mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/clients/client12/web16/web/php/competition.php on line 4

Konkurs: Promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 27.07.2011, 11:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.11.2011, 11:00 [minął]
Organizator: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Zielona Góra, dnia 27.06.2011 r.

OGŁOSZENIE
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych.

1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki i nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.
Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
- organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych;
- prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: jawności, równego traktowania oferentów, konkurencyjności.

4. Termin realizacji zadania: od 15 sierpnia 2011 r. do dnia 24 listopada 2011 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Zadania będą realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty utrzymania biura, itp.


6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do 27 lipca 2011 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 65-001 Zielona Góra ( liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2011 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Uwaga! Formularze ofert muszą być wypełnione w całości. Przy wypełnianiu należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.
Do wniosku należy załączyć:
• aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
• kserokopię statutu organizacji poświadczoną za zgodność z oryginałem,
• sprawozdanie finansowe za 2010 r.,
• sprawozdanie merytoryczne za 2010 r.,
• oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot, zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych w przypadku, gdy osobą reprezentującą jest osoba inna, niż osoby wykazane w wypisie z KRS,


8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna,
• koszt wykonania,
• doświadczenie i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora,
• zapewnienie różnych źródeł finansowania,
• wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
• w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, dodatkowo ocenie podlegać będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków
• inne czynniki, mogące mieć wpływ na realizację zadania.

9. Termin wyboru oferty: do 10 sierpnia 2011 r.

10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.):

W 2010 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 8 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:
• PTTK Zarząd Oddziału Ziemi Międzyrzeckiej – zadanie: „Lubuskie zabytkowe wieże ciśnień” – indywidualny rajd wielodyscyplinowy z konkursem plastycznym oraz wystawą pokonkursową – 1 500,00 zł;
• Kunickie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Żarach – zadanie: Poznajmy piękno naszej Ziemi Lubuskiej z jej przyrodą i zabytkami – konkurs fotograficzny, wieczór filmowy, sejmik krajoznawczy, konkurs i wycieczka – 300,00 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów – zadanie „Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obwarowania miast – problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji” – 18 000,00 zł
• Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Stary Rynek 13, 65-067 Zielona Góra - zadanie: „Sesja naukowa w ramach V Lubuskich Spotkań z konserwatorami zabytków na temat rewaloryzacji historycznych zespołów staromiejskich” – 3 000,00 zł
• Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: publikacja VII tomu Archeologii Środkowego Nadodrza – 1200,00 zł;
• Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: Pięćdziesięciolecie Archeologii Lubuskiej – organizacja konferencji naukowej – 8 000,00 zł;
• Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie – zadanie: Inwentaryzacja i waloryzacja alei w krajobrazie kulturowym powiatu zielonogórskiego - 7 500,00 zł;
• Stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków i rozwoju kulturalno-oświatowego mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu – zadanie: Wydanie folderu o zabytkach miejscowości Leśniów Wielki - 500,00 zł .

Opublikowano dnia: 27.06.2011 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:


bip.gov.pl