mapa strony   |   kontakt   |

Obwieszczenia 2015

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.263.2015 [mSwi]

O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Struga Świebodzińska – odbudowa.

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 89 p. 2 i 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p.1 lit. b, c i g, art. 7 p.1 i 4, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 199), a także art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Świebodzina znak: BiZP.6733.2.18.2.2015.jss

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Struga Świebodzińska – odbudowa”

u z a s a d n i e n i e

     Dnia 16.10.2015 r. (data wpływu 23.10.2015 r.) do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Świebodzina w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Struga Świebodzińska – odbudowa”.
Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrywania sprawy wynikają z faktu, iż:
- część planowanej inwestycji znajduje się w obrębie ochrony krajobrazowej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzina, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165;
- fragment ww. zamierzenia zlokalizowany jest na terenie parku położonego
w miejscowości Szczaniec, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 3184;
- cześć inwestycji znajduje się w zasięgu układu ruralistycznego miejscowości Szczaniec ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
- w rejonie oddziaływania inwestycji zarejestrowane są następujące stanowiska archeologiczne: st. Szczaniec nr 10 (55-16/10), st. Rzeczyca nr 1 (AZP 55-15/8),
st. Rzeczyca nr 2 (AZP 55-15/8), Wityń st. 2 (AZP 55-15/12), Wityń st. 3 (AZP 55-15/8), st. Świebodzin nr 7 (AZP 55-14/7), st. Świebodzin nr 11 (AZP 55-14/11) – wpisane do rejestru zabytków pod nr L-6/C, st. Świebodzin nr 6 (AZP 55-14/6), st. Rozłogi nr 4 (AZP 55-14/18).
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzgadnia się z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W myśl art. 7 p. 1 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formą ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków oraz ustalenia w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaś art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przy sporządzaniu ww. decyzji uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 75, poz. 474 z dnia 05.05.2010/ do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do zabytków znajdujących się w wykazie zabytków, o którym mowa w art. 1 pkt 5 lit. b cyt. ustawy, tj. zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, innych zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
     Po przeanalizowaniu dokumentów sprawy uznano, że w świetle obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę względy konserwatorskie oraz rodzaj planowanej inwestycji, nie zachodzą okoliczności wskazujące na możliwość szkodliwego oddziaływania inwestycji na wartości podlegające ochronie, w tym również chronione walory widokowe zabytku. W projekcie decyzji wprowadzono odpowiednie zapisy umożliwiające zapewnienie pełnej ochrony dla obszarów zabytkowych, a także dziedzictwa archeologicznego i starodrzewu. Planowane zamierzenie jest dopuszczalne z punktu widzenia konserwatorskiego.
     Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, a także art. 7 p.1 i 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, c i g ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należało postanowić jak w sentencji.

p o u c z e n i e


Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze ul. Ptasia 2B,
65-514 Zielona Góra
3. Tomasz Janiak, BSiPBW Hydroprojekt Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
4. Burmistrz Świebodzina, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, w celu umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni.
5. Pozostałe Strony postępowania - na adres: Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni

aa. 9158 (LPal)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 02.11.2015 r.

RZD.5130.47.2014 [15]

Nr rejestru zabytków: L– 702 /A

O B W I E S Z C Z E N I E

D E C Y Z J A
w sprawie wpisania zabytku nieruchomego
do rejestru zabytków

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 94, art. 3 pkt 1, 2, 12, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w wyniku postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
o r z e k a

wpisać do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem rejestru L–702/A następujący zabytek nieruchomy:

historyczny układ urbanistyczny miejscowości Zbąszynek
(gmina Zbąszynek, powiat świebodziński)
w granicach opisanych poniżej i zaznaczonych linią ciągłą, kolorem czerwonym na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

     Ochroną prawną objęte zostało przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci dróg.
Granica historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek przebiega w następujący sposób:

od strony wschodniej: obejmuje teren historycznej zabudowy mieszkalnej przy ul. Zbąszyńskiej, biegnąc na tyłach zabudowy tworzącej wschodnią pierzeję ulicy, wzdłuż zewnętrznych granic zlokalizowanych tam działek, biegnie po północnej stronie ulicy Kasprowicza, następnie na południe, równolegle do ulicy Szerokiej, przecina ulicę PCK, biegnąc wzdłuż jej wschodniej granicy, równolegle do torów kolejowych, obejmując m.in., zlokalizowaną pomiędzy linią torów kolejowych, a ulicą PCK, zabytkową zabudowę kolejową wraz z dworcem kolejowym, przechodząc na tyłach mieszkalnej zabudowy wielorodzinnej, po wschodniej stronie ulicy Kosieczyńskiej (wychodzącej na południe z placu Dworcowego);

od strony południowej granica przecina ulicę Kosieczyńską i Kościelną;

od strony zachodniej granica przebiega na tyłach zabudowy zlokalizowanej po zachodniej stronie ulicy Kościelnej, biegnąc na zachód od ratusza oraz załamując się pod kątem prostym i biegnąc wzdłuż północnej strony Rynku do ulicy Długiej, wzdłuż której biegnie ku północy (obejmując zlokalizowaną po jej zachodniej stronie, zabytkową zabudowę mieszkalną i zabytkowy zespół kościelny - dawny kościół protestancki, obecnie katolicki kościół parafialny pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny, dawny dom parafialny, obecnie plebania oraz dawny dom gminny), do ulicy Sportowej, a następnie po zachodniej stronie ulicy Wojska Polskiego, włączając nasadzenia tworzące aleję;

od strony północnej granica przecina ulicę Wojska Polskiego, biegnie na tyłach zabudowy zlokalizowanej po południowej stronie ulicy Poznańskiej, przecina ulicę Wolsztyńską, biegnąc ku północy, a następnie północnym skrajem miasta, na zamknięciu ulicy Zbąszyńskiej.

Wyżej opisane granice zostały zaznaczone kolorem czerwonym na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.


U z a s a d n i e n i e

     Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszczęto z urzędu poprzez obwieszczenie publiczne. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przesłano Gminie, celem umieszczenia go na tablicy ogłoszeń lub w innym, zwyczajowo przyjętym miejscu oraz wywieszono w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Jednocześnie w ww. zawiadomieniu poinformowano o terminie oględzin zabytku, które odbyły się dnia 5 grudnia ubiegłego roku, z udziałem pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz przedstawiciela Gminy Zbąszynek. W trakcie oględzin wykonano dokumentację fotograficzną oraz sporządzono protokół. Zgodnie z art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego protokół z oględzin dopuszczono jako dowód w sprawie. W oparciu o materiały zgromadzone w sprawie określono granice ochrony prawnej historycznego układu urbanistycznego miejscowości. Ich przebieg, oznaczony na mapie ewidencyjnej, poprzez obwieszczenie podany został do publicznej wiadomości. W piśmie tym zawiadomiono także o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.
     Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrzenia sprawy wynikają z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Podstawową formą ochrony zabytków, wskazaną w art. 7 p. 1 tejże ustawy jest wpis do rejestru zabytków. Art. 6 ust 1 p. 1 b cytowanej ustawy stanowi, że ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki nieruchome, będące w szczególności układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi. Zgodnie z definicją określoną w art. 3 p. 2 cytowanej ustawy, zabytek nieruchomy to nieruchomość, jej części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Natomiast historyczny układ urbanistyczny w art. 3 p. 12 tejże ustawy został zdefiniowany jako przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.
     Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego ustalono, co następuje.
Miejscowość Zbąszynek zlokalizowana jest we wschodniej części województwa lubuskiego, przy jego granicy z województwem wielkopolskim, od której oddalony jest o niecałe 4 km. Administracyjnie miasto leży w powiecie świebodzińskim, w odległości ok. 20 km na wschód od powiatowego Świebodzina, w makroregionie Pojezierze Lubuskie, na terenie Bruzdy Zbąszyńskiej. Na terenie miejscowości znajduje się ważny węzeł kolejowy, w którym przecinają się linie relacji Warszawa - Berlin i Gorzów Wielkopolski - Sulechów.
     Powstanie Zbąszynka (Neu Bentschen) wiązało się z ustalonym po I wojnie światowej nowym przebiegiem granicy polsko-niemieckiej, która została przesunięta w wyniku włączenia w roku 1920 Wielkopolski do odrodzonej II Rzeczypospolitej. Spowodowało to przecięcie granicą państwową wielu szlaków i połączeń komunikacyjnych w postaci dróg, czy linii kolejowych oraz odcięcie kilku ważnych węzłów kolejowych, które znalazły się na terenie nowopowstałego państwa polskiego. Sytuacja taka zaistniała w Zbąszyniu (Bentschen), będącym stacją węzłową dla kilku ważnych linii kolejowych (w tym magistrali Berlin – Poznań), który znalazł się poza dotychczasową granicą niemiecką. W zaistniałej sytuacji konieczna stała się budowa nowej, wspólnej stacji granicznej dla przebiegających tam tras kolejowych. Jej lokalizację zaplanowano na przedpolach wsi Chlastawa (Klastawe) i Kosieczyn (Kuschten). Koncepcję opracowano w Dyrekcji Kolei Rzeszy Wschód (Reichsbahndirektion Osten – Rbd Osten) we Frankfurcie nad Odrą. Zakrojoną na szeroką skalę, wieloletnią inwestycję przeprowadzono w kilku etapach. W pierwszej kolejności, w latach 1922/23–1925 zbudowano część towarową stacji kolejowej. Jednymi z pierwszych, powstałych tam budowli była lokomotywownia oraz ekspresjonistyczna wieża ciśnień (o wysokości 33 metrów), wzniesiona w latach 1923–1924 wg projektu wybitnego, niemieckiego architekta, urbanisty i konstruktora, Bruno Möhringa. W roku 1925 uruchomiono odprawę pociągów towarowych, z których pierwszy wjechał na stację 25 listopada 1925 roku. 14 lipca 1930 roku otwarto dworzec osobowy dla ruchu pasażerskiego. Tunel oraz przejścia podziemne na perony powstały już podczas II wojny światowej, w latach 1942–1944.
     Powstającą wraz ze stacją kolejową osadę mieszkaniową dla obsługujących ją pracowników kolei, straży granicznej, poczty, celników oraz ich rodzin, ulokowano po północno-zachodniej stronie stacji. Dokument lokacyjny został wydany w 1925 roku przez władze ówczesnego powiatu międzyrzeckiego. Będące właścicielem osiedla i stacji Towarzystwo Niemieckich Kolei Rzeszy (Deutsche Reichsbahn Gesellschaft) zostało w nim m.in. zobowiązane do budowy obiektów użyteczności publicznej, takich, jak kościoły, szkoła, czy siedziba miejscowych władz. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w opracowanych w Wydziale Budownictwa Lądowego Dyrekcji Kolei Państwowych we Frankfurcie nad Odrą, projektach architektoniczno-budowlanych miejscowości. Ich twórcami byli Friedrich Veil oraz Wilhelm Beringer (1887–1949) autor m.in. projektu dworca kolejowego we Frankfurcie nad Odrą oraz sąsiadującego z nim osiedla urzędników kolejowych – Kiliansberg. Nadzór nad projektem sprawował szef decernatu budownictwa nadziemnego Rbd Osten, nadradca budowlany Georg Rostoski. Zgodnie z przyjętą przez projektantów ideą, Zbąszynek wpisał się w popularną wówczas koncepcję miasta-ogrodu (Gartenstadt), charakteryzującą się niską, rozluźnioną zabudową, której towarzyszą różne układy zieleni komponowanej.
     Jednym z pierwszych, powstałych na terenie miejscowości obiektów użyteczności publicznej była, wzniesiona w latach 1924–1926 szkoła z halą sportową. W 1925 roku powstała remiza straży ogniowej, w 1926 roku rzeźnia, w latach 1927-1928 poczta (wg projektu Adolfa Pillera). Siedzibę władz gminy wzniesiono w latach 1928–1929 roku. Zlokalizowany w zachodniej części miasta, przy ul. Długiej kościół protestancki wraz z towarzyszącymi mu budynkami, wznoszono od sierpnia 1928 roku do grudnia 1929 roku. Jego uroczyste poświęcenie odbyło się dnia 23 marca 1930 roku. 12 grudnia tegoż roku ukończono budowę kościoła katolickiego, który usytuowano w południowo-zachodniej części miasta przy ul. Kościelnej (Kirchstrasse). Oba obiekty wzniesiono wg projektu Wilhelma Beringera (z uwagi na zachowane wartości zarówno d. kościół protestancki wraz z towarzyszącym mu zespołem zabudowań, jak i kościół katolicki zostały indywidualnie wpisane do rejestru zabytków).
     Niewielkie początkowo osiedle, liczące w 1925 roku jedynie 1100 mieszkańców, w wyniku sukcesywnej rozbudowy i powiększania o kolejne obiekty w 1930 roku zamieszkiwało już ponad 1600 osób. Administracyjnie teren osiedla wraz ze stacją kolejową stanowił własność Towarzystwa Niemieckich Kolei Rzeszy. W 1932 roku licząca już ponad 2000 mieszkańców osada kolejowa Neu Bentschen została wyodrębniona z majątku niemieckich kolei, stając się samodzielną gminą wiejską. Działania wojenne nie zniszczyły zabudowy miejscowości. Pod koniec stycznia 1945 roku, w związku ze zbliżającymi się oddziałami radzieckimi zarządzono ewakuację ludności, która zakończyła się 27 stycznia. W wyniku wyznaczenia granic po II wojnie światowej Zbąszynek znalazł się na terenie państwa polskiego i już w tym samym roku otrzymał prawa miejskie.
     Do lat 70-tych XX wieku miasto przetrwało w niezmienionym stanie. Dopiero wówczas, w części zachodniej, głównie przy ulicy Długiej, powstały współczesne, wielorodzinne, pięciokondygnacyjne bloki mieszkalne, które rozluźnionym układem zabudowy, przeskalowanymi gabarytami oraz zastosowanymi płaskimi dachami zaburzyły pierwotny, jednorodny charakter miasta-ogrodu. Do innych, niekorzystnych zjawisk, jakie zaszły na terenie układu urbanistycznego w II połowie XX wieku oraz na początku obecnego stulecia zaliczyć należy także likwidację większości parterowych budynków gospodarczych z bramami, które stanowiły charakterystyczne łączniki pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Wojska Polskiego, zastępowanie charakterystycznego, jednorodnego dla całej miejscowości pokrycia z dachówki karpiówki innymi pokryciami, ocieplanie elewacji, likwidację charakterystycznej stolarki okiennej i drzwiowej, czy likwidowanie kamiennych nawierzchni dróg oraz zieleni. Na obrzeżach historycznej zabudowy mieszkalnej powstały współczesne, jednorodzinne budynki mieszkalne o współczesnej architekturze, które, ze względu na ich peryferyjną lokalizację oraz właściwe gabaryty nie miały istotnego wpływu na miasto. Należy zatem stwierdzić, że wyżej opisane przekształcenia nie naruszyły pierwotnego układu urbanistycznego, który zachował się w niezmienionym stanie. Nie miały one również istotnego wpływu na charakter miasta-ogrodu, którym jest, liczący obecnie około 5250 mieszkańców Zbąszynek.
     Kompozycyjnie układ urbanistyczny Zbąszynka stanowi połączenie rozwiązań charakterystycznych dla układu radialnego, z centralnym placem dworcowym, z którego wybiegają promieniście cztery główne ulice i ortogonalnej szachownicy, utworzonej przez krzyżujące się z ulicami głównymi poprzeczne, mniejsze ulice. Na niektórych skrzyżowaniach dokonano celowego załamania traktów, zyskując przestrzeń do aranżacji skwerów obsadzonych drzewami i krzewami. Ukształtowana w ten sposób siatka komunikacyjna miejscowości stanowi osnowę dla pozostałych elementów układu w postaci zabudowy, zieleni, czy przestrzeni wolnych od zabudowy. Zgodnie z ideą miasta-ogrodu, w którym znaczny udział w ogólnej powierzchni miasta mają tereny zielone, zarówno główna ulica miasta, jak i większość pozostałych ciągów komunikacyjnych w obrębie historycznego założenia urbanistycznego zaprojektowano i zrealizowano jako brukowane ulice, podkreślone poprzez nasadzenia w formie alei drzew. Głównym traktem komunikacyjnym jest, biegnąca przez środek miasta, na linii północ-południe, ul. Wojska Polskiego (d. Grenzmarkstrasse, później Adolf Hitlerstrasse). Zarówno w przeszłości, jak i obecnie stanowi ona granicę podziału pomiędzy różnymi strefami funkcjonalnymi miejscowości. Po zachodniej stronie zlokalizowano najistotniejsze obiekty użyteczności publicznej, takie, jak kościół ewangelicki z domem gminnym, kościół katolicki i ratusz, które stanowią dominanty przestrzenne układu. Zabudowa mieszkalna w tej części zajmowała pierwotnie jedynie niewielki obszar na południowym jego krańcu.
     Większość zabudowy mieszkalnej zlokalizowano we wschodniej części miejscowości, pomiędzy ulicą Wojska Polskiego i, biegnącą wzdłuż linii kolejowej i stanowiącą wschodnią granicę miejscowości, ulicą PCK (d. Bahnhofstrasse). Utworzone tam osiedle otrzymało własny, centralny plac (ob. plac Wolności - d.Lindenplatz/Hindenburgplatz), przy którym zlokalizowano szkołę z salą gimnastyczną. Dominującą funkcję mieszkaniową uzupełniła tu także funkcja techniczna - remiza strażacka, rzeźnia, czy oczyszczalnia. Osiedle zabudowano niewielką gabarytowo, stypizowaną, zwartą zabudową mieszkalną, sytuowaną na obowiązującej linii zabudowy. Na jej tyłach zlokalizowano ogrody i podwórza gospodarcze. Zabudowę placu wydzielono utworzonymi w parterach budynków przejazdami bramnymi, które pozwoliły na utworzenie niewielkich, kameralnych wnętrz urbanistycznych. Zgodnie z przyjętym schematem, przy placu oraz przy głównej ulicy (Wojska Polskiego) znalazły się nieco większe, wielorodzinne budynki dwukondygnacyjne, zaś wzdłuż bocznych ulic budynki parterowe.
     Niemal wszystkie budynki historyczne na terenie miasta ukształtowano jednorodnie, w charakterystyczny dla epoki sposób, nadając im wspólne cechy, które decydują o jednorodnym charakterze zabudowy. Do najbardziej charakterystycznych cech zabudowy Zbąszynka należą czterospadowe i naczółkowe dachy w układzie kalenicowym, o jednakowych dla wszystkich obiektów kątach nachylenia i jednorodnie ukształtowanych, krytych dachówką karpiówką kładzioną w koronkę, połaciach, z charakterystyczną przepustnicą. Poddasza doświetlone są oknami powiekowymi lub niewielkimi oknami wystawkowymi. Symetrycznie zakomponowane elewacje, z wejściem głównym na osi, zdobione są prostym, oszczędnym, geometrycznym detalem architektonicznym w postaci portami i opasek oraz charakterystyczną dla epoki, drewnianą stolarką okienną i drzwiową.
Należy stwierdzić, że Zbąszynek zachował pierwotny układ przestrzenny oraz charakter miasta-ogrodu, w którym zabudowie i ciągom komunikacyjnym nadal nieodłącznie towarzyszą komponowane układy zieleni, stanowiące kluczowe elementy kompozycyjne zespołu, odgrywające do dziś istotną rolę w jego krajobrazie przestrzennym i kulturowym. Niemal kompletnie przetrwała także historyczna zabudowa, zarówno związana ze stacją kolejową, jak i osiedlem mieszkalnym.
     Wobec powyższego, Zbąszynek, jako unikatowy na terenie województwa przykład miasta-ogrodu, założonego na surowym korzeniu, o bardzo dobrze czytelnej, pierwotnej, zachowanej w niemal niezmienionym stanie strukturze przestrzennej oraz kompletnie zachowanej oryginalnej zabudowie, należy uznać za jeden z najcenniejszych zespół urbanistycznych województwa lubuskiego i regionu, o znaczącej wartości historycznej, artystycznej i naukowej. Autentyzm i unikatowy charakter przestrzennego założenia miejskiego, na który składają się m.in. zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic, placów i dróg, decyduje o jego szczególnej wartości. Historia powstania i rozwoju miasta, nierozerwalnie powiązana z historią powszechną, jest świadectwem dziejów tutejszych ziem, stanowiących dawne pogranicze niemiecko-polskie oraz obu państw, w granicach których miejscowość znajdowała się na przestrzeni swojej niemal 100-letniej historii. Powyższe cechy decydują o tym, iż układ urbanistyczny Zbąszynka wyczerpuje znamiona zabytku, określone w definicji zawartej w art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przedstawiając istotne wartości historyczne, artystyczne i naukowe, których zachowanie leży w interesie społecznym. Wpis do rejestru zabytków pozwoli na zachowanie oraz prawidłowe pod względem konserwatorskim zagospodarowanie i utrzymanie zabytku, zgodne z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która określa, iż ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, a także zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku. Wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego Zbąszynka ma na celu pozyskanie instrumentów prawnych umożliwiających skuteczną ochronę jego zachowanych wartości historycznych, artystycznych i naukowych oraz kompozycyjnych i krajobrazowych, takich, jak pierwotne rozplanowanie i unikatowy charakter przestrzenny miasta-ogrodu. Ponadto ochrony wymaga zachowana substancja zabytkowa, m. in. w postaci historycznej zabudowy, form zaprojektowanej zieleni, czy historycznych nawierzchni. Wpis do rejestru umożliwi także ochronę przed ewentualną degradacją związaną z niewłaściwym zagospodarowaniem terenu.
     Ze względu na powyższe, należy stwierdzić, że istnieją merytoryczne przesłanki do objęcia niniejszego zabytku ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków w granicach zaznaczonych na załączniku graficznym. W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

     Niniejsza decyzji podlega doręczeniu przez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

załączniki:
1. załącznik graficzny stanowiący integralną cześć decyzji wpisu do rejestru zabytków
2. pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków


otrzymują:
1. Burmistrz Zbąszynka, Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
2. Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek - pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości.
do wiadomości:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
2. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
3. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. aa. 5481 opracowała: mgr Agnieszka Skowron 02.11.2015.

D-R(ZN)W


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 05.10.2015 r.

RZD.5130.37.2014 [7]

O B W I E S Z C Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ
ZE ZGROMADZONYM MATERIAŁEM DOWODOWYM


Działając na podstawie art. 49 oraz art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań, w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański.

Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie w dniach od 26 października do 30 października 2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1.

Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia 16.11.2015 r.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. aa 5700, 7418 awid

Do wiadomości:
1. Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 05.10.2015 r.

RZD.5130.37.2014 [5]

O B W I E S Z C Z E N I E

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 49 oraz 123 w związku z art. 7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

dopuścić dowody w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański, w postaci:

- opinii dotyczącej wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Placu Orląt Lwowskich w Żaganiu, sporządzonej przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwaw Warszawie, Oddział Terenowy w Zielonej Górze.
- decyzji z dnia 11.06.2015 r. nr 73/2015 r. Burmistrza Miasta Żagań w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych o otoczeniu zabytku - miasta Żagań oraz zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Żagania, wpisanego do rejestru zabytków pod numerami 70 oraz 2169, polegających na dociepleniu elewacji północnej, wschodniej i południowej oraz remoncie fasady i przyległych do niej ścian wieżyczek budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu - siedzibie Starostwa Powiatowego, położonego na działkach ewidencyjnych 2475/8 oraz 2475/7.
- decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnej ewangelickiej szkoły ludowej dla chłopców (tzw. Pestalozzi - Schule), obecnie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Banach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 2443, przy Placu Orląt Lwowskich 4 i ul. Aleksandra Fredry 4 w miejscowości Żagań, gm. Żagań o statusie miejskim, pow. żagański, woj. lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG1G/00020198/8.

u z a s a d n i e n i e

     W związku z pismem Burmistrz Miasta Żagań o rozważenie kwestii wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dnia 28.05.2015, znak: RZD.5135.354.2015 wystąpił do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie o sporządzenie odnośnie w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na niniejsze pismo w dniu 01.09.2015 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynęła opinia dotycząca wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Placu Orląt Lwowskich w Żaganiu.
Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej podejmuje wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Natomiast zgodnie z art. 75 § 1 ww. ustawy jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.
W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. W związku z powyższym postanowiono o włączeniu w poczet środków dowodowych opinii odnośnie wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Placu Orląt Lwowskich w Żaganiu.
     Ponadto jako dowód postanowiono dopuścić również decyzję z dnia 11.06.2015 r. nr 73/2015 r. Burmistrza Miasta Żagań w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych o otoczeniu zabytku - miasta Żagań oraz zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Żagania, wpisanego do rejestru zabytków pod numerami 70 oraz 2169, polegających na dociepleniu elewacji północnej, wschodniej i południowej oraz remoncie fasady i przyległych do niej ścian wieżyczek budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu oraz decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnej ewangelickiej szkoły ludowej dla chłopców (tzw. Pestalozzi - Schule), obecnie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Banach, zlokalizowanego na działce geodezyjnej oznaczonej numerem 2443, przy Placu Orląt Lwowskich 4 i ul. Aleksandra Fredry 4 w Żaganiu.

     W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie wydane w trakcie postępowania administracyjnego nie służy stronom zażalenie.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. aa 5700, 7418 awid

Do wiadomości:
1. Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 31.08.2015 r.

RZD.5130.37.2014 [3]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY


Działając na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 § 1ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 t. j.) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich zlokalizowanego na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 2441, 2442, 2444, 2488, 2487, 2486/2, 2486/1, 2475/8, 2475/7, 2449/7 oraz częściowo na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 2443, 2588, 2447, 2449/18, 2449/14, 2446/2, 2449/8, 2439/18 w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

że ze względu na konieczność opracowania opinii przez specjalistów z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Oddziału Terenowego w Zielonej Górze, niezbędnej do właściwego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań
o statusie miejskim, powiat żagański, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia 5 października 2015 r.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. aa awid

Do wiadomości:
1. Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 13.08.2015 r.

ZN.5142.84.2015 [Zar]

O B W I E S Z C Z E N I E

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 1, w związku z art. 126 i art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 94, art. 91 ust. 4 p. 4 i art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Żary z dnia 30.07.2015 r. (data wpływu: 04.08.2015 r.), znak: RŚ.6733.9.2015,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c002319_LUE_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na wschodniej części działki o nr ewid. 464/4 położonej w miejscowości Bieniów, gmina Żary (wskazany obszar inwestycji - działki o nr ewid.: 464/4 i 464/6) , jako bezprzedmiotowe z uwagi na brak podstawy prawnej do rozstrzygania sprawy.

u z a s a d n i e n i e

     Wnioskiem z dnia 30.07.2015 r. (data wpływu: 04.08.2015 r.) Wójt Gminy Żary wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c002319_LUE_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na wschodniej części działki o nr ewid. 464/4 położonej w miejscowości Bieniów, gmina Żary (wskazany obszar inwestycji działki o nr ewid.: 464/4 i 464/6).
     Historyczny układ ruralistyczny wsi Bieniów jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków i znalazł się w wykazie zabytków wyznaczonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenia gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10).
     Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
     Zgodnie z wnioskiem inwestora oraz treścią przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, inwestycja mieści się w granicach działek o nr ewid. 464/4 i 464/6 położonych w obrębie Bieniów, gmina Żary. Z załącznika graficznego, stanowiącego integralną część ww. decyzji, wynika, że wszystkie obiekty, tj. wieża oraz kontener technologiczny, zlokalizowane będą we wschodniej części działki o nr ewid. 464/4. Nieprzekraczalną linię zabudowy dla lokalizacji ww. obiektów, wyznaczono zaraz za granicą obszaru układu ruralistycznego wsi Bieniów ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Wg danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, na ww. terenie nie stwierdzono również występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych.
     W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie ma podstawy prawnej do uzgodnienia przedmiotowej inwestycji.

     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

     W myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zaś zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w postępowaniach administracyjnych dotyczących historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych oraz terenów, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, strony tych postępowań mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

     Jednocześnie informuję, że niedopuszczalnym ze stanowiska konserwatorskiego jest lokalizowanie inwestycji obejmującej budowę wieży o wys. 42 m oraz kontenera technologicznego na obszarze ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, tj. na działce o nr ewid. 464/6 i zachodniej części działki 464/4.

p o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie przysługuje Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.
     Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia jej publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1. Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary,
2. Pełnomocni inwestora: ATEM – Polska Sp. z o. o., Pani Hanna Karłowska, ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań,
3. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
4. Skarb Państwa – Starosta Powiatu Żarskiego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary,
5. Pozostałe Strony postępowania - na adres: Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni,
6. aa. (6610) MBlz. Opracowała: M. Błażejewska 12.08.2015 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 03.08.2015 r.

RZD.5130.47.2014[13]

O B W I E S Z C Z E N I E

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY


Działając na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 § 1ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 t. j.) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a


że ze względu na konieczność powtórnej analizy zgromadzonej dokumentacji w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia
31 sierpnia 2015 r.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3. a/a


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 02.07.2015 r.

RZD.5130.37.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO PLACU ORLĄT LWOWSKICH W ŻAGANIU

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 pkt. 1, art. 91 ust. 4 pkt. 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446),


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a


o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestolloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański. zlokalizowanego na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 2441, 2442, 2444, 2488, 2487, 2486/2, 2486/1, 2475/8, 2475/7, 2449/7 oraz częściowo na działkach geodezyjnych oznaczonych nr 2443, 2588, 2447, 2449/18, 2449/14, 2446/2, 2449/8, 2439/18.
     Jednocześnie zawiadamia się o oględzinach zabytku, które odbędą się w dniu 4 sierpnia 2015 roku o godzinie 11:00, mających na celu właściwe określenie wartości zabytkowych ww. historycznego układu urbanistycznego Placu Orląt Lwowskich w Żaganiu. Spotkanie odbędzie się przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Banacha położonym przy Pl. Orląt Lwowskich 4 w Żaganiu. Osoby zainteresowane, proszone są o udział w oględzinach.

     Zgodnie z art. 35 i 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 j. t.) zawiadamia się, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia oględzin ww. zabytku, przedłuża się termin załatwienia niniejszej sprawy do dnia 2 września 2015 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. aa awid

Do wiadomości:
1. Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 25.06.2015 r.

RZD.5130.47.2014 [11]

O B W I E S Z C Z E N I E

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY


Działając na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 § 1ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 t. j.) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

że ze względu na konieczność analizy zgromadzonej dokumentacji w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia
30 lipca 2015 r.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3. a/a


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 13.04.2015 r.

RZD.5130.47.2014 [9]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK
ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014., poz.1446),


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku z wszczętym z urzędu dnia 13.11.2014 roku, postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński.


Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie w dniach od 23 do 28 kwietnia 2015 roku w godzinach 10.00-14.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1. W tym terminie przysługuje Stronie również prawo wypowiedzenia się (pisemnie lub do protokołu) co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronie zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia ww. sprawy do dnia 20.05.2015 r.


otrzymują:
1. Burmistrz Zbąszynka, Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
2. Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek - pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Zbąszynek
3. aa. oprac. A. Skowron 13.04.2015.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 13.04.2015 r.

RZD.5130.47.2014 [8]

O B W I E S Z C Z E N I E

POSTANOWIENIE
W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DOWODU DO AKT SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZABYTKOWEGO ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK

Na podstawie art. 49 i art. 123, w związku z art.7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
postanawia

dopuścić dowód w sprawie wszczętego z urzędu w dniu 13.11.2014 roku postępowania administracyjnego dotyczącego wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zabytkowego zespołu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek w postaci załącznika graficznego z oznaczeniem granic ochrony prawnej układu urbanistycznego miasta Zbąszynek.


Uzasadnienie

     W dniu 13.11.2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek. Mając na względzie dokonanie rzetelnej oceny wartości zabytkowych zespołu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, w toku postępowania sporządzono załącznik graficzny z oznaczeniem granic ochrony prawnej układu urbanistycznego miasta Zbąszynek, który Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił dopuścić jako dowód w sprawie.
     Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego, organ administracji publicznej podejmuje, w myśl art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
     Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

otrzymują:
1. Burmistrz Zbąszynka, Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
2. Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek - pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Zbąszynek
3. aa. prac. A. Skowron 13.04.2015.

Załącznik - mapa


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 26.02.2015 r.

RZD.5130.47.2014 [6]

O B W I E S Z C Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ
ZE ZGROMADZONYM MATERIAŁEM DOWODOWYM
W SPRAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW
HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO
MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK ,
ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014., poz.1446, t. j.),


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 13.11.2014 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński.

Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie w dniach od 23 do 27 marca 2015 r. w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1. W tym terminie przysługuje Stronie również prawo wypowiedzenia się (pisemnie lub do protokołu) co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronie zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia ww. sprawy do dnia 16 kwietnia 2015 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3. a/a


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 15.01.2015 r.

ZN.5142.241.2014[mWsc-1]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa (nr rej. 694/134 i 1295/2181/A), polegających na budowie garażu 10-stanowiskowego na działkach nr 1791/3 i 1791/13 we Wschowie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie.

     Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agaty Grześkowiak w sprawie budowy garażu 10-stanowiskowego na działkach nr 1791/3 i 1791/13 we Wschowie, tj. na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa (nr rej. 694/134 i 1295/2181/A)
     Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie: 29-30.01.2015 r., w godz. 10.00 – 14.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca, Agata Grześkowiak, ul. Kazimierza Wlk 17b/5, 67-400 Wschowa
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
a/a (9632)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 16.12.2014 r.

RZD.5130.47. 2014[5]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRZENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK

Na podstawie art. 49 oraz art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 13.11.2014 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
zawiadamia

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 16.01.2015 r., z uwagi na konieczność analizy zebranych materiałów dowodowych w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej zabytku.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Do wiadomości:
1. a/a

Opracowała: mgr Agnieszka Skowron

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 11.02.2016
Dokument oglądany razy: 5 615
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 11.02.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl