mapa strony   |   kontakt   |

Obwieszczenia 2016

LUBUSKI WOJEWÓDZKI 
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, 21.11.2016 r.

RZD.5130.47.2014[ 22 ]


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK
ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

     Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267, ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014., poz.1446, ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku z wszczętym z urzędu dnia 13.11.2014 roku, postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński.

     Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie w dniach od 23 do 30 listopada 2016 roku w godzinach 10.00-14.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1. W tym terminie przysługuje Stronie również prawo wypowiedzenia się (pisemnie lub do protokołu) co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

     Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronie zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia ww. sprawy do dnia 05.12.2016 r.


W załączeniu:
Projekt załącznika graficznego nr 1 do decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek z zaznaczonymi kolorem czerwonym granicami ww. układu.
Otrzymują:
1. Burmistrz Zbąszynka, Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
2. Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek - pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Zbąszynek.
a/a (5481, 10378, 10059, 4562) adud, asko

załącznik


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl.


ZN.5142.160.2016[Sul]


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie placu w zakresie utwardzenia istniejących nawierzchni wraz z budową niezbędnych sieci uzbrojenia i demontażu istniejących sieci przewidzianej do realizacji w obrębie 1 miasta Sulechów, na działkach nr 374/4, 374/22.


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, t. j., ze zm.) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, t. j.), art. 53 ust. 4 p. 2 oraz 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sulechowa z dnia 01.08.2016 r. znak: ZP.6730.61.2016.AG (data wpływu: 04.08.2016 r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie placu w zakresie utwardzenia istniejących nawierzchni wraz z budową niezbędnych sieci uzbrojenia i demontażu istniejących sieci przewidzianej do realizacji w obrębie 1 miasta Sulechów, na działkach nr 374/4, 374/22, zlokalizowanej w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 58 - zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów oraz przy budynku przy ul. Niepodległości 15 wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2319.

u z a s a d n i e n i e

      Dnia 04.08.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Sulechowa w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie placu w zakresie utwardzenia istniejących nawierzchni wraz z budową niezbędnych sieci uzbrojenia i demontażu istniejących sieci przewidzianej do realizacji w obrębie 1 miasta Sulechów, na działkach nr 374/4, 374/22.
Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w otoczeniu zabytku
– historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru pod nr 58, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. i dnia 31.01.1975 r. Zgodnie z art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o warunkach zabudowy uzgadnia się z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
     Po przeanalizowaniu zapisów zawartych w przedłożonej decyzji uznano, że jej uzgodnienie jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. W treści zawarto warunki ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym warunek zapewnienia badań archeologicznych w granicach inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych, z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie na którym zlokalizowana jest zabudowa historyczna o wartościach zabytkowych. Zawarto również określenie lokalizacji inwestycji w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru i obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na tym obszarze.
      Wobec powyższego, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 p. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

      Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Sulechowa, ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów.
2. Pan Jan Rerus Prezes Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulechowie reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową z/s Al. Niepodległości 15 66-100 Sulechów.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sulechów sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (7060)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl


RZD.5130.47. 2014[20]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY, W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM Z URZĘDU POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK


      Działając na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23, t. j.), w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

że ze względu na konieczność właściwego przeanalizowania sprawy zostanie ona rozpatrzona w terminie do 14.09.2016 r.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.
a/a (5481, 10378, 10059, 4562) Opracowała: K. Idryjan, 5.08.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl.

Zielona Góra, dnia 04-08-206r.

ZN.5142.31.2016[Łag]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej grawitacyjno
- tłocznej, na działkach nr ewid. 144/5, 141/2, 140/2, 139/7 w obrębie miejscowości Łagów, gm. Łagów.


P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, t. j., ze zm.) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, t. j.), art. 53 ust. 4 p. 2 oraz 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łagów z dnia 15.07.2016 r. znak: RG.6733.8.4.2016.KC (data wpływu: 22.07.2016 r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej, na działkach nr ewid. 144/5, 141/2, 140/2, 139/7 w obrębie miejscowości Łagów, gm. Łagów.

u z a s a d n i e n i e

      Dnia 22.07.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Łagów w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej na działkach nr ewid. 144/5, 141/2, 140/2, 139/7 w obrębie miejscowości Łagów.
      Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze zabytku – historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miejscowości Łagów, wpisanego do rejestru pod nr 1994, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 1974 r.. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzgadnia się z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Formami ochrony zabytków określonymi w art. 7 cyt. ustawy jest wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenia ochrony w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po przeanalizowaniu zapisów zawartych w przedłożonej decyzji uznano, że jej uzgodnienie jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. W treści zawarto warunki ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym warunek zapewnienia badań archeologicznych w granicach inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych, z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego Łagów Lubuski nr 6 (AZP 53-12/6). Zawarto również określenie lokalizacji inwestycji na obszarze zabytku wpisanego do rejestru i obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na tym obszarze.
      Wobec powyższego, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 4 p. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Łagów, ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów.
2. Inwestor - Pani Elwira Kramm, EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. z/s ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp. - działająca z upoważnienia inwestora Gmina Łagów, ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łagów.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Łagów sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (6605)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl

RZD.5130.47. 2014[18]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU DOWODU W POSTACI OGLĘDZIN, W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM Z URZĘDU POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK


      Działając na podstawie art. 10, art. 50, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 85 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23, t. j.), w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o oględzinach zabytku, które odbędą się w dniu 14.07.2016 r. o godz. 10:00, a które mają na celu zweryfikowanie granic ochrony prawnej historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek. Spotkanie odbędzie się przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Zbąszynek przy ul. Rynek 1 w Zbąszynku. Osoby zainteresowane, proszone są o udział w oględzinach.

     Jednocześnie, stosownie do treści art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze, zawiadamia, że ze względu na konieczność przeprowadzenia dowodu w postaci oględzin oraz umożliwienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 14.08.2016 r.


Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.
a/a (5481, 10378, 10059, 4562) Opracowała: K. Idryjan, 30.06.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.28.2016 [mKOd]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń świetlicy szkolnej na oddział przedszkolny, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 666/2
w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 22.06.2016 r. (data wpływu: 28.06.2016 r.), znak: IR.6733.8.2016.AW

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń części hali widowiskowo-sportowej na bibliotekę/mediatekę, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 666/1 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).


uzasadnienie

     Dnia 28.06.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń części hali widowiskowo-sportowej na bibliotekę/mediatekę, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 666/1 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że budynek przy ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim, zlokalizowany na działce o nr ewid. 666/1, usytuowany jest na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102
i 2179. Przedmiotowy budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Na podstawie analizy projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania dotyczą współczesnego budynku i nie wiążą się ze zmianą gabarytów obiektu. Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony zabytków, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Otrzymuje:
1. Adresat
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Enea Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
5. Grzegorz Ostrowski, ul. Piastów 18H, 66-600 Krosno Odrzańskie
6. Zarządzanie Nieruchomościami „RESURS” Jan Marek, ul. Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra
7. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
8. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (5574) oprac. B. Czechowska, 01.07.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.29.2016 [mKOd]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń świetlicy szkolnej na oddział przedszkolny, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 666/2 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 24.06.2016 r. (data wpływu: 28.06.2016 r.), znak: IR.6733.10.2016.AW

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń świetlicy szkolnej na oddział przedszkolny, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 666/2 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102
i 2179).


uzasadnienie

     Dnia 28.06.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń świetlicy szkolnej na oddział przedszkolny, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 666/2 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że budynek przy ul. Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim, zlokalizowany na działce o nr ewid. 66/2, usytuowany jest na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179. Przedmiotowy budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Na podstawie analizy projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania dotyczą współczesnego budynku i nie wiążą się ze zmianą gabarytów obiektu. W związku ze zmianą funkcji części pomieszczeń świetlicy na przedszkole planowane jest zagospodarowanie terenu małą architekturą (plac zabaw). Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony zabytków, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Otrzymuje:
1. Adresat
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Enea Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
5. Grzegorz Ostrowski, ul. Piastów 18H, 66-600 Krosno Odrzańskie, na adres zarządcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
6. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
7. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (5577) oprac. B. Czechowska, 01.07.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.25.2016 [mKOd]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy przewidzianych do realizacji na dz. o nr ewid. 603/1 przy ul. Piastów w miejscowości Krosno Odrzańskie (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 01.06.2016 r. znak: IR.6733.6.2016.AW (data wpływu: 07.06.2016 r.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz
z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy przewidzianych do realizacji na dz. o nr ewid. 603/1 przy ul. Piastów 2 w miejscowości Krosno Odrzańskie

uzasadnienie


      Dnia 07.06.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na oddział przedszkolny wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy przewidzianych do realizacji na dz. o nr ewid. 603/1 przy ul. Piastów w miejscowości Krosno Odrzańskie.
      Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikają z faktu, że budynek przy ul. Piastów 2 w Krośnie Odrzańskim znajduje się na obszarze otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno - krajobrazowy miasta Krosno Odrzańskie wpisany do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179, decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 08.07.1958 r. i 31.03.1975 r.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Na podstawie analizy projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania dotyczą współczesnego budynku i nie wiążą się ze zmianą gabarytów obiektu. W związku ze zmianą funkcji budynku na przedszkole planowana jest budowa nawierzchni utwardzonej, zagospodarowanie terenu mała architekturą (plac zabaw). Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony zabytków, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Matejki 3B, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
5. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
aa. (4772) oprac. B. Czechowska, 21.06.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl


ZN.5142.105.2016 [Sul]


Burmistrz Sulechowa
pl. Ratuszowy 6
66-132 Trzebiechów

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na publicznego dotyczącej przebudowy drogi nr 005513F w miejscowości Kije, gm. Sulechów.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sulechowa z dnia 2.06.2016 r. (data wpływu: 6.06.2016 r.), znak: ZP.6733.13.2015.AG

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi nr 005513F w miejscowości Kije, gm. Sulechów na dz. nr 12/2, 15/10, 15/22, 15/23, 244, 245, 295/1, 637, 639/6, 662, 668, 669, 678, 720/2, 721, 12/11, 12/14, 12/21, 15/1, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/17, 270/4, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 275, 294, 295/4, 296/1, 296/2, 639/4, 639/7, 639/8 w obrębie Kije, 316/2 w obrębie Głogusz, (aleja lipowo-klonowo-kasztanowa na odcinku Sulechów-Skąpe wpisana do rejestru zabytków pod nr L-278/A).


U z a s a d n i e n i e


     Dnia 6.06.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Sulechowa w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi nr 005513F w miejscowości Kije, gm. Sulechów na dz. nr 12/2, 15/10, 15/22, 15/23, 244, 245, 295/1, 637, 639/6, 662, 668, 669, 678, 720/2, 721, 12/11, 12/14, 12/21, 15/1, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/17, 270/4, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 275, 294, 295/4, 296/1, 296/2, 639/4, 639/7, 639/8 w obrębie Kije, 316/2 w obrębie Głogusz. Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest zabytkowa aleja lipowo-klonowo-kasztanowa na odcinku Sulechów-Skąpe.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
     Na podstawie analizy zebranych dowodów w sprawie ustalono, że zakres planowanej inwestycji dotyczy wykonania sieci elektroenergetycznej SN i nn w miejscowości Kije. Na terenie przedmiotowych działek zlokalizowana jest historyczna aleja drzew. W treści decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały zawarte zapisy dotyczące uzgodnienia prowadzonych prac z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z powyższym stwierdzono, że wprowadzone w projekcie decyzji o warunkach zabudowy zapisy, są wystarczające i mogą zostać zaakceptowane z konserwatorskiego punktu widzenia.
Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. c i g, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e


     Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Zygmunt Sztuka Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa, ul. Monte Cassino 3/3, 65-561 Zielona Góra (pełnomocnik Gminy Sulechów)
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (4722) D.Kwas, 20.06.2016 r.LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.104.2016 [Sul]

Burmistrz Sulechowa
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie o wiatrołapy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1090 i 1091 na os. Nadodrzańskim w Sulechowie.


P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sulechowa z dnia 1.06.2016 r. (data wpływu: 3.06.2016 r.), znak: ZP.6730.42.2016.AG

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie o wiatrołapy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1090 i 1091 na os. Nadodrzańskim w Sulechowie, na terenie obszaru otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 58.

U z a s a d n i e n i e


     Dnia 12.02.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Sulechowa w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech garaży blaszanych jednostanowiskowych oraz jednego garażu blaszanego dwustanowiskowego na działce nr 814/2 przy ul. Mieszka I w Sulechowie.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze otoczenia zabytkowego układu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. i dnia 31.01.1975 r. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 6 pkt 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Polega ona przede wszystkim na zapobieżeniu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestr zabytków, zaś przedmiotem wartości podlegające ochronie, czyli przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zabudowy zakłócającej ekspozycję na zabytek.
     Przedmiotowa działka znajduje się w zachodniej części Sulechowa. Planowana inwestycja polegająca na dobudowie do współczesnego budynki mieszkalnego wielorodzinnego wiatrołapów. Po przeanalizowaniu treści ustalono, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na chronione walory krajobrazowe zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sulechów i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
      Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e


     Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Andrzej Makaryk BGWprojekt, pl. bp. W. Pluty 6/2 66-100 Sulechów (pełnomocnik inwestora)
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia

a/a (4679) D.Kwas, 16.06.2016


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

ZN.5142.31.2016 [mGub]

Zielona Góra, dn 07-06-2016 r.


Burmistrz Gubina
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu komunikacyjnego miasta Gubina od ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego, Sikorskiego do północnej granicy administracyjnej miasta na terenie części działek nr 140/2, 94, 128 w obrębie nr 5, na terenie działek nr 357, 372/1, 142, 433, 51, 299, 130/4, 87, 1 w obrębie nr 3, na terenie działki nr 1 w obrębie nr 4 (na obszarze zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia)

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 oraz art. 105 § 1 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2016 r. (data wpływu 24.05.2016 r.) złożonego przez Burmistrza Gubina, znak pisma GB.6733.5.2016.W

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

I uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego miasta Gubina od ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego, Sikorskiego do północnej granicy administracyjnej miasta na terenie części działek nr 140/2, 94, 128 w obrębie nr 5, na terenie działek nr 357, 372/1, 142, 433, 51, 299, 130/4, 87, 1 w obrębie nr 3, na terenie działki nr 1 w obrębie nr 4 (na obszarze zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia)
II umorzyć postępowanie administracyjne w powyższej sprawie w zakresie działek nr 90, 241, 176/2, 17 w obrębie nr 2 oraz na terenie działek nr 12 i 5 w obrębie nr 1, ze względu na brak kompetencji (działki zlokalizowane poza obszarem otoczenia zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubin)


uzasadnienie


      Dnia 24.05.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek złożony przez Burmistrza Gubina w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w Gubinie, na terenie części działek nr 315, 316, 332, 357, w obrębie nr 3, na terenie części działki nr 1 w obrębie nr 6.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że teren objęty inwestycją zlokalizowany jest częściowo na obszarze zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 303.
     Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Teren objęty planowanym zmierzeniem znajduje się w większym zakresie na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031. Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace budowlane przy zabytku, a także o zapewnieniu przez inwestora badań archeologicznych, których zakres i charakter określi Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Istotne są również zapisy dotyczące zachowania istniejącej nawierzchni brukowanej, z dopuszczeniem przebudowy zniszczonej nawierzchni chodników.
      W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubin i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     W części dotyczącej działek o 90, 241, 176/2, 17 w obrębie nr 2 oraz na terenie działek nr 12 i 5 w obrębie nr 1, znajdujących się poza granicami otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin, organ ochrony zabytków umorzył postępowanie, z uwagi na brak kompetencji.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

p o u c z e n i e

     Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
1. Powiat Krośnieński Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie, na adres pełnomocnika: Paweł Stefańczyk, Biuro Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk, ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości

aa. (4334) oprac. B. Czechowska, 07.06.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI Zielona Góra,
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

ZN.5142.2.2016 [mGub-5]

Zielona Góra, dn. 31-05-2016

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44
50-507 Wrocław

OBWIESZCZENIE


w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków t. j. budynku przy ul. Obrońców Pokoju 1, nr rejestru zabytków 2343, budynku przy ul. Obrońców Pokoju 5, nr rejestru zabytków L-244/A, budynku przy ul. Wyspiańskiego 11, nr rejestru zabytków L-353/A, budynku przy ul. Wyspiańskiego 13, nr rejestru L-490/A, polegających na wykonaniu przyłączy do sieci gazowej oraz robót budowlanych na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031, polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 63 - 225 mm na działkach nr 1, 6, 7/1, 34/1, 37/2, 38/6, 44/3, 62/2, 64/3, 66/1, 106, 107, 112/15, 112/16, 112/24, 113, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 129, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 144/1, 146/3, 147/2, 147/3, 147/5, 147/7, 147/14, 147/15, 148/2, 148/7, 148/8, 149/1, 161/1, 168/1, 168/2, 169/1, 170/1, 170/2, 171/2, 173, 175, 195/2, 367/1, 367/2, 367/6, 370, - obręb nr 5, na działkach nr 309/2, 309/1 - obręb nr 3, oraz na działkach nr 34 - obręb nr 6, przy ulicach Wyspiańskiego, Budziszyńskiej, Generała Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju, Zygmunta Starego, Westerplatte, Bolesława Chrobrego i Piastowskiej w Gubinie wraz z przyłączami o średnicy dn 40-32 do budynków wielorodzinnych w Gubinie.

DECYZJA


      Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 94, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1 i p. 2, art. 7 p.1 i art. 6 ust. 1 p.1 lit. b i c ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 ze zm.), w związku § 14 i § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 08.01.2016 r. (data wpływu 11.01.2016 r., uzupełnionego w dniu 26.02.2016 r. oraz 24.03.2016 r.) przez pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, reprezentowanej przez Panią Joannę Rapacz-Pawicką, właściciela „JRP PROJEKT” Joanna Rapacz-Pawicka, z siedzibą w Zielonej Górze,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
udziela pozwolenia na

 1. prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków t. j. budynku przy ul. Obrońców Pokoju 1, nr rejestru zabytków 2343, budynku przy ul. Obrońców Pokoju 5, nr rejestru zabytków L-244/A, budynku przy ul. Wyspiańskiego 11, nr rejestru zabytków L-353/A, budynku przy ul. Wyspiańskiego 13, nr rejestru L-490/A, polegających na wykonaniu przyłączy do sieci gazowej
 2. prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031, polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 63 - 225 mm na działkach nr 1, 6, 7/1, 34/1, 37/2, 38/6, 44/3, 62/2, 64/3, 66/1, 106, 107, 112/15, 112/16, 112/24, 113, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 129, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 144/1, 146/3, 147/2, 147/3, 147/5, 147/7, 147/14, 147/15, 148/2, 148/7, 148/8, 149/1, 161/1, 168/1, 168/2, 169/1, 170/1, 170/2, 171/2, 173, 175, 195/2, 367/1, 367/2, 367/6, 370, - obręb nr 5, na działkach nr 309/2, 309/1 - obręb nr 3, oraz na działkach nr 34 - obręb nr 6, przy ulicach Wyspiańskiego, Budziszyńskiej, Generała Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju, Zygmunta Starego, Westerplatte, Bolesława Chrobrego i Piastowskiej w Gubinie wraz z przyłączami o średnicy dn 40-32 do budynków wielorodzinnych w Gubinie.

Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 5 powyższego Rozporządzenia po wykonaniu prac wskazanych w niniejszym pozwoleniu należy przywrócić nawierzchnię z kostki brukowej do poprzedniego stanu, z odtworzeniem sposobu ułożenia kostki brukowej oraz zachowaniem historycznych kamiennych krawężników.

Realizacja prac zgodnie z Projektem budowlanym, sporządzonym przez mgr inż. Anitę Nowak, sprawdzonym przez mgr inż. Bożenę Polańską, opracowanym, w sierpniu 2015 r.
Termin ważności pozwolenia: 31 czerwca 2018 r.

Niniejsze pozwolenie wydaje się pod warunkiem spełnienia przez Inwestora następującego obowiązku:

 1. zapewnienia przez Inwestora, zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami badań archeologicznych w granicach inwestycji, na które zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej LWKZ) w trybie decyzji administracyjnej. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy uzyskać co najmniej 14 dni przed podjęciem robót budowlanych określonych w niniejszym pozwoleniu,
 2. niezwłocznego zawiadomienia LWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, stosownie do § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r.,
 3. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651, t.j. ze zm.) prace ziemne z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.
 4. Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651, t.j.) zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków w trybie odrębnej decyzji administracyjnej.
 5. Spełnienia warunków wskazanych w sentencji niniejszej decyzji, mających na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,
 6. Zawiadomienia LWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac.

u z a s a d n i e n i e


      Dnia 08.01.2016 r. (data wpływu 11.01.2016 r., uzupełnionego w dniu 26.02.2016 r. oraz 24.03.2016 r.). Pani Joanna Rapacz-Pawicka, właścicielka „JRP PROJEKT” Joanna Rapacz-Pawicka, z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentująca Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, wystąpiła do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków t. j. budynku przy ul. Obrońców Pokoju 1, budynku przy ul. Obrońców Pokoju 5, budynku przy ul. Wyspiańskiego 11, budynku przy ul. Wyspiańskiego 13, polegających na wykonaniu przyłączy do sieci gazowej oraz o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031, polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 63 - 225 mm przy ulicach Wyspiańskiego, Budziszyńskiej, Generała Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju, Zygmunta Starego, Westerplatte, Bolesława Chrobrego i Piastowskiej w Gubinie wraz z przyłączami o średnicy dn 40-32 do budynków wielorodzinnych w Gubinie. Pismem z dnia 02.02.2016 r., znak pisma: ZN.5142.2.2016 [mGub] wezwano stronę o uzupełnienie braków w złożonym wniosku. Braki zostały uzupełnione w dniu 26.02.2016 r. Do wniosku dołączono również oświadczenie Inwestora, iż osoba: kierująca robotami budowlanymi oraz osoba sprawująca nadzór inwestorski nad inwestycją zostaną wyłonione w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Postanowieniem z dnia 25.04.2016 r., znak pisma: ZN.5142.2.2016 [mGub-3] na wniosek strony zawieszono postępowanie administracyjne w powyżej sprawie. Postanowieniem z dnia 31.05.2016 r., znak pisma: ZN.5142.2.2016 [mGub-4] postępowanie zostało wznowione na wniosek strony.
      Kompetencje LWKZ w sprawie wynikają z faktu, że budynki zlokalizowane przy ul. Obrońców Pokoju 1, przy ul. Obrońców Pokoju 5, przy ul. Wyspiańskiego 11 oraz przy ul. Wyspiańskiego 13 wpisane są do rejestru zabytków. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031, decyzjami z dnia 15.09.1955 r. i 20.07.1978 r. oraz na obszarze jego otoczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 12 i ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami historyczny układ urbanistyczny to przestrzenne założenie miejskie zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych w tym ulic lub sieci dróg. Wpisany do rejestru zabytków obiekt zabytkowy chroniony jest w myśl art. 6 p. 1 lit b oraz art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków oraz na obszarze jego otoczenia wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
      Na podstawie analizy złożonego wniosku stwierdzono, że planowane działania polegające na wykonaniu przyłączy gazowych do budynków wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych przy ul. Obrońców Pokoju 1, przy ul. Obrońców Pokoju 5, przy ul. Wyspiańskiego 11 oraz przy ul. Wyspiańskiego 13 nie wpłyną negatywnie na wartości zabytkowe budynków mieszkalnych i są dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych do budynków wielorodzinnych nie wpłynie negatywnie na wartości zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin oraz na jego ekspozycję. W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia planowanych robót budowlanych.
Jednocześnie, w miejscach historycznej zabudowy miasta, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Powyższy warunek wynika z faktu, iż na terenie inwestycji w granicach lokalizacji projektowanych sieci zlokalizowane są zabytki archeologiczne tj. relikty historycznej zabudowy miasta i przedmieść. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiec nad zabytkami zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. W przypadku planowanej inwestycji istnieje realne zagrożenie podczas prowadzenia wykopów ziemnych ich uszkodzenia lub zniszczenia. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 31 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
      Ponadto, ze względu na fakt, że planowana inwestycja prowadzona będzie w miejscu, gdzie częściowo zachowała się historyczna nawierzchnia jezdni w postaci kostki brukowej oraz historyczne kamienne krawężniki, w sentencji decyzji wprowadzono dodatkowe warunki, w zakresie przywrócenia nawierzchni do poprzedniego stanu po przeprowadzeniu ww. prac. Wynikają one z konieczności zapobieżenia działaniom mogącym doprowadzić do niewłaściwego wykonania prac określonych w zatwierdzonym projekcie. Do ich wprowadzenia upoważniają konserwatora zabytków przepisy § 14 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 14 października 2015 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także zapisy art. 4 cytowanej wyżej ustawy, które stanowią, że ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
      Jednocześnie informuję, że powyższa decyzja jest zgodna z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gubina w dniu 14.12.2015 r., uzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem zabytków postanowieniem z dnia 30.11.2015 r. , znak pisma: ZN.5142.59.2015 [mGub].
Wobec powyższego na podstawie art. 36, ust. 1 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4 , art. 6 ust. 1 p. 1, lit. b, art. 7 p. 1, ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego orzeczono jak w rozstrzygnięciu.
Informuję, że:

 1. Uzyskanie pozwolenia LWKZ na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanymdo rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Pozwolenie LWKZ nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętych pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., nr 80., poz. 903 z późn. zm.).
 3. Stosownie do art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami LWKZ może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania działań określonych w niniejszym pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Pouczenie


      Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymuje:
1. Adresat na adres pełnomocnika: Joanna Rapacz-Pawicka „JRP PROJEKT” Joanna Rapacz-Pawicka, ul. Krzywa 12, 65-372 Zielona Góra, w zał. 1 egz. projektu stanowiący załącznik do niniejszej decyzji
2. Urząd Miasta Gubin, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, na adres Urzędu Miasta w Gubinie
Do wiadomości:
4. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
aa. (3608, 3316, 1519, 195) oprac. B. Czechowska 25.05.2016 r.
Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 i 17zł
tytułem wydania decyzji i udzielonego pełnomocnictwa na rachunek
Urzędu Miasta w Zielonej Górze w dniu 24.02.2016 r.
inspektor ochrony zabytków Barbara Czechowska


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.26.2016[mWsc-5]

ZIelona Góra, dn. 31-05-2016


O B W I E S Z C Z E N I E

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 i art. 126 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

sprostować z urzędu w decyzji z dnia 24.05.2016 r., znak ZN.5142.26.2016[mWsc-4], wydanej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zmiany swojej decyzji ostatecznej z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r. oczywistą omyłkę:
• błędny zapis na str 1 w wierszach 28-29 oraz 42-43: „w decyzji z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] był nr działki 1581, powinno być 1581
powinno być: „w decyzji z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] był nr działki 1581, powinno być 1580”.

u z a s a d n i e n i e

Pomyłka ma charakter błędu pisarskiego.
Zgodnie z art. 113 § 1 i art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa,
a/a (3775)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.17.2016 [mKOd]

Zielona Góra dn. 30-05-2016

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie


OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie chodnika wraz z budową oświetlenia ulicznego przewidzianych do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 628/19, 628/21, 628/27, 628/32, 653/18, 654/62, 654/66 oraz na działkach 653/3, 653/4, 654/61 przy ul. Pułaskiego i Placu 11 Pułku w miejscowości Krosno Odrzańskie”(na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10.05.2016 r. (data wpływu: 18.05.2016 r.), znak: IR.6733.5.2016.AW

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie chodnika wraz z budową oświetlenia ulicznego przewidzianych do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 628/19, 628/21, 628/27, 628/32, 653/18, 654/62, 654/66 oraz na działkach 653/3, 653/4, 654/61 przy ul. Pułaskiego i Placu 11 Pułku w miejscowości Krosno Odrzańskie”(na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).


uzasadnienie

      Dnia 18.05.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie chodnika wraz z budową oświetlenia ulicznego przewidzianych do realizacji na części działek geodezyjnie oznaczonych numerami 628/19, 628/21, 628/27, 628/32, 653/18, 654/62, 654/66 oraz na działkach 653/3, 653/4, 654/61 przy ul. Pułaskiego i Placu 11 Pułku w miejscowości Krosno Odrzańskie”.
      Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikają z faktu, że teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno - krajobrazowy miasta Krosno Odrzańskie wpisany do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179, decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 08.07.1958 r. i 31.03.1975 r.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się w północnej części miasta, powyżej tzw. skarpy nadodrzańskiej. Teren zagospodarowany jest współczesną zabudową mieszkalną (bloki wielorodzinne) oraz administracyjną. Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony zabytków, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem. W związku z tym ustalono, że rozbudowie chodnika wraz z budową oświetlenia ulicznego w powyższym zakresie nie będzie miała negatywnego wpływu na ekspozycję zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie i może zostać dopuszczona ze stanowiska konserwatorskiego.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Otrzymuje:

1. Adresat
1. Pełnomocnik Inwestora: Paweł Stefańczyk, Biuro Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk, ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. Administracja Budynków Mieszkalnych, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Roman Duziak, Marcinowice 79F, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
5. Biuro Zarządzania Nieruchomościami „ADMINISTRATOR” Grażyna Ilgiewicz-Serafin, ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie
6. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
7. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (4090) oprac. B. Czechowska, 27.05.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl


ZN.5142.26.2016[mWsc-4]

Zielona Góra dn. 25-05-2016

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 89 pkt 2, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.05.2016 r. Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

zmienić swoją decyzję ostateczną z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r. w zakresie zmiany błędnie wskazanego przez wnioskodawcę numeru działki objętej inwestycją:
• w decyzji z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] był nr działki 1581, powinno być 1581
W pozostałym zakresie decyzja pozostaje bez zmian.

u z a s a d n i e n i e

      Wnioskiem z dnia 09.05.2016 r. Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka wystąpiła o zmianę pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r. w zakresie zmiany błędnie wskazanego przez wnioskodawcę numeru działki objętej inwestycją. W decyzji z dnia 9.03.2016 r. znak: ZN.5421.26.2016[mWsc-3] był nr działki 1581, powinno być 1581.
     Wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny stanowi obiekt zabytkowy chroniony w myśl art. 6 p. 1 lit. b i lit. c oraz art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
     Jak ustalono w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego zmiana numeru działki objętej inwestycją, nie wpłynie negatywnie na zachowanie chronionych wartości zabytkowych zespołu urbanistycznego miasta Wschowa. Wobec powyższego nie ma przeciwwskazań konserwatorskich dla realizacji zamierzenia Inwestora zgodnie z przedstawionym projektem. Powyższa zmiana nie wpłynie negatywnie na zakres prac w związku z powyższym, zgodnie z atr.155 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa,
a/a (3775)
DOKONANO OPŁATY SKARBOWEJ w wysokości 10zł w dniu 09.05.2016 r.
na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.16.2016 [mKOd]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie drogi wewnętrznej jednopasmowej dwukierunkowej wraz z jednostronnym chodnikiem dla pieszych przewidzianych do realizacji na części działki oznaczonej numerem 592/8, 597 i działce 498 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów” (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po  rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13.05.2016 r. znak:  IR.6733.4.2016.AW (data wpływu: 13.05.2016 r.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie drogi wewnętrznej jednopasmowej dwukierunkowej wraz z jednostronnym chodnikiem dla pieszych przewidzianych do realizacji na części działki oznaczonej numerem 592/8, 597 i działce 498 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów” (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

uzasadnienie

      Dnia 13.05.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie drogi wewnętrznej jednopasmowej dwukierunkowej wraz z jednostronnym chodnikiem dla pieszych przewidzianych do realizacji na części działki oznaczonej numerem 592/8, 597
i działce 498 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów”.
      Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikają z faktu, że teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno - krajobrazowy miasta Krosno Odrzańskie wpisany do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179, decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 08.07.1958 r.
i 31.03.1975 r.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony zabytków, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem. W związku z tym ustalono, że budowa drogi wewnętrznej jednopasmowej dwukierunkowej wraz z jednostronnym chodnikiem dla pieszych w powyższym zakresie nie będzie miała negatywnego wpływu na ekspozycję zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie i może zostać dopuszczona ze stanowiska konserwatorskiego.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Otrzymuje:
1. Adresat
2. 4 SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Botaniczna 70, 65-392 Zielona Góra
3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Ministerstwo Obrony Narodowej - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra
5. Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Poznańska 9/221, 66-600 Krosno Odrzańskie
6. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
7. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (3925) oprac. B. Czechowska, 17.05.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl

ZN.5142.24.2016 [Tup]

Zielona Góra dn. 10-05-2016 r.

Wójt Gminy Tuplice
ul. Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie sieci przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym oraz studnią rozprężną i rewizyjną na działkach o nr ewid. 682, 683”

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 § 1, w związku z art. 126 i art. 106 § 5 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2016 r. (data wpływu: 27.03.2016 r.) złożonego przez Wójta Gminy Tuplice, znak GKPII.6733.2.3.2016.WS

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci przepompowni ścieków wraz
z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym oraz studnią rozprężną i rewizyjną na działkach o nr ewid. 682, 683” w miejscowości Tuplice, gm. Tuplice, jako bezprzedmiotowe.

u z a s a d n i e n i e

      W dniu 27.04.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Tuplice w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym oraz studnią rozprężną i rewizyjną na działkach o nr ewid. 682, 683”.
      Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w odniesieniu do wykazu zabytków wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 75, poz. 474).
     Analizując powyższą sprawę ustalono, iż teren przeznaczony pod budowę sieci przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym oraz studnią rozprężną i rewizyjną na działkach o nr ewid. 682, 683, znajduje się poza obszarem układu ruralistycznego miejscowości Tuplice, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz ww. teren nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej określonej w art. 7 wyżej cytowanej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Według danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym w tym wypadku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie.
     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e


      Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy
Tuplice w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości

aa. (3429) oprac. B. Czechowska, 09.05.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90

ZN.5142.99.2016[Świe]

ZIelona Góra 6.05.2016 r.

Burmistrz Świebodzina
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na części dz. o nr ewid. 428/1 w obr. 0002,2 przy ul. Konarskiego w Świebodzinie.

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 p. 2 i 91 ust. 4 p. 4, a także art. 6 ust. 1 p.1 lit. b i c, art. 7 p.1 i 4, art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1a p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm./, art. 59 ust. 1 i 60 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 199/ oraz art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23/, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Świebodzina

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na części dz. o nr ewid. 428/1 w obr. 0002,2 przy ul. Konarskiego w Świebodzinie.

u z a s a d n i e n i e

      Dnia 22.04.2016 roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Świebodzina w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na części dz. o nr ewid. 428/1 w obr. 0002,2 przy ul. Konarskiego w Świebodzinie.
      Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrywania sprawy wynikają z faktu, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 otoczenia zabytku, którym jest zespół urbanistyczno - krajobrazowy miasta Świebodzina. Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym decyzję o warunkach zabudowy, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzgadnia się z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W przedmiotowej sprawie formą ochrony jest zarówno wpis do rejestru zabytków, jak i ustalenia ochrony w decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto art. 19 ust. 1a p. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że w decyzji o warunkach zabudowy uwzględnia się ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, czyli w tym wypadku zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Świebodzina. Zgodnie z definicją zawartą w cytowanej ustawie, otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku, wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków, w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
     Po przeanalizowaniu okoliczności sprawy ustalono, że teren objęty inwestycją nie ma powiązań widokowych i krajobrazowych z zabytkowym, wpisanym do rejestru centrum miasta, wobec czego nie będzie bezpośredniego oddziaływania zamierzenia polegającego na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego, którego parametry zostały dostosowane do sąsiadującej zabudowy, na podlegające ochronie wartości ekspozycyjne i architektoniczno - przestrzenne najstarszej części Świebodzina. Ponadto przedłożona decyzja zawiera zapisy wynikające z przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami, w tym, umożliwiające ochronę warstw kulturowych.
     Wobec powyższego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należało postanowić jak w sentencji.

p o u c z e n i e


      Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


otrzymuje:
1. adresat
2. wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. aa. 3300


LUBUSKI WOJEWÓDZKIKONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl


ZN.5142.11.2016 [Bab]

Zielona Góra, 11.04.2016 r.


Burmistrz Babimostu
ul. Rynek 3
66-110 Babimost

O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych na działce nr 565/3 położonych w Babimoście przy ul. Polnej.

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Babimostu z dnia 22.03.2016 r. (data wpływu: 24.03.2016 r.), znak: BUD.6730.8.2015,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych na działce nr 565/3 położonych w Babimoście przy ul. Polnej, na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Babimost, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 88.

U z a s a d n i e n i e


     Dnia 24.03.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Babimostu w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych na działce nr 565/3 położonych w Babimoście przy ul. Polnej.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie zabytkowego układu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Babimost, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 88, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 16.04.1958 r. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 6 pkt 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Polega ona przede wszystkim na zapobieżeniu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestr zabytków, zaś przedmiotem wartości podlegające ochronie, czyli przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zabudowy zakłócającej ekspozycję na zabytek.
     Przedmiotowa działka przy ul. Polnej znajduje się we wschodniej części Babimostu. Planowana inwestycja polegająca na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie niezabudowanej działki, której bezpośrednie sąsiedztwo stanowi trójkondygnacyjny blok mieszkalny (po przeciwnej stronie ulicy) oraz współczesne budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne. Budynek mieszkalny znajdować się będzie w głębi kwartału wyznaczonego historycznymi ulicami: Wolsztyńską, 1 Maja, Kargowską i Polną i nie będzie bezpośrednio widoczny od strony tych ulic. Po przeanalizowaniu treści ustalono, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na chronione walory krajobrazowe zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Babimost i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
      Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e


     Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat,
2. Gmina Babimost, Rynek 3, 66-110 Babimost,
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (2427) D.Kwas 11.04.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl


ZN.5142.9.2016 [Bab]

Burmistrz Babimostu
Rynek 3
66-110 Babimostu

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 192/2, 192/12, 191, 192/33 przy ul. Gagarina w Babimoście.


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Babimostu z dnia 11.03.2016 r. (data wpływu: 16.03.2016 r.), znak: BUD.6733.1.2016.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 192/2, 192/12, 191, 192/33 przy ul. Gagarina w Babimoście, na terenie obszaru otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Babimost, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 88

U z a s a d n i e n i e


     Dnia 16.03.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Babimostu w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 192/2, 192/12, 191, 192/33 przy ul. Gagarina w Babimoście.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków decyzję o pozwoleniu wydaje się w odniesieniu do wykazu zabytków wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 474).
     Na podstawie analizy zebranych dowodów w sprawie ustalono, że zakres planowanej inwestycji dotyczy budowy linii kablowej w północnej części miasta Babimost. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się współczesne budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki garaży. Po przeanalizowaniu treści ustalono, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na chronione walory krajobrazowe zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Babimost i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. c i g, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e


     Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (2122) D.Kwas, 30.03.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl


ZN.5142.7.2016[Zab-1]


Wójt Gminy Zabór
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór

O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w północnej części działki nr 144, przy
ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Zabór)

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku z art. 105 § 1 oraz art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2016 r. (data wpływu 21.03.2016 r.) Wójta Gminy Zabór, znak: GKN.6733.5.2016

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

I. uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w północnej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór
II. umarza postępowanie w pozostałym zakresie - w południowej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gmina Zabór, ze względu na brak kompetencji.

uzasadnienie


      Dnia 17.03.2016 r. (data wpływu 21.03.2016 r.) do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Zabór w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w północnej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór.
      Teren planowanej inwestycji znajduje się częściowo na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Zabór, ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie części północnej działki o nr ewid. 144 obręb Zabór, znajdujących się na obszarze historycznego układu ruralistycznego miejscowości Zabór. W projekcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wprowadzono zapis dotyczący zalecenia prowadzenia przy inwestycji badań (obserwacji) archeologicznych, ze względu na bliskie sąsiedztwo stanowiska archeologicznych, oznaczonych na mapach AZP- Zabór, 52, 37, 61, 60. W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory układu ruralistycznego miejscowości Zabór i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     W części południowej działki o nr ewid. 144 obręb Zabór, gmina Zabór znajdującej się poza granicami układu ruralistycznego miejscowości Zabór, organ ochrony zabytków umorzył postępowanie, z uwagi na brak kompetencji.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 53 ust. 4, p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 105 i 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Otrzymuje:
1. Adresat
2. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie, Górzykowo 1, 66-100 Sulechów
3. Starosta Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra
4. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Zabór
w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
5. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
aa. (2246) oprac. B. Czechowska, 29.03.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl


ZN.5142.8.2016[Zab-1]

Wójt Gminy Zabór
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór

O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w północnej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Zabór)

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku z art. 105 § 1 oraz art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2016 r. (data wpływu 21.03.2016 r.) Wójta Gminy Zabór

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

I. uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w północnej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór.
II. umarza postępowanie w pozostałym zakresie - w południowej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gmina Zabór, ze względu na brak kompetencji.

uzasadnienie


      Dnia 17.03.2016 r. (data wpływu 21.03.2016 r.) do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Zabór w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w północnej części działki nr 144, przy ul. Chłapowskiego, obręb Zabór, gm. Zabór.
      Teren planowanej inwestycji znajduje się częściowo na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Zabór, ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie części północnej działki o nr ewid. 144 obręb Zabór, znajdujących się na obszarze historycznego układu ruralistycznego miejscowości Zabór. W projekcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wprowadzono zapis dotyczący zalecenia prowadzenia przy inwestycji badań (obserwacji) archeologicznych, ze względu na bliskie sąsiedztwo stanowiska archeologicznych, oznaczonych na mapach AZP- Zabór, 52, 37, 61, 60. W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory układu ruralistycznego miejscowości Zabór i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     W części południowej działki o nr ewid. 144 obręb Zabór, gmina Zabór znajdującej się poza granicami układu ruralistycznego miejscowości Zabór, organ ochrony zabytków umorzył postępowanie, z uwagi na brak kompetencji.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 53 ust. 4, p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 105 i 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Otrzymuje:
1. Adresat
2. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie, Górzykowo 1, 66-100 Sulechów
3. Starosta Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra
4. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Zabór w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
5. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

aa. (2247) oprac. B. Czechowska, 29.03.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11,
fax (68) 325 37 45
sekretariat.zgora@lwkz.pl,
www.lwkz.pl


ZN.5142.26.2016[mWsc-3]

O B W I E S Z C Z E N I E

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 94, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p. 1 i art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku z § 5 ust. 1, ust. 2, ust. 5 i ust. 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), oraz art. 49, art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2016 r. (data wpływu: 04.02.2016 r.) Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

udziela pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r.

Decyzję wydaje się pod warunkiem spełnienia obowiązków polegających na:
1. Stosownie do § 14 ust. 2 p. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) informuję, że inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac oraz do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.
2. Stosownie do § 14 ust. 2 p. 5 cyt. rozporządzenia informuję, że w trakcie prowadzenia inwestycji należy podjąć następujące działania, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku:
- w przypadku odkrycia w trakcie prac nawierzchni kamiennych należy zgłosić LWKZ;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac nawierzchni kamiennych należy je odtworzyć z uwzględnieniem ich przekrojów.
3. Niniejszego pozwolenia udziela się pod warunkiem zapewnienia przez inwestora prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją ww. inwestycji. Inwestor przed rozpoczęciem prac winien uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2017 r.

u z a s a d n i e n i e

      Wnioskiem z dnia 30.01.2016 r. Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka wystąpiła do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 zgodnie z „Projektem budowlanym” opracowanym przez Kazimierza Grześkowiaka i mgr inż. Piotra Grześkowiaka w grudniu 2015 r.
     Teren inwestycji, obejmujący ww. działki usytuowany jest na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr 134 i 2181. Wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny stanowi obiekt zabytkowy chroniony w myśl art. 6 p. 1 lit. b oraz art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). Zgodnie z treścią przepisu art. 36 ust. 1 p. 1 cyt. ustawy prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
     Planowane działania dotyczą budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej, ul. Nowej, ul. Ks. Kostki i nie ma przeciwwskazań konserwatorskich do wykonania prac zgodnie z przedłożoną dokumentacją. Z uwagi na konieczność właściwego prowadzenia i nadzorowania inwestycji w sentencji określono warunki ważności decyzji. W granicach zespołu miejskiego wpisanego do rejestru zabytków ochronie podlega zarówno architektura, jak i warstwy kulturowe, wobec czego wszelkie prace ziemne prowadzone na ww. obszarze wymagają badań archeologicznych.
     Mając na względzie interes społeczny i ważny interes strony, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 lit b, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka - w załączeniu 1 egz. projektu budowlanego
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe, pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa,
a/a (811)


DOKONANO OPŁATY SKARBOWEJ w wysokości 82 zł w dniu 30.01.2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl


ZN.5142.8.2016 [Trze]

Zielona Góra, 22.03.2016 r.

Wójt Gminy Trzebiel
ul. Żarska 41
68-212 Trzebiel

O B W I E S ZC Z E N I E
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 152, część północna działki nr 180 oraz część północna działki nr 167, płożonych
w obrębie geodezyjnym Strzeszowice, gm. Trzebiel (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice)

P O S T A N O W I E N I E


     Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 § 1, w związku z art. 126 i art. 106 § 5 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2016 r. (data wpływu: 11.03.2016 r.) złożonego przez Wójta Gminy Trzebiel, znak OŚ.6733.7.2015

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


I uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 152, część północna działki nr 180 oraz część północna działki nr 167, płożonych w obrębie geodezyjnym Strzeszowice, gm. Trzebiel (na terenie układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice)
II umorzyć postępowanie administracyjne w powyższej sprawie w zakresie działek o nr eiwd. 184 i 228 oraz część południowa działki nr 180 i część południowa działki nr 167 ze względu na brak kompetencji (zlokalizowanych poza układem ruralistycznym miejscowości Strzeszowice).


uzasadnienie


      Dnia 11.03.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Trzebiel w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1105F od DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 152, część północna działki nr 180 oraz część północna dz. nr 167, płożonych w obrębie geodezyjnym Strzeszowice, gm. Trzebiel.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się częściowo na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice, ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie działek o nr ewid. 152, części północnej działki nr 180 oraz części północnej dz. nr 167, znajdujących się na obszarze historycznego układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice. W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory układu ruralistycznego i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     W części dotyczącej działek o nr eiwd. 184 i 228 oraz część południowa działki nr 180 oraz cz. północna działki nr 167, znajdującej się poza granicami układu ruralistycznego miejscowości Strzeszowice, organ ochrony zabytków umorzył postępowanie, z uwagi na brak kompetencji.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 105 i 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

      Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Otrzymuje:
1. Adresat
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Trzebiel sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości.


aa. (2035) oprac. B. Czechowska 21.03.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl


ZN.5142.9.2016 [mKOd]

Zielona Góra 22.03.2016 r.

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części poddasza w istniejącym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcji mieszkalnej na administracyjną, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 628/14 w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10H (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 2 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 08.03.2016 r. (data wpływu: 10.03.2016 r.) znak:IR.6733.3.2016.AW

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części poddasza w istniejącym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcji mieszkalnej na administracyjną, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 628/14 w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10H, (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

uzasadnienie


      Dnia 08.03.2016 r. (data wpływu: 10.03.2016 r.) do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części poddasza w istniejącym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcji mieszkalnej na administracyjną przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 628/14 w miejscowości Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10H.
      Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Budynek, w którym planowana jest zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję administracyjną, zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno - krajobrazowy miasta Krosno Odrzańskie, wpisany do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179, decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 08.07.1958 r. i 31.03.1975 r. Na podstawie analizy, ustalono, że w treści projektu decyzji o warunkach zabudowy zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego. Planowana zmiana sposobu użytkowania nie wiąże się z jakąkolwiek zmianą gabarytów, linii zabudowy, geometrii dachu, itp., w związku z tym, planowane zamierzenie nie będzie miało wpływu na ekspozycję zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie i może zostać dopuszczone ze stanowiska konserwatorskiego.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e


      Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Otrzymuje:
1. Adresat
2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Sylwia Stańczak-Kontorska, ul. Poznańska 42/11, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Skarb Państwa - Ministerstwo Kultury, reprezentowane przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina, ul. Piastów 10i, 66-600 Krosno Odrzańskie
5. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie w sposób zwyczajowo przyjęty
Do wiadomości:
6. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (1999) oprac. B. Czechowska, 22.03.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

ZN.5142.4.2016 [Dab]

Zielona Góra dn. 14.03.2016

Wójt Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie

O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na dz. o nr ewid. 299, 303, 304, 301 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie (na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Kosierz ujętego w wykazie wojewódzkiej ewidencji zabytków)

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku z art. 105 § 1 oraz art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2016 (data wpływu o3.03.2016) złożonego przez Wójta Gminy Dąbie

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na dz. o nr ewid. 299, 303, 304, 301 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie (na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Kosierz ujętego w wykazie wojewódzkiej ewidencji zabytków)

uzasadnienie

     Dnia 03.03.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na dz. o nr ewid. 299, 303, 304, 301 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie.
     Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze układu ruralistycznego miejscowości Kosierz, znajdującego się w wykazie wojewódzkiej ewidencji zabytków, wskazanych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Planowane zamierzenie będzie polegało na budowie 7 słupów dodatkowego oświetlenia przy drodze zlokalizowanej w południowo-wschodniej części wsi, na jej skraju. Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także o tym, że inwestycja jest zlokalizowana w granicach układu ruralistycznego miejscowości Kosierz. W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory układu ruralistycznego miejscowości Kosierz i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 105 i 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

      Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Leon Różdżka, działający w imieniu ENEA Oświetlenie Poznań, Sp. z o.o.,
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
3. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
4. Gmina Dąbie, Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie
5. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
6. Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddz. Terenowy w Gorzowie WLKP, Filia w Zielonej Górze, ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra
7. Wiesława Lipińska,
8. Tadeusz Lubiński
9. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Dąbie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości.

Do wiadomości:
10. Marszałek Województwa Lubuskiego, Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra
11. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (1760) oprac. B. Czechowska, 14.03.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel. (068) 324 73 90, 324 74 11, fax 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl
ZN.5142.6.2016 [Sul-2]


Burmistrz Sulechowa
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie sprostowania postanowienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9.02.2016 r., znak: ZN.5142.6.2016 [Sul] w sprawie odmowy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 23, t. j., ze zm.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

sprostować z urzędu oczywisty błąd pisarski w postanowieniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.6.2016 [Sul] z dnia 9.02.2016 r. zgodnie z którą odmówiono uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie, w następujący sposób:

w wierszu 25 na str. 1:
- zamiast:
uzgodnić decyzję,
powinno być:
odmówić uzgodnienia decyzji,


u z a s a d n i e n i e


      W decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.6.2016[Sul] z dnia 9.02.2016 r. zgodnie z którą odmówiono uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie. Jest to błąd o charakterze pisarskim, ponieważ w niniejszym piśmie kilkukrotnie wskazywano, iż budowa budynku o parametrach dopuszczonych w przedstawionej do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy nie jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. W związku z powyższym prawidłowym zapisem w orzeczeniu postanowienia jest przedstawione w postanowieniu sprostowanie.
W związku z pomyłką Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z art.113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego prostuje oczywisty błąd.

p o u c z e n i e


     Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.


otrzymuje:
1. Adresat
2. Łukasz Bartoszewski, zam. Poznań (pełnomocnik LIDL Sklepy Spożywcze Sp. z o.o.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (1549) D.Kwas 11.03.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl


ZN.5142.6.2016 [mKOd]

Zielona Góra, 02.03.2016

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 501/4, 501/6, 592/8 oraz na działkach 497, 498 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.02.2016 r. znak: IR.III.6733.1.2016.AW (data wpływu: 18.02.2016 r.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 501/4, 501/6, 592/8 oraz na działkach 497, 498 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).


uzasadnienie

      Dnia 18.02.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 501/4, 501/6, 592/8 oraz na działkach 497, 498 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno - krajobrazowy miasta Krosno Odrzańskie wpisany do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179, decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 08.07.1958 r. i 31.03.1975 r.
      Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem. W związku z tym ustalono, że rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w powyższym zakresie nie będzie miała negatywnego wpływu na ekspozycję zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie i może zostać dopuszczona ze stanowiska konserwatorskiego.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Wnioskodawca na adres pełnomocnika: Ryszard Mirecki PROINSTAL PPUH
K. Ciechociński, M. Golanowska, R. Mirecki, A. Konarska, ul. Poznańska 9,
65-137 Zielona Góra
3. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. 4 SYSTEM Polska Sp. z o.o., ul. Botaniczna 70, 65-392 Zielona Góra
5. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie
6. Ministerstwo Obrony Narodowej - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra
7. Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Poznańska 9/221, 66-600 Krosno Odrzańskie
8. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
9. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

aa. (1209) oprac. B. Czechowska, 29.01.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11,
fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 16.02.2016

ZN.5142.26.2016[mWsc-1]


O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zespołu urbanistycznego miasta Wschowa (rejestr zabytków nr 134 i 2181), polegających na budowie sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279 oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie.

      Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej nN ze złączami kablowymi oraz demontażu linii napowietrznej we Wschowie przy ul. Garbarskiej na działkach nr 1495, 1517, 1500/1, 1610, 1498/1, 1499/1, 1497, 1496, 1578/1, przy ul. Nowej na działkach nr 1578/2, 1579, 1575/3, 1609, 1611, 1571/2, 1570/2, 1563, 1581, przy ul. Ks. Kostki na działce nr 1279. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie: 1-2.03.2016 r., w godz. 19.00 – 14.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Enea Operator Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Kazimierza Grześkowiaka
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
a/a (811)


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90


Zielona Góra 9.02.2016 r.

ZN.5142.6.2016 [Sul]


Burmistrz Sulechowa
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie.

P O S T A N O W I E N I E


      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sulechowa z dnia 21.01.2016 r. (data wpływu: 26.01.2016 r.), znak: ZP.6730.94.2015.AG

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a


uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie, na terenie oraz w otoczeniu zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 58.

U z a s a d n i e n i e


     Dnia 26.01.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Sulechowa w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze oraz w otoczeniu zabytkowego układu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. i dnia 31.01.1975 r. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 6 pkt 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Polega ona przede wszystkim na zapobieżeniu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestr zabytków, zaś przedmiotem wartości podlegające ochronie, czyli przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zabudowy zakłócającej ekspozycję na zabytek.
     Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że projekt decyzji zawiera błędy formalne uniemożliwiające jej uzgodnienie. Załączony do decyzji o warunkach plan z usytuowaniem obiektu zabudowy nie zawiera tytułu informującego, iż stanowi on załącznik do przedmiotowej decyzji i nie został on opieczętowany przez osobę uprawnioną do sporządzania tego typu dokumentów oraz brak na nim oznaczeń graficznych dotyczących granic, które należy stosować w części graficznej decyzji, zgodnie z Polską Normą PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r. zgodnie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589).
     Dodatkowo należy wskazać, że przedmiotowe działki znajdują się w centralnej części Sulechowa na południe od terenu historycznego centrum miasta. Po północnej i zachodniej stronie inwestycji znajdują się historyczna zabudowa pochodząca z XIX i XX w. Planowana inwestycja polegająca na rozbiórce współczesnego budynku handlowego i wniesieniu na jego miejscu nowego. Z przedłożonej do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy wynika m. in., że planowany do realizacji budynek handlowy ma być obiektem nakrytym dachem płaskim jednospadowym, o kącie nachylania połaci budynku mieszkalnego do 7º. W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków parametry określone w przedłożonej do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy nie zostały dostosowane do charakteru historycznej zabudowy Sulechowa oraz do parametrów budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji. Dotyczy to wprowadzenia dopuszczenia realizacji dachu płaskiego o niewielkim spadku. Wszystkie historyczne budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej i ul. PCK oraz część współczesnych budynków mieszkalnych przy ul. PCK i os. Promień, nakryte są stromymi dachami dwuspadowymi. Również w przypadku wielu sąsiednich obiektów sprawujących różne funkcje ich dachy ukształtowano, jako dwuspadowe o wyraźnym spadku połaci, w tym na budynku przewidzianym do rozbiórki (dach płaski posiadają budynki wzniesione w 2. poł. XX w. - np. przy ul. Przyłącznej, które wprowadzają dysharmonię w historycznej zabudowie). Wprowadzenie budynku handlowego o bryle nakrytej dachem płaskim o niskim kącie nachylenia połaci, charakterystycznym dla współczesnego budownictwa, na terenie zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego, w sąsiedztwie historycznej zabudowy - głównie budynków nakrytych dachami dwuspadowymi o wyraźnym spadku, będzie elementem niedostosowanym do historycznych relacji przestrzennych miasta i naruszy wartości układu, jakimi jest w szczególności jego autentyzm określony m. in. przez charakterystyczną formę architektury. Takie ukształtowanie bryły obiektu będzie elementem obcym stylistycznie i dysharmonizującym, powodującym degradację historycznego układu urbanistycznego miasta Sulechów.
     Realizacja inwestycji obejmującej rozbiórkę istniejącego budynku handlowego oraz budowę na jego miejscu nowego budynku wraz z niezbędna infrastrukturą, na przedmiotowych jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. Jednakże, ze względu na lokalizację w granicach oraz w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów oraz w sąsiedztwie jego zabytkowej zabudowy, niezbędne jest by projektowany budynek został zlokalizowany i ukształtowany w nawiązaniu, i z poszanowaniem wartościowych elementów tego zespołu urbanistycznego Sulechowa. Tym samym zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie na budynku handlowym dachu dwuspadowego, o symetrycznych połaciach krytych dachówką i kącie nachylenia ok. 20-40º. Zawarty w przedłożonej do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy o treści Dach płaski jednospadowy, o kącie nachylenia połaci do 7°, nie może zostać zaakceptowany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż dopuszcza ukształtowanie bryły budynku niedostosowanej do zastanych realizacji przestrzennych zabytkowego układu miasta.
      W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonanie dachu płaskiego jednospadowego o niskim kącie nachylenia połaci narusza przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i stanowi kolejne uchybienie uniemożliwiające uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy. W świetle regulacji art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszystkie działania i rozstrzygnięcia organu konserwatorskiego winny być podejmowane dla zapewnienia odpowiednich warunków, umożliwiających zachowanie zabytków, w tym zabytkowych układów, we właściwym stanie, ich odpowiedniego zagospodarowania i utrzymania, zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla ich wartości, udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku.
      Jednocześnie informuję, w przypadku dostosowania parametrów inwestycji do historycznej zabudowy miejscowości oraz załączeniu do projektu decyzji o warunkach zabudowy załącznika spełniającego wymogi formalne, decyzja o warunkach zabudowy będzie mogła zostać uzgodniona pozytywnie przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
      W związku z powyższym, na podstawie 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

pouczenie


      Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


otrzymuje:
1. Adresat
2. Łukasz Bartoszewski, zam. Poznań (pełnomocnik LIDL Sklepy Spożywcze Sp. z o.o.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (554) D.Kwas 9.02.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl


Zielona Góra, 05.02.2016 r.

ZN.5142.8.2016 [mSzp]


Burmistrz Szprotawy
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach ozn. nr 536, 75, 538/1, 538/2, 538/3, 83, 84, 87/1, 94/12, położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy (teren otoczenia zabytku: zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180)

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, t.j., ze zm.) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t . j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015., poz. 199) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy z dnia 14.01.2016 r. (data wpływu: 25.01.2016 r.) znak: IR.6733 .16.2015.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach ozn. nr 536, 75, 538/1, 538/2, 538/3, 83, 84, 87/1, 94/12, położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy (teren otoczenia zabytku: zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180)


u z a s a d n i e n i e


      Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dnia 25.01.2016 r. wpłynął wniosek Burmistrza Szprotawy w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach ozn. nr 536, 75, 538/1, 538/2, 538/3, 83, 84, 87/1, 94/12, położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zabytku: zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180.
      Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 6 pkt. 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polega ona przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestru zabytków, zaś przedmiotem - wartości podlegające ochronie, czyli w tym przypadku przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zagospodarowania zakłócającego jego ekspozycję i walory.
      Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o warunkach zabudowy zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Szprotawy oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
     W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubin i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
      Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu,
ul. Ziębicka 44, 50-513 Wrocław, na ręce pełnomocnika: Pan Leszek Polański reprezentujący firmę „BL POL” B i L Polańscy Pracownia Projektowo - Usługowo - Handlowa, ul. Czarneckiego 8, 67-100 Nowa Sól
3. Polskie Koleje Państwowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
4. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ_SYSTEM, ul. Mszczonkowska 4,
02-337 Warszawa
5. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Szprotawie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości

Do wiadomości:
6. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

aa. (521) oprac. B. Czechowska, 04.02.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

ZN.5142.5.2016 [mSzp]

Zielona Góra, 04.02.2016 r.


Burmistrz Szprotawy
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa


O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV na działkach ozn. nr 451/1, 461, 464/1, 481, 499/9, 500, 528/5, 530/9, 533 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy (teren otoczenia zabytku: zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180)

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, t.j., ze zm.) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t . j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015., poz. 199) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy z dnia 12.01.2016 r. (data wpływu: 25.01.2016 r.) znak: IR.6730.18.2015.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV na działkach ozn. nr 451/1, 461, 464/1, 481, 499/9, 500, 528/5, 530/9, 533 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy (teren otoczenia zabytku: zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180)


u z a s a d n i e n i e


      Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dnia 25.01.2016 r. wpłynął wniosek Burmistrza Szprotawy w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV na działkach ozn. nr 451/1, 461, 464/1, 481, 499/9, 500, 528/5, 530/9, 533 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zabytku: zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180.
      Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 6 pkt. 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polega ona przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestru zabytków, zaś przedmiotem - wartości podlegające ochronie, czyli w tym przypadku przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zagospodarowania zakłócającego jego ekspozycję i walory.
      Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o warunkach zabudowy zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Szprotawy oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Gubin i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku
z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-954 Zielona Góra
3. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
4. Inwestor- Dariusz Serwach reprezentujący firmę SPLENDOR, ul. Młodzieżowa 28,
09-100 Płońsk, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Grzegorz Szulc,
ul. Żegockiego 3, 66-110 Babimost
5. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Szprotawie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości

aa. (534) oprac. B. Czechowska, 03.02.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI

KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

Zielona Góra, 26.01.2016 r.

ZN.5142.2.2016 [gmŚwi]


Wójt Gminy Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica


O B W I E S Z C Z E N I E


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i budowie: sieci wodociągowej, pompowni komór dla reduktorów ciśnienia wody niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach nr ewidencyjny 863/3, 864, 865/1, 332, 350, 349, 378, 545/2, 164/9, 346, 351/5, 351/4, 353/1, 322, 323, 91/13 - obręb Wilkanowo, gmina Świdnica

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b i lit. c, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 i 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta gminy Świdnica z dnia 11.01.2016 r. znak: RG.6733.1.2016 (data wpływu: 14.01.2016 r.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
umarza postępowanie


w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i budowie: sieci wodociągowej, pompowni komór dla reduktorów ciśnienia wody niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach nr ewidencyjny 863/3, 864, 865/1, 332, 350, 349, 378, 545/2, 164/9, 346, 351/5, 351/4, 353/1, 322, 323, 91/13 - obręb Wilkanowo, gmina Świdnica

u z a s a d n i e n i e

      Dnia 14.01.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Świdnica w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i budowie: sieci wodociągowej, pompowni komór dla reduktorów ciśnienia wody niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach nr ewidencyjny 863/3, 864, 865/1, 332, 350, 349, 378, 545/2, 164/9, 346, 351/5, 351/4, 353/1, 322, 323, 91/13 - obręb Wilkanowo, gmina Świdnica.
      Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków decyzję o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w odniesieniu do wykazu zabytków wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 75, poz. 474).
      Analizując powyższą sprawę ustalono, iż teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej określonej w art. 7 wyżej cytowanej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Według danych tutejszego archiwum na tym terenie nie znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. W związku z powyższym w tym wypadku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie.
      W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego orzeczono jak w sentencji.


p o u c z e n i e


Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. PROINSTAL PPHU, ul. Poznańska 9, 65-001 Zielona Góra
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości.


aa. (259) oprac. B. Czechowska 26.01.2016 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

Zielona Góra, 12.01.2016 r.

ZN.5142.37.2015 [mKOd-1]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie promenady oraz przebudowie ulic: Czarnieckiego i Parkowej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie przewidzianych do realizacji na części działek ewidencyjnych oznaczonych geodezyjnie numerami 1060, 1061, 1062, 1068, 1071, 1072/1, 1073, 1089, 1090, 1092/2, 1093/1, 1098, 1099, 1100, 1101, 1108/2, 1108/2 oraz działki po podziale 1048/4” (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179).


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. - Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 21.12.2015 r. znak: IR.III.6733.25.2015.AW (data wpływu: 30.12.2015 r.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Budowie promenady oraz przebudowie ulic: Czarnieckiego i Parkowej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie przewidzianych do realizacji na części działek ewidencyjnych oznaczonych geodezyjnie numerami 1060, 1061, 1062, 1068, 1071, 1072/1, 1073, 1089, 1090, 1092/2, 1093/1, 1098, 1099, 1100, 1101, 1108/2, 1108/2 oraz działki po podziale 1048/4” (na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102
i 2179).

Uzasadnienie

     Dnia 30.12.2015 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na Budowie promenady oraz przebudowie ulic: Czarnieckiego i Parkowej w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie przewidzianych do realizacji na części działek ewidencyjnych oznaczonych geodezyjnie numerami 1060, 1061, 1062, 1068, 1071, 1072/1, 1073, 1089, 1090, 1092/2, 1093/1, 1098, 1099, 1100, 1101, 1108/2, 1108/2 oraz działki po podziale 1048/4.
     Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze otoczenia zabytku jakim jest zespół urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisany do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179, decyzjami wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 08.07.1958 r. i 31.03.1975 r. Ponadto inwestycja częściowo zlokalizowana jest na terenie parku miejskiego - „1000- lecia”, ujętego w gminnej ewidencji zabytków.
     Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 1 pkt 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polega ona przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestru zabytków, zaś przedmiotem wartości podlegające ochronie, czyli w tym przypadku przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zagospodarowania zakłócającego jego ekspozycję i walory.
     Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o konieczności powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem. Ze względu na obecność starodrzewia w obrębie planowanej inwestycji w treści decyzji zawarto stosowne przepisy dotyczące ochrony zieleni.
   W   ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory zespół urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego oraz przyczyni się do uatrakcyjnienia tego terenu.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 105 i 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Gmina Krosno Odrzańskie na ręce pełnomocnika: Andrzej Makaryk Biuro Usług Inwestycyjnych „BGWprojekt” Andrzej Makaryk, zam. ul. Kresowa 8a, 66-130, na adres siedziby firmy - Pl. Bp. Wilhelma Pluty 6/2, 66-100 Sulechów
3. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
4. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim sposób zwyczajowo przyjęty.

aa. (11235) oprac. B. Czechowska 12.01.2015. r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 01.07.2016
Dokument oglądany razy: 5 250
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 21.11.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl