mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Zielona Góra, dnia 10.06.2020 r.


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2020 r. zostało przyznane 9 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:  

• oferta nr 1 złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: wydanie publikacji „Z dziejów wsi Stypułów” zawierającej materiały z sesji naukowej „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej – Stypułow” – 2 500 zł;
• oferta nr 2 złożona przez Fundację Pałac Bojadła – zadanie: Wykonanie opracowań historyczno-artystycznych: Pałace i parki Środkowego Nadodrza. Dokumentacja i promocja zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu – kontynuacja –6 000 zł;
• oferta nr 3 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej - zadanie: publikacja „Otyń – odkryj historię” – 2 000 zł;
• oferta nr 4 złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T - zadanie: konferencja naukowa Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko- śląskim wraz z wydaniem publikacji – 3 500 zł;
• oferta nr 5 złożona przez SZCZECIN-EXPO TOWARZYSTWO WSPIERANIA Rozwoju Pomorza Zachodniego - zadanie: XX Polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2020” Adaptacja budynków drewnianych – 12 000 zł;
• oferta nr 6 złożona przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Zielonej Górze - zadanie: Publikacje i materiały z Lubuskich Sesji Numizmatycznych – 3 500 zł;
• oferta nr 7 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza - zadanie: Wydanie książki pt. Marcinowice. Skarb przedmiotów metalowych z wczesnej epoki brązu – 3 500 zł;
• oferta nr 8 złożona przez Fundację Archeologiczną – zadanie: dofinansowanie druku publikacji „Dawne zakłady fotograficzne w Zielonej Górze 1858-1945” –3 000 zł;
• oferta nr 9 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: dofinansowanie druku publikacji pt. „Archeologia Lubuska od epoki kamienia po czasy nowożytne. Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich 2000-2020”– 4 000 zł


Zielona Góra, dnia 05.05.2020 r.

OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) - periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 6 lipca 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.

Dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego należy przekazać do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty cateringu, koszty utrzymania biura, itp.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 27 maja 2020 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65‑001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2020 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).

Uwaga! Przy sporządzaniu oferty należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.


Do oferty należy załączyć:
• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

• w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu    parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,

• pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji - w przypadku organizacji, którym to prawo przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.

• kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm. ), a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna zadania - znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji zabytków regionu 0-5 pkt
• doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
• kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
• zapewnienie różnych źródeł finansowania - 0-3 pkt
• wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-2 pkt,
• rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 0-2 pkt

9. Termin wyboru oferty: do 10 czerwca 2020 r.

10. Informacja na temat możliwości dokonywania przesunięć poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania, przyjmując zasadę, że jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie on uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

11. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.):
W 2019 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 7 umów o dotację na łączną kwotę 33 300 zł:
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T - zadanie: Splot kultury i edukacji. Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, Wschowa 2019 – 30 000 zł;
• oferta złożona przez Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej – zadanie: Seminarium naukowe: Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej na terenach włączonych do Polski po 1945 roku (obszar województwa lubuskiego) – 3 300 zł

W 2020 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.


Zielona Góra, dnia 23.04.2019 r.

INFORMACJA

    Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2019 r. zostały przyznane 2 dotacje na łączną kwotę 33 300 zł:


• oferta nr 4 złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T - zadanie: Splot kultury i edukacji. Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, Wschowa 2019 – 30 000 zł;
• oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej – zadanie: Seminarium naukowe: Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej na terenach włączonych do Polski po 1945 roku (obszar województwa lubuskiego) – 3 300 zł

Pozostałe oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.


Zielona Góra, dnia 25.03.2019 r.


OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 zem.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.


1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.


Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:


- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań,
plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) - periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.


2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.


3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim
zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.


4. Termin realizacji zadania: od 24 maja 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r.


5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.

W przypadku zadań w ramach, których wydawane będą publikacje, dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.


Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty cateringu, koszty utrzymania biura, itp.


6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do
16 kwietnia 2019 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).


7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2018 r. należy przygotować zgodnie z wzorem
zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).


Uwaga! Przy sporządzaniu oferty należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.

Do oferty należy załączyć:

• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę,niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
• w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości
prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie
dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań
finansowych,
• pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku
z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji - w przypadku organizacji, którym to prawo
przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.

• kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy
oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U.z 2018, poz. 450 ze zm. ), a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna zadania - znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji
zabytków regionu 0-5 pkt
• doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
• kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
• zapewnienie różnych źródeł finansowania - 0-3 pkt
• wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków –0-2 pkt,
• rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku
organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków
uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 0-2 pkt


9. Termin wyboru oferty: do 26 kwietnia 2019 r.


10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.):
W 2018 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 7 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:


• oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa
"Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej" (Lasocin, Dziadoszyce, Drwalewice i Bielice) wraz z
wydaniem publikacji – 5 000 zł;
• oferta złożona przez Fundacja Pałac Bojadła zadanie: Druga edycja wystawy „Rezydencje
środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” – 4 000 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: Wędrowanie wśród zabytków ziemi
wschowskiej (wydruk folderów i materiałów promujących zabytki i historię ziemi wschowskiej,
konkursy plastyczno – fotograficzne, spacery, „jurta odkrywców” dla dzieci, etc..)– 5
500 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. – zadanie: „Jazz w pałacach,
dworach i …”– 9 000 zł
• oferta złożona przez Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zadanie: Festiwal muzyki
Fryderyka Chopina w Sulechowie. Nowe życie dawnego zboru kalwińskiego i zamku w Sulechowie - Wydanie publikacji albumowej prezentującej dawny Zbór Kalwiński i Zamek w Sulechowie jako kompleks kulturalny ważny dla regionu przez pryzmat Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina – 3 000 zł
• oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze – Seminarium – Zabytek „Instrukcja obsługi” – 3 500 zł
• oferta złożona przez Fundacja muzyki dawnej „Canor” - Cykl koncertowy „Przedsionek Raju”
edycja VII – 10 000 zł.


W 2019 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.


Zielona Góra, dnia 27.04.2018 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2018 r. zostało przyznanych 7 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:
• oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa "Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej" (Lasocin, Dziadoszyce, Drwalewice i Bielice) wraz z wydaniem publikacji – 5 000 zł;
• oferta złożona przez Fundacja Pałac Bojadła zadanie: Druga edycja wystawy „Rezydencje środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” – 4 000 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: Wędrowanie wśród zabytków ziemi wschowskiej (wydruk folderów i materiałów promujących zabytki i historię ziemi wschowskiej, konkursy plastyczno – fotograficzne, spacery, „jurta odkrywców” dla dzieci, etc..)–  5 500 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. – zadanie: „Jazz w pałacach, dworach i …”– 9 000 zł
• oferta złożona przez Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zadanie: Festiwal muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie. Nowe życie dawnego zboru kalwińskiego i zamku w Sulechowie - Wydanie publikacji albumowej prezentującej dawny Zbór Kalwiński i Zamek w Sulechowie jako kompleks kulturalny ważny dla regionu przez pryzmat Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina – 3 000 zł
• oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze – Seminarium – Zabytek „Instrukcja obsługi” – 3 500 zł
• oferta złożona przez Fundacja muzyki dawnej „Canor” - Cykl koncertowy „Przedsionek Raju” edycja VII – 10 000 zł.

Pozostałe oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.


Zielona Góra, dnia 23.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od organu termin wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zostaje przesunięty na 27.04.2018 r.


Zielona Góra, dnia 14.03.2018 r.

OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

konkurs_dla_stowarzyszen_2018.pdf


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2017 r. zostało przyznanych 5 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:

 • oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas ART., ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa – zadanie: Konferencja naukowa "Ziemia wschowska i reformacja" wraz z wydaniem książki pt. "Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko -śląskim" – wnioskowana kwota dotacji: 12 500 zł;
 • oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej na zadanie: Sesja naukowa "Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej - Solniki" – 5 000 zł;
 • oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na zadanie: Strona internetowa na temat fary w Szprotawie - historia, zabytki, wirtualny spacer – 2 500 zł;
 • oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K w Zielonej Górze na zadanie: "Jazz w pałacach, dworach i …" – 17 000 zł
 • oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Polsko-niemieckie seminarium "Brody duchem regionu" – 3 000 zł.

Pozostałe oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.


Zielona Góra, dnia 10.02.2017 r.

OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Konkurs_dla_stowarzyszen_2017.pdf


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 25.05.2016 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2016 r. zostało przyznanych 8 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:

 • oferta złożona przez Szczecin –Expo na zadanie: XVII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016" woj. Lubuskie: Zielona Góra-Rokitno-Klępsk-Kosieczyn - Chlastawa - Kalsko- św. Wojciech - Gorzyca – 10 000 zł;
 • oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. na zadanie: Wydanie książki pt. "Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim" – 10 000 zł;
 • oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej na zadanie: Sesja naukowa społeczeństwo Kożuchowa i okolic w średniowieczu i okresie nowożytnym - publikacja materiałów pokonferencyjnych – 6 250 zł;
 • oferta złożona przez PTTK Zarząd Oddziału "Ziemi Międzyrzeckiej" na zadanie "Zabytki na lubuskiej drodze św. Jakuba" - oznakowanie, rajd, konkurs plastyczny – 1 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych;
 • oferta złożona przez Fundację Karolat na zadanie: Zobacz Siedlisko na nowo - wydanie kalendarza – 1 500 zł;
 • oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu na zadane: Wydanie przewodnika po Santuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu – 5 150 zł;
 • oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Seminarium naukowe "Ochrona dóbr kultury przed działaniami o charakterze przestępczym na terenach przygranicznych" – 3 000 zł;
 • oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla "Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t.V Powiat krośnieński, gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie"– 3 100 zł.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 21.03.2016 r.

OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

 1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

 • organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
 • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) - periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 18 czerwca 2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.
W przypadku zadań w ramach, których wydawane będą publikacje, dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty utrzymania biura, itp.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 14 kwietnia 2016 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2016 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Uwaga! Formularze ofert muszą być wypełnione w całości. Przy wypełnianiu należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.

Do oferty należy załączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niewpisanych do tego rejestru odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 • w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,
 • pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji - w przypadku organizacji, którym to prawo przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.


8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239), a ocenie podlegać będą:

 • wartość merytoryczna zadania - znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji zabytków regionu 0-5 pkt
 • doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
 • kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
 •  zapewnienie różnych źródeł finansowania - 0-3 pkt
 •  wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-2 pkt,
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 0-2 pkt

9. Termin wyboru oferty: do 25 maja 2016 r.

10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239):

W 2015 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 7 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

 1. Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: wydanie książki pt. „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej" – 9 000 zł
 2. SZCZECIN –EXPO - zadanie: „XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015 " – 5 400 zł;
 3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej - zadanie: Sesja naukowa „Księstwo kożuchowskie - władcy, terytorium, społeczeństwo – 6 000 zł;
 4. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze - zadanie: " Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia"– 7 000 zł;
 5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze - zadanie: Wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla "Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t. IV Powiat zielonogórski, Gminy Świdnica i Zabór, miasto Zielona Góra" – 3 600 zł;
 6. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie XII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
 7. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie 8 zeszytu Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza. Materiały z konferencji "Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony"- 3 000 zł;

W 2016 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4
Aktualnie nie ma żadnych konkursów
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Administrator Administrator
Dokument z dnia: 15.06.2009
Dokument oglądany razy: 41 483
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 10.06.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl