mapa strony   |   kontakt   |

Obwieszczenia 2017

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl

ZN.5142.23.2017 [Dąb]

Wójt Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie

OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch podziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 4,85 m³ wraz z instalacją gazu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. o nr ewid. 414/2 i 414/3 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie, jako bezprzedmiotowe, z uwagi na bark podstawy prawnej

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 i art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, t. j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2017 r. (data wpływu 19.06.2017 r.) złożonego przez Wójta Gminy Dąbie, znak pisma: RŚ.6730.28.2017.MF


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
umarza postępowanie

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch podziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 4,85 m³ wraz z instalacją gazu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. o nr ewid. 414/2 i 414/3 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie, jako bezprzedmiotowe, z uwagi na bark podstawy prawnej.


u z a s a d n i e n i e


      W dniu 19.06.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Dąbie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch podziemnych zbiorników na gaz propan o pojemności 4,85 m³ wraz z instalacją gazu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. o nr ewid. 414/2 i 414/3 w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie.
      Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków decyzję o warunkach zabudowy wydaje się w odniesieniu do wykazu zabytków wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 75, poz. 474).
     Analizując powyższą sprawę ustalono, iż teren przeznaczony pod planowane prace znajduje się poza obszarem układu ruralistycznego miejscowości Kosierz, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz ww. teren nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej określonej w art. 7 wyżej cytowanej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Według danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych (obszar AZP 61-11). W związku z powyższym w tym wypadku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie.
     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego orzeczono jak w sentencji.


p o u c z e n i e


Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. adresat
2. Artur Klim- zarządca wspólnoty mieszkaniowej Kosierz, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kosierzu, Kosierz 61B, 66-627 Kosierz, poczta: Bobrowice
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty
w miejscowości
Do wiadomości:
4. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-001 Zielona Góra
5. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie
aa. (5600) oprac. B. Czechowska 30.06.2017 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 18.04.2017 r.


RZD.5130.47.2014[ 28 ]


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK
ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

     Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267, ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014., poz.1446, ze zm.), w związku ze zgłoszonym żądaniem wniesionym pisemnie w dniu 11.04.2017 r. przez jedną ze Stron,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

     ponownie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku z wszczętym z urzędu dnia 13.11.2014 roku, postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński.
     W związku z uwzględnieniem żądań, wniesionych przez jedną ze Stron w ww. piśmie, opracowano nowy projekt załącznika graficznego do decyzji w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek. Projekt niniejszego załącznika z uwzględnionymi zmianami stanowi integralną część pisma.

     Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie w dniach od 24 kwietnia do 05 maja 2017 roku w godzinach 10.00-14.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1. W tym terminie przysługuje Stronie również prawo wypowiedzenia się (pisemnie lub do protokołu) co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

     Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronie zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia ww. sprawy do dnia 24.05.2017 r.


W załączeniu:
Projekt załącznika graficznego nr 1 do decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek z zaznaczonymi kolorem czerwonym granicami ww. układu.
Otrzymują:
1. Burmistrz Zbąszynka, Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
2. Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek - pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Zbąszynek.
a/a (5481, 10378, 10059, 4562) adud, asko


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 27.03.2017 r.


RZD.5130.47.2014[ 26 ]


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK
ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267, ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014., poz.1446, ze zm.), w związku ze zgłoszonym żądaniem wniesionym pisemnie w dniu 09.12.2016 r. przez jedną ze Stron,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

ponownie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku z wszczętym z urzędu dnia 13.11.2014 roku, postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński.
     W związku z uwzględnieniem żądań, wniesionych przez jedną ze Stron w ww. piśmie, opracowano nowy projekt załącznika graficznego do decyzji w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek. Projekt niniejszego załącznika z uwzględnionymi zmianami stanowi integralną część pisma.

     Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie w dniach od 31 marca do 10 kwietnia 2017 roku w godzinach 10.00-14.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1. W tym terminie przysługuje Stronie również prawo wypowiedzenia się (pisemnie lub do protokołu) co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

     Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronie zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia ww. sprawy do dnia 24.04.2017 r.


W załączeniu:
Projekt załącznika graficznego nr 1 do decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek z zaznaczonymi kolorem czerwonym granicami ww. układu.
Otrzymują:
1. Burmistrz Zbąszynka, Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
2. Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek - pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Zbąszynek.
a/a (5481, 10378, 10059, 4562) adud, asko


LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.16.2017 [mKOd]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE


w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szpitala przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 366/6 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj - Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. - Dz. U. z 2016 r., poz. 778) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17.02.2017 r. (22.02.2017 r.), znak pisma: IR.6733.4.2017. AW

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku szpitala przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 366/6 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów

uzasadnienie


      Dnia 22.02.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szpitala przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 366/6 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu,
że budynek szpitala przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim, zlokalizowany na działce o nr ewid. 366/6, usytuowany jest na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179. Przedmiotowy budynek jest ponadto ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Na podstawie analizy projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania dotyczą współczesnej części budynku kompleksu szpitalnego, zlokalizowanego przy ul. Piastów 3
w Krośnie Odrzańskim. Rozbudowa tego budynku o podjazd dla karetek jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. Ponadto ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony zabytków, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem. W związku z powyższym realizacja powyższej inwestycji jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego, gdyż nie będzie miała istotnego wpływu na chronione wartości widokowe zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Powiat Krośnieński, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
4. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
aa. (1501) oprac. B. Czechowska 13.03.2017 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 14.03.2017
Dokument oglądany razy: 3 689
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 05.07.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl