mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia

LWKZ.110.16.2015


ZARZĄDZENIE Nr 16/2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 25.11.2015 r.


w sprawie wprowadzenia instrukcji alarmowej w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej oraz jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia


Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się instrukcję alarmową w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej oraz jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Instrukcja alarmowa określa szczegółowe postępowania na wypadek otrzymania zawiadomienia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego i przesyłki niewiadomego pochodzenia na terenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu do przestrzegania ustaleń zawartych
w instrukcji.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.12.2015

ZARZĄDZENIE NR 12/ 2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1111 z późn. zm.) oraz procedury naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2013 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska;
3) Członek Komisji – mgr Agnieszka Skowron;
4) Członek Komisji – mgr Anna Świst.
§ 2. Zobowiązuje się komisję do wnikliwego i rzetelnego zapoznania się ze złożonymi ofertami jak również do przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zakwalifikowanymi do II etapu oraz wyłonienia kandydatów na stanowisko: Inspektora ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.10.2015

ZARZĄDZENIE NR 10/ 2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 03 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1111 z późn. zm.) oraz procedury naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2013 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska;
3) Członek Komisji – mgr Agnieszka Skowron;
4) Członek Komisji – mgr Anna Świst.
§ 2. Zobowiązuje się komisję do wnikliwego i rzetelnego zapoznania się ze złożonymi ofertami jak również do przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zakwalifikowanymi do II etapu oraz wyłonienia kandydatów na stanowisko: Referenta ds. obsługi sekretariatu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.9.2015

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 02.07.2015 r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), zarządza się co następuje:


§ 1. 1. Powołuje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2. Wykonanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji powierza się Pani Kamili Domagalskiej.
§ 2. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.8.2015

ZARZĄDZENIE NR 8/ 2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 02.07.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024), zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się:
1) Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 4/2007 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.7.2015

ZARZĄDZENIE NR 7/ 2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 24.04.2015 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowania samochodu osobowego, stanowiącego składnik majątku ruchomego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761) zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję do dokonania oceny przydatności użytkowania samochodu osobowego marki Skoda Fabia Classic, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Alicja Duda;
2) Członek Komisji – mgr Agnieszka Skowron;
3) Członek Komisji – mgr Maja Błażejewska.
§ 2. Do zakresu zadań Komisji należy:
1) przeprowadzenie oceny przydatności wyżej wymienionego składnika majątku ruchomego;
2) wskazanie propozycji sposobu zagospodarowania zużytego/zbędnego składnika majątku ruchomego.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do sporządzenia protokołu z przeprowadzonej oceny składnika majątku ruchomego.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.5.2015

ZARZĄDZENIE NR 5/ 2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1111 z późn. zm.) oraz procedury naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2013 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska;
3) Członek Komisji – mgr Agnieszka Skowron;
4) Członek Komisji – mgr Anna Świst.
§ 2. Zobowiązuje się komisję do wnikliwego i rzetelnego zapoznania się ze
złożonymi
ofertami jak również do przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej z
osobami
zakwalifikowanymi do II etapu oraz wyłonienia kandydatów na stanowisko: Inspektora
ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się
Przewodniczącemu
Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ 110.4.2015


ZARZĄDZENIE Nr 4/2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 02 stycznia 2015 r.


zmieniające zarządzenie nr 16/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wydatkowania środków publicznych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 16/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatkowania środków publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 3 „Udzielenie zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro” paragraf 13 otrzymuje brzmienie:
„Do wydatków ponoszonych na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych § 10 -12 nie stosuje się.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ 110.3.2015


ZARZĄDZENIE Nr 3/2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 2 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 8 /2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych.


§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych paragraf 20 pkt.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Listy płac sporządzane są w jednym egzemplarzu, w formie wydruku komputerowego.
Egzemplarz listy płac przeznaczony jest dla księgowości.”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ 110.2.2015


ZARZĄDZENIE Nr 2/2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 02 stycznia 2015 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze


Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2014 poz. 119 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255) zarządzam co następuje:


§ 1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dokonują pracownicy księgowości.

§ 2. 1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

2. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie obszaru tematycznego od I do XVII oraz kodu od 01 do 86 określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255). Obszar 0 oraz kod 0 oznacza, że nie jest to wydatek strukturalny.

3. W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych należy stosować pieczątkę o treści:

Wydatek:
Kwota…………………..(słownie:………………….
……………………………………………………….
-wg klasyfikacji strukturalnej:
Obszar tematyczny……………..Kod……………….
…………………. ……………………………
data podpis pracownika

4. Pracownik księgowości jednostki ewidencjonuje wydatek strukturalny według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na wyodrębnionym koncie pozabilansowym.


§ 3. Pracownik księgowości sporządza zbiorcze sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych Urzędu do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

§ 4. Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem niniejszego zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 13/2012 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 01 stycznia 2015r.


LWKZ 110.1.2015


ZARZĄDZENIE Nr 1/2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW


z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie alokacji wydatków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w układzie zadaniowym

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zdaniowym zarządza się co następuje:

§ 1. Podstawowe pojęcia dotyczące budżetu zdaniowego:

1) Budżet zdaniowy jest trzyletnim planem wydatków jednostek podsektora rządowego oraz podsektora ubezpieczeń społecznych, sporządzany w układzie funkcji, zadań, podzadań oraz działań.
2) Funkcja państwa tworzą główna jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa.
3) Zadanie to zespół działań realizowanych przez jednostkę lub kilka instytucji finansowych z budżetu pogaństwa lub innych źródeł publicznych, których celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zleconych przez jednostki podsektora rządowego w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania. Zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów.
4) Podzadanie to grupa działań wyodrębnionych w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Podzadania tworzą trzeci szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują działania. Podzadania posiadają charakter operacyjny.
5) Działanie stanowi układ wykonawczy wydatków budżetowych, to najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Działania obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania.

§ 2. 1. Alokacja wydatków dokonywana jest zgodnie z kwotami budżetu w ujęciu tradycyjnym na poziomie planu, planu po zmianach, zaangażowania, wykonania i zobowiązań.
2. Przeniesienie środków z budżetu tradycyjnego do budżetu zdaniowego odbywa się na poziomie działania. Do działań określonych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przypisuje się pracowników zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
3. Przypisanie pracowników do odpowiednich działań dokonywane jest w programie „KADRY,PŁACE”

§ 3. Planowanie wydatków budżetu zadaniowego.
1. Alokacja planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w układzie zadaniowym dokonywana jest na podstawie kwot ustalonych w ustawie budżetowej.
2. Alokacja tradycyjnego planu wydatków (rozdział, paragraf) do budżetu zadaniowego dokonywana jest na podstawie BZ-1.
3. Zmiana planu wydatków budżetu zadaniowego wprowadzana jest na podstawie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 4. Ewidencja w układzie zdaniowym.
1. Alokacja wydatków w rozdziałach i paragrafach do układu zadaniowego dokonywana jest w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2. Ewidencja w zakresie planu, zaangażowania i wydatków prowadzona jest w programie finansowo-księgowym „SFINKS”

§ 5. Księgowość sporządza sprawozdania okresowo z wykonania budżetu zadaniowego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

§ 6. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Głównemu Księgowemu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 02 stycznia 2015 r.


LWKZ.110.23.2014


ZARZĄDZENIE Nr 23/2014
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW


z dnia 19.09.2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 19.09.2014 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZBAYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE

§ 1. Regulamin określa zasady wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze.
§ 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych na stanowiskach kierowcy, zwanych dalej pracownikami.
§ 3. Zasady wynagradzania pracowników określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2010, nr 27, poz. 134).LWKZ.110.22.2014

ZARZĄDZENIE NR 22/ 2014
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 09.09.2014 r.

w sprawie zmian w Regulaminie pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity, Dz. U z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm. 1), zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 19/2010 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, wprowadza się następujące zmiany:
1) w Rozdziale 3 Czas pracy § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. ust. 2 Pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje w zamian czas wolny od pracy lub dodatkowe wynagrodzenie. Czas wolny udzielany jest na wniosek pracownika w proporcji 1 godzina wolnego za 1 godzinę pracy lub bez wniosku pracownika w proporcji 1,5 godziny wolnego za 1 godzinę pracy w godzinach nadliczbowych.”
2) w Rozdziale 9 Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem. Ochrona pracy kobiet i młodocianych § 55 otrzymuje brzmienie:
„ § 55. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych.”
3) W Rozdziale 10 Urlopy pracownicze § 77 otrzymuje brzmienie:
„§ 77. Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.”
§ 2. W pozostałym zakresie Regulamin pracy pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 717; Dz.U. z 1999 r., Nr 99, poz. 1152; Dz.U. z 2000 r., Nr 107, poz. 1127; Dz.U. z 2000 r., Nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 2000 r., Nr 19, poz. 239; Dz.U. z 2000 r., Nr 43, poz. 489; Dz.U. z 2001 r., Nr 11, poz. 84; Dz.U. z 2001 r., Nr 111, poz. 1194; Dz.U. z 2001 r., Nr 123, poz. 1354; Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1405; Dz.U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1805; Dz.U. z 2001 r., Nr 28, poz. 301; Dz.U. z 2001 r., Nr 52, poz. 538; Dz.U. z 2001 r., Nr 99, poz. 1075; Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146; Dz.U. z 2002 r., Nr 196, poz. 1660; Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673; Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679; Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676; Dz.U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608; Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2004 r., Nr 120, poz. 1252; Dz.U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2407; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001; Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 71; Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398; Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz. 732; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 711; Dz.U. z 2006 r., Nr 133, poz. 935; Dz.U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1587; Dz.U. z 2006 r., Nr 221, poz. 1615; Dz.U. z 2007 r., Nr 176, poz. 1239; Dz.U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1288; Dz.U. z 2007 r., Nr 64, poz. 426; Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 589; Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 740; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1460; Dz.U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1654; Dz.U. z 2008 r., Nr 93, poz. 586; Dz.U. z 2009 r., Nr 115, poz. 958; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1704; Dz.U. z 2009 r., Nr 58, poz. 485; Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Dz.U. z 2009 r., Nr 98, poz. 817; Dz.U. z 2009 r., Nr 99, poz. 825; Dz.U. z 2010 r., Nr 105, poz. 655; Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228; Dz.U. z 2010 r., Nr 224, poz. 1459; Dz.U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1655; Dz.U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700; Dz.U. z 2011 r., Nr 144, poz. 855; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378; Dz.U. z 2011 r., Nr 36, poz. 181; Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322; Dz.U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432; Dz.U. z 2012 r., poz. 908; Dz.U. z 2012 r., poz. 1110; Dz.U. z 2013 r., poz. 2 ; Dz.U. z 2013 r., poz. 675; Dz.U. z 2013 r., poz. 896; Dz.U. z 2013 r., poz. 1028; Dz.U. z 2014 r., poz. 208)


LWKZ.110.21.2014

ZARZĄDZENIE NR 21/2014
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 02.09.2014 r.

w sprawie powołania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Komisji Dyscyplinarnej


Na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 493) oraz Porozumienia w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej wspólnej dla członków korpusu służby cywilnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25.08.2014 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się do wspólnej Komisji Dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim czterech przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków:
1) Alicję Dudę – Starszego inspektora ochrony zabytków,
2) Karolinę Idryjan – Inspektora ochrony zabytków,
3) Błażeja Skazińskiego – Kierownika Delegatury,
4) Teresę Witkowską – Starszego inspektora ochrony zabytków.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.19.2014

ZARZĄDZENIE NR 19/ 2014
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) oraz Wewnętrznej procedury naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącej załącznik do zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2013
z dnia 29.05.2013 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – mgr Kamila Domagalska;
3) Członek Komisji – mgr Błażej Skaziński;
4) Członek Komisji – mgr Anna Świst.
§ 2. Zobowiązuje się komisję do wnikliwego i rzetelnego zapoznania się ze złożonymi ofertami jak również do przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zakwalifikowanymi do II etapu oraz wyłonienia kandydatów na stanowisko: Referenta ds. obsługi sekretariatu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Delegaturze w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Zobowiązuje się Komisję do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego naboru.
§ 4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.18.2014

Zarządzenie nr 18/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Na podstawie § 9 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz na podstawie § 1 ust. 3, § 16 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zarządza się, co następuje:

§1. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wlkp., zwanym dalej "Urzędem", stosuje się - od dnia ogłoszenia niżej wymienionego aktu - przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67), a w szczególności:
1) instrukcję kancelaryjną stanowiącą Załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia,
2) jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej
w województwie i urzędów obsługujących te organy, stanowiący Załącznik nr 5 do ww. Rozporządzenia,
3) instrukcję archiwalną, stanowiącą Załącznik nr 6 do ww. Rozporządzenia.

§2. W Urzędzie czynności kancelaryjne oraz gromadzenie dokumentacji w archiwum zakładowym wykonuje się w systemie tradycyjnym.

§3. Określa się rodzaj przesyłek wpływających do Urzędu, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny:
1) przesyłki zawierające informacje niejawne,
2) przesyłki zawierające oferty złożone w postępowaniu konkursowym na stanowiska
w służbie cywilnej,
3) przesyłki zawierające oferty w ramach przetargu,
4) przesyłki adresowane imiennie z zastrzeżeniem przekazania „do rąk własnych”.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.17.2014

Zarządzenie nr 17/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje
§ 1. Służbowe telefony komórkowe, komputery, laptopy oraz aparaty fotograficzne
z urządzeniami zewnętrznymi przypisanymi do tego sprzętu są powierzane pracownikom, na podstawie odrębnej umowy o przyjęciu odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Służbowe telefony komórkowe, będące w dyspozycji Urzędu przysługują:
1) Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
2) Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) Kierownikowi Delegatury.
2. Pracownicy nie wymienieni w ust. 1 mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych, które znajdują się w sekretariacie Urzędu oraz
w sekretariacie Delegatury Urzędu.
3. Telefony, które znajdują się w sekretariacie Urzędu oraz w sekretariacie Delegatury Urzędu zostają przekazane Referentom ds. obsługi sekretariatu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Referenci ds. obsługi sekretariatu każdorazowo wydają telefony komórkowe do celów służbowych pracownikom, o których mowa ust. 2.
5. Rozmowy telefoniczne przeprowadzane przez pracowników, o których mowa w ust. 2, odnotowywane są w rejestrze prowadzonym przez Referentów ds. obsługi sekretariatu.
6. Aparaty fotograficzne, będące w dyspozycji Urzędu przysługują:
1) Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
2) Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) Kierownikowi Delegatury,
4) Kierownikowi Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych,
5) Starszemu inspektorowi ochrony zabytków,
6) Inspektorowi ochrony zabytków.
§ 3. 1. Koszty z tytułu korzystania z powierzonego mienia określonego w § 1,
w tym także koszty zakupu, napraw, eksploatacji winny być uzgodnione z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Głównym Księgowym.
2. Kontrolę wykonania budżetu, dotyczącą kosztów powierzonego mienia sprawuje Główny Księgowy.
§ 4. 1. Do podstawowych praw i obowiązków pracownika w zakresie korzystania z powierzonego mienia określonego w § 1 należy:
1) przestrzeganie zasady celowości i oszczędności;
2) nieudostępnianie powierzonego mienia osobom trzecim;
3) utrzymywanie powierzonego mienia w należytym stanie technicznym, korzystanie z niego zgodnie z instrukcją obsługi producenta;
4) należyta dbałość o powierzone mienie Urzędu w tym niezwłoczne informowanie przełożonego o każdym przypadku jego utraty.
2. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty powierzonego mienia, o którym mowa w § 1, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Jeżeli utrata mienia nastąpiła na skutek kradzieży, rozboju albo w innych okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa, niezbędne jest zgłoszenie tego faktu policji.
3. W przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego zablokowania numeru u operatora. W razie zwłoki lub niedopełnienia powyższego obowiązku pracownik zobowiązany jest do pokrycia należności wynikających
z rachunku telefonicznego za okres od chwili utraty telefonu.
§ 5. Zmiana położenia poszczególnych sprzętów, stanowiących wyposażenie pomieszczeń, wymaga uprzedniej akceptacji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgłoszenia tego faktu do Wydziału Budżetu Finansów i Administracji.
§ 6. Korzystanie z powierzonego mienia poza siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. jest dopuszczalne w zakresie mienia wskazanego w protokole zdawczo – odbiorczym wyłącznie na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych.
§ 7.
1. Pracownik traci prawo do użytkowania powierzonego mienia określonego
w § 1 z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę.
2. Pracownik zobowiązany jest zwrócić powierzone mienie w terminie wskazanym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.
§ 9. Traci moc zarządzenie nr 14/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04.04.2014 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr 1


LWKZ.110.16.2014

Zarządzenie nr 16/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad wydatkowania środków publicznych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Na podstawie 92 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), art. 44 ust. 3 i 68 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 17 i 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) wprowadza się:

Zasady wydatkowania środków publicznych
Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o :
1) LWKZ - rozumie się przez to Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) urzędzie - rozumie się przez to Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze,
3) Zastępcy LWKZ - rozumie się przez to Zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4) Kierowniku Delegatury - rozumie się przez to kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp.
5) Kierowników Wydziałów - rozumie się przez to kierowników Wydziałów Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
6) Komisji -rozumie się przez to Komisję Przetargową powołaną zarządzeniem LWKZ
7) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

§ 2. Ustala się zasady związane z wydatkowaniem środków publicznych na zakup dostaw,
usług, robót budowlanych dokonywanych na cele i w wysokościach ustalonych w budżecie LWKZ w zakresie:
1) wydatków podlegających ustawie,
2) wydatków, do których nie stosuje się zasad określonych w ustawie.

§ 3.1. Wydatkowanie środków publicznych jest realizowane po przeprowadzeniu analizy wydatkowania zgodnie z:
1) zasadą celowości- tj. działalności zmierzającej do realizacji zamierzonego celu,
2) zasadą gospodarności- tj. działalności racjonalnej i oszczędnej,
3) zasadą legalności- tj. działalności zgodnej z prawem, z uwzględnieniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przynoszących wymierne korzyści zamawiającemu z zachowaniem zasad konkurencyjności.
2. Wydatkowanie środków publicznych dokonywane jest według procedur określonych ustawą oraz procedur określonych niniejszym Zarządzeniem, stosownie do zapisów uchwalonego budżetu.

Rozdział 2

Udzielanie zamówień o wartości przekraczającej w złotych
równowartość kwoty 30.000 EURO


§ 4.1. Wydatkowanie środków publicznych, o których mowa w § 2 pkt. 1 następuje zgodnie z planem finansowym wydatków.
2. Plan finansowy wydatków przygotowuje Główna Księgowa i przedkłada do zatwierdzenia LWKZ lub jego zastępcy.

§ 5.1. Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym wydatków Kierownicy Wydziałów
oraz pracownicy odpowiedzialni za realizację wydatków przygotowują wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, określając w nich w szczególności:
1) przedmiot zamówienia,
2) wartość szacunkową zamówienia, w przypadku robot budowlanych - określoną w oparciu o kosztorys inwestorski,
3) proponowany tryb postępowania.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wniosek podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez LWKZ w uzgodnieniu z głównym księgowym.
§ 6.1. LWKZ powołuje komisję przetargową zarządzeniem (wg wzoru określonego w załączniku Nr 2), ustalając jej skład osobowy oraz funkcje członków.
2. Komisję przetargową powołuje się, jeżeli wartość zamówienia publicznego jest
wyższa od 30 000 EURO.
3. Komisja przetargowa działa zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu.

§ 7. Zamówienia publiczne powyżej 30.000 EURO rejestrowane są przez pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówień publicznych, w rejestrze zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zgodnie z klasyfikacją jednolitego rzeczowego wykazu akt.

§ 8. Zobowiązuje się pracowników merytorycznych, do których zakresu obowiązków należą realizowane zadania do współdziałania w podejmowaniu czynności celem prawidłowego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą i Zarządzeniem.


Rozdział 3
Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30.000 EURO

§ 9. Zamówień których wartość szacunkowa (netto), określona w planie rzeczowo-finansowym wydatków na dany rok budżetowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO udziela się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
§ 10. 1.Udzielenie zamówienia poprzedza przeprowadzenie rozeznania rynku:
1) dla zamówień, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto w formie telefonicznej, elektronicznej, faksu, pisma, lub porównania cen w punktach sprzedaży.
2) dla zamówień, których wartość przekracza kwotę 40.000 zł netto poprzez skierowanie zapytania ofertowego do minimum 2 wykonawców z zastrzeżeniem § 14.
3) dla zamówień, które dotyczą robót budowlanych, których wartość przekracza kwotę 40.000 zł netto sporządza się kosztorys inwestorski, który określa wartość zamówienia.

§ 11. 1.Udokumentowanie udzielenia zamówienia powyżej 20.000 zł netto następuje w formie notatki,
2. Decyzję w sprawie podejmuje LWKZ po uzgodnieniu z głównym księgowym.
LWKZ zatwierdza wybór oferenta obok notatki sporządzonej przez wskazaną osobę oraz podpisuje zlecenie lub umowę.
§ 12. Udzielenie zamówienia o wartości powyżej 40.000 zł netto może nastąpić na wniosek pracownika, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia, postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej 40 000 zł netto, należy udokumentować protokołem według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5. Decyzję w tej sprawie podejmuje LWKZ po uzgodnieniu z głównym księgowym.
§ 13. Do wydatków ponoszonych na zakup paliwa do samochodów służbowych § 10 -12 nie stosuje się.
§ 14. W przypadku awarii i innych zdarzeń losowych zamówienie o wartości powyżej 40.000 zł netto może być udzielane według trybu określonego dla zamówień powyżej 20.000 zł netto. Decyzję w tej sprawie podejmuje LWKZ w uzgodnieniu z głównym księgowym na wniosek pracownika stwierdzającego ww. zdarzenia losowe.
§ 15. Rejestr zleceń lub umów dotyczących wydatków do 30.000 EURO prowadzi pracownik Wydziału Budżetu, Finansów i Administracji.


Rozdział IV
Komisja przetargowa

§ 16. 1. Komisja powołana zarządzeniem LWKZ rozpoczyna działalność z dniem powołania.
2. Komisja działa w siedzibie urzędu.

§ 17. Do zadań komisji w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przygotowanie m. in.:
1) projektu ogłoszenia lub zaproszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) propozycji listy wykonawców w trybie zapytania o cenę, negocjacji bez ogłoszenia, do których mogłoby być skierowane zaproszenia;
3) propozycję zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone negocjacje;
4) projektu SIWZ.

§ 18. Do zadań komisji w ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy m. in.:
1) przedstawienie propozycji:
a) wyjaśnień dotyczących treści SIWZ,
b) wprowadzenia zmian do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) przedłużenia terminu składania ofert,
d) przedłużenia terminu związania ofertą, w tym terminu ważności wadium;
2) prowadzenie negocjacji z wykonawcami w przypadkach przewidzianych ustawą;
3) dokonanie otwarcia ofert;
4) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom;
5) przedstawienie propozycji wezwania wykonawców do:
a) uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów,
b) złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
6) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert;
7) przedstawienie LWKZ propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty;
8) wystąpienie z wnioskiem do LWKZ o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
9) przyjęcie i analiza wniesionych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest z uzyskaniem akceptacji przewodniczącego komisji i radcy prawnego.

§ 19. 1. Ocena spełniania warunków odbywa się na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”.
2. Każdy z członków komisji dokonuje indywidualnej oceny ofert.
3. Indywidualna ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert.
4. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie warunków i kryteriów zawartych w SIWZ.

§ 20.1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) kierowanie pracami komisji m. in. poprzez wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie;
2) podział prac przydzielanych członkom komisji;
3) reprezentowanie komisji we wszystkich sprawach niewymagających zatwierdzenia lub aprobaty prezydenta;
4) odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń zgodnie z ustawą;
5) wnioskowanie do LWKZ o wyłączenie z postępowania członka komisji, który nie złoży oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności albo złoży oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy lub złoży oświadczenie w sposób oczywisty niezgodny z prawdą oraz może wnioskować, w razie potrzeby, o zawieszenie działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;
6) w przypadku braku co najmniej 50% składu komisji, przedstawienie LWKZ propozycji zmian w składzie komisji z zachowaniem § 18 ust. 2;
7) ocena złożonych ofert;
8) informowanie LWKZ o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania;
9) nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na pytania wykonawców w imieniu komisji;
10) nadzór nad prawidłowością udzielanych odpowiedzi na protest w uzgodnieniu z radcą prawnym;
11) podpisywanie dokumentów, powstających w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego;
12) reprezentowanie zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

§ 21. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 22. Projekt SIWZ i treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym komisja przedstawia do zatwierdzenia LWKZ.
§ 23. 1. Przewodniczący komisji wyznacza termin posiedzenie komisji, na którym następuje otwarcie ofert lub wniosków na dzień wskazany w ogłoszeniu lub zaproszeniu właściwych dla poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą.
2. Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego podawana jest do publicznej wiadomości bezpośrednio przed otwarciem ofert.
3. Przedmiotem posiedzenia jest otwarcie i odczytanie treści złożonych ofert lub wniosków albo przeprowadzenie negocjacji.
4. Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 3, przewodniczący wyznacza kolejny termin posiedzenia komisji w celu dokonania oceny złożonych ofert lub wniosków albo w celu dokonania innych czynności przewidzianych w ustawie i regulaminie.

§ 24. 1. Po zapoznaniu się z treścią ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, członkowie komisji składają przewodniczącemu pisemne oświadczenia, w zakresie podlegania wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą.
2. Przewodniczący komisji składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, LWKZ.

§ 25. 1. W przypadku ujawnienia okoliczności wyłączających możliwość udziału członka komisji w jej dalszych pracach, pisemnie informuje on o tym fakcie przewodniczącego w oświadczeniu, o którym mowa w § 26 ust. 1.
2. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1 przewodniczący komisji dokonuje wyłączania członka komisji poprzez przedstawienie LWKZ propozycji zmian w składzie komisji 3. Dalsze czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonuje komisja w zmienionym składzie, zatwierdzona przez LWKZ w trybie określonym w § 6 Zarządzenia.

§ 26. 1. W przypadku wyłączenia członka komisji z jej prac powtarza się czynności dokonane z jego udziałem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Powtórzenie czynności z udziałem członka, który został wyłączony, nie stosuje
się w przypadku czynności otwarcia ofert oraz tych czynności faktycznych, które nie mają wpływu na wynik postępowania.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy członek komisji zostanie wyłączony z powodu niezłożenia oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu lub, gdy złoży oświadczenie niezgodne z prawdą.

§ 27.1. LWKZ unieważnia czynność komisji w toku postępowania podjętą z naruszeniem przepisów prawa.
2. Komisja na polecenie LWKZ powtarza czynność, o której mowa w ust. 1.

§ 28. 1. Na posiedzeniu komisji w sprawie oceny ofert następuje ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena ofert według kryteriów wskazanych w SIWZ, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert.
2. Po przeanalizowaniu złożonych ofert następuje wykluczenie wykonawców podlegających wykluczeniu, odrzucenie ofert podlegających odrzuceniu, zaproponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania zgodnie z przepisami ustawy.

§ 29. 1. Każdy z członków komisji dokonuje indywidualnej oceny ofert według kryteriów określonych w SIWZ.
2. Ocena ofert według zasad określonych w ust. 1 odbywa się na karcie indywidualnej oceny ofert wg odrębnych przepisów.
3. Po dokonaniu przeliczeń oraz oceny, komisja wskazuje prezydentowi lub zastępcy prezydenta najkorzystniejszą ofertę.

§ 30. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja sporządza pisemny protokół postępowania wg odrębnych przepisów.

§ 31. Członek komisji nie może wstrzymać się od głosu, może natomiast żądać załączenia jego odrębnego, pisemnego stanowiska do protokołu postępowania.

§ 32. LWKZ zatwierdza i podpisuje dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 33. Protest na czynności podjęte przez zamawiającego bądź zaniechanie czynności przez zamawiającego Przewodniczący Komisji przekazuje, wraz ze stanowiskiem Komisji (projektem odpowiedzi na protest), do rozpatrzenia LWKZ.

§ 34. W przypadku wniesienia odwołania przez wykonawcę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, osobą reprezentującą zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą jest przewodniczący komisji lub inna osoba wyznaczona przez LWKZ.

Rozdział V
Przepisy końcowe


§ 35. Regulamin nie wyłącza zastosowania innych przepisów dotyczących obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

§ 36. Traci moc zarządzenie nr 9 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wydatkowania środków publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 37. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy LWKZ, Głównej Księgowej, Kierownikowi Delegatury i Kierownikom Wydziałów. Do przestrzegania zasad określonych niniejszym zarządzeniem zobowiązuje się wszystkich pracowników urzędu.

§ 38. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr 01-05


LWKZ.110.15.2014

Zarządzenie nr 15/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 04 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku ze standardami kontroli zarządczej ogłoszonymi komunikatem nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1 Wprowadzam do użytku bieżącego określone poniżej uregulowania stanowiące zasady przeprowadzania kontroli zarządczej w WUOZ w Zielonej Górze, z celu zapewnienia właściwej realizacji zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.


I. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

§ 2. 1. Zasady funkcjonowania, organizację i strukturę WUOZ w Zielonej Górze określają:

 • rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75 poz. 706);
 • statut WUOZ w Zielonej Górze, zatwierdzony zarządzeniem Wojewody Lubuskiego nr 213 z dnia 30 czerwca 2010 r.;
 • regulamin organizacyjny WUOZ w Zielonej Górze, zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 26/09 LWKZ z dnia 26.10.2009 r., określający zasady funkcjonowania oraz kierowania WUOZ w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp., nazwy oraz zakresy działania wydziałów stanowisk pracy i innych komórek organizacyjnych, organizację pracy oraz inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania Urzędu;
 • regulamin pracy WUOZ w Zielonej Górze, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 19/10 LWKZ z dnia 04.10.2010 r.

2. Rekrutacja nowych pracowników korpusu służby cywilnej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). Proces zatrudnienia prowadzony jest w oparciu o regulamin przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w WUOZ w Zielonej Górze, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 12 LWKZ z dnia 20.01.2009 r.

3. Pracownicy korpusu służby cywilnej podlegają ocenie (pierwszej i okresowej) zgodnie z ustawowymi unormowaniami dotyczącymi przeprowadzenia oceny.

4. Każdy pracownik WUOZ w Zielonej Górze otrzymuje na piśmie opis stanowiska pracy, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Przyjęcie opisu stanowiska przez pracownika jest potwierdzone jego podpisem. Delegowanie uprawnień następuje na piśmie ze wskazaniem zakresu i terminu obowiązywania powierzonych czynności.

5. Rozwój kompetencji pracowników następuje poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach specjalistycznych, konferencjach naukowych.

6. W jednostce obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników Służby Cywilnej.

II. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

§ 3.1. W związku z wprowadzeniem budżetu zadaniowego jako metody zarządzania finansami publicznymi, polecam stosowanie procedury pracy związanej z budową budżetu zadaniowego i gromadzeniem danych dotyczących jego realizacji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się system monitorowania realizacji zadań w systemie rocznym, za który odpowiadają następujące osoby:

a) w zakresie realizacji zadań merytorycznych :
• na szczeblu Delegatury – Kierownik delegatury;
• na szczeblu WUOZ – zastępca.LWKZ

b) w zakresie realizacji planu zadaniowego WUOZ – Główny Księgowy.

3. Na zakończenie każdego roku kalendarzowego, osoby wymienione w pkt. 2a i 2b - dokonują oceny realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium skuteczności, efektywności i oszczędności.

4. Na koniec każdego roku kalendarzowego osoby wymienione w pkt. 2a i 2b - dokonują identyfikacji i oceny ryzyka w odniesieniu do celów i zadań, przeprowadzają analizę prawdopodobieństwa jego występowania i skutków w kolejnym roku, określają poziom akceptowanego ryzyka na następny okres obrachunkowy.

5. Oceny końcowe i wnioski opracowane zgodnie z pkt. 3 i 4 mające charakter oświadczenia pisemnego podpisanego przez osoby wskazane w pkt. 2a i 2b, przedkładane są LWKZ nie później jak do 31 stycznia roku następnego. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.


III. MECHANIZMY KONTROLI

§ 4. 1. Kontrolę finansową w WUOZ w Zielonej Górze sprawuje LWKZ, zastępca LWKZ, Kierownik delegatury, Główny Księgowy oraz pracownicy, którzy przyjęli obowiązki z zakresu gospodarki finansowej – zgodnie z zakresami czynności, na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Wprowadzam następujące mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych stanowiących załączniki do zarządzenia w postaci w/w procedur :

 • zał. nr 3 – system kontroli finansowej dla potrzeb wewnętrznych urzędu;
 • zał. nr 4 – procedura wydatkowania środków pieniężnych na wynagrodzenia;
 • zał. nr 5 – procedura gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,
 • zał. nr 6 – procedura zakupu materiałów i wyposażenia;
 • zał. nr 7 – procedura zakupu usług (za wyjątkiem zadań konserwatorskich);
 • zał. nr 8 – procedura zakupu rzeczowego majątku trwałego;
 • zał. nr 9 – procedura pobierania i gromadzenia środków publicznych;
 • zał. nr 10 – procedura realizacji zadań konserwatorskich.

§ 5 W celu ujednolicenia zasad postępowania oraz czynności kontrolnych wprowadzam następujące procedury stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

 • zał. nr 11 procedura postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków :

A – nieruchomych;
B - ruchomych;
C – archeologicznych;

 •  zał. nr 12 – procedura udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym indywidualnie do wojewódzkiego rejestru zabytków;
 • zał. nr 13 – procedura wydawania pozwoleń;
 • zał. nr 14 – procedura prowadzenia czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • zał. nr 15 – procedura udostępniania dokumentacji i zbiorów archiwalnych jednostki;
 • zał. nr 16 – procedura przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej – instrukcja kancelaryjna;
 • zał. nr 17 - procedura służąca zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.

§ 6. 1. Zastępca LWKZ, Kierownik Delegatury, Kierownicy Wydziałów i upoważnieni przez LWKZ pracownicy są odpowiedzialni za nadzór nad terminowym i rzetelnym wykonywaniem zadań, dokonywanie ocen i zarządzanie ryzykiem.

2. LWKZ – w oparciu o wyniki kontroli zarządczej – zatwierdza zmiany wewnętrznych uregulowań jednostki lub podejmuje inne działania mające na celu poprawę wyników realizacji zadań.

3. Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników przechowywane są w aktach urzędu i dostępne są dla wszystkich osób, którym są niezbędne do realizacji zamierzonych celów jednostki.

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8 Traci moc zarządzenie nr 10/2011 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 9 Traci moc zarządzenie nr 7/2012 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i przyjęcia pisemnych procedur kontroli finansowej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Załączniki:  zalączniki01-17


LWKZ.110.14.2014

Zarządzenie nr 14/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 04 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, zwanym dalej „Urzędem”.
§ 2. 1. Służbowe telefony komórkowe, będące w dyspozycji Urzędu przysługują:
1) Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
2) Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
3) Kierownikowi Delegatury.
2. Pracownicy, nie wymienieni w ust. 1 mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych, które znajdują się w sekretariacie Urzędu oraz
w sekretariacie Delegatury Urzędu.
§ 3. Korzystanie z telefonów komórkowych do celów służbowych przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 odbywa się na podstawie umowy o przyjęciu odpowiedzialności materialnej pracownika, której wzór stanowi załącznik nr 1.
§ 4. 1. Telefony, które znajdują się w sekretariacie Urzędu oraz w sekretariacie Delegatury Urzędu zostają przekazane Referentom ds. obsługi sekretariatu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Referenci ds. obsługi sekretariatu każdorazowo wydają telefony komórkowe do celów służbowych pracownikom, o których mowa w § 2 ust. 2.
3. Rozmowy telefoniczne przeprowadzane przez pracowników, o których mowa w § 2 ust. 2, odnotowywane są w rejestrze prowadzonym przez Referentów ds. obsługi sekretariatu.
§ 5. 1. Koszty z tytułu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, w tym także koszty zakupu, napraw, eksploatacji winny być uzgodnione z Głównym Księgowym.
2. Kontrolę wykonania budżetu, dotyczącą kosztów służbowych telefonów komórkowych sprawuje Główny Księgowy.
3. Zakupu nowych telefonów komórkowych, kart aktywacyjnych i akcesoriów dokonuje pracownik, który użytkuje służbowy telefon komórkowy po uprzednim uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 6. 1. Do podstawowych praw i obowiązków pracownika w zakresie korzystania ze służbowego telefonu komórkowego należy:
1) przestrzeganie zasady celowości i oszczędności;
2) nieudostępnianie służbowego telefonu komórkowego osobom trzecim;
3) utrzymywanie telefonu służbowego w należytym stanie technicznym, korzystanie z niego zgodnie z instrukcją obsługi producenta;
3) należyta dbałość o mienie Urzędu, jakim jest służbowy telefon komórkowy, w tym niezwłoczne informowanie przełożonego o każdym przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego.
2. W przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zablokowania numeru u operatora, a następnie zgłoszenia tego faktu Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Jeżeli utrata telefonu nastąpiła na skutek kradzieży, rozboju albo w innych okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa, niezbędne jest zgłoszenie tego faktu policji.
3. W przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego z winy pracownika, pracownik ten ponosi wszelkie koszty związane z utratą telefonu.
4. W przypadku zwłoki lub niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 2 pracownik pokrywa należności wynikające z rachunku telefonicznego za okres od chwili zaginięcia lub kradzieży telefonu lub jego utraty na skutek ww. okoliczności, do chwili dopełnienia obowiązków określonych w ust. 2.
§ 7. 1. Pracownik traci prawo do używania służbowego telefonu komórkowego z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę.
2. Pracownik zobowiązany jest zwrócić telefon służbowy w terminie wskazanym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Główny Księgowy.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr1


LWKZ.110.13.2014

Zarządzenie nr 13/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zasad obsługi administracyjnej i finansowej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków  w Zielonej Górze

Na podstawie art. 99 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz 1568 ze zm.) w związku z § 8 ust. 1 Regulaminu Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze z dn. 09.04.2010 r. (został wprowadzony zarządzeniem nr 77 Wojewody Lubuskiego z dnia 09.04.2010 r., a następnie zmieniony zarządzeniami Wojewody Lubuskiego z dnia 13.02.2014 r. oraz z dnia 18.03.2014 r.) ustala się następujące zasady obsługi administracyjnej i finansowej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze:
§ 1. Członkowie Rady pełnią obowiązki społeczne.
§ 2. Sprawy obsługi administracyjnej i finansowej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków prowadzi Wydział ds. Budżetu, Finansów i Administracji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 3. 1. Przez obsługę administracyjną i finansową należy rozumieć:
1) zapewnienie członkom Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków niezbędnych materiałów biurowych oraz napojów i poczęstunku w związku z ich udziałem w posiedzeniach Rady;
2) wypłacenie należności tytułem zwrotu kosztów przejazdu z miejscowości zamieszkania do miejscowości, w której odbywa się posiedzenie Rady oraz powrotu do miejscowości zamieszkania poniesionych przez członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
w związku z ich udziałem w posiedzeniach Rady w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167).
2. Wypłata należności tytułem zwrotu kosztów przejazdu dokonywana jest na podstawie złożonego przez członka Rady wniosku i załączonych dowodów poświadczających poniesione wydatki w postaci biletów oraz ewidencji przebiegu pojazdu.
3. Nie zwraca się kosztów podróży za przelot samolotem oraz przejazd taksówką.
§ 4. Za prawidłową realizację postanowień niniejszego zarządzenia odpowiedzialny jest Główny Księgowy.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 41/2006 LWKZ z dn. 11 września 2006 r. w sprawie zasad obsługi administracyjnej i finansowej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze.
§ 6. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.12.2014

Zarządzenie nr 12/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze są obowiązani, na podstawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584, z późn. zm.), do składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym według formularza określonego załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym ( Dz.U. z 2011 r. 150 poz. 890).

§ 2. Oświadczenie o stanie majątkowym należy przekazać Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze

1) przed objęciem stanowiska służbowego – według stanu majątkowego na dzień złożenia dokumentu,
2) w trakcie zajmowania stanowiska służbowego – każdego roku do 31 marca według stanu majątkowego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
3) w dniu opuszczenia stanowiska – według stanu majątkowego na dzień złożenia dokumentu.

§ 3. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze przyjmuje, przechowuje i udostępnia oświadczenia o stanie majątkowym. Przyjmujący sprawdza w szczególności, czy jest podpisane i opatrzone datą oraz czy jest wypełnione w sposób jednoznaczny, właściwy i kompletny. W przypadku stwierdzenia uchybień w treści oświadczenia, przyjmujący zwraca się do osoby składającej oświadczenie z żądaniem ich niezwłocznego usunięcia.

§ 4. Oświadczenie o stanie majątkowym jest dokumentem stanowiącym tajemnicę prawnie chronioną. Podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. Dostęp do oświadczenia mają wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez przyjmującego. Osoba składająca może wyrazić pisemna zgodę na jego ujawnienie.

§ 5. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków sporządza pisemną analizę złożonych oświadczeń majątkowych.

§ 6. Analiza stanowi tajemnicę prawnie chronioną. Wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zakres analizy obejmuje:

1) sprawdzenie terminowości złożenia oświadczenia,
2) sprawdzenie formalnej poprawności, kompletności i jednoznaczności oświadczenia,
3) sprawdzenie przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
4) porównanie treści obecnego oświadczenia z treścią poprzedniego,
5) ocenę zmiany stanu majątku osoby składającej.

§ 8. Udostępnianie oświadczeń lub ich kopii jest możliwe tylko na pisemny wniosek złożony przez podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr1


LWKZ.110.11.2014

Zarządzenie nr 11/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z samochodów służbowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy oraz pracownikowi odpowiedzialnemu za sprawy kadrowe.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 3 z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr1


LWKZ.110.10.2014

Zarządzenie nr 10/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości określającej zasady prowadzenia rachunkowości przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze¬gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jed. Dz.U.2013.289 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, rozporządzeniu Ministra Finan¬sów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r., nr 38 poz. 207 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. nr 235, poz. 1546), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym ( Dz. U. z 2011 r. nr 298 poz. 1766 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2010 r. nr 20 poz. 103 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się jako obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. Politykę Rachunkowości określająca zasady prowadzenia rachunkowości przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 1/2012 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Lubuskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Polityki Rachunkowości określającej zasady prowadzenia rachunko-wości przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Załączniki: załącznik nr1


LWKZ.110.9.2014

Zarządzenie nr 9/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie Regulaminu udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz.

Na podstawie § 9 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 14, lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, określający zasady udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 9 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 grudnia 2005 r., w sprawie Regulaminu udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz.

§ 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr 1


LWKZ.110.8.2014

Zarządzenie nr 8/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 07 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. nr 330 z 2013 r.) zarządza się co następuje:


§ 1. Wprowadza się jako obowiązującą od dnia 7 marca 2014 r. Instrukcję w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Obowiązek stosowania Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze powierza się wszystkim pracownikom.

§ 3. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Główna Księgowa

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 8/2010 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Lubuskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych.

Załączniki: załącznik nr1


LWKZ.110.7.2014

Zarządzenie nr 7/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 07 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad wydatkowania środków publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Na podstawie 92 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 t. jedn.), art. 44 ust. 3 i 68 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 2 i 3 i 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 168, t. jedn..) wprowadza się:

Zasady wydatkowania środków publicznych
Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o :
1) LWKZ - rozumie się przez to Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) urzędzie - rozumie się przez to Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze,
3) Zastępcy LWKZ - rozumie się przez to Zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4) Kierowniku Delegatury - rozumie się przez to kierownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp.
5) Kierowników Wydziałów - rozumie się przez to kierowników Wydziałów Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
6) Komisji -rozumie się przez to Komisję Przetargową powołaną zarządzeniem LWKZ
7) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 t. jedn.)

§ 2. Ustala się zasady związane z wydatkowaniem środków publicznych na zakup dostaw,
usług, robót budowlanych dokonywanych na cele i w wysokościach ustalonych w budżecie LWKZ w zakresie:
1) wydatków podlegających ustawie,
2) wydatków, do których nie stosuje się zasad określonych w ustawie.

§ 3.1. Wydatkowanie środków publicznych jest realizowane po przeprowadzeniu analizy wydatkowania zgodnie z:
1) zasadą celowości- tj. działalności zmierzającej do realizacji zamierzonego celu,
2) zasadą gospodarności- tj. działalności racjonalnej i oszczędnej,
3) zasadą legalności- tj. działalności zgodnej z prawem, z uwzględnieniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przynoszących wymierne korzyści zamawiającemu z zachowaniem zasad konkurencyjności.
2. Wydatkowanie środków publicznych dokonywane jest według procedur określonych ustawą oraz procedur określonych niniejszym Zarządzeniem, stosownie do zapisów uchwalonego budżetu.

Rozdział 2

Udzielanie zamówień o wartości przekraczającej w złotych
równowartość kwoty 14.000 EURO


§ 4.1. Wydatkowanie środków publicznych, o których mowa w § 2 pkt 1 następuje zgodnie z planem finansowym wydatków.
2. Plan finansowy wydatków przygotowuje Główna Księgowa i przedkłada do zatwierdzenia LWKZ lub jego zastępcy.

§ 5.1. Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym wydatków Kierownicy Wydziałów
oraz pracownicy odpowiedzialni za realizację wydatków przygotowują wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, określając w nich w szczególności:
1) przedmiot zamówienia,
2) wartość szacunkową zamówienia, w przypadku robot budowlanych - określoną w oparciu o kosztorys inwestorski,
3) proponowany tryb postępowania.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wniosek podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez LWKZ w uzgodnieniu z głównym księgowym.
§ 6.1. LWKZ powołuje komisję przetargową zarządzeniem (wg wzoru określonego w załączniku Nr 2), ustalając jej skład osobowy oraz funkcje członków.
2. Komisję przetargową powołuje się, jeżeli wartość zamówienia publicznego jest
wyższa od 14 000 EURO.
3. Komisja przetargowa działa zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu.

§ 7. Zamówienia publiczne powyżej 14.000 EURO rejestrowane są przez pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówień publicznych, w rejestrze zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zgodnie z klasyfikacją jednolitego rzeczowego wykazu akt.

§ 8. Zobowiązuje się pracowników merytorycznych do współdziałania w podejmowaniu czynności celem prawidłowego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą i Zarządzeniem.


Rozdział 3
Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 14.000 EURO


§ 9. Zamówień których wartość szacunkowa (netto), określona w planie rzeczowo-finansowym wydatków na dany rok budżetowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO udziela się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
§ 10. 1.Udzielenie zamówienia poprzedza przeprowadzenie rozeznania rynku:
1) dla zamówień, których wartość przekracza kwotę 10.000 zł netto w formie telefonicznej, elektronicznej, faksu, pisma, lub porównania cen w punktach sprzedaży.
2) dla zamówień, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto poprzez skierowanie zapytania ofertowego do minimum 2 wykonawców z zastrzeżeniem § 14.
3) dla zamówień, które dotyczą robót budowlanych, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto sporządza się kosztorys inwestorski, który określa wartość zamówienia.

§ 11. 1.Udokumentowanie udzielenia zamówienia powyżej 10.000 zł netto następuje w formie notatki,
2. Decyzję w sprawie podejmuje LWKZ po uzgodnieniu z głównym księgowym.
LWKZ zatwierdza wybór oferenta obok notatki sporządzonej przez wskazaną osobę oraz podpisuje zlecenie lub umowę.
§ 12. Udzielenie zamówienia o wartości powyżej 20.000 zł netto może nastąpić na wniosek pracownika, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia, postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej 20 000 zł netto, należy udokumentować protokołem według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5. Decyzję w tej sprawie podejmuje LWKZ po uzgodnieniu z głównym księgowym.
§ 13. Do wydatków ponoszonych na zakup paliwa do samochodów służbowych §§ 10 -12 nie stosuje się.
§ 14. W przypadku awarii i innych zdarzeń losowych zamówienie o wartości powyżej 20.000 zł netto może być udzielane według trybu określonego dla zamówień powyżej 10.000 zł netto. Decyzję w tej sprawie podejmuje LWKZ w uzgodnieniu z głównym księgowym na wniosek pracownika stwierdzającego ww. zdarzenia losowe.
§ 15. Rejestr zleceń lub umów dotyczących wydatków do 14.000 EURO prowadzi wskazany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pracownik .


Rozdział IV
Komisja przetargowa

§ 16. 1. Komisja powołana zarządzeniem LWKZ rozpoczyna działalność z dniem powołania.
2. Komisja działa w siedzibie urzędu.

§ 17. Do zadań komisji w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przygotowanie m. in.:
1) projektu ogłoszenia lub zaproszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) propozycji listy wykonawców w trybie zapytania o cenę, negocjacji bez ogłoszenia, do których mogłoby być skierowane zaproszenia;
3) propozycję zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone negocjacje;
4) projektu SIWZ.

§ 18. Do zadań komisji w ramach przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy m. in.:
1) przedstawienie propozycji:
a) wyjaśnień dotyczących treści SIWZ,
b) wprowadzenia zmian do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) przedłużenia terminu składania ofert,
d) przedłużenia terminu związania ofertą, w tym terminu ważności wadium;
2) prowadzenie negocjacji z wykonawcami w przypadkach przewidzianych ustawą;
3) dokonanie otwarcia ofert;
4) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom;
5) przedstawienie propozycji wezwania wykonawców do:
a) uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz złożenia wyjaśnień dotyczących tych dokumentów,
b) złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
6) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert;
7) przedstawienie LWKZ propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty;
8) wystąpienie z wnioskiem do LWKZ o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
9) przyjęcie i analiza wniesionych protestów oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na protest z uzyskaniem akceptacji przewodniczącego komisji i radcy prawnego.

§ 19. 1. Ocena spełniania warunków odbywa się na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”.
2. Każdy z członków komisji dokonuje indywidualnej oceny ofert.
3. Indywidualna ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert.
4. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie warunków i kryteriów zawartych w SIWZ.

§ 20.1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) kierowanie pracami komisji m. in. poprzez wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie;
2) podział prac przydzielanych członkom komisji;
3) reprezentowanie komisji we wszystkich sprawach niewymagających zatwierdzenia lub aprobaty prezydenta;
4) odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń zgodnie z ustawą;
5) wnioskowanie do LWKZ o wyłączenie z postępowania członka komisji, który nie złoży oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności albo złoży oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy lub złoży oświadczenie w sposób oczywisty niezgodny z prawdą oraz może wnioskować, w razie potrzeby, o zawieszenie działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;
6) w przypadku braku co najmniej 50% składu komisji, przedstawienie LWKZ propozycji zmian w składzie komisji z zachowaniem § 18 ust. 2;
7) ocena złożonych ofert;
8) informowanie LWKZ o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania;
9) nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na pytania wykonawców w imieniu komisji;
10) nadzór nad prawidłowością udzielanych odpowiedzi na protest w uzgodnieniu z radcą prawnym;
11) podpisywanie dokumentów, powstających w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego;
12) reprezentowanie zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

§ 21. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 22. Projekt SIWZ i treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym komisja przedstawia do zatwierdzenia LWKZ.
§ 23. 1. Przewodniczący komisji wyznacza termin posiedzenie komisji, na którym następuje otwarcie ofert lub wniosków na dzień wskazany w ogłoszeniu lub zaproszeniu właściwych dla poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą.
2. Kwota brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego podawana jest do publicznej wiadomości bezpośrednio przed otwarciem ofert.
3. Przedmiotem posiedzenia jest otwarcie i odczytanie treści złożonych ofert lub wniosków albo przeprowadzenie negocjacji.
4. Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 3, przewodniczący wyznacza kolejny termin posiedzenia komisji w celu dokonania oceny złożonych ofert lub wniosków albo w celu dokonania innych czynności przewidzianych w ustawie i regulaminie.

§ 24. 1. Po zapoznaniu się z treścią ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, członkowie komisji składają przewodniczącemu pisemne oświadczenia, w zakresie podlegania wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą.
2. Przewodniczący komisji składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, LWKZ.

§ 25. 1. W przypadku ujawnienia okoliczności wyłączających możliwość udziału członka komisji w jej dalszych pracach, pisemnie informuje on o tym fakcie przewodniczącego w oświadczeniu, o którym mowa w § 26 ust. 1.
2. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1 przewodniczący komisji dokonuje wyłączania członka komisji poprzez przedstawienie LWKZ propozycji zmian w składzie komisji 3. Dalsze czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonuje komisja w zmienionym składzie, zatwierdzona przez LWKZ w trybie określonym w § 6 Zarządzenia.

§ 26. 1. W przypadku wyłączenia członka komisji z jej prac powtarza się czynności dokonane z jego udziałem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Powtórzenie czynności z udziałem członka, który został wyłączony, nie stosuje
się w przypadku czynności otwarcia ofert oraz tych czynności faktycznych, które nie mają wpływu na wynik postępowania.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy członek komisji zostanie wyłączony z powodu niezłożenia oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu lub, gdy złoży oświadczenie niezgodne z prawdą.

§ 27.1. LWKZ unieważnia czynność komisji w toku postępowania podjętą z naruszeniem przepisów prawa.
2. Komisja na polecenie LWKZ powtarza czynność, o której mowa w ust. 1.

§ 28. 1. Na posiedzeniu komisji w sprawie oceny ofert następuje ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena ofert według kryteriów wskazanych w SIWZ, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert.
2. Po przeanalizowaniu złożonych ofert następuje wykluczenie wykonawców podlegających wykluczeniu, odrzucenie ofert podlegających odrzuceniu, zaproponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania zgodnie z przepisami ustawy.

§ 29. 1. Każdy z członków komisji dokonuje indywidualnej oceny ofert według kryteriów określonych w SIWZ.
2. Ocena ofert według zasad określonych w ust. 1 odbywa się na karcie indywidualnej oceny ofert wg odrębnych przepisów.
3. Po dokonaniu przeliczeń oraz oceny, komisja wskazuje prezydentowi lub zastępcy prezydenta najkorzystniejszą ofertę.

§ 30. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja sporządza pisemny protokół postępowania wg odrębnych przepisów.

§ 31. Członek komisji nie może wstrzymać się od głosu, może natomiast żądać załączenia jego odrębnego, pisemnego stanowiska do protokołu postępowania.

§ 32. LWKZ zatwierdza i podpisuje dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 33. Protest na czynności podjęte przez zamawiającego bądź zaniechanie czynności przez zamawiającego Przewodniczący Komisji przekazuje, wraz ze stanowiskiem Komisji (projektem odpowiedzi na protest), do rozpatrzenia LWKZ.

§ 34. W przypadku wniesienia odwołania przez wykonawcę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, osobą reprezentującą zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą jest przewodniczący komisji lub inna osoba wyznaczona przez LWKZ.

Rozdział V
Przepisy końcowe


§ 35. Regulamin nie wyłącza zastosowania innych przepisów dotyczących obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

§ 36. Traci moc zarządzenie nr 9 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wydatkowania środków publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 37. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy LWKZ, Głównej Księgowej, Kierownikowi Delegatury i Kierownikom Wydziałów. Do przestrzegania zasad określonych niniejszym zarządzeniem zobowiązuje się wszystkich pracowników urzędu.

§ 38. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: załącznik nr1, załącznik nr2, załącznik nr3, załącznik nr4, załącznik nr5


LWKZ.110.5.2014

Zarządzenie nr 5/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji

Na podstawie § 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 10/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze znajdujących się w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. w składzie:

1) Przewodniczący – Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury;
2) Członek – Artur Dębski – kierowca;
3) Członek – Natalia Wrześniak – referent do spraw obsługi sekretariatu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.4.2014

Zarządzenie nr 4/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków
w województwie lubuskim w latach 2014-2018 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 1, pkt.2 i pkt. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Mając na względzie ocenę zagrożeń w stosunku do zabytków woj. lubuskiego oraz wytyczne wynikające z Tez do Krajowego Programu Ochrony Zabytków ustala się następujące priorytety w wyborze zadań, na które udzielane będą dotacje celowe z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

 1. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe drewnianych zabytków nieruchomych oraz zabytków ruchomych (w szczególności empory, meble, stolarka),
 2. prace konserwatorskie i restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy zabytkach ruchomych o wysokich wartościach historycznych, artystycznych lub naukowych,
 3. prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach zdobniczych stanowiących wystrój zabytków nieruchomych o wysokich wartościach, historycznych, artystycznych lub naukowych,
 4. zabezpieczenie przed włamaniem i wandalizmem obiektów, w których przechowywane są cenne zabytki ruchome,
 5. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy średniowiecznych i renesansowych zabytkach nieruchomych i ruchomych mające na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie ich substancji,
 6. prace konserwatorskie i restauratorskie przy dziełach znanych artystów i warsztatów mających szczególne znaczenie dla historii i kultury regionu.

§ 2. Do przestrzegania ustaleń niniejszego zarządzenia zobowiązuje się członków komisji powołanej do rozpatrywania wniosków o dotacje celowe z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 3/2010 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2010-2013 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.3.2014

Zarządzenie nr 3/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 24 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.)1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)2 zarządza się, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 30/2009 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w rozdziale 4 – Zasady i warunki przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczeń udziela się na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek składa się do Komisji Socjalnej. Wniosek o sfinansowanie lub dofinansowanie wypoczynku dzieci zorganizowanego w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, rajdów i zielonych szkół, a także wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie składa się na dany rok w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Wniosek o udzielenie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe składa się na dany rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Jeżeli wyżej wymienione terminy upływają w dniu wolnym od pracy wniosek złożony pierwszego dnia roboczego po ich upływie uważa się za złożony w terminie.”;

2) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci przysługuje osobie uprawnionej tylko raz w roku. Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przysługuje osobie uprawnionej tylko raz w roku.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podstawą do wypłaty dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego przez pracowników we własnym zakresie jest skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.”.

§ 2. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Przewodniczący Komisji i Główna Księgowa.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia uzgodniono z międzyzakładową organizacją związkową oraz Komisją Socjalną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1 -- Zmiany ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2012 r., poz. 908; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2013 r., poz. 747; Dz.U. z 2013 r., poz. 1645.
2 -- Zmiany ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1080; Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1405; Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146; Dz.U. z 2002 r., Nr 240, poz. 2052; Dz.U. z 2003 r., Nr 63, poz. 590; Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2407; Dz.U. z 2008 r., Nr 90, poz. 562; Dz.U. z 2011 r., Nr 244, poz. 1454; Dz.U. z 2013 r., poz. 896.


LWKZ.110.2.2014

Zarządzenie nr 2/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 /2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 10/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 z dnia 21 czerwca 2011 otrzymuje brzmienie:


PROCEDURA PRACY ZWIĄZANA Z BUDOWĄ BUDŻETU ZADANIOWEGO I GROMADZENIEM DANYCH DOTYCZĄCYCH JEGO REALIZACJI W 2014 ROKU


WSTĘP
Budżet zadaniowy to metoda zarządzania finansami publicznymi, ukierunkowana na osiąganie większej skuteczności, efektywności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych, polegająca przede wszystkim na:
1. opracowywaniu budżetu państwa w oparciu o cele budżetu zadaniowego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w dokumentach strategicznych i programowych rządu, w ramach których to celów, umieszczane są - właściwe przedmiotowo tym celom - zadania, podzadania wraz z adekwatnymi miernikami informującymi o rezultatach/wynikach realizacji tych zadań - a także o rezultatach/wynikach realizacji ich części składowych (a zarazem - o stopniu osiągania celów budżetowych zadań w aspekcie skuteczności oraz efektywności),
2. monitorowaniu oraz ewaluacji poszczególnych zadań budżetu zadaniowego za pomocą mierników, dzięki czemu wytwarzane są informacje efektywnościowe służące podnoszeniu jakości alokacji w planowaniu budżetu w kolejnych latach/okresach planowania budżetowego,
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu , trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. Z 5 czerwca 2012,poz 628)
INFORMACJE OGÓLNE

W konstruowanym przez rząd RP budżecie, Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wyznaczono cel o nazwie kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej. W ramach tego celu wyznaczono następujące zadanie, podzadania i mierniki ich realizacji, monitorowane w systemie półrocznym:

1. zadanie – ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granica, miernik – łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w sztukach).

2. podzadanie - zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków, miernik: liczba wydanych w danym roku pozwoleń na prace przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych. Do wyliczenia miernika przyjęto ilość wydanych pozwoleń na prace przy zabytkach na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami..


PROCEDURA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BUDŻETU ZADANIOWEGO I GROMADZENIEM DANYCH DOTYCZĄCYCH JEGO REALIZACJI
A. Zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków budżetowych – tj. Wojewody Lubuskiego, do 15 stycznia danego roku budżetowego, zastępca LWKZ składa do LWKZ plany pracy zakładające:

 • ilość kontroli i wizytacji,
 • ilość wpisów do rejestru zabytków (w rozbiciu na pojedyncze zabytki) w rejestrach : A, B, C.

B. Do piątego dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału roku budżetowego i do 15 stycznia roku następnego – poszczególni pracownicy- dostarczają do LWKZ , następujące dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji mierników (narastająco wg ogólnej liczby na koniec każdego kwartału), dotyczące :

 • Księgowy - ilości wniosków o dotacje złożonych przez właścicieli zabytków, ilości podpisanych umów na dotacje, wielkości zaangażowanych kwot z budżetu LWKZ,
 • Zastępca LWKZ oraz Kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp. - ilości decyzji wydanych w trybie art. 36. ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Decyzje te winny dotyczyć zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Art. 36 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu - prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru - odnosi się tylko i wyłącznie do robót i prac dotyczących chronionego zabytku posadowionego na gruncie, a więc w świetle powyższych wyjaśnień - nie do nowo realizowanych budynków na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku tych realizacji należy stosować art. 36 ust. 1 pkt 11,
 • Zastępca LWKZ - ilości zabytków wpisanych do rejestru.

C. Główny księgowy prowadzi rejestry realizacji opisanych wyżej mierników, tak by wykazać stan zaawansowania na koniec każdego kwartału.

D. Do 30 stycznia kolejnego roku budżetowego, LWKZ i Główny Księgowy sporządzają wspólnie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu zadaniowego i przekazują je do Wojewody Lubuskiego


RYZYKO NIEWYKONANIA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

1. Ryzyko niewykonania pełnej wartości zakładanego miernika odnoszącego się do ilości zabytków poddanych pracom remontowo-konserwatorskim i robotom budowlanym, których finansowanie odbywa się przy udziale środków finansowych LWKZ w Zielonej Górze w postaci dotacji (gdzie za ilość rozpoznanych potrzeb przyjęto ilość wniosków o dotacje, które wpłynęły w danym roku budżetowym) – wiązać się może z przyznaniem mniejszych środków na dotacje w ramach budżetu Wojewody Lubuskiego, bądź zwiększonym zainteresowaniem uzyskania dotacji ze strony właścicieli zabytków.


2. Ryzyko niewykonania pełnej wartości miernika, odnoszącego się do liczby wydanych pozwoleń w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może wiązać z mniejszym zainteresowaniem właścicieli zabytków ich konserwacją i restauracją - co może przełożyć się na mniejszą liczbę złożonych wniosków o wydanie pozwoleń w powyższych sprawach. Powyższe jest niezależne od służb ochrony zabytków. Miernik wprowadzono w kontekście ilości tego typu pozwoleń wydanych w minionych kilku latach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


LWKZ.110.1.2014

Zarządzenie nr 1/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 stycznia 2014 r.

w sprawie alokacji wydatków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w układzie zadaniowym na rok 2014

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zdaniowym zarządza się co następuje:

§ 1. Podstawowe pojęcia dotyczące budżetu zdaniowego:

1) Budżet zdaniowy jest trzyletnim planem wydatków jednostek podsektora rządowego oraz podsektora ubezpieczeń społecznych, sporządzany w układzie funkcji, zadań, podzadań oraz działań.
2) Funkcja państwa tworzą główna jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa.
3) Zadanie to zespół działań realizowanych przez jednostkę lub kilka instytucji finansowych z budżetu pogaństwa lub innych źródeł publicznych, których celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zleconych przez jednostki podsektora rządowego w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania. Zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów.
4) Podzadanie to grupa działań wyodrębnionych w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Podzadania tworzą trzeci szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują działania. Podzadania posiadają charakter operacyjny.
5) Działanie stanowi układ wykonawczy wydatków budżetowych, to najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Działania obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania.

§ 2. 1. Alokacja wydatków dokonywana jest zgodnie z kwotami budżetu w ujęciu tradycyjnym na poziomie planu, planu po zmianach, zaangażowania, wykonania i zobowiązań.
2. Przeniesienie środków z budżetu tradycyjnego do budżetu zdaniowego odbywa się na poziomie działania. Do działań określonych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przypisuje się pracowników zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
3. Przypisanie pracowników do odpowiednich działań dokonywane jest w programie „KADRY,PŁACE”

§ 3. Planowanie wydatków budżetu zadaniowego.
1. Alokacja planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w układzie zadaniowym dokonywana jest na podstawie kwot ustalonych w ustawie budżetowej.
2. Alokacja tradycyjnego planu wydatków (rozdział, paragraf) do budżetu zadaniowego dokonywana jest na podstawie BZ-1.
3. Zmiana planu wydatków budżetu zadaniowego wprowadzana jest na podstawie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 4. Ewidencja w układzie zdaniowym.
1. Alokacja wydatków w rozdziałach i paragrafach do układu zadaniowego dokonywana jest w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2. Ewidencja w zakresie planu, zaangażowania i wydatków prowadzona jest w programie finansowo-księgowym „SFINKS”

§ 5. Księgowość sporządza sprawozdania okresowo z wykonania budżetu zadaniowego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

§ 6. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Głównemu Księgowemu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 02 stycznia 2014 r.

Załączniki: załącznik nr1, załącznik nr 2

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamila Domagalska
Dokument z dnia: 07.03.2013
Dokument oglądany razy: 5 509
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 02.06.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl