mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.06.2020
UWAGA: treści ogłoszeń konkursowych publikowane są tylko na aktualnej stronie.

Zielona Góra, dnia 10.06.2020 r.


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2020 r. zostało przyznane 9 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:  

• oferta nr 1 złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: wydanie publikacji „Z dziejów wsi Stypułów” zawierającej materiały z sesji naukowej „Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej – Stypułow” – 2 500 zł;
• oferta nr 2 złożona przez Fundację Pałac Bojadła – zadanie: Wykonanie opracowań historyczno-artystycznych: Pałace i parki Środkowego Nadodrza. Dokumentacja i promocja zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu – kontynuacja –6 000 zł;
• oferta nr 3 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej - zadanie: publikacja „Otyń – odkryj historię” – 2 000 zł;
• oferta nr 4 złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T - zadanie: konferencja naukowa Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko- śląskim wraz z wydaniem publikacji – 3 500 zł;
• oferta nr 5 złożona przez SZCZECIN-EXPO TOWARZYSTWO WSPIERANIA Rozwoju Pomorza Zachodniego - zadanie: XX Polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2020” Adaptacja budynków drewnianych – 12 000 zł;
• oferta nr 6 złożona przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Zielonej Górze - zadanie: Publikacje i materiały z Lubuskich Sesji Numizmatycznych – 3 500 zł;
• oferta nr 7 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza - zadanie: Wydanie książki pt. Marcinowice. Skarb przedmiotów metalowych z wczesnej epoki brązu – 3 500 zł;
• oferta nr 8 złożona przez Fundację Archeologiczną – zadanie: dofinansowanie druku publikacji „Dawne zakłady fotograficzne w Zielonej Górze 1858-1945” –3 000 zł;
• oferta nr 9 złożona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: dofinansowanie druku publikacji pt. „Archeologia Lubuska od epoki kamienia po czasy nowożytne. Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich 2000-2020”– 4 000 zł


Zielona Góra, dnia 05.05.2020 r.

OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) - periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 6 lipca 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.

Dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego należy przekazać do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty cateringu, koszty utrzymania biura, itp.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 27 maja 2020 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65‑001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2020 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).

Uwaga! Przy sporządzaniu oferty należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.


Do oferty należy załączyć:
• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

• w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu    parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,

• pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji - w przypadku organizacji, którym to prawo przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.

• kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm. ), a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna zadania - znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji zabytków regionu 0-5 pkt
• doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
• kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
• zapewnienie różnych źródeł finansowania - 0-3 pkt
• wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-2 pkt,
• rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 0-2 pkt

9. Termin wyboru oferty: do 10 czerwca 2020 r.

10. Informacja na temat możliwości dokonywania przesunięć poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania, przyjmując zasadę, że jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie on uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

11. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.):
W 2019 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 7 umów o dotację na łączną kwotę 33 300 zł:
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T - zadanie: Splot kultury i edukacji. Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, Wschowa 2019 – 30 000 zł;
• oferta złożona przez Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej – zadanie: Seminarium naukowe: Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej na terenach włączonych do Polski po 1945 roku (obszar województwa lubuskiego) – 3 300 zł

W 2020 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.


Zielona Góra, dnia 23.04.2019 r.

INFORMACJA

    Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2019 r. zostały przyznane 2 dotacje na łączną kwotę 33 300 zł:


• oferta nr 4 złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T - zadanie: Splot kultury i edukacji. Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, Wschowa 2019 – 30 000 zł;
• oferta nr 6 złożona przez Towarzystwo Historyczne Ziemi Międzyrzeckiej – zadanie: Seminarium naukowe: Straty dóbr kultury w okresie II wojny światowej na terenach włączonych do Polski po 1945 roku (obszar województwa lubuskiego) – 3 300 zł

Pozostałe oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.


Zielona Góra, dnia 25.03.2019 r.


OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 zem.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.


1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.


Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:


- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań,
plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) - periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.


2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.


3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim
zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.


4. Termin realizacji zadania: od 24 maja 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r.


5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.

W przypadku zadań w ramach, których wydawane będą publikacje, dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.


Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty cateringu, koszty utrzymania biura, itp.


6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do
16 kwietnia 2019 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).


7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2018 r. należy przygotować zgodnie z wzorem
zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).


Uwaga! Przy sporządzaniu oferty należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.

Do oferty należy załączyć:

• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę,niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
• w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości
prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie
dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań
finansowych,
• pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku
z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji - w przypadku organizacji, którym to prawo
przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.

• kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy
oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U.z 2018, poz. 450 ze zm. ), a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna zadania - znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji
zabytków regionu 0-5 pkt
• doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
• kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
• zapewnienie różnych źródeł finansowania - 0-3 pkt
• wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków –0-2 pkt,
• rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku
organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków
uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 0-2 pkt


9. Termin wyboru oferty: do 26 kwietnia 2019 r.


10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.):
W 2018 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 7 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:


• oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa
"Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej" (Lasocin, Dziadoszyce, Drwalewice i Bielice) wraz z
wydaniem publikacji – 5 000 zł;
• oferta złożona przez Fundacja Pałac Bojadła zadanie: Druga edycja wystawy „Rezydencje
środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” – 4 000 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: Wędrowanie wśród zabytków ziemi
wschowskiej (wydruk folderów i materiałów promujących zabytki i historię ziemi wschowskiej,
konkursy plastyczno – fotograficzne, spacery, „jurta odkrywców” dla dzieci, etc..)– 5
500 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. – zadanie: „Jazz w pałacach,
dworach i …”– 9 000 zł
• oferta złożona przez Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zadanie: Festiwal muzyki
Fryderyka Chopina w Sulechowie. Nowe życie dawnego zboru kalwińskiego i zamku w Sulechowie - Wydanie publikacji albumowej prezentującej dawny Zbór Kalwiński i Zamek w Sulechowie jako kompleks kulturalny ważny dla regionu przez pryzmat Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina – 3 000 zł
• oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze – Seminarium – Zabytek „Instrukcja obsługi” – 3 500 zł
• oferta złożona przez Fundacja muzyki dawnej „Canor” - Cykl koncertowy „Przedsionek Raju”
edycja VII – 10 000 zł.


W 2019 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.


Zielona Góra, dnia 27.04.2018 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2018 r. zostało przyznanych 7 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:
• oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa "Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej" (Lasocin, Dziadoszyce, Drwalewice i Bielice) wraz z wydaniem publikacji – 5 000 zł;
• oferta złożona przez Fundacja Pałac Bojadła zadanie: Druga edycja wystawy „Rezydencje środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” – 4 000 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: Wędrowanie wśród zabytków ziemi wschowskiej (wydruk folderów i materiałów promujących zabytki i historię ziemi wschowskiej, konkursy plastyczno – fotograficzne, spacery, „jurta odkrywców” dla dzieci, etc..)–  5 500 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. – zadanie: „Jazz w pałacach, dworach i …”– 9 000 zł
• oferta złożona przez Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zadanie: Festiwal muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie. Nowe życie dawnego zboru kalwińskiego i zamku w Sulechowie - Wydanie publikacji albumowej prezentującej dawny Zbór Kalwiński i Zamek w Sulechowie jako kompleks kulturalny ważny dla regionu przez pryzmat Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina – 3 000 zł
• oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze – Seminarium – Zabytek „Instrukcja obsługi” – 3 500 zł
• oferta złożona przez Fundacja muzyki dawnej „Canor” - Cykl koncertowy „Przedsionek Raju” edycja VII – 10 000 zł.

Pozostałe oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.


Zielona Góra, dnia 23.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od organu termin wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zostaje przesunięty na 27.04.2018 r.


Zielona Góra, dnia 14.03.2018 r.

OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

konkurs_dla_stowarzyszen_2018.pdf


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2017 r. zostało przyznanych 5 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:

 • oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas ART., ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa – zadanie: Konferencja naukowa "Ziemia wschowska i reformacja" wraz z wydaniem książki pt. "Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko -śląskim" – wnioskowana kwota dotacji: 12 500 zł;
 • oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej na zadanie: Sesja naukowa "Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej - Solniki" – 5 000 zł;
 • oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na zadanie: Strona internetowa na temat fary w Szprotawie - historia, zabytki, wirtualny spacer – 2 500 zł;
 • oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K w Zielonej Górze na zadanie: "Jazz w pałacach, dworach i …" – 17 000 zł
 • oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Polsko-niemieckie seminarium "Brody duchem regionu" – 3 000 zł.

Pozostałe oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.


Zielona Góra, dnia 10.02.2017 r.

OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Konkurs_dla_stowarzyszen_2017.pdf


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 25.05.2016 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2016 r. zostało przyznanych 8 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:

 • oferta złożona przez Szczecin –Expo na zadanie: XVII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016" woj. Lubuskie: Zielona Góra-Rokitno-Klępsk-Kosieczyn - Chlastawa - Kalsko- św. Wojciech - Gorzyca – 10 000 zł;
 • oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. na zadanie: Wydanie książki pt. "Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim" – 10 000 zł;
 • oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej na zadanie: Sesja naukowa społeczeństwo Kożuchowa i okolic w średniowieczu i okresie nowożytnym - publikacja materiałów pokonferencyjnych – 6 250 zł;
 • oferta złożona przez PTTK Zarząd Oddziału "Ziemi Międzyrzeckiej" na zadanie "Zabytki na lubuskiej drodze św. Jakuba" - oznakowanie, rajd, konkurs plastyczny – 1 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych;
 • oferta złożona przez Fundację Karolat na zadanie: Zobacz Siedlisko na nowo - wydanie kalendarza – 1 500 zł;
 • oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu na zadane: Wydanie przewodnika po Santuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu – 5 150 zł;
 • oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Seminarium naukowe "Ochrona dóbr kultury przed działaniami o charakterze przestępczym na terenach przygranicznych" – 3 000 zł;
 • oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze na zadanie: Wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla "Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t.V Powiat krośnieński, gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie"– 3 100 zł.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl


Zielona Góra, dnia 21.03.2016 r.

OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

 1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

 • organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
 • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) - periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 18 czerwca 2016 r. do dnia 15 listopada 2016 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.
W przypadku zadań w ramach, których wydawane będą publikacje, dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty utrzymania biura, itp.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 14 kwietnia 2016 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2016 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Uwaga! Formularze ofert muszą być wypełnione w całości. Przy wypełnianiu należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.

Do oferty należy załączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niewpisanych do tego rejestru odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 • w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,
 • pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji - w przypadku organizacji, którym to prawo przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.


8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239), a ocenie podlegać będą:

 • wartość merytoryczna zadania - znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji zabytków regionu 0-5 pkt
 • doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
 • kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
 •  zapewnienie różnych źródeł finansowania - 0-3 pkt
 •  wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-2 pkt,
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 0-2 pkt

9. Termin wyboru oferty: do 25 maja 2016 r.

10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2016, poz. 239):

W 2015 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 7 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

 1. Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: wydanie książki pt. „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej" – 9 000 zł
 2. SZCZECIN –EXPO - zadanie: „XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015 " – 5 400 zł;
 3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej - zadanie: Sesja naukowa „Księstwo kożuchowskie - władcy, terytorium, społeczeństwo – 6 000 zł;
 4. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze - zadanie: " Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia"– 7 000 zł;
 5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze - zadanie: Wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla "Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t. IV Powiat zielonogórski, Gminy Świdnica i Zabór, miasto Zielona Góra" – 3 600 zł;
 6. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie XII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
 7. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie 8 zeszytu Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza. Materiały z konferencji "Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony"- 3 000 zł;

W 2016 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Administrator Administrator
Dokument z dnia: 15.06.2009
Dokument oglądany razy: 43 063
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 10.06.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl