mapa strony   |   kontakt   |

Zarządzenia 2020

LWKZ.110.41.2020 

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 04.11.2020 r.

w  sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.  związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem  SARS-CoV-2

     Na  podstawie  §  9  pkt  17  Regulaminu  Organizacyjnego  Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony  Zabytków  w  Zielonej  Górze,  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  Nr  26/09 Lubuskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  z  dnia  26  października  2009  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w związku § 24 oraz § 24a rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia  9  października  2020  r.  w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

     §  1. W  związku  z  ogłoszonym  stanem  epidemii  i  koniecznością  podjęcia  działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania szczególne  rozwiązania  w  zakresie  organizacji  pracy  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.

    § 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Kontakt z Urzędem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP lub telefonicznie.
    2.  Korespondencję  przychodzącą  w  formie  papierowej  należy  pozostawić  w wyznaczonym miejscu na czas 24 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS CoV-2.
    3. Archiwum zakładowe Urzędu zostaje zamknięte dla klientów.
    4. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu ciągłości pracy Urzędu.
    5.W związku z realnym zagrożeniemCOVID-19 zaleca się ograniczenie opuszczania miejsca  wykonywania  pracy  do  niezbędnego  minimum,  przy  czym  pobyt  w  miejscu wykonywania pracy przez innych pracowników oraz pomieszczeniu socjalnym, nie powinien przekraczać 10 minut.
    6.  Wyjazdy  służbowe  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadku,  gdy  są  konieczne  w związku z prowadzonymi w Urzędzie sprawami, przy ograniczeniu kontaktu z osobami postronnymi, po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
    7. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.  
    8. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki należy bezwzględnie  nosić  podczas  obsługi  klientów  oraz  we  wszystkich  miejscach,  do  których dostęp mają osoby spoza Urzędu. Maseczki i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.

    §  3. Wprowadza  się  dla  wszystkich  pracowników  i  klientów  wchodzących  do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75  w Gorzowie Wlkp.: 1)obowiązkowe przeprowadzenie dezynfekcji rąk; 2)wypełnianie ankiet, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

    §  4. 1.Organizuje  siętymczasowe  biuro  podawcze/stanowisko  obsługi  klientów  przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze.         
    2. Wprowadza się ograniczenie polegające na konieczności wcześniejszego umówienia wizyty terminu w Urzędzie.          
    3. Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie  może  być  większa  niż  1  osoba  na  jedno  stanowisko  obsługi,  z  wyłączeniem  osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.         
    4. Klienci Urzędu i osoby dostarczające, bądź odbierające korespondencję zobowiązane są do  noszenia  maseczki  zakrywającej  nos  i  usta  przez  cały  czas  przebywania  na terenie Urzędu. 
    5. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu odbywa się w godzinach 8:00-15:00.

    § 5.  1.  Zobowiązuje  się  pracowników  z  objawami  infekcji  dróg  oddechowych, podwyższoną temperaturą ciała, utratą węchu lub smaku do powstrzymania się od przybycia do pracy i skorzystania z konsultacji lekarskiej oraz zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr  (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444).
    2.  Pracownik,  w  przypadku  stwierdzenia  w  czasie  pracy,  że  poczuł  się  źle  i  zaobserwował  u  siebie  takie  objawy  jak:  gorączka,  kaszel,  duszność,  problemy  z  oddychaniem  i  utrata  węchu  lub  smaku  winien  pozostać  na  swoim  stanowisku  pracy  i  zgłosić  ten  fakt  niezwłocznie  Specjaliście  ds.  kadr    (telefon  68 324  73  90  wew.  33)  lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon PSSE Zielona Góra - 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.

    §  6.  Nadzór  nad  prawidłowym  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  Specjaliście  ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.

    §  7. Traci moc zarządzenie nr 35/2020 z dnia 08.10.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w  zakresie  organizacji  pracy  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Zielonej  Górze  oraz  Delegatury  w  Gorzowie  Wlkp.  związanych  z  ogłoszonym  stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

    §  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  04.11.2020 r.


Załącznik nr  1 do Zarządzenia Nr  41/2020 Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków z dnia 04.11.2020 r. 

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI  DRUKOWANYMI
Dane osobowe:
Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)? Temperatura powyżej 38 st. C     NIE TAK
Kaszel      NIE TAK 
Duszność     NIE  TAK 
Utrata węchu lub smaku     NIE  TAK
Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2? NIE /TAK
Czy miał/a Pani/Pan kontakt  z osobą, objętą kwarantanną? NIE /TAK

............................................................................. data i podpis pracownika wypełniającego ankietę


Załącznik nr  2 do Zarządzenia Nr  41/2020 Lubuskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków z dnia 04.11.2020 r. 

ANKIETA DLA KLIENTÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

Szanowni Państwo,

w  związku  z  obowiązującym  stanem  epidemii,  w  celu  ochrony  zdrowia  nas  wszystkich poprosimy o szczegółowe wypełnienie ankiety. 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI  DRUKOWANYMI

Dane osobowe (imię i nazwisko):
Adres zamieszkania:
Telefon:
Czy  obecnie lub  w  ciągu  ostatnich  14  dni  występowały  u  Pani/Pana  następujące  objawy (odpowiednie zakreślić)?
Temperatura powyżej 38 st. C     NIE TAK
Kaszel      NIE TAK 
Duszność     NIE  TAK 
Utrata węchu lub smaku     NIE  TAK
Czy  w  ciągu  ostatnich  14  dni  miał/a  Pani/Pan  kontakt  z  osobą,  u  której  potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2? NIE /TAK
Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt  z osobą, objętą kwarantanną? NIE /TAK

............................................................................. data i podpis osoby wypełniającej ankietę


Powyższe dane będą zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych  i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego.

    Na  podstawie  art.  13  ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

    1.Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Lubuski  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  z siedzibą w Zielonej Górze  ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.
    2.Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@lwkz.pl 
    3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia publicznego.
    4.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 
        a)podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarnym.
    5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, nie dłużej niż przez 1 miesiąc.
    6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
        a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
        b)prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
        c)prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w  określonych w art. 17 RODO,
        d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
        e)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
        f)w  przypadku  gdy  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie udzielonej  zgody,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym momencie.
       g)prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych, adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

    7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
    8.Pani/Pana  dane  nie  będą  poddawane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  również profilowaniu.


LWKZ.110.40.2020

ZARZĄDZENIE NR 40/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych
z terenu województwa lubuskiego

        Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1
    1. Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
    2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

u z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.
Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące
i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 3 lit.  a, b, c, d wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.Załącznik
do Zarządzenia Nr 40/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych
z terenu województwa lubuskiego

    1. arta ewidencyjna zabytku – aleja kasztanowcowa na dz. nr ewid. 574/2, 564/3
w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    2. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 1822, 1249/2, 1274/10, 1263/1 w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    3. karta ewidencyjna zabytku – aleja dębowa na dz. nr ewid. 559/9, 559/1, 467/4
w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    4. karta ewidencyjna zabytku – aleja dębowa na dz. nr ewid. 1293 w miejscowościach Pajęczno-Sterków, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    5. karta ewidencyjna zabytku – aleja dębowa na dz. nr ewid. 1292 w miejscowościach Pajęczno-Sterków, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
    6. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 737, 707 w miejscowości Świdnica, gm. Świdnica, pow. zielonogórski;
    7. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 848, 857/1 w miejscowości Bojadła, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    8. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 992/1, 947, 91/4
w miejscowościach Klenica-Siadcza, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    9. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 995 w miejscowości Klenica, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    10. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 1004/3 w miejscowości Klenica, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    11. karta ewidencyjna zabytku – aleja klonowa na dz. nr ewid. 930/2, 1004/3
w miejscowościach Klenica-Dąbrówka, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    12. karta ewidencyjna zabytku – aleja lipowa na dz. nr ewid. 861 w miejscowości Bojadła, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
    13. karta ewidencyjna zabytku – aleja dębowa na dz. nr ewid. 187 w miejscowości Kartno, gm. Bojadła, pow. zielonogórski.


LWKZ.110.37.2020

ZARZĄDZENIE NR 37/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych i nieruchomych
z terenu województwa lubuskiego

        Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:


§ 1
    1. Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
    2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

u z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.
Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Natomiast godnie z art. 3 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem
Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. g oraz ust. 1 p. 3 lit.  a, b, c, d wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni oraz zabytki archeologiczne będące, w szczególności pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyskami, kurhanami, reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.
Załącznik
do Zarządzenia Nr 37/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych i nieruchomych
z terenu województwa lubuskiego

    1. karta ewidencyjna zabytku – AZP (66-11/133) cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej na dz. nr ewid. 576, 577, 581, 582 w miejscowości Bieniów, gm. Żary, pow. żarski;
    2. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (66-11/134) cmentarzysko kurhanowe na dz. nr ewid. 585 w miejscowości Bieniów, gm. Żary, pow. żarski;
    3. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (66-10/18) cmentarzysko kurhanowe na dz. nr ewid. 552, 553, 554 w miejscowości Biedrzychowice Dolne, gm. Żary, pow. żarski;
    4. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (66-10/19) cmentarzysko kurhanowe na dz. nr ewid. 564 w miejscowości Biedrzychowice Dolne, gm. Żary, pow. żarski;
    5. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (66-17/93) grodzisko, ruiny zamku na dz. nr ewid. 946, 603/5, 828/1 w miejscowości Siedlisko, gm. Siedlisko, pow. nowosolski;
    6. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (65-17/25) wał ziemny na dz. nr ewid. 1007, 1009 w miejscowości Siedlisko, gm. Siedlisko, pow. nowosolski;
    7. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (61-14/10) ślad osadniczy na dz. nr ewid. 88
w miejscowości Zielona Góra Krępa, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    8. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (63-14/34) cmentarzysko kurhanowe na dz. nr ewid. 306/3, 313/12 w miejscowości Zielona Góra Drzonków, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    9. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (64-13/45) miejsce po dworze na dz. nr ewid. 99/3, 99/2 w miejscowości Zielona Góra Jeleniów, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    10. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei wielogatunkowej na dz. nr ewid. 375/8 w miejscowości Zielona Góra Zatonie, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    11. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei lipowej na dz. nr ewid. 380
w miejscowości Zielona Góra Zatonie, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    12. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei kasztanowcowej na dz. nr ewid. 521 w miejscowościach Przytok-Rajewo, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    13. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei lipowej na dz. nr ewid. 31/1, 93/21 w miejscowości Wielobłota, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    14. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei lipowej na dz. nr ewid. 143/1, 144
w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    15. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei klonowej na dz. nr ewid. 143/1
w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    16. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei lipowej na dz. nr ewid. 146
w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    17. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – szpaleru dębowego na dz. nr ewid. 180 w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    18. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei dębowej na dz. nr ewid. 580
w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski.


LWKZ.110.36.2020ZARZĄDZENIE NR 36/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U.
z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:§ 1

    1. Z wojewódzkiej ewidencji zabytków wyłączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
    2. Wykaz kart wyłączonych z wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U z a s a d n i e n i e

    Zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.), kartę ewidencyjną nieruchomości, która przestała być zabytkiem, wyłącza się z wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz przechowuje się w archiwum zakładowym wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 36/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

  1. Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – domu mieszkalnego zlokalizowanego pod numerem 47, na działce nr ewid. 117/1, w miejscowości Templewo, gmina Bledzew, powiat międzyrzecki;
  2. Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – chałupy zlokalizowanej przy
    ul. Sportowej 20, obecnie ul. Sportowej 13, na działce nr ewid. 261 w miejscowości Lubno, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski.


LWKZ.110.35.2020

ZARZĄDZENIE NR 35/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 08.10.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.
związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2

    Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze w związku § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.), zarządza się,
co następuje:


    § 1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań
minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania
szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.
    § 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1 ogranicza się bezpośrednią obsługę
interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Kontakt z Urzędem
realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP
lub telefonicznie.
    2. Korespondencję przychodzącą w formie papierowej należy pozostawić
w wyznaczonym miejscu na czas 24 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS
CoV-2.
    3. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która
ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu
ciągłości pracy Urzędu.
    4. W związku z realnym zagrożeniem COVID-19 zaleca się ograniczenie opuszczania
miejsca wykonywania pracy do niezbędnego minimum, przy czym pobyt w miejscu
wykonywania pracy przez innych pracowników oraz pomieszczeniu socjalnym, nie powinien
przekraczać 10 minut.
    5. Wyjazdy służbowe mogą mieć miejsce tylko w przypadku, gdy są konieczne
w związku z prowadzonymi w Urzędzie sprawami, przy ograniczeniu kontaktu z osobami
postronnymi, po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
    6. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej
1,5 m.
    7. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki należy
bezwzględnie nosić podczas obsługi klientów oraz we wszystkich miejscach, do których
dostęp mają osoby spoza Urzędu. Maseczki i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.
    § 3. Wprowadza się dla wszystkich pracowników i klientów wchodzących
kdo budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75
w Gorzowie Wlkp.:
1) obowiązkowe przeprowadzenie dezynfekcji rąk;
2) wypełnianie ankiet, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
    § 4. 1. Organizuje się tymczasowe biuro podawcze/stanowisko obsługi klientów
przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze.
     2. Wprowadza się ograniczenie polegające na konieczności wcześniejszego umówienia
wizyty terminu w Urzędzie.
     3. Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu
nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób
realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
     4. Klienci Urzędu i osoby dostarczające, bądź odbierające korespondencję zobowiązane
są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie
Urzędu.
    5. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu odbywa się w godzinach 8:00-15:00.
    § 5. 1. Zobowiązuje się pracowników z objawami infekcji dróg oddechowych,
podwyższoną temperaturą ciała, utratą węchu lub smaku do powstrzymania się od przybycia
do pracy i skorzystania z konsultacji lekarskiej oraz zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście
ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444).
2. Pracownik, w przypadku stwierdzenia w czasie pracy, że poczuł się źle
i zaobserwował u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy
z oddychaniem i utrata węchu lub smaku winien pozostać na swoim stanowisku pracy
i zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33)
lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon
PSSE Zielona Góra - 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie
będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim
miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.
    § 6. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza się Specjaliście
ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.
    § 7. Traci moc zarządzenie nr 13/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.10.2020 r.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 08.10.2020 r.

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

Ankieta


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 08.10.2020 r.

ANKIETA DLA KLIENTÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

Ankieta

Powyższe dane będą zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego.
Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:


    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.
    2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@lwkz.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia publicznego.
    4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
        a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarnym.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, nie dłużej niż przez 1 miesiąc.
    6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
        a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
        b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
        c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w określonych w art. 17 RODO,
        d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
        e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
         f) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie.
        g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

    7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową
realizacji usług.
    8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.


LWKZ.110.34.2020


                                                       ZARZĄDZENIE NR 34/2020
                          LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
                                                         z dnia 29 września 2020 r.


w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wlkp.


Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Na Koordynatorów do Spraw Dostępności, zwanych dalej „Koordynatorem” w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz w Delegaturze w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem” , wyznaczam:
1) Panią Annę Gajewską – Specjalistę ds. kadr,
2) Panią Katarzynę Wysocką – Referenta ds. obsługi sekretariatu.
§ 2. Do zadań Koordynatora należy, w szczególności:
1. 1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez
Urząd,
2. 2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd,
3. 3) monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się pracownikom pełniących funkcję Koordynatora w Urzędzie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


LWKZ.110.33.2020 

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 28 września 2020 r.

w  sprawie  wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegaturze w Gorzowie Wlkp. wewnętrznych procedur w zakresie przekazania zabytków w depozyt, planowania i wykonywania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez wykonawców badań archeologicznych, muzea i inne jednostki organizacyjne, którym przekazano  w depozyt lub na własność zabytki archeologiczne oraz sposobu postępowania  w przypadku odkrycia lub przypadkowego znalezienia zabytku archeologicznego.

Na  podstawie  §  9  pkt  17  Regulaminu  Organizacyjnego  Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony  Zabytków  w  Zielonej  Górze,  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  Nr  26/09 Lubuskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  z  dnia  26  października  2009  r.  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:

    § 1. Wprowadza się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze  i Delegaturze w Gorzowie Wlkp.:

   1) Procedurę  postępowania  w  sprawie  przekazywania  zabytków  w  depozyt  na podstawie art. 35 ust 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

    2) Procedurę postępowania w sprawie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez muzea i inne jednostki organizacyjne,  którym  przekazano  w  depozyt  lub  na  własność  zabytki archeologiczne na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

    3) Procedurę postępowania w sprawie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez wykonawców badań archeologicznych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

     4) Sposób  postępowania  w  przypadku  odkrycia  lub  przypadkowego  znalezienia zabytku archeologicznego na podstawie art. 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

     5) Sposób postępowania w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

     § 2. Wymienione wyżej procedury stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.   

    § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza  się pracownikowi na stanowisku ds.  inspekcji  zabytków  archeologicznych  w  Wojewódzkim  Urzędzie  Ochrony  Zabytków  w Zielonej Górze.

    § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


LWKZ.110.30.2020

ZARZĄDZENIE NR 30/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
  2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

u z a s a d n i e n i e

        Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.
        Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
        Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
        Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Natomiast zgodnie z art. 6 pkt. 3 wyżej cytowanej ustawy
        Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c i g oraz art. 6 ust. 3 lit. a wyżej cytowanej ustawy stanowi, że ochronie prawnej podlegają bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome będące, w szczególności dziełami architektury i budownictwa oraz parkami, ogrodami
i innymi formami zaprojektowanej zieleni. Ochronie prawnej podlegają bez względu na stan zachowania również zabytki archeologiczne, będące w szczególności pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 30/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

  1.    karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – zespół dworca kolejowego na dz. nr ewid. 1/3, 1/5 w miejscowości Babimost, gm. Babimost, pow. zielonogórski;
  2.    karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – most kolejowy w Pomorsku na dz. nr ewid. 811/4 obręb Wysokie, 676/6 obręb Pomorsko w miejscowości Pomorsko, gm. Czerwieńsk, Sulechów, pow. zielonogórski;
  3.    karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – budynek gospodarczy (d. zespół folwarczny) na dz. nr ewid. 337/1 obręb Nowa Jabłona w miejscowości Nowy Dwór, gm. Niegosławice, pow. żagański;
  4.    karta ewidencyjna zabytku archeologicznego AZP (63/19/90) – skarb, ślad osadniczy – na dz. nr ewid. 3154, 3157/2 obręb 0007 w miejscowości Kuźnica Głogowska, gm. Sława, pow. wschowski.

LWKZ.110.27.2020

ZARZĄDZENIE NR 27/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

u z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.
Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 27/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

1. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze wojewódzkiej nr 303, dz. nr ewid. 332 w miejscowościach Smardzewo-Brudzewo, gm. Szczaniec, pow. świebodziński;
2. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze wojewódzkiej nr 303, dz. nr ewid. 40/2 w miejscowościach Lubinicko-Świebodzin, gm. Świebodzin, pow. świebodziński;
3. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze przy stacji PKP, dz. nr ewid. 136/5 w miejscowości Kupienino, gm. Świebodzin, pow. świebodziński;
4. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja jabłoniowa na drodze powiatowej 1202F, dz. nr ewid. 353/2 w miejscowości Wityń;
5. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja jabłoniowa na drodze powiatowej 1243F, dz. nr ewid. 15 w miejscowościach Wilkowo-Ługów, gm. Świebodzin, pow. świebodziński;
6. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego - szpaler klonowo-wiązowy na publicznej drodze gminnej 006124F, dz. nr ewid. 59 w miejscowościach Chociule-Lubogóra, gm. Świebodzin, pow. świebodziński;
7. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowo-lipowa na drodze powiatowej 1226F, dz. nr ewid. 297/1 w miejscowościach Zawisze-Podła Góra, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
8. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – szpaler dębowy na drodze powiatowej 1158F, dz. nr ewid. 81 w miejscowościach Podła Góra-Przetocznica, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
9. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1225F i 1227F, dz. nr ewid. 320, 327, 329, 332, 573, 670 w miejscowościach Skąpe-Cibórz, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
10. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1226F, dz. nr ewid. 248, 254, 274, 275, 288 w miejscowościach Węgrzynice-Zawisze, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
11. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowo-lipowa na drodze powiatowej 1225F, dz. nr ewid. 240/1 w miejscowościach Węgrzynice-Rokitnica, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
12. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1225F, dz. nr ewid. 253/1 w miejscowościach Rokitnica-Węgrzynice, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
13. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1228F, dz. nr ewid. 275 w miejscowościach Rokitnica-Ołobok, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
14. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1228F, dz. nr ewid. 376, 377, 437/7 w miejscowości Ołobok, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
15. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1226F, dz. nr ewid. 73/1, 86 w miejscowościach Podła Góra-Zawisze, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
16. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowa na drodze polnej po płd.-zach. stronie wsi, dz. nr ewid. 98/3 w miejscowości Podła Góra, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
17. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowa na drodze polnej po płd.-zach. stronie wsi, dz. nr ewid. 98/3 w miejscowości Podła Góra, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
18. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1227F, dz. nr ewid. 75/1 w miejscowościach Podła Góra-Międzylesie, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
19. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze powiatowej 1227F, dz. nr ewid. 282, 317/1, 331 w miejscowości Międzylesie, gm. Skąpe, pow. świebodziński;
20. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowa na drodze wojewódzkiej nr 276, dz. nr ewid. 326, 355/4 w miejscowościach Radoszyn-Chociule, gm. Skąpe, pow. świebodziński.


LWKZ.110.26.2020

ZARZĄDZENIE NR 26/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

u z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.
Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 26/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

1. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja orzechowa na drodze powiatowej 1209F w   kierunku na Szczaniec, dz. nr ewid. 211, w miejscowościach Wolimierzyce-Szczaniec, gm. Szczaniec, pow. świebodziński;
2. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja jabłoniowo-gruszowa na drodze gminnej, dz. nr ewid. 204 w miejscowościach Wolimierzyce-Opalewo, gm. Szczaniec, pow. świebodziński;
3. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja wielogatunkowa na drodze polnej do Uroczyska Grodziszcze, dz. nr ewid. 76/4, 350, 1224 w miejscowości Szczaniec, gm. Szczaniec, pow. świebodziński;
4. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowa na kanale przy Uroczysku Grodziszcze, dz. nr ewid. 12/1, 13/1, w miejscowości Szczaniec, gm. Szczaniec, pow. świebodziński;
5. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowa na drodze powiatowej 1267F, dz. nr ewid. 425 w miejscowościach Sieniawa-Wielowieś, gm. Łagów, pow. świebodziński;
6. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowa na drodze powiatowej 1240F, dz. nr ewid. 197/1, 197/2, 234, 456, 485 w miejscowościach Sieniawa-Żelechów, gm. Łagów, pow. świebodziński;
7. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowa na drodze powiatowej 1240F, dz. nr ewid. 375/1, 486 w miejscowości Sieniawa, gm. Łagów, pow. świebodziński;
8. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowa na drodze powiatowej 1236F od domu nr 89 do rozjazdu dróg w kierunku Żelechowa i Łagowa, dz. nr ewid. 375/1, 375/2 w miejscowości Sieniawa, gm. Łagów, pow. świebodziński;
9. karta ewidencyjna zabytku ruchomego – aleja klonowa na drodze gminnej, polnej w kierunku Lubrzy, dz. nr ewid. 225/10 w miejscowości Żelechów, gm. Łagów, pow. świebodziński;
10. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowa na drodze powiatowej 1237F, dz. nr ewid. 219/5, 229/10 w miejscowości Żelechów, gm. Łagów, pow. świebodziński;
11. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja kasztanowcowa na drodze gminnej F003012, polnej na płd. zach. od domu nr 9, dz. nr ewid. 229/10 w miejscowości Żelechów, gm. Łagów, pow. świebodziński;
12. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja jabłoniowa na drodze powiatowej 1237F, dz. nr ewid. 11/1 w miejscowościach Łagów-Żelechów, gm. Łagów, pow. świebodziński;
13. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja jabłoniowa na drodze powiatowej 1225F, dz. nr ewid. 31, 148 w miejscowościach Niedźwiedź-Toporów, gm. Łagów, pow. świebodziński.


ZARZĄDZENIE NR 23 /2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych i nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


u z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.
Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni a przepis art. 6 ust. 1 p. 3 lit. b tejże ustawy stanowi, iż zabytki archeologiczne będące, w szczególności cmentarzyska, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 23/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych i nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

1. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego - stanowisko archeologiczne Mirkowice 1 (AZP 65-09/81) – Miejsce po obozie AL. Gassen (filia obozu pracy Gross-Rossen);
2. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego - stanowisko archeologiczne Kotowice 24 (AZP 65-12/76) – Miejsce po kościele wraz z cmentarzem;
3. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowo-kasztanowcowa na drodze polnej, dz. nr ewid. 117/1, 151 w miejscowościach Bucze-Zagaje, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
4. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja kasztanowcowo-jesionowo-klonowa na drodze powiatowej 1239F i drodze krajowej 92, dz. nr ewid. 139/1, 139/2
w miejscowości Bucze, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
5. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowa na drodze polnej wzdłuż granicy obu wsi na północny zachód od domu nr 20 w Buczynie oraz na drodze gminnej, dz. nr ewid. 131/1 w miejscowościach Zagaje/Buczyna, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
6. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja dębowa na drodze gminnej, dz. nr ewid. 133/1 w miejscowościach Zagórze/Toporów, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
7. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowa na drodze od kościoła do pałacu, dz. nr ewid. 439 w miejscowości Mostki, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
8. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja klonowa na drodze powiatowej 1238F i na drodze krajowej nr 92, dz. nr ewid. 52/1, 52/2, 127 w miejscowości Zagórze, gm. Lubrza, pow. świebodziński;
9. karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – aleja lipowo-dębowa na drodze powiatowej 1223F i na drodze krajowej nr 92, dz. nr ewid. 225/1, 236/2, 304, 305 i 525 w miejscowości Przełazy, gm. Lubrza, pow. świebodziński.LWKZ.110.21.2020

ZARZĄDZENIE NR 21/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

    Na podstawie zarządzenia nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się drugi stopnień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na terenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp., obowiązujący od dnia  26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Kierownikowi Delegatury.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


LWKZ.110.17.2020

ZARZĄDZENIE NR 17 /2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – parku przy willi w Łochowicach

    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych
za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1


Włącza się do wojewódzkiej ewidencji zabytków kartę ewidencyjną zabytku nieruchomego: parku przy willi w miejscowości Łochowice, gm. Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński, zlokalizowanego na południowym brzegu jez. Gibiel, na dz. nr ewid. 403/1, 403/3, 403/4, 253/3, 253/5.

§ 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


u z a s a d n i e n i e

    Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza kartę ewidencyjną zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie ewidencyjnej zabytku są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytku umożliwia jego identyfikację.
Karta ewidencyjna będąca przedmiotem niniejszego zarządzenia zawiera wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytku.
Przed włączeniem karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
Park przy willi w m. Łochowice położony jest na terenie po południowej stronie jeziora Gibiel (niem. Tiefensee), który na początku XX w. należał do Wilhelma von Löwenstein i to on najprawdopodobniej tuż po I wojnie światowej zbudował tam willę otoczoną ogrodem. Ok. 1920 r. majątek kupił dr Johannes von Belichröder z Berlina i niemal natychmiast zlecił przebudowę ogrodu. Wykonanie projektu i jego realizację powierzył najstarszej i największej berlińskiej firmie ogrodniczej – Baumschule L. Späth, która w 1920 r. świętowała jubileusz 200-lecia. W katalogu wydanym z tej okazji, w rozdziale poświęconym projektowaniu, oprócz kilku innych, umieszczono również projekt ogrodu nad jeziorem Gibiel. Teren należący do Bleichrödera, oddzielony od jeziora tylko drogą, został w nim podzielony na kilka odrębnych wnętrz, wpasowanych w urozmaicony teren. Charakterystyczne było przeznaczenie znacznej powierzchni na uprawę warzyw i owoców. Bezpośrednio przy fasadzie budynku znajdował się podjazd założony na rzucie koła, otoczony trawnikiem i szpalerami drzew. Dalej na zachód, po obu stronach alei wjazdowej, ciągnęły się kwatery warzywno-owocowe. Za willą został zaprojektowany ogród różany, obok ogród kwaterowy otoczony pergolą i teren gospodarczy. W południowej części posiadłości znajdował się staw z wyspą, a przy nim kort tenisowy i labirynt, założone na tarasie opartym na kamiennym murze oporowym. Z całą pewnością ogród został zrealizowany niemal w całości zgodnie z projektem. W 1927 lub 1928 r. nieruchomość kupił berliński związek piłkarski Verband Brandenburgischer Ballspielvereine. W maju 1928 r. zainaugurowano działalność ośrodka sportowego dla młodzieży, nazwanego od nazwiska zmarłego działacza związku – Fritz Boxhammer House. W budynku i otoczeniu dokonano kilku koniecznych zmian, m. in. powiększono ilość miejsc noclegowych i zbudowano boisko do piłki nożnej. W części gospodarczej znajdowały się m.in. garaż, pralnia, szklarnia i zagroda dla małych zwierząt gospodarskich. Nadal uprawiano warzywa i owoce. W lesie sosnowym na obrzeżach ciągnęły się ścieżki spacerowe, a na najwyższym wzniesieniu stała altana. Po II Wojnie Światowej teren spełniał funkcje rekreacyjne, do dziś działa tam kąpielisko i ośrodek wypoczynkowy. Budynek główny wyburzono. Zachował się jeden z budynków gospodarczych, staw i elementy małej architektury, w tym mury oporowe i schody. Obrzeże parku porasta las sosnowy z domieszką brzozy brodawkowatej. Zachowały się szpalery z lip drobnolistnych, kilka dębów szypułkowych, klonów jaworów, jałowców i świerk. Wszystkie drzewa są w wieku ok. 100 lat. Powierzchnia parku obejmuje ok. 3,4 ha.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.


LWKZ.110.13.2020

ZARZĄDZENIE NR 13/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 25.05.2020 r.


w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.
związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2


Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w związku § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), zarządza się,
co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.
§ 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1 ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Kontakt z Urzędem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP lub telefonicznie.
2. Korespondencję przychodzącą w formie papierowej należy pozostawić
w wyznaczonym miejscu na czas 24 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS CoV-2.
3. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu ciągłości pracy Urzędu.
4. W związku z realnym zagrożeniem COVID-19 zaleca się ograniczenie opuszczania miejsca wykonywania pracy. Wyjazdy służbowe mogą mieć miejsce tylko
w ważnych sprawach oraz w sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom
w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878), przy ograniczeniu kontaktu z osobami postronnymi, po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.
6. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki należy bezwzględnie nosić podczas obsługi klientów oraz we wszystkich miejscach, do których dostęp mają osoby spoza Urzędu. Maseczki i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.
§ 3. Wprowadza się dla wszystkich pracowników i klientów wchodzących do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75
w Gorzowie Wlkp.:
1) obowiązkowe przeprowadzenie dezynfekcji rąk;
2) wypełnianie ankiet, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
§ 4. 1. Organizuje się tymczasowe biuro podawcze przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze.
2. Wprowadza się ograniczenie polegające na konieczności wcześniejszego umówienia wizyty terminu w Urzędzie. Jednocześnie na terenie Urzędu mogą być obsługiwane maksymalnie dwie osoby w jednej sprawie.
3. Klienci Urzędu i osoby dostarczające, bądź odbierające korespondencję zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie Urzędu.
4. Bezpośrednia obsługa klientów Urzędu odbywa się w godzinach 8:00-15:00.
§ 5. Pracownik, w przypadku stwierdzenia w czasie pracy, że poczuł się źle
i zaobserwował u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem winien pozostać na swoim stanowisku pracy i zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon PSSE Zielona Góra - 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.
§ 6. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza  się Specjaliście ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.
§ 7. Traci moc zarządzenie nr 9/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 25.05.2020 r.

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI
Dane osobowe:


Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)?


Temperatura powyżej 38 st. C
NIE
TAK


Kaszel
NIE
TAK


Duszność
NIE
TAK

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?
NIE /TAK

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, objętą kwarantanną?
NIE /TAK


.............................................................................
data i podpis pracownika wypełniającego ankietę


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 25.05.2020 r.


ANKIETA DLA KLIENTÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.


Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującym stanem epidemii, w celu ochrony zdrowia nas wszystkich poprosimy o szczegółowe wypełnienie ankiety.


PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI
Dane osobowe (imię i nazwisko):

Adres zamieszkania:

Telefon:

Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)?

Temperatura powyżej 38 st. C
NIE
TAK

Kaszel
NIE
TAK

Duszność
NIE
TAK

Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?
NIE /TAK

Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, objętą kwarantanną?
NIE /TAK

.............................................................................
data i podpis osoby wypełniającej ankietę

Powyższe dane będą zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego.


Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@lwkz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia publicznego.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności służbom sanitarnym.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, nie dłużej niż przez 1 miesiąc.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w  określonych w art. 17 RODO,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00


 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.


LWKZ.110.9.2020

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW


z dnia 05.05.2020 r.


w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.
związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2


Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w związku § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792), zarządza się,
co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.
§ 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1 zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków, pozostawiając możliwość osobistego złożenia, bądź odbioru korespondencji. Kontakt z Urzędem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP lub telefonicznie.
2. Korespondencję przychodzącą w formie papierowej należy pozostawić
w wyznaczonym miejscu na czas 48 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS CoV-2.
3. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu ciągłości pracy Urzędu.
4. W związku z realnym zagrożeniem COVID-19 zaleca się ograniczenie do minimum opuszczanie miejsca wykonywania pracy. Wyjazdy służbowe mogą mieć miejsce tylko
w wyjątkowo ważnych sprawach oraz w sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792), bez kontaktu z osobami postronnymi i po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.
6. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki należy bezwzględnie nosić we wszystkich miejscach, do których dostęp mają osoby spoza Urzędu. Maseczki i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.
§ 3. 1. Wprowadza się dla wszystkich pracowników wchodzących do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. obowiązkowe:
1) wymianę obuwia, na obuwie do użytku wewnątrz Urzędu,
2) przeprowadzenie dezynfekcji rąk,
3) poddanie się kontroli pomiaru temperatury,
4) wypełnianie ankiety, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2. Czynności pomiaru temperatury pracowników Urzędu w Zielonej Górze dokonuje Specjalista ds. kadr bądź inna osoba wyznaczona przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Czynności pomiaru temperatury pracowników Urzędu w Gorzowie Wlkp. dokonuje Referent ds. obsługi sekretariatu bądź inna osoba wyznaczona przez Kierownika Delegatury.
§ 4. 1. Organizuje się tymczasowe biura podawcze przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze.
2. Klienci urzędu i osoby dostarczające, bądź odbierające korespondencję są zobowiązane do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie Urzędu.

§ 5. Pracownik, w przypadku stwierdzenia w czasie pracy, że poczuł się źle
i zaobserwował u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem winien pozostać na swoim stanowisku pracy i zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon PSSE Zielona Góra - 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza  się Specjaliście ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.
§ 6. Traci moc zarządzenie nr 7/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.05.2020 r.


Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 05.05.2020 r.

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMII DRUKOWANYMI


Dane osobowe:


Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)?

Temperatura powyżej 38 st. C
NIE
TAK


Kaszel
NIE
TAK


Duszność
NIE
TAK

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?

TAK/NIE

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, objętą kwarantanną?

TAK/NIE

.............................................................................
Data i podpis pracownika wypełniającego ankietę


LWKZ.110.8.2020

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych opracowanych dla zabytków archeologicznych lądowych
w Czerwieńsku, Jasieniu, Sławie i Nowogrodzie Bobrzańskim

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Włącza się do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjne zabytków wymienione w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


u z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661
ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza kartę ewidencyjną zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie ewidencyjnej zabytku są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także
czy dokumentacja fotograficzna zabytku umożliwia jego identyfikację.
Wymienione w załączniku karty zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
Przedmiotem zarządzenia są karty ewidencyjne zabytków archeologicznych lądowych opracowane
1. dla układu urbanistycznego miejscowości Czerwieńsk, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski;
2. dla układu urbanistycznego i założenia pałacowo-parkowego w miejscowości Jasień, gm. Jasień, pow. żarski;
3. dla układu ruralistycznego, układu urbanistycznego, reliktów zamku i założenia pałacowo-parkowego w miejscowości Sława, gm. Sława, pow. wschowski;
4. dla układu urbanistycznego miejscowości Sulechów, gm. Sulechów, pow. zielonogórski;
5. dla układu urbanistycznego i reliktów zamku w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski oraz
6. dla układu urbanistycznego miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski.
Historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne są to przestrzenne założenia miejskie
i wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych
i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) przez historyczny zespół budowlany rozumie się powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi.
Stałe osadnictwo i zręby układów urbanistycznych miejscowości Sulechów, Jasień, Czerwieńsk, Sława i Nowogród Bobrzański pochodzą z czasów średniowiecznych. Natomiast stałe osadnictwo i zręby układów urbanistycznych miejscowości Czerwieńsk i Nowogród-Krzystkowice pochodzą z czasów nowożytnych. W związku z powyższym prezentują znaczne wartości naukowe i historyczne. Ze względu na konieczność ochrony warstw kulturowych oraz reliktów architektury, a także posiadane wartości naukowe i historyczne postanowiono o włączeniu ww. zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ponadto włącza się do wojewódzkiej ewidencji zabytków zaktualizowaną kartę dla układu urbanistycznego Sulechowa.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych opracowanych dla zabytków archeologicznych lądowych
w Czerwieńsku, Jasieniu, Sławie i Nowogrodzie Bobrzańskim


1. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego miejscowości Czerwieńsk, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski;
2. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego i założenia pałacowo-parkowego – w miejscowości Jasień, gm. Jasień, pow. żarski;
3. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu ruralistycznego, układu urbanistycznego, reliktów zamku i założenia pałacowo-parkowego,
w miejscowości Sława, gm. Sława, pow. wschowski;
4. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego w miejscowości Sulechów, gm. Sulechów, pow. zielonogórski;
5. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego i reliktów zamku w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
6. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski.


LWKZ.110.7.2020

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW


z dnia 21.04.2020 r.


w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.
związanych z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2


Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w związku § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), zarządza się,
co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.
§ 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1 zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Kontakt z Urzędem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP lub telefonicznie.
2. Korespondencję przychodzącą w formie papierowej należy pozostawić
w wyznaczonym miejscu na czas 48 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS CoV-2.
3. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu ciągłości pracy Urzędu.
4. W związku z realnym zagrożeniem COVID-19 zaleca się ograniczenie do minimum opuszczanie miejsca wykonywania pracy. Wyjazdy służbowe mogą mieć miejsce tylko
w wyjątkowo ważnych sprawach oraz w sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), bez kontaktu z osobami postronnymi i po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.
6. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki
i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.
§ 3. 1. Wprowadza się dla wszystkich pracowników wchodzących do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. obowiązkowe:
1) wymianę obuwia, na obuwie do użytku wewnątrz Urzędu,
2) przeprowadzenie dezynfekcji rąk,
3) poddanie się kontroli pomiaru temperatury,
4) wypełnianie ankiety, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2. Czynności pomiaru temperatury pracowników Urzędu w Zielonej Górze dokonuje Specjalista ds. kadr bądź inna osoba wyznaczona przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Czynności pomiaru temperatury pracowników Urzędu w Gorzowie Wlkp. dokonuje Referent ds. obsługi sekretariatu bądź inna osoba wyznaczona przez Kierownika Delegatury.
§ 4. Pracownik, w przypadku stwierdzenia w czasie pracy, że poczuł się źle
i zaobserwował u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem winien pozostać na swoim stanowisku pracy i zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon PSSE Zielona Góra - 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza  się Specjaliście ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.
§ 6. Traci moc zarządzenie nr 5/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.04.2020 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 21.04.2020 r.

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMII DRUKOWANYMI
Dane osobowe:


Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)?

Temperatura powyżej 38 st. C
NIE
TAK


Kaszel
NIE
TAK


Duszność
NIE
TAK

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?

TAK/NIE

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, objętą kwarantanną?

TAK/NIE

.............................................................................
Data i podpis pracownika wypełniającego ankietę


LWKZ.110.5.2020

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW


z dnia 03.04.2020 r.


w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp.
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem
się w Polsce wirusa SARS-CoV-2


Na podstawie § 9 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w związku § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i koniecznością podjęcia działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2, wprowadza się do odwołania szczególne rozwiązania w zakresie organizacji pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp., zwanych dalej „Urzędem”.
§ 2. 1. W ramach rozwiązań, o których mowa w § 1 zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Kontakt z Urzędem realizowany jest głównie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, platformy EPUAP lub telefonicznie.
2. Korespondencję przychodzącą w formie papierowej należy pozostawić
w wyznaczonym miejscu na czas 48 godzin, celem minimalizacji zakażenia wirusem SARS CoV-2.
3. Wprowadzona została możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, która ma na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, przy zachowaniu ciągłości pracy Urzędu.
4. W związku z realnym zagrożeniem COVID-19 zaleca się ograniczenie do minimum opuszczanie miejsca wykonywania pracy. Wyjazdy służbowe mogą mieć miejsce tylko
w wyjątkowo ważnych sprawach, bez kontaktu z osobami postronnymi i po uzyskaniu zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.
6. Rekomenduje się noszenie maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Maseczki
i rękawiczki ochronne zapewnia pracodawca.
§ 3. 1. Wprowadza się dla wszystkich pracowników wchodzących do budynków Urzędu przy ul. Kopernika 1 w Zielonej Górze i ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp. obowiązkowe:
1) wymianę obuwia, na obuwie do użytku wewnątrz Urzędu,
2) przeprowadzenie dezynfekcji rąk,
3) poddanie się kontroli pomiaru temperatury,
4) wypełnianie ankiety, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2. Czynności pomiaru temperatury pracowników Urzędu w Zielonej Górze dokonuje Specjalista ds. kadr bądź inna osoba wyznaczona przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Czynności pomiaru temperatury pracowników Urzędu w Gorzowie Wlkp. dokonuje Referent ds. obsługi sekretariatu bądź inna osoba wyznaczona przez Kierownika Delegatury.
§ 4. Pracownik, w przypadku stwierdzenia w czasie pracy, że poczuł się źle
i zaobserwował u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem winien pozostać na swoim stanowisku pracy i zgłosić ten fakt niezwłocznie Specjaliście ds. kadr (telefon 68 324 73 90 wew. 33) lub Kierownikowi Delegatury (781 626 444) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej (telefon PSSE Zielona Góra - 507 055 962, PSSE Gorzów Wlkp. – 604 175 591). Jeśli w tym czasie będą z nim przebywały inne osoby one również są zobowiązane do pozostania na swoim miejscu. Należy wówczas zachować spokój i poczekać na dyspozycje.
§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierza  się Specjaliście ds. kadr oraz Kierownikowi Delegatury.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 03.04.2020 r.

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMII DRUKOWANYMI
Dane osobowe:


Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pani/Pana następujące objawy (odpowiednie zakreślić)?

Temperatura powyżej 38 st. C
NIE
TAK


Kaszel
NIE
TAK


Duszność
NIE
TAK

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?

TAK/NIE

Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, objętą kwarantanną?

TAK/NIE

.............................................................................
Data i podpis pracownika wypełniającego ankietęLWKZ.110.1.2020

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie zarządzenia nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się pierwszy stopnień alarmowy (stopień ALFA), a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na terenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Gorzowie Wlkp., obowiązujący od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia
29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Kierownikowi Delegatury.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: a a
Dokument z dnia: 28.04.2020
Dokument oglądany razy: 516
Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 17.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl