mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Konkurs: Promowanie osiągnięć w zakresie opieki i nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego

Konkurs [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.03.2015, 15:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.04.2015, 15:30 [minął]
Organizator: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 – tekst jednolity z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) - periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 – tekst jednolity z późn. zm.) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 30 kwietnia 2015 r. do dnia 15 listopada 2015 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 – tekst jednolity z późn. zm.).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.
W przypadku zadań w ramach, których wydawane będą publikacje, dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty utrzymania biura, itp.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 23 marca 2015 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65 001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2015 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


Uwaga! Formularze ofert muszą być wypełnione w całości. Przy wypełnianiu należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.


Do oferty należy załączyć:
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów niewpisanych do tego rejestru odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę, niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

• w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych,


8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 – tekst jednolity z późn. zm.), a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna,
• możliwość realizacji zadania publicznego,
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• proponowana jakość wykonania zadania,
• kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne ,
• zapewnienie różnych źródeł finansowania,
• wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
• w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, dodatkowo ocenie podlegać będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków

9. Termin wyboru oferty: do 27 kwietnia 2015 r.

10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118 – tekst jednolity z późn. zm.):

W 2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 8 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:
1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej - zadanie: Sesja naukowa "Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego.” – 3 060 zł;
2. Stowarzyszenie Czas A.R.T. - zadanie: "Kripplein Christi - w poszukiwaniu młodego (nowego) pokolenia."– 3 440 zł;
3. SZCZECIN –EXPO - zadanie: „XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014" – 5 400 zł;
4. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie XI tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
5. Fundacja Woldenberczyków - zadanie: Organizacja Wojewódzkich Obchodów Europejskiego Dnia Dziedzictwa – 10 000 zł;
6. Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce - zadanie: Obchody 10-lecia istnienia Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – 1 750 zł;
7. Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kultury - zadanie: Ewidencja alei drzew powiatu świebodzińskiego - 9 000 zł;
8. Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic - Spotkanie z lubuskimi zabytkami - Lubniewice 2014 – 1 350 zł.

W 2015 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.

Treść konkursu do pobrania: konkurs_18022015.pdf

Opublikowano dnia: 18.02.2015 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Zielona Góra, dnia 27.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2010.234.1536 ze zm.) uprzejmie informuje, iż ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych, podjął decyzję o przyznaniu wsparcia na realizację następujących zadań:

  1. Stowarzyszenie Czas A.R.T. – zadanie: wydanie książki pt. Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej – 9 000 zł;
  2. SZCZECIN –EXPO - zadanie: XVI Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015 Brandencurgia – Lubuskie – Meklenburgia – Zachodniopomorskie – 5 400 zł;
  3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej - zadanie: Sesja naukowa Księstwo kożuchowskie – władcy, terytorium społeczeństwo – 6 000 zł;
  4. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze - zadanie: Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia – 7 000 zł;
  5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze – zadanie: wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t. IV Powiat zielonogórski, Gminy Świdnica i Zabór, miasto Zielona Góra – 3 600 zł;
  6. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie XII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
  7. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie 8 zeszytu Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza. Materiały z konferencji Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony – 3 000 zł


bip.gov.pl