden organizm, gdyż dotychczas zachowywały one odrębność administracyjną. Po I wojnie światowej, na mocy Traktatu Wersalskiego Trzciel pozostał w granicach Rzeszy Niemieckiej, jedynie jego niewielka część, znajdująca się po wschodniej stronie, weszła w skład odrodzonego państwa polskiego. Trzciel pozostał miastem podzielonym aż do 1939 r. Po 1945 r., kiedy znalazł się w całości w granicach państwa polskiego, przybyli tu mieszkańcy z Wielkopolski i Kresów Wschodnich.
     Układ urbanistyczny Trzciela składa się z dwóch odrębnych organizmów miejskich, co uwarunkowane jest historycznie. Starsza, mniejsza część miasta tzw. Stary Trzciel, założona została po wschodniej stronie rzeki Obry i jej dopływu Czarnej Wody około XIV- XV w., zaś nowsza tzw. Nowy Trzciel, większa i znacznie bardziej rozbudowana, powstała w XVII w. po zachodniej stronie rzeki Obry. Obie części Trzciela połączone zostały mostem przerzuconym przez Obrę, zlokalizowanym wzdłuż arterii komunikacyjnej łączącej obie części miasta.
Istotnym zagadnieniem, mającym wpływ na ukształtowanie przestrzenne miasta, miał charakter narodowościowy zamieszkałej ludności. W Trzcielu funkcjonowały bowiem trzy główne społeczności wyznaniowe: katolicka, protestancka i żydowska, tworzące odrębne instytucje administracyjne, religijne, kulturalne itd. Funkcjonował wyraźny podział na społeczność polską- katolicką zamieszkującą Stary Trzciel oraz niemiecką- protestancką skupiającą się wokół nowszej części miasta. Społeczność żydowska zamieszkiwała oba te ośrodki. Ukształtowanie przestrzenne miasta było również ściśle związane z funkcjonowaniem drobnego handlu, rzemiosła oraz rolnictwa. Ośrodkami wymiany handlowej były rynki otoczone zabudową pełniącą funkcje mieszkalne, rzemieślnicze i produkcyjno-usługowe. Podstawowymi składnikami przestrzeni miasta były więc place jako miejsca centralne, ulice jako ciągi komunikacyjne, niewielkie domy najczęściej parterowe jednorodzinne, w późniejszym czasie również piętrowe kamienice czynszowe, a także budynki sakralne, użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe.
     Pierwotna zabudowa, w starszej części miasta, miała charakter zwarty i rozwijała się po obu stronach nieistniejącej obecnie drogi, która miała swój początek przy obecnym moście nad strumieniem Czarna Woda, stanowiącym przedłużenie obecnej ulicy Świerczewskiego i biegła łagodnym łukiem w kierunku mostu na Obrze przy ulicy Poznańskiej. Zabudowa koncentrowała się wokół wrzecionowato ukształtowanego placu z centralnie posadowionym kościołem. Zabudowana była również obecna ulica Łąkowa. Teren pierwotnego placu został jednak w późniejszym czasie zabudowany, a jego granice zatarte. Prawdopodobnie część obecnej ulicy Świerczewskiego, z zachowanym budynkiem dawnej plebanii, stanowi relikt północnej pierzei pierwotnego rynku. Pozostałe elementy średniowiecznego rozplanowania miasta uległy całkowitemu zatarciu. Obecnie zachowana zabudowa tej części miasta przedstawia rozplanowanie wytyczone pod koniec XVIII w., kiedy to nastąpiła rozbudowa miasta w kierunku północnym. Prawdopodobnie w tym czasie wytyczno prostokątny, mocno wydłużony plac- obecnie Plac Wolności oraz obecne ulice Świerczewskiego i Młyńska.
     W części północnej placu posadowiono kościół katolicki, istniejący do dziś tyle, że jego oryginalny kształt został całkowicie zatarty późniejszymi przebudowami. Cztery pierzeje placu zabudowane zostały zwartą, jednopiętrową zabudową mieszkalną. W tym czasie wytyczono też północną część obecnej ulicy Lipowej z mostem na Czarnej Wodzie. Zabudowa rozlokowana została również wzdłuż obecnych ulic Młyńskiej, Świerczewskiego, Poznańskiej i Łąkowej, im dalej od centrum tym bardziej nie tworzyła zwartych pierzei ulicznych.
     Nowy Trzciel, powstały po wojnie trzydziestoletniej, również uległ pewnym przeobrażeniom, ale zachowana zabudowa, ciągi komunikacyjne, układ parcelacyjny, odzwierciedlają pierwotne rozplanowanie tej części miasta. Zabudowa skupiała się tu przede wszystkim wokół trzech ciągów komunikacyjnych, powstałych w wyniku rozwidlenia obecnej ulicy Poznańskiej, przebiegających wzdłuż obecnych ulic Sikorskiego i Kościuszki, następnie Armii Czerwonej i Mickiewicza oraz ulicy Zbąszyńskiej. W rozwidleniu tych ulic wytyczono prostokątny rynek, obecny Plac Zjednoczenia Narodowego. Najstarszą częścią Nowego Trzciela, pochodzącą z XVII w., jest teren pomiędzy obecną ulicą Mickiewicza i Armii Czerwonej a częścią ulicy Zbąszyńskiej i Grunwaldzkiej, z ulokowanym pomiędzy nimi placem w kształcie trójkąta, zabudowanym niegdyś kościołem ewangelickim. Z kolei w XVIII w. wytyczono plac targowy oraz zabudowano przestrzeń pomiędzy obecnymi ulicami Armii Czerwonej, Sikorskiego, Kościuszki i Grunwaldzką. Zabudowa wokół placu oraz wzdłuż wspomnianych ciągów komunikacyjnych była intensywna i zwarta. Przy czym im dalej od centrum, tym bardziej nie tworzyła zwartych pierzei ulicznych. Ponadto była ona bardziej zróżnicowana pod względem skali, gdyż oprócz zabudowy parterowej, wznoszono tu również duże, piętrowe murowane kamienice czynszowe (zwłaszcza w pobliżu placu), nielicznie występujące w starszej części miasta.
     Kształt i wielkość działek w obu częściach miasta były także zróżnicowane, zmieniały się w zależności od miejsca. W częściach centralnych miasta, podziały gruntu były znacznie zagęszczone, w pozostałych miejscach stawały się bardziej rozległe. W pobliżu placów działki były wąskie i miały kształt wydłużonych prostokątów, zaś im dalej od miejsc centralnych stawały się bardziej obszerne, nieregularne i niejednokrotnie łączyły się z polami tworząc jednolite zespoły gruntów.
     Na przełomie XIX i XX w. miały miejsce istotne zmiany w rozplanowaniu przestrzennym miasta. W tym czasie powstało obszerne założenie pałacowo-parkowe w północnej części Nowego Miasta przy obecnej ulicy Kościuszki, którego właścicielami aż do 1945 r. byli Fischerowie. Pałac wniesiono w kostiumie włoskim, natomiast park miał charakter ozdobny oraz częściowo leśny. Pałac został pod koniec II wojny światowej zniszczony, a następnie zaadoptowany na potrzeby szkoły. Park również uległ znacznym przekształceniom, niemniej do dziś zachował się historyczny drzewostan. Ponadto po południowo-zachodniej stronie Nowego Miasta, w pobliżu dawnego placu kościelnego przy obecnej ulicy Armii Czerwonej, utworzono nowy cmentarz ewangelicki, któremu nadano charakter krajobrazowego założenia parkowego. Obszar ten został bogato zadrzewiony różnogatunkowymi drzewami. Tu pochowani zostali właściciele wspomnianego założenia pałacowo-parkowego. Obecnie teren ten stanowi park miejski, waloryzując przestrzeń krajobrazową miejscowości. Na pocz. XX w., w południowo-wschodniej części Starego Trzciela, powstała linia kolejowa ze Zbąszynia do Międzychodu wraz z zabudowaniami dworca i osiedlem kolejowym. Istotne zmiany w przestrzeni miasta miały również miejsce w okresie międzywojennym, kiedy wyznaczono granicę państwową, dokonując tym samym sztucznego podziału miejscowości. Dodatkowo miasto zostało pozbawione kolei, gdyż ta znalazła się po stronie polskiej. Wraz z wytyczeniem granicy państwowej pojawiły się nowe funkcje typowe dla miejscowości przygranicznej, powstały urzędy celne i strażnice graniczne, zmienił się typ handlu itp. Pośrednim skutkiem tak przeprowadzonej granicy było większe zainteresowanie rozbudową zachodniej części miasta. Podmokłe tereny Starego Trzciela, znajdujące się pomiędzy rzeką a granicą państwa stały się, w porównaniu z nowszą częścią miasta, mało atrakcyjne do rozwoju, tym bardziej, że już wcześniej lokalizowano po stronie zachodniej podstawowe urzędy i składniki infrastruktury komunalnej miasta, takie jak ratusz, poczta, szpital, szkoła, gazownia itp. Do dnia dzisiejszego zauważalna jest dominacja części zachodniej w układzie przestrzennym miasta. Rangę wschodniej części miasta podnosi obecnie fakt istnienia kościoła parafialnego.
     Historyczna zabudowa miasta zachowała się licznie do dnia dzisiejszego. Przeważającą część, jak dawniej, stanowią domy mieszkalne i towarzyszące im budynki gospodarcze, nieliczną obiekty pełniące funkcje sakralne, publiczne lub przemysłowe. Wiele obiektów mieszkalnych, ze względu na posiadane historyczne wartości architektoniczne, zostało objętych ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków. Najstarsze zachowane budynki datowane są na początek XVIII w., jednak najwięcej jest zabudowy pochodzącej z 2 poł. XIX w. i pocz. XX w. We wschodniej części miasta dominuje zabudowa z XIX w., zaś w zachodniej z XVIII w., 2 poł. XIX w. i pocz. XX w. Są to przeważnie obiekty jednokondygnacyjne, posadowione kalenicą, równolegle do ulicy, pokryte dwuspadowymi i mansardowymi dachami, w większości pozbawione wystroju architektonicznego i rzeźbiarskiego. Taki typ zabudowy dominuje głównie w starszej części miasta, w nowszej jest ona bardziej zróżnicowana, zwłaszcza pod względem skali zabudowy, ale również wystroju elewacji. Z architektury sakralnej do dziś zachował się jedynie kościół katolicki p.w. św. Wojciecha w formie architektonicznej pochodzącej z XIX w., który wpisany został do rejestru zabytków. W jego pobliżu zlokalizowany jest budynek dawnej plebanii również objęty ochroną prawną. Jest to jeden z nielicznie zachowanych XVIII-wiecznych obiektów w tej części miasta. Kościół protestancki został po II wojnie światowej rozebrany, jednak teren działki kościelnej (pełniący niegdyś funkcję cmentarza), wygrodzony do dziś pierwotnym ogrodzeniem, jest czytelny. Ponadto w pobliżu placu kościelnego zlokalizowany jest dawny dom gminy ewangelickiej. Zachował się również budynek dawnej synagogi, obecnie mieści się tu remiza strażacka. Jednak obiekt ten już w latach 20. XX w. utracił swą funkcję i uległ znacznym przekształceniom. Z architektury rezydencjonalnej pozostały jedynie relikty w postaci bramy przejazdowej do pałacu, fragmentu ogrodzenia i parku. Niemniej dawny układ przestrzenny założenia jest czytelny. Zachowało się także wiele obiektów użyteczności publicznej w tym m.in. dawny sąd, obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy, Poczta, dawne urzędy celne, dworzec kolejowy, szkoły, a z architektury przemysłowej zespół młyna.
     Dużą rolę w krajobrazie przestrzennym Trzciela odgrywa również historyczna zieleń komponowana. Drzewostan w mieście jest bardzo różnorodny. Oprócz wzmiankowanego parku pałacowego przy ulicy Kościuszki, historyczna zieleń komponowana występuje wokół rynków, tj. przy obecnym Placu Wolności i Placu Zjednoczenia Narodowego, na terenie dawnego placu kościelnego przy ulicy Mickiewicza, ponadto w obrębie dawnego cmentarza przy ulicy Armii Czerwonej, w pobliżu rzeki Obry po obu stronach ulicy Poznańskiej oraz jej dopływu Czarnej Wody, skupiona przy zespole młyna, a także wzdłuż ulicy Lipowej. Krajobraz przyrodniczy miasta wzbogaca ponadto rzeka Obra wraz z dopływem Czarna Woda oraz łączący je kanał.
     Podkreślić należy również, że na terenie miejscowości zachowane są nawarstwienia kulturowo-osadnicze od czasów pradziejowych po okres nowożytny obrazujące etapy rozwoju przestrzennego miasta. Na terenie Starego Miasta znajdują się dwa stanowiska archeologiczne, tj. stanowisko nr 45, AZP 53-18/9, obozowisko z epoki kamienia- mezolit, osada- późny okres lateński, osada- wczesne średniowiecze fazy D-E, ślad osadnictwa – średniowiecze oraz stanowisko nr 41, AZP 53-17/60, osada- późny okres lateński.
Ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, a także zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych układu urbanistycznego Trzciela ma na celu pozyskanie instrumentów prawnych umożliwiających jego skuteczną ochronę konserwatorską. Ponadto ma na celu trwałe zachowanie i ochronę przede wszystkim historycznego rozplanowania miasta z zachowanymi obiektami zabytkowymi, formami zaprojektowanej zieleni oraz nawarstwieniami kulturowo-osadniczymi, ale również ochronę przed ewentualną degradacją związaną z niewłaściwym zagospodarowaniem tego terenu. Wpisanie układu urbanistycznego Trzciela leży również w interesie społecznym, gdyż pozwala zachować i objąć ochroną zabytek o cennych walorach architektonicznych, urbanistycznych oraz historycznych, a tym samym zabezpieczyć go przed niepożądaną ingerencją w jego materię.
     W tym miejscu należy przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.02.2002 r. (sygn. akt NSA 1704/00), w którym wskazano, że organy ochrony zabytków są władne do dokonywania oceny zabytku pod względem posiadanych przez niego wartości artystycznych, historycznych i naukowych.
Trzciel jest niewielkim miastem o wielowiekowej historii. Jego układ planistyczny i przestrzenny, pomimo współczesnych ingerencji, nie został przekształcony i odzwierciedla etapy rozwoju miasta oraz działalności jego mieszkańców. Do dziś czytelne jest jego pierwotne rozplanowanie i kompozycja z zachowaną siatką ulic i placów, podziałami parcelacyjnymi, licznie występującą historyczną zabudową oraz zielenią komponowaną. Czytelne jest funkcjonowanie dwóch odrębnych organizmów miejskich, z których nowszy, niemal całkowicie zachował pierwotne rozplanowanie. Stary Trzciel mimo, iż odzwierciedla XVIII-wieczne rozplanowanie, zachował relikty pierwotnego układu planistycznego z okresu średniowiecza. W mieście utrzymana została również dominująca funkcja mieszkaniowa oraz usługowa i rolnicza typowa dla małego miasteczka. Układ urbanistyczny Trzciela posiada istotne wartości kompozycyjne i krajobrazowe, które powinny być objęte prawną ochroną.
W świetle zgromadzonego materiału dowodowego oraz opisanych wyżej wartości historycznych, artystycznych i naukowych ustalono, że układ urbanistyczny Trzciela spełnia warunki definicji zabytku zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wyczerpuje dyspozycję art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b wzmiankowanej ustawy, a tym samym kwalifikuje się do objęcia ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków w granicach zaznaczonych na załączniku graficznym.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 94, art. 3 pkt 1, 2, 12, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami orzeczono jak w rozstrzygnięciu.
Niniejsza decyzji podlega doręczeniu przez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Załączniki:
1. Załącznik graficzny, stanowiący integralną cześć decyzji o wpisie do rejestru zabytków - do pobrania.
2. Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel;
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel- pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości.
Do wiadomości:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa;
2. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz;
3. Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz;
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.;
5. aa
D-R(ZN)W
Opracowała: mgr Edyta Szreder- Ślaska


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 30.08.2013 r.


RZD.5130.16.2013[8]


O B W I E S Z C Z E N I E
ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRZENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL


Na podstawie art. 49 oraz art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 26.02.2013 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, gmina loco, powiat międzyrzecki,


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
zawiadamia


o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 30.09.2013 r., z uwagi na niezbędną analizę i weryfikację materiałów dowodowych.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel- pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel.
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. a/a

Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.p
l


Zielona Góra, dnia 24.07.2013 r.


RZD.5130.16.2013 [8]


O B W I E S Z C Z E N I E
ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRZENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL


Na podstawie art. 49 oraz art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 26.02.2013 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, gmina loco, powiat międzyrzecki,


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
zawiadamia


o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 30.08.2013 r., z uwagi na konieczność szczegółowej analizy zebranych materiałów dowodowych.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel- pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel.
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa awid


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 20.05.2013 r.


RZD.5130.16.2013 [6]


O B W I E S Z C Z E N I E
ZAWIADOMIENIE
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL


Działając na podstawie art. 49, art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a


o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań, w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym wszczętym w dniu 26 lutego 2013 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, gmina loco, powiat międzyrzecki.
     Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w przedmiotowej sprawie w dniach od 17 do 21 czerwca 2013 r. w godzinach 10:30-14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp.
     W przypadku niedogodności wyznaczonego terminu, prosi się o telefoniczny kontakt z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp., Edytą Szreder-Ślaską pod nr 95 7200521 wewn. 34.
     Jednocześnie informuje się, że w oparciu o zebrane materiały dowodowe w sprawie, w tym oględziny przedmiotowego zespołu urbanistycznego przeprowadzone w dniu 21 marca 2013 r., wyznaczono granice ochrony prawnej zabytku, których przebieg przedstawiono na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego obwieszczenia.
     Ponadto zawiadamia się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia 29 lipca 2013 r.

Załącznik:
1. Projekt załącznika graficznego do decyzji o wpisie do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel - do pobrania.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel- pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel.
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 0186, 2309 awid


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.p
l


Zielona Góra, dnia 20.05.2013 r.


RZD.5130.16.2013 [5]


O B W I E S Z C Z E N I E
POSTANOWIENIE
W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DOWODU DO AKT SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL


Na podstawie art. 49 i art. 123, w związku z art.7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.),
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków


postanawia


dopuścić następujące dowody do akt sprawy wszczętej z urzędu w dniu 26.02.2013 r. dotyczącej wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel:
1. Studium Historyczno-Urbanistyczne Trzciela opracowane przez Zespół Ochrony Zabytków SPUI „Budoprojekt”, Poznań 1989/1990;
2. Grecki Henryk, Solecki Grzegorz, Park zamkowy w Trzcielu. Ewidencja ogólna dendrologiczno-techniczna wykonana na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp., Szczecin 1982 r.;
3. Grecki Henryk, Teczka ewidencyjna cmentarza nieczynnego przy ul. Armii Czerwonej w Trzcielu, Szczecin 1983 r.w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej.


Uzasadnienie


     W dniu 26.02.2013 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel. W dniu 21.03.2013 r. odbyły się oględziny zabytku przy udziale stron. Z przedmiotowych oględzin sporządzono protokół oraz wykonano dokumentację fotograficzną.
     Mając na względzie dokonanie rzetelnej oceny wartości zabytkowych przedmiotowego układu urbanistycznego, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił dopuścić jako dowód w sprawie dokumentację przechowywaną w archiwum tutejszego urzędu, tj.: Studium Historyczno-Urbanistyczne Trzciela opracowane przez Zespół Ochrony Zabytków SPUI „Budoprojekt”, Poznań 1989/1990, Ewidencję ogólną dendrologiczno-techniczną parku zamkowego autorstwa Henryka Greckiego i Grzegorza Soleckiego, Szczecin 1982 r. oraz Teczkę ewidencyjną cmentarza nieczynnego przy ul. Armii Czerwonej w Trzcielu, autorstwa Henryka Greckiego, Szczecin 1983 r.
     Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego, organ administracji publicznej podejmuje, w myśl przepisu art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
     Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie wydane w trakcie postępowania administracyjnego nie służy stronom zażalenie.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel- pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel.
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków W Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 0186, 2309 awid


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 26.03.2013 r.


RZD.5130.16.2013 [3]


O B W I E S Z C Z E N I E
ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRZENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL


Na podstawie art. 49 oraz art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 26.02.2013 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, gmina loco, powiat międzyrzecki,
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków


z a w i a d a m i a


o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 29.05.2013 r., z uwagi na konieczność analizy zebranych materiałów dowodowych w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej zabytku.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel- pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel.
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 0186 awid


Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 26.02.2013 r.


RZD.5130.16.2013


O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami),
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków


z a w i a d a m i a


o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel, gmina loco, powiat międzyrzecki.
     Jednocześnie zawiadamia się o oględzinach zabytku, które odbędą się w dniu 21 marca 2013 roku o godzinie 10:00, mających na celu wyznaczenie granic ochrony prawnej historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel. Spotkanie odbędzie się przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Trzciel przy ul. Poznańskiej 22 w Trzcielu. Osoby zainteresowane, proszone są o udział w oględzinach.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel – pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel,
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 0186 awid


Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska


________________________________________
LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 10.01.2013 r.


ZN.5142.127.2012 [mSzp]


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO B1 – A2 Osiedle Chrobrego oraz przekładki istniejącego uzbrojenia itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Chrobrego, Kożuchowska, Ceglana, Kolejowa, Henrykowska, Kościuszki, droga do Przemkowa (droga krajowa nr 12), Wiejska obręb Szprotawa.


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.23.2012 z dnia 21.12.2012 r. (data wpływu 28.12.2012 r.)


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO B1 – A2 Osiedle Chrobrego oraz przekładki istniejącego uzbrojenia itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Chrobrego, Kożuchowska, Ceglana, Kolejowa, Henrykowska, Kościuszki, droga do Przemkowa (droga krajowa nr 12), Wiejska obręb Szprotawa, pod warunkiem:
I. Usunięcia z treści ww. decyzji błędnego zapisu w pkt. III.4 lit. b, dotyczącego wpisu do rejestru zabytków.
II. Wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:
1. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obszaru zlokalizowanego w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 tj. na obszarze w promieniu 1 km od granicy historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy:
• wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej;
• z uwagi na konieczność ochrony zabytków archeologicznych, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
2. Planowane zamierzenie dotyczy częściowo obiektów ujętych w wykazie zabytków, o którym mowa w art. 1 pkt. 5 lit. b (cyt. ustawy) oraz w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków:
• zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
3. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na historyczną nawierzchnię (np. kamienną) należy ją bezwzględnie zachować, a po zakończeniu prac przywrócić ją do stanu poprzedniego, z zachowaniem jej przekrojów poprzecznych i poziomych, niezależnie od rodzaju planowanej nawierzchni.
4. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu


U z a s a d n i e n i e


     W związku z wnioskiem Burmistrza Szprotawy sygn.: IR.6733.23.2012 z dnia 21.12.2012 r. (data wpływu 28.12.2012 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej i sieci bocznych dla PJO B1 – A2 Osiedle Chrobrego oraz przekładki istniejącego uzbrojenia itd.” Inwestycja przewidziana do realizacji w rejonie ulic: Chrobrego, Kożuchowska, Ceglana, Kolejowa, Henrykowska, Kościuszki, droga do Przemkowa (droga krajowa nr 12), Wiejska obręb Szprotawa.
     Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180 - zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Szprotawy.
     Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
     Zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) formami ochrony są ustalenia ochrony w decyzjach lokalizacji celu publicznego. Zgodnie z art. 4 cytowanej wyżej ustawy ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
     Na podstawie analizy zapisów w przedstawionym projekcie decyzji stwierdzono, że planowane działania nie wpłyną negatywnie na wartości widokowe historycznego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawy.
     Jednocześnie, z uwagi na lokalizację inwestycji w otoczeniu historycznego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawy, wprowadzono dodatkowe warunki odnoszące się do robót budowlanych, które należy uwzględnić w decyzji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ otoczenie – jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
     Ponadto, w miejscach historycznej zabudowy, dawnych cmentarzysk, wyrobisk użytkowanych historycznie jako śmietniska itp. podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy /Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami/ zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 32 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków, w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
     Z uwagi na znajdujące się na terenie inwestycji zabytki nieruchome (cmentarz komunalny), ujęte zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474) w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków wprowadzono warunek uzgodnienia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę z właściwym organem w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
     Jednocześnie, ze względu na możliwość natrafienia podczas prowadzenia robót budowlanych na zachowane kamienne nawierzchnie historyczne a także prowadzenie prac w obrębie zieleni historycznej wprowadzono warunki dla całej inwestycji polegające na zachowaniu historycznych nawierzchni i prowadzenia robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla starodrzewu oraz zabytkowej zieleni.
     Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 p.1 lit. b art. 7 ust. 1, ust. 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 53 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dn. 27 marca 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e


Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat w Żaganiu, ul. Bema 1, 68-100 Żagań.
3. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-063 Zielona Góra.
6. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
9. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (8261) P106

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 05.02.2016
Dokument oglądany razy: 5 361
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 05.02.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl